تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۰۶:۵۴
۹۴ سه شنبه ۰۵ آبان
 1. قاضی دادگاه به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات قانونی صادر می نماید؛ در اینصورت مجازات او کدام یک از موارد زیر است؟

الف) حداکثر کیفر جرم ارتشاء

ب) علاوه بر مجازات ارتشاء انفصال از خدمات دولتی و منصب قضا

ج) مجازات ارتشاء

د) علاوه بر مجازات ارتشاء محکومیت به مجازات زائدی که مورد حکم واقع شده است.

 

 1. مجازات واسطه بین ربا دهنده و رباگیرنده کدام است؟

الف) مجازات معاون جرم ربا

ب) حداقل مجازات جرم ربا

ج) مجازات مباشر ربا

د) گزینه الف و ب

 

 1. جرم توهین به مأمور دولت در چه شرایطی توهین مشدد محسوب می شود؟

الف) توهین به مناسبت انجام وظیفه باشد.

ب) توهین با توجه به سمت و به مناسبت انجام وظیفه باشد.

ج) توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه باشد.

د) توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه باشد.

 

 1. هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند، حکم آنها چه خواهد بود؟

الف)در صورتی که وسیله ارتکاب جرایم مورد نظر را فراهم کرده باشند، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ب) در صورتی که عنوان محارب بر آن ها صادق نباشد، به دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ج) حتی در صورتی که وسیله ارتکاب جرایم مورد نظر را فراهم نکرده باشند، به مجازات شروع به جرم محکوم خواهند شد.

د) در صورتی که مقدمات اجرایی جرم مورد نظر را انجام داده باشند، به دو تا پنج سال حبس و الا به مجازات شروع به جرم، محکوم خواهد شد.

 

 1. تعرض به زنان یا ایجاد مزاحمت برای آن ها در صورتی جرم خاص است که …………….

الف) مرتکب آن مرد باشد.

ب) در اماکن عمومی یا معابر باشد.

ج) با بکار بردن الفاظ رکیک همراه باشد.

د) موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شود.

 

 1. در چه مواردی مجازات آدم ربایی، حداکثر مجازات قانونی این جرم است؟

الف) ربودن با تهدید و اکراه باشد.

ب) سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.

ج) مجنی علیه از جنس مونث باشد.

د) الف و ج صحیح است.

 

 1. سوگند دروغ زمانی جرم و قابل مجازات است که ……….

الف) نزد مقامات رسمی باشد.

ب) در دادگاه و نزد مقامات اعم از رسمی و غیر رسمی باشد.

ج) در دعوی حقوقی یا جزایی قسم متوجه فرد شده و سوگند دروغ خورده باشد.

د) فقط در دعوای جزایی قسم متوجه فرد شده و سوگند دروغ خورده باشد.

 

 1. شهادت دروغ در چه حالتی جرم و قابل مجازت است؟

الف) فقط در دادگاه

ب) در نزد هر یک از سازمان های دولتی

ج) در دادگاه و نزد مقامات رسمی

د) در دادگاه و یا سازمان های دولتی

 

 1. منظور از افشای اسرار حرفه ای؛

الف) افشای اسرار سیاسی کشور است.

ب) افشای اسرار خصوصی افراد است.

ج) افشای اسرار خصوصی افراد است که مقنن افشای آن را برا ی بعضی گروه ها منع نموده است.

د) افشای اسرار بعضی از حرفه هاست که مقنن افشای آن را بوسیله مردم منع نموده است.

 

 1. رفتار مجرمانه در جرم خیانت در امانت عبارت است از ………….

الف) استعمال ناروا، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال امانی به طور حصری

ب) استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال امانی به طور تمثیلی

ج) هر اقدامی که به تصاحب مال غیر منتهی شود.

د) هر نوع فعل مادی مثبت

 

آتش زدن عمدی اموال غیر به قصد ضدیت با حکومت اسلامی در کدام مورد مجازات محارب دارد؟

الف) محصولات زراعی

ب) وسائل نقلیه عمومی

ج) وسیله نقلیه شرکت های دولتی

د) اتومبیل خدماتی مقامات دولتی

 

 1. در کدام یک از موارد زیر مجازات تخریب اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری موجب تشدید کیفر فاعل جرم از شش ماه و سه سال حبس به دو تا پنج سال حبس خواهد شد؟

الف) تخریب در شب واقع شده باشد.

ب) تخریب بوسیله مواد منفجره باشد.

ج) تخریب توسط دو نفر یا بیشتر انجام شده باشد.

د) تخریب در شب بوده و توسط دو نفر یا بیشتر باشد.

 

 1. افتراء آن است که شخصی امری را که ………. است ………… به دیگری نسبت دهد یا منتشر کند و نتواند صحت اسناد را ثابت کند.

الف) گناه – صریحا و تلویحا

ب) حرام – صریحا

ج) جرم – صریحا

د) جرم – صریحا و تلویحا

 

 1. در جرم نشر اکاذیب لازم است که فرد …………… را به قصد …………….. اظهار نماید.

