تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۰۸:۴۵
۹۴ سه شنبه ۰۵ آبان
 1. هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به میل خود آن را ترک کند……

الف)از بابت شروع به جرم مجازات نمی شود.

ب)درمجازات شروع به جرم او تخفیف داده می شود.

ج) دادگاه می تواند در مجازات او تخفیف دهد.

د) اگر اقدامات انجام شده جرم باشد در مجازات آن جرم تخفیف داده می شود.

 

 

 1. شروع به کدام دسته از جرایم تعزیری قابل مجازات نیست؟

الف) فقط درجه۸

ب) درجه ی۷و۸

ج)درجه۶و۷و۸

د)شروع به همه جرایم قابل مجازات است.

 

 

 1. شرط اصلی تحقق شرکت در جرم کدام است؟

الف)تأثیر مساوی اعمال شرکاء

ب)همزمان بودن اعمال شرکاء

ج) مستند بودن جرم به عمل همه شرکا

د) تبانی قبلی بین شرکا

 

 

 1. هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند…

الف)درحکم مباشر است.

ب). در حکم شریک است.

ج)به حداکثر مجازات مباشرت در آن جرم محکوم میشود.

د) به حداکثر مجازات معاونت محکوم میشود

 

 

 1. اگر فاعل اصلی، جرمی را شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون:

الف)به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

ب). به مجازات معاونت در جرم شدیدتر محکوم می شود.

ج) به علت فقدان وحدت قصد، مجازاتی ندارد

د)به علت ارتکاب فعل حرام، طبق نظر دادگاه تعزیر می شود.

 

 

 1. مجازات معاونت در مورد جرمی که مجازات قانونی آن انفصال دائم، انتشار حکم محکومیت و مصادره اموال می باشد به ترتیب کدام است؟

الف)جزای نقدی درجه ۴- جزای نقدی درجه ۶- جزای نقدی درجه ۷

ب)حبس تعزیری درجه ۴- حبس تعزیری درجه ۶- حبس تعزیری درجه ۷

ج)جزای نقدی درجه ۶- جزای نقدی درجه ۷- جزای نقدی درجه ۴

د)حبس تعزیری درجه ۶- حبس تعزیری درجه ۷- جزای نقدی درجه ۴

 

 

 1. مجازات سردسته درجرایم تعزیری ….

الف)حداکثر مجازات شدیدترین جرمی است که اعضای آن گروه مرتکب شده اند.

ب) حداکثر تا ۵/۱ برابرحداکثر مجازاتی است که اعضای آن گروه مرتکب شده اند.

ج) حداکثر مجازات هریک از جرایمی است که اعضای آن گروه مرتکب شده اند.

د)حداکثر مجازات شدیدترین جرم اعضای آن گروه به علاوه تعزیر به نظرقاضی است .

 

 

 1. هرگاه فعل واحد نتایج متعدد داشته باشد:

الف)احکام تعدد معنوی جاری میشود.

ب)احکام تعدد مادی جاری میشود.

ج)همه مجازات ها باهم جمع میشود.

د)مرتکب به مجازات نتیجه شدید تر محکوم میشود.

 

 

 

 1. مقررات مربوط به تکرار جرم در مورد جرایم ………………..اعمال نمی شود.

الف)سیاسی          ب)مطبوعاتی                    ج)اطفال                          د)هرسه مورد.

 

 

 1. ماده ۱۵۶ ق.م.ا کدام گزینه را در تحقق شرایط دفاع مشروع، ذکر نکرده است؟

الف)دفاع، مستند به قراین معقول باشد.

ب) بین دفاع و حمله، تناسب وجود داشته باشد.

ج) مراحل دفاع، رعایت شده باشد.

د) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد صورت نگرفته باشد.

 

 

 1. با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد:

الف) دیه شخص از بیت المال پرداخت می شود.

ب) اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده دادستان است.

ج) اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مدافع است.

د) اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

 

 

 1. تحقق جرایم غیرعمدی منوط به احراز …………….. مرتکب است.

الف)تقصیر            ب)سوء نیت                     ج)جهل                           د)بی احتیاطی

 

 

 1. جهل به حکم …………

الف)رافع مسوولیت نیست مگر شرعا عذر محسوب شود یا تحصیل علم عادتا مقدور نباشد.

ب)مطلقا رافع مسوولیت نیست.

ج) در زنا و شرب خمر و سرقت حدی رافع مسوولیت است.

د)فقط در مواردی که شرعا عذر محسوب شود،رافع مسوولیت است.

 

 

 1. قانون مجازات جدید در مورد جنون در چه صورت اعزام به محل مناسب را تجویز کرده است؟

الف)حالت خطرناک او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت باشد.

ب) آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد.

ج) گزینه های الف و ب صحیح است.

د) حالت خطرناک او به نظر دادگاه ثابت باشد

 

 

 1. جرم نبودن اعمال جراحی و طبّی منوط است به:

الف) مشروعیت عمل، رضایت بیمار یا اولیای او.

ب) رضایت بیمار یا اولیای او، رعایت موازین علمی و فنی.

