تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۳۰
۹۴ سه شنبه ۰۵ آبان
 1. کدام یک از جرام علیه امنیت در ذیل، با بی مبالاتی واقع می شوند؟

 

الف) تبلیغ علیه نظام

ب) تخلیه اطلاعاتی

ج) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم

د) عکسبرداری از اماکن ممنوعه

 

جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در چه صورت جرم است؟

الف) به قصد صدمه به امنیت ملی باشد.

ب) در ایران بوده و به قصد صدمه به امنیت ملی باشد.

ج) به امنیت ملی صدمه بزند.

د) در ایران بوده و به امنیت ملی صدمه بزند.

 

 1. در جرم تبلیغ علیه نظام کدام یک از موارد زیر شرط است؟

الف) فعالیت تبلیغاتی

ب) موثر بودن تبلیغ

ج) سیاسی بودن تبلیغ

د) هر سه مورد.

 

 1. تحریک مؤثر نیروهای رزمنده یا افراد در خدمت نیروهای مسلح به فرار یا عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی در چه صورتی محاربه محسوب می شود؟

الف) در صورتی که موجب هراس و سلب آزادی و امنیت مردم شود.

ب) در صورتی که به قصد شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد.

ج) در صورتی که به قصد بر هم زدن امنیت کشور باشد.

د) در صورتی که به قصد اخلال در نظام اقتصادی و سیاسی کشور باشد.

 

 1. از موارد مذکور در ذیل کدام گزینه از شرایط جرم تهدید به بمب گذاری کشتی و هواپیما است؟

الف) قصد تشویش اذهان مقامات دولتی.

ب) قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی.

ج) قصد بر هم زدن امنیت کشور.

د) قصد تشویش اذهان عمومی.

 

 1. تحریک مردم به کشتار یکدیگر در چه صورتی جرم علیه امنیت محسوب می شود؟

الف) قتل در کلیه نقاط کشور واقع شود.

ب) قتل در بعضی نقاط کشور واقع شود.

ج) به قصد بر هم زدن امنیت باشد.

د) به غارت اموال منتهی شود.

 

معرفی کسی به سفارت یک کشور خارجی جهت جاسوسی در چه صورتی جرم است؟

الف) در صورت استفاده عملی از فرد مذکور.

ب) در صورت مناسب بودن آن فرد برای جاسوسی.

ج) در صورت جذب شدن او به سفارت.

د) در صورتی که معرفی، مسبوق به شناسایی و جذب فرد باشد.

 

 1. مجازات سوء قصد به جان مقامات داخلی کدامیک از موارد ذیل است؟

الف) مجازات محارب

ب) قصاص نفس

ج) اگر محارب نباشد ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری

د) تعزیر به نظر دادگاه

 

 1. فردی علناً به رئیس یک مملکت خارجی در ایران توهین می کند این فرد در صورتی مجازات می شود که…….

الف) بین دولت ایران و دولت خارجی قرارداد استرداد مجرمین منعقد شده باشد.

ب) نماینده دولت خارجی درخواست مجازات کرده باشد.

ج) نماینده سیاسی دولت خارجی و یا دولت خارجی درخواست مجازات نماید.

د) نماینده سیاسی دولت خارجی و یا دولت خارجی درخواست مجازات نماید و بین دولت ایران و دولت خارجی معامله متقابل باشد.

 

 1. قانونگذار در کدام یک از موارد زیر قصد تقلب را شرط می داند؟

الف) تخدیش سکه طلا و نقره

ب)ساختن سکه طلا و نقره تقلبی

ج)ترویج سکه تقلبی طلا و نقره

د)هرسه مورد.

 

قانونگذار برای تحقق جرم ساختن سکه طلا و نقره ی تقلبی چه شرایطی را لازم دانسته است؟

الف) شباهت و رایج بودن

ب) رایج بودن

ج) شباهت و مورد معامله بودن

د) مورد معامله بودن

 

 1. موضوع بزه تخدیش کدام یک از مسکوکات زیر است؟

الف) سکه های طلا و نقره مورد معامله

ب) سکه های طلا و نقره رایج

ج) سکه های غیر طلا و نقره مورد معامله

د) سکه های غیر طلا و نقره رایج

 

کدام یک از مصادیق زیر جرم نیست؟

الف) قلب سکه

ب) از خارج وارد کردن سکه قلب

ج) از کشور خارج کردن سکه قلب

د) ترویج سکه قلب

 

جعل گواهی پزشک در صورتی جرم است که:

 1. الف) پزشک مأمور دولت بوده و گواهی برای تقدیم به دادگاه یا معافیت از خدمت نظام وظیفه باشد.
  ب) باعث معافیت از خدمت دولت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه شود.
  ج) برای معافیت از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا تقدیم به دادگاه باشد، هرچند اثری بر آن مترتب نشود.
  د) اثری بر آن مترتب شده یا به اشخاص ثالث صدمه وارد کند.

 

صدور تصدیقنامه های خلاف واقع غیرپزشکی:

الف) چنانچه باعث ایراد خسارت به افراد یا خزانه دولت باشد، جرم است.

ب) در هر حال جرم است.
ج) چنانچه قابلیت ایراد خسارت به افراد یا خزانه دولت را داشته باشد، جرم است.
د) صرفاً چنانچه به خزانه دولت ضرر وارد کند جرم است.

