تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۴۲
۹۴ سه شنبه ۰۵ آبان
 1. کدام گزینه در خصوص تعریف قدف صحیح است؟

الف) دادن نسبت زنا یا لواط به انسان زنده دیگر.

ب) دادن نسبت زنا یا لواط به انسان دیگر هرچند مرده باشد.

ج) دادن نسبت زنا یا لواط یا مساحقه یا تفخیذ به انسان زنده دیگر

د) دادن نسبت زنا یا لواط یا مساحقه یا تفخیذ به انسان دیگر هر چند مرده باشد.

 

 1. در کدام یک از موارد زیر قاذف حد و تعزیر ندارد؟

الف) مقذوف غیر مسلمان باشد.

ب) پدر یا جد پدری مقذوف باشد.

ج) مقذوف به آن چه به او نسبت داده شده متظاهر باشد.

د) مقذوف مجنون باشد.

 

 1. قذف در صورتی موجب حد می شود که مقذوف…….. .

الف) عاقل و بالغ باشند.

ب) عاقل و بالغ و مسلمان و معین باشند.

ج) عاقل و بالغ و مسلمان باشند.

د) عاقل و بالغ و مسلمان و معین و غیر متظاهر به آن چه به او نسبت داده شده باشد.

 

 1. برای ثبوت حد قذف لازم است که کدام یک از گزینه های زیر محقق شود؟

الف) نسبت دهنده قصد انتساب داشته باشد.

ب) نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد.

ج) انتساب روشن و بدون ابهام باشد.

د) همه موارد.

 

 1. اگر کسی بعد از اجرای حد قذف ، مجددا آن را تکرار نماید به…………..محکوم می شود و اگر بعد از اجرای حد قذف بگوید آن چه گفتم حق بود به …………. محکوم می شود.

الف)حد قذف- ۳۱تا ۷۴ ضربه شلاق

ب)۳۱تا ۷۴ ضربه شلاق- ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق

ج)حد قذف- مجازات توهین

د) ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق- مجازات توهین

 

 1. کدام یک از موارد زیر سبّ نبی محسوب نمی شود؟

الف) متهم به سب ادعاء کند اظهارت وی در حال اکراه بوده است.

ب) متهم به سب ادعاء کند اظهارت وی در حال غفلت بوده است.

ج) متهم به سب ادعاء کند اظهارت وی در حال مستی بوده است.

د) همه موارد.

 

 1. دشنام به کدام یک از افراد زیر از شمول حکم سابّ النبی خارج است؟

الف) حضرت ابوالفضل العباس

ب) هر یک از امامان علیهم السلام

ج) حضرت فاطمه زهرا

د) حضرت عیسی بن مریم

 

 1. قذف حضرت فاطمه زهرا (س):

الف) از اقسام توهین مشدد و مستوجب مجازات اعدام است.

ب) در حکم سب نبی است.

ج) سب نبی محسوب می شود.

د) از اقسام توهین مشدد است.

 

 1. اگر غیر مسلمان در حال مستی در معابر و اماکن عمومی ظاهر شودبه چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟

الف) به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می شود.

ب) به حد شرب مسکر محکوم می شود.

ج) به حد شرب مسکر و مجازات مقرر برای هر به عمل حرام محکوم می شود.

د) به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعریزی درجه ۶ محکوم می شود.

 

 1. غیر مسلمان در چه صورت به حد شرب مسکر محکوم می شود؟

الف) در صورت تظاهر به شرب مسکر.

ب)در صورتی که در حال مستی در اماکن عمومی ظاهر شود.

ج) در هیچ صورت.

د) گزینه الف و ب صحیح است.

 

 1. حد مصرف مسکر……

الف) هشتاد ضربه شلاق است.

ب) ۷۵ ضربه شلاق است.

ج) ۱۰۰ ضربه شلاق است.

د) هشتاد ضربه شلاق و تراشیدن موی سر است.