الف) امری را که جرم است – متهم کردن دیگری

ب) اکاذیبی – تشویش اذهان عمومی

ج) امری را که جرم است – تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی

د) اکاذیبی – اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی

 

 1. اگر فردی به یکی از کارشناسانی که توسط دادگاه معین می شود وجهی پرداخت نماید تا به نفع او اظهار نظر نماید، گیرنده وجه به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود و آنچه گرفته است ………

الف) را مسترد می کند.

ب) به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط می شود.

ج) معدوم می شود.

د) به عنوان مجازات مرتشی به نفع دولت ضبط می شود.

 

 1. در کدام یک از موارد زیر رشوه دهنده از مجازات معاف نمی شود؟

الف) مضطر باشد.

ب) پرداخت رشوه را گزارش کند.

ج) نسبت به پرداخت رشوه شکایت نماید.

د) پرداخت رشوه به جهت درخواست رشوه گیرنده باشد.

 

 1. در جرم قدرت نمایی بوسیله چاقو، در چه حالتی مرتکب به حداکثر مجازات قانونی محکوم می شود؟

الف) در صورتی که با توطئه قبلی و به صورت دسته جمعی باشد.

ب) در صورتی که تکرار شده باشد.

ج) در صورتی که دو یا چند نفر باشند.

د) در صورتی که با توطئه قبلی باشد.

 

 1. دریافت ربا در چه صورتی قابل مجازات نیست؟

الف) مسلمان از مسلمان

ب) مسلمان از کافر

ج) کافر از مسلمان

د) کافر از کافر

 

 1. هرگاه پلاک وسیله موتوری مفقود شود، متصرف وسیله مکلف است ……….. مراتب را به مرکز نیروی انتظامی اطلاع دهد والا مستوجب کیفر است.

الف) ظرف یک هفته

ب) ظرف ده روز

ج) بلافاصله پس از اطلاع

د) ظرف سه روز

 

 1. میزان تشدید مجازات در مواردی که راننده بدون پروانه رانندگی نموده و موجب وقوع حادثه ای شده است در کدام گزینه صحیح است؟

الف) به حداکثر مجازات

ب) به بیش از یک سوم حداکثر مجازات

ج) به بیش از دو سوم حداکثر مجازات

د) تا یک سوم حداکثر مجازات

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۵۸۹ کتاب تعزیرات ق.م.ا :” در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۶۱۰ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.” با توجه به این ماده متوجه می شویم که صرف تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت برای تحقق جرم موضوع این ماده کافی است در حالی که مطابق ماده ۶۱۱ تبانی برا ی ارتکاب سایر جرایم به تنهایی جرم نبوده و زمانی که این تبانی همراه با فراهم آوردن مقدمات اجرایی آن باشد جرم موضوع این ماده محقق می شود. به موجب این ماده: ” هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.”

 

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۶۱۹ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.” به توجه به این ماده متوجه می شویم مرتکب این جرم (هر کس) اعم از مرد و زن میتواند باشد، استفاده از الفاظ رکیک شرط نیست و حتی صرف تعقیب ایذایی نیز موجب تحقق این جرم می شود. این جرم جرمی است مطلق که تحقق آن نیازمند تحقق هیچ نتیجه ای از جمله جریحه دار شدن عفت عمومی نیست لازم به ذکر است برای تحقق این جرم محل وقوع جرم از موضوعیت برخوردار است به این معنی که برای تحقق این جرم تعرض و مزاحمت باید در (اماکن عمومی یا معابر) محقق شود.

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۶۴۹ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۶۵۰ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هر کس در دادگاه‌ نزد‌ مقامات ‌رسمی ‌شهادت‌ دروغ‌ بدهد‌ به‌ سه‌ ماه‌ و‌ یک روز تا و سال ‌حبس‌ و‌ یا به ‌یک‌ میلیون ‌و پانصد هزار تا دوازده ‌میلیون‌ ریال ‌جزای ‌نقدی ‌محکوم ‌خواه دشد.”

برای تحقق این جرم شرط است که در دادگاه و آن هم نزد مقامات رسمی شهادت دروغ داده شود. در خصوص اینکه آیا دادن شهادت دروغ در دادسرا هم جرم است یا نه میان حقوقدانان اختلاف نظر است و نظر صحیح تر این است که به جهت رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حال حاظر چنین عملی جرم انگاری نشده است.

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۶۷۴ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”

به توجه به این ماده متوجه می شویم که رفتار های مجرمانه جرم خیانت در امانت به شکل حصری و موضوع این جرم ( اموال منقول و غیر منقول …. و نظایر آن) به شکل تمثیلی پیش بینی شده است.

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۶۷۵ کتاب تعزیرات ق.م.ا و تبصره۱ آن: ” هرکس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. تبصره ۱- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله باحکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت”

 

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۶۷۷ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریبنماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”

و به موجب ماده ۶۷۸ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۶۹۷ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۶۹۸ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۵۸۸ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب تبصره ماده ۵۹۲ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۶۱۷ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهریا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”

و به موجب ماده ۶۲۰ این قانون: ” هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی‌واقع‌شود هریک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب تبصره ۳ ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.” یعنی در این ۳ فرض جرم ربا محقق نمی شود.

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۷۲۲ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصدهزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۷۱۸ کتاب تعزیرات ق.م.ا: ” در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محلهایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.”به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 2 ؟