ج) مشروعیت عمل، رضایت بیمار یا اولیای او، رعایت موازین علمی و فنی.

د) مشروعیت عمل، ، رعایت موازین علمی و فنی.

 

 

 1. حد زنا در کدام یک از موارد زیر برای هر دو طرف ( زن و مرد ) اعدام است؟

الف) با محارم نسبی                 ب) با زن پدر        ج) به عنف و اکراه         د) هر سه موارد

 

 

 1. در کدام یک از جرایم زیر هرگاه مرتکب کمتر از چهار بار اقرار به جرم کند به شلاق تعزیری از ۳۱ تا ۷۴ ضربه محکوم می شود؟

الف) لواط             ب) تفخیذ                        ج) مساحقه                      د) هر سه مورد

 

 

 1. حد لواط برای فاعل :

الف) در هر صورت قتل است.

ب) در هر صورت صد ضربه شلاق است.

ج) صد ضربه شلاق است مگر مرتکب دارای شرایط احصان بوده یا لواط را به عنف انجام داده باشد که در این صورت مرتکب به اعدام محکوم می شود.

د) صد ضربه شلاق است مگر مرتکب دارای شرایط احصان باشد که در این صورت حد مرتکب اعدام است.

 

 

 1. حد مساحقه:

الف) ۱۰۰ ضربه شلاق برای فاعل و اعدام برای مفعول است.

ب) برای طرفین ۱۰۰ ضربه شلاق است.

ج) برای طرفین ۸۰ ضربه شلاق است.

د) برای فاعل ۱۰۰ و برای مفعول ۸۰ ضربه شلاق است.

 

 

 

 1. حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط ……………..

الف)است و در غیر این صورت مرتکب تعزیر می شود.

ب) است و در غیر این صورت مرتکب به مجازات ارتکاب فعل حرام محکوم می شود.

ج)است و در غیر این صورت مرتکب مجازاتی ندارد.

د) نیست.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۲۴ق.م.ا: ” هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده‌است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.” در قانون مجازات اسلامی سابق این مورد یکی از معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات بود در حالی که در قانون جدید چنین نیست.

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۱۲۲ ق.م.ا: ” هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زیر مجازات می‌شود: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار   ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش” با توجه به این ماده متوجه می شویم که شروع به جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری یا جزای نقدی است به هر درجه که باشد و همچنین شروع به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس تعزیری درجه ۶ تا ۸ باشد جرم نبوده و قابل مجازات نیست.

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۱۲۵ ق.م.ا: ” هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.” برای تحقق شرکت در جرم هم زمانی، مساوی بودن و تاثیر واحد داشتن عمل شرکا لازم نیست و تنها شرط قانوین این است که نتیجه مستند به رفتار شرکا باشد. برای تحقق شرکت در جرم هم تبانی قبلی لازم نیست.

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۱۲۸ ق.م.ا: ” هرکس از فرد نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب تبصره ماده ۱۲۶ ق.م.ا: ” برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب تبصره ۱ ماده ۱۲۷ ق.م.ا: ” در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۳۰ ق.م.ا: ” هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب تبصره ۱ ماده ۱۳۴ ق.م.ا: ” در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.” مقررات مذکور در متن ماده ۱۳۴ نیز ناظر بر تحقق تعدد مادی در جرایم تعزیری است لذا موضوع مذکور در تبصره ۱ این ماده نیز نوعی تعدد مادی محسوب می شود و احکام و آثار تعدد مادی بر آن بار می شود.

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۱۳۸ ق.م.ا: ” مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی‌شود.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۱۵۶:” هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الفرفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.   پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.”

در قانون جدید مجازات اسلامی شرط تناسب دفاع با حمله از شرایط دفاع مشروع حذف شده و به جای آن مقنن از شرط رعایت مراحل دفاع استفاده کرده است.

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵۶: ” هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۴۵ ق.م.ا: ” تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۱۵۵ ق.م.ا: ” جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۱۵۰ ق.م.ا: ” هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی میکند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر میکند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب بند ج ماده ۱۵۸ ق.م.ا: ” علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.   ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.   ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.”

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب ماده ۲۲۴ ق.م.ا : ” حد زنا در موارد زیر اعدام است:   الف- زنا با محارم نسبی    ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.   پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است   ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.” با توجه به این ماده متوجه می شویم که زنای محارم نسبی البته توام با رضایت طرفین فقط موجب اعدام هر دو فاعل و مفعول می شود و در سه فرض دیگر فقط زانی به اعدام محکوم خواهد شد و نه زانیه. در این حالت به موجب تبصره ۱ این ماده: ” مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.”

 

 1. گزینه د صحیح است.

به موجب ماده ۲۳۲ ق.م.ا: ” هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.”

 

 1. گزینه ج صحیح است.

به موجب ماده ۲۳۴ ق.م.ا: ” حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.”

 

 1. گزینه ب صحیح است.

به موجب ماده ۲۳۹ ق.م.ا: ” حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.”

 

 1. گزینه الف صحیح است.

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴۲ ق.م.ا: ” حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(۲۴۴) این قانون است.”به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