 

 1. کدام گزینه در تعریف سرقت منطبق با ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد؟

الف) ربودن مال دیگری به صورت پنهانی

ب) ربودن مال متعلق به غیر

ج) ربایش مال منقول متعلق به دیگری

د) ربایش متقلبانه شی منقول متعلق به دیگری

 

 1. برای شمول حد سرقت هتک حرز باید مخفیانه باشد یا سرقت؟

الف) هتک حرز      ب) سرقت          ج) هیچ کدام         د) هردو

 

 1. کدام گزینه در خصوص سرقت از مال موقوفه صحیح است؟

الف) هیچ گاه مستوجب حد نیست.

ب) هرگاه موقوفه عام باشد مستوجب حد نیست.

ج) در صورت رسیدن به نصاب مستوجب حد است.

د) هرگاه موقوفه خاص باشد مستوجب حد نیست.

 

 1. هرگاه کسی مالی را توسط صغیر ممیزی از حرز خارج کند عمل او……….. .

الف) در حکم مباشرت است.

ب) معاونت در سرقت مستوجب حد است.

ج) شرکت در سرقت مستوجب حد است.

د) سرقت تعریزی است.

 

 1. کدام گزینه در تعریف حرز صحیح است؟

الف) محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.

ب) مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

ج) محل نگهداری مال برای دور شدن از انظار.

د) مکان حفظ مال که از نظر مالک متناسب باشد.

 

 1. کدام گزینه صحیح است؟

الف) محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها هر چند هیچ کسی نترسد.

ب) محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد ایجاد رعب و هواس و سلب آزادی و امنیت مردم هرچند هیچ کسی نترسد.

ج) محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.

د) محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان مال و ایجاد رعب و هواس و سلب آزادی و امنیت مردم

 

 1. مدت نفی بلد در محاربه چقدر است؟

الف) کمتر از یک سال.

ب) تا زمان توبه محارب هر چند کمتر از یک سال باشد.

ج) یک سال.

د) تا زمان توبه محارب است که نباید در هرحال از یک سال کمتر باشد.

 

 1. گروهی که بر علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند:

الف) باغی محسوب و در صورت دست بردن به سلاح اعضای آن به اعدام محکوم می شوند.

ب) باغی محسوب و اعضای آن به اعدام محکوم می شوند.

ج) در حکم محاربند.

د) در صورتی که مسلمان باشند باغی وگرنه محاربند.

 

 1. ارتکاب کدام یک از جرایم زیر به طور گسترده و به قصد اخلال در نظم عمومی افساد فی الارض است؟

الف) نشر اکاذیب.

ب) پخش مواد سمی و میکروبی.

ج) معاونت در دایرکردن اماکن فساد و فحشاء.

د) هر سه مورد.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۲۴۵ ق.م.ا: ” قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.”

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۵۱ ق.م.ا: ” هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف‌کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.”

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۲۵۱ ق.م.ا: ” قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.”

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۲۴۶ ق.م.ا: ” قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبتدهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.”

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۲۵۸ ق.م.ا: ” کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک‌بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.”

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۲۶۳ ق.م.ا: ” هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب‌النبی محسوب نمی‌شود.”

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۲۶۲ ق.م.ا و تبصره آن: ” هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود. تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۲۶۲ ق.م.ا و تبصره آن: ” هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود. تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب تبصره ماده ۲۶۶ ق.م.ا: ” اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.”

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۲۶۶ ق.م.ا: ” غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود.”

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۲۶۵ ق.م.ا: ” حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.”

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۲۶۷ ق.م.ا: ” سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.”

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۲۶۸ ق.م.ا: ” سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:   الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.  ب- مال مسروق در حرز باشد. پ- سارق هتک حرز کند. ت- سارق مال را از حرز خارج کند. ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.”

 

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۲۶۸ ق.م.ا: ” سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:   الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.  ب- مال مسروق در حرز باشد. پ- سارق هتک حرز کند. ت- سارق مال را از حرز خارج کند. ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.”

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۲۷۲ ق.م.ا: ” هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.”

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۲۶۹ ق.م.ا: ” حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.”

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۲۷۹ ق.م.ا: ” محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.”

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۲۸۴ ق.م.ا: ” مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.”

 

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۲۸۷ ق.م.ا: ” گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.”

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۲۸۶ ق.م.ا: ” هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.”

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 8 ؟