آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۱۹
۹۴ چهارشنبه ۰۱ مهر

سازمانهای بین‌المللی ویژه گرایش حقوق بشر

 

۱- بنا به پیشنهاد حکومت های کدام کشور، دیپلماسی دوگانه کنسول- سفیر از قرن پانزدهم جای خود را به سفیر دیپلماتیک دایم داد؟
الف) حکومت‌های ایتالیا
ب) حکومت‌های یونان
ج) حکومت‌های روم
د) حکومت‌های کشورهای عربی اسلامی
۲- نخستین کنفرانس خصوصی که اشخاص خصوصی در حمایت از انسان‌ها تشکیل دادند، کدام است؟
الف) کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
ب)‌ کنوانسیون جهانی ضد بردگی
ج) کنوانسیون مربوط به امنیت زندگی در دریا
د) جامعه حمایت قانونی از کارگر
۳- سازمان های غیردولتی غیرانتفاعی که در همکاری با شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در گروه راستر قرار می‌گیرند کدامند ؟
الف) سازمان‌هایی که عمده فعالیت آنها با اکوساک هماهنگی دارد.
ب) سازمانهایی که دارای صلاحیت محدود بوده و فقط در حوزه فعالیت اکوساک حق فعالیت دارند.
ج) سازمان هایی که با اکوساک مقام مشورتی ندارند اما ممکن است مفید واقع شوند.
د) هیچکدام.
۴- کدامیک از روش‌های زیر برای پرداخت حق عضویت کشورها به سازمان‌های بین‌المللی بکار نمی‌رود؟
الف) پرداخت براساس نسبت تعیین شده
ب) پرداخت برابر و مساوی
ج) پرداخت براساس انتخاب گروههای مختلف
د) پرداخت داوطلبانه و اختیاری
۵- Accord de Siege به چه معنی است؟
الف) قرارداد مقر ب) قرارداد مزایا
ج) قرارداد مصونیت‌ها د) اساسنامه
۶- در کدامیک از اسناد زیر برای اولین بار، اصطلاح ملل متحد مورد استفاده قرار گرفت؟
الف) منشور آتلانتیک

ب) اعلامیه ملل متحد

ج) کنفرانس دمبارتن اوکس

د) کنفرانس یالتا

۷- کمیته حقوق بشر به کدامیک از موارد زیر مربوط است؟
الف) کمیسیون حقوق بشر
ب) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ج) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
د) شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد
۸- صندوق افریقایی توسعه در توسط ایجاد شد.
الف) سال ۱۹۶۴- بانک جهانی
ب) سال ۱۹۵۹- صندوق بین‌المللی پول
ج) سال ۱۹۹۰- اتحادیه افریقا
د) سال ۱۹۷۲- بانک افریقایی توسعه
۹- کدام یک از سازمان‌های تخصصی ملل متحد از دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص مشروعیت تهدید یا توسل به تسلیحات هسته‌ای تقاضای نظر مشورتی نمود؟
الف) سازمان بین‌المللی انرژی اتمی

ب) سازمان جهانی بهداشت

ج) سازمان بین‌المللی کار

د) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

۱۰- مفهوم اصل صلاحیت حفاظتی ناظر بر کدام گزینه است؟
الف) دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم رخ داده را داراست که تابعیت مجرم یا قربانی را دارا باشد.
ب) دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم رخ داده را داراست که جرم در قلمرو آن روی داده باشد.
ج) دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم رخ داده را داراست که ارتکاب آن به حاکمیت کشور متبوع دادگاه لطمه زده است.
د) همه دادگاهها به دلیل قبح اعمال مجرمانه که تهدید کننده کل جامعه بین‌المللی است، صلاحیت رسیدگی به جرم روی داده را دارند.
۱۱- در کدامیک از پرونده‌های دیوان بین‌المللی دادگستری به اصول حقوق بین‌المللی بشر دوستانه اشاره نشده است؟
الف) قضیه تنگه کرفو
ب) قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده
ج) نظر مشورتی مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای
د) قضیه شیلات انگلیس و نروژ
۱۲- کدامیک از ویژگی‌های معاهدات حقوق بشری نیست؟
الف) تبعیت کلیه کشورهای جانشین از معاهدات حقوق بشری بدون کم و کاست
ب) عدم اعتبار استناد به تغییر بنیادین اوضاع و احوال در تخطی از تعهدات معاهدات حقوق بشری
ج) عدم نیاز به تصویب معاهدات حقوق بشری توسط یکایک کشورها
د) احتمال ناچیز استفاده از حق شرط در معاهدات حقوق بشری
۱۳- کدامیک از قطعنامه‌های شورای امنیت به مبحث نقش زنان در صلح و امنیت بین‌المللی اشاره دارد؟
الف) قطعنامه ۱۳۶۸