 

هرگاه طبیبی برای صدور تصدیق نامه خلاف واقع برای شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی مالی یا وجهی اخذکرده باشد…

الف) علاوه بر استرداد و ضبط مال به عنوان جریمه تنها به مجازات ارتشاء محکوم خواهدشد.

ب) دراین حالت تنها به مجازات جرم صدور تصدیق نامه خلاف واقع مجازات خواهدشد.

ج) دراین حالت طبیب هم به مجازات جرم صدور تصدیق نامه خلاف واقع و هم مجازات جرم ارتشاء محکوم خواهدشد.

د) حسب موردگزینه الف یا ب.

 

عکسبرداری از مدارک دولتی و عمومی در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود در کدام مورد جعل محسوب می شود؟

الف) در صورتی که مورد استفاده واقع شود.

ب) در صورتی که مدارک دو زبانه باشند.

ج) در صورتی که عکس رنگی باشد.

د) در صورتی که مهر یا علامتی که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس هستند، نداشته باشد.

 

اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور هر چند منجر به خارج کردن آن نشود ……..

الف) جرم محسوب نمی شود.

ب) شروع به جرم محسوب می شود.

ج) جرم عقیم است.

د) قاچاق محسوب می شود.

 

 1. حفاری و کاوش در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی موجب؛

الف) تشدید کیفر به بیش از یک دوم حداکثر مجازات قانونی است.

ب) تشدید کیفر به حداکثر مجازات قانونی است.

ج) تشدید کیفر به نظر قاضی است.

د) تشدید کیفر به بیش از یک سوم حداکثر مجازات قانونی است.

 

 1. امتناع از تحویل دادن اموال تاریخی و فرهنگی که بر حسب تصادف بدست آمده است موجب محکومیت به کدام مجازات است؟

الف) ضبط اموال مکشوفه

ب) حبس و ضبط اموال مکشوفه

ج) جزای نقدی

د) شلاق

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۵۰۶ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” چنانچه مأمورین دولتی که مسؤول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۵۰۲ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۵۰۰ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.” برای تحقق این جرم لازم نیست که این فعالیت تبلیغاتی موثر باشد و درواقع این جرم جرمی است مطلق، همچنین لازم نیست این تبلیغات فقط تبلیغات سیاسی باشد بلکه به موجب قانون هر نوع تبلیغی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام باشد می تواند تشکیل دهنده رفتار این عنوان مجرمانه باشد. لازن به ذکر است برای تحقق این جرم باید نوعی فعالیت تبلیغاتی محقق شود و نوعی استمرار در امر تبلیغات لازم است و صرف یک بار اقدام به چنین امری به نظر موجب تحقق این جرم نخواهد شد.

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۵۰۴ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و درغیراینصورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۵۱۱ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۵۱۲ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده تبصره ماده ۵۱۰ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.” برای تحقق این جرم لازم نیست دولت خصم یا کشورهای بیگانه جاسوس معرفی شده را بپذیرد یا از آن در عمل استفاده کند بلکه صرف معرفی جاسوس به دولت خصم یا کشورهای بیگانه در صورتی که مسبوق به شناسایی و جذب باشد موجب تحقق این جرم خواهد شد.

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۵۱۵ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء‌قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۵۱۷ کتاب تعزیرات ق.م.ا و تبصره آن: ” هرکس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد‌ مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود. تبصره- اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۵۱۹ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس به قصد تقلب به هرنحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.” کاستن از وزن طلا و نقره سکه ای طلا و نقره را تخدیش این سکه ها می نامند.

لازم به ذکر است هرچند مقنن تنها در ماده ۵۱۹ به این قصد اشاره کرده اما به نظر برخی از اساتید ارتکاب جرایم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۲۰ این قانون نیز منوط به وجود قصد تقلب است اما باید توجه داشت که در سوال ر.یکرد مقنن مورد پرسش قرار گرفته است.

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۵۱۸ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۵۱۹ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس به قصد تقلب به هرنحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.” کاستن از وزن طلا و نقره سکه ای طلا و نقره را تخدیش این سکه ها می نامند و همانطور که در ماده ۵۱۸ اشاره شده سکه های طلا و نقره باید دارای رواج نسبی(مورد معامله) باشند.

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۵۲۰ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۵۳۸ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.” صرف جعل گواهی پزشکی به منظور استفاده های مذکور در این ماده موجب تحقق این جرم خواهد شد.

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۵۴۰ کتاب تعزیرات ق.م.ا: “برای سایر تصدیقنامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۵۳۹ کتاب تعزیرات ق.م.ا: “هرگاه طبیب تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیقنامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۵۳۹ کتاب تعزیرات ق.م.ا: “عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر اینصورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۵۶۱ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن‌ آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.”

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۵۶۲ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرگونه حفاری و کاوش [۱]به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری دراماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌ است صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب تبصره ۱ ماده ۵۶۲ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.”

۱- نظریه ۸۵۷۸/۷-۲۹/۱۱/۱۳۸۲ ا.ح.ق. : صرف داشتن اموال و اشیای عتیقه و خرید و فروش آن جرم محسوب نمی‌شود، بسیاری از مردم دارای چنین اشیایی می‌باشند که از سالها قبل به صورت موروثی باقی مانده است. مقررات ماده ۵۶۲ ق.م.ا. ناظر به موردی است که شئی عتیقه از طریق حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی تحصیل و مورد خرید و فروش قرار گیرد.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 6 ؟