ب) قطعنامه ۱۳۷۳

ج) قطعنامه ۱۵۹۳

د) قطعنامه ۱۳۲۵

۱۴- در کدامیک از نهادهای زیر، طی فرآیندی حقوقی به مسایل نقض حقوق بشر رسیدگی می‌شود؟
الف) دیوان بین‌المللی کیفری

ب) کمیسیون حقوق بشر

ج) کمیته حقوق بشر

د) مجمع عمومی سازمان ملل متحد

۱۵- کدام رأی دیوان بین‌المللی دادگستری اولین بار مفهوم حقوق عام‌الشمول را مورد تصریح قرار می‌دهد؟
الف) بارسلونا تراکشن

ب) نیکاراگوئه علیه امریکا

ج) لوتوس

د) هواپیمایی مسافری ایرباس ایران

۱۶- در کدامیک از بحران‌های زیر برای نخستین بار، شورای امنیت موضوع را به دیوان بین‌المللی کیفری احاله داد؟
الف) بحران تیمور شرقی

ب) بحران دارفور

ج) بحران هائیتی

د) بحران خاورمیانه

۱۷- کدامیک از موارد زیر جزو پیشنهادات دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۰۵ به نام به سوی آزادی بیشتر بمنظور اصلاح ساختار سازمان ملل متحد نیست؟
الف) تشکیل شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر مرکب از همه کشورها یا حداقل شمار زیادی از آنها.
ب) حذف شورای قیمومت از منشور ملل متحد.
ج) کاهش اعضای شورای امنیت و برداشتن حق وتو.
د) ایجاد کمیته‌ای جهت رسیدگی به مسایلی که از منظر اقتصادی و اجتماعی، صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند.
۱۸- کدامیک جزو سازمان‌های فصل هشتم منشور به حساب می‌آید؟
الف) سازمان کشورهای عرب تولیدکننده نفت
ب) شورای همکاری خلیج فارس
ج) شورای اتحاد اقتصادی عرب
د) صندوق عربی پول
۱۹- با توجه به اساسنامه، کدامیک از سازمان‌های زیر در اهداف خود به موضوع حقوق بشر صریحاً پرداخته است؟
الف) یونسکو

ب) صندوق بین‌المللی پول

ج) بانک جهانی

د) اتحادیه جهانی پست

۲۰- کدامیک جزو وظایف اداره‌ کننده سرزمین‌های غیر خودمختار به موجب ماده ۷۳ منشور نیست؟
الف) تعهد به پیشبرد رفاه ساکنان
ب) اولویت منافع ساکنان
ج) کوشش در تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی
د) مقابله با هرگونه حرکت استقلال طلبانه

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه الف صحیح است.
۲- گزینه ب صحیح است.
۳- گزینه ج صحیح است.
۴- گزینه د‌ صحیح است.
۵- گزینه الف صحیح است.
۶- گزینه ب صحیح است. اعلامیه ملل متحد در واشنگتن در تاریخ اول ژانویه ۱۹۴۲ میان امریکا، انگلیس، شوروی و چین منعقد شد که برای اولین بار، اصطلاح ملل متحد در آن بکار رفت.
۷- گزینه ج صحیح است.
۸- گزینه د‌ صحیح است.
۹- گزینه ب صحیح است.
۱۰- گزینه ج صحیح است.
۱۱- گزینه د‌ صحیح است.
۱۲- گزینه ج صحیح است.
۱۳- گزینه د‌ صحیح است.
۱۴- گزینه الف صحیح است.
۱۵- گزینه الف صحیح است.
۱۶- گزینه ب صحیح است.
۱۷- گزینه ج صحیح است.
۱۸- گزینه ب صحیح است.
۱۹- گزینه الف صحیح است.
۲۰- گزینه د‌ صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران