تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۱۹
۹۴ سه شنبه ۳۱ شهریور

حقوق دیپلماتیک و کنسولی

 

۱- کشور پذیرنده می‌تواند نام کدام کارمند دیپلماتیک زیر را از قبل، از کشور فرستنده درخواست کند؟
الف) وابسته اقتصادی
ب) وابسته نظامی
ج) وابسته فرهنگی
د) هرسه مورد
۲- آیا کشور فرستنده می‌تواند کارمند دیپلماتیک خود را ازمیان اتباع کشور پذیرنده انتخاب کند؟
الف) خیر.
ب) بلی.
ج) منوط به رضایت کشور پذیرنده است.
د) درصورتی می‌تواند که این فرد دارای تابعیت مضاعف باشد.
۳- «نونس» به چه کسی اطلاق می‌گردد؟
الف) نمایندگان پاپ
ب) وزیر مختار
ج) وابسته اقتصادی
د) کاردار
۴- دریافت عوارض منطقه‌ای از اماکن مأموریت به چه ترتیب می‌باشد؟
الف) ممنوع است.
ب) درصورتی که تبعیض آمیز نباشد، مجاز است.
ج) در صورت موافقت کشور فرستنده، مجاز است.
د) در صورتی که در ازای انجام خدمات خاصی باشد، مجاز است.
۵- نصب دستگاه فرستنده رادیویی توسط سفارتخانه :‌
الف) ممنوع است.
ب) درصورتی که برای پخش غیرقانونی برنامه نباشد، مجاز است.
ج) درصورت رضایت کشور پذیرنده مجاز است.
د) همانند پیک دیپلماتیک می‌باشد.
۶- کیسه سیاسی(دیپلماتیک) را
الف) هیچگاه نمی‌توان باز کرد.
ب) درصورت مظنون شدن به قاچاق اشیای باستانی، می‌توان باز کرد.
ج) درصورت مظنون شدن به قاچاق مواد مخدر ، می‌توان باز کرد.
د) در صورت مظنون شدن به قاچاق اسلحه، می‌توان باز کرد.
۷- مأمور سیاسی از پرداخت کدام مالیات معاف است؟
الف) مالیات مستقیم
ب) مالیات غیرمستقیم
ج) مالیات بر ارث
د) هرسه مورد
۸- مأمور سیاسی که تبعه کشور پذیرنده می‌باشد
الف) مصونیت قضایی ندارد.
ب) دارای مصونیت قضایی است.
ج) در مورد اعمال رسمی خود، دارای مصونیت است.
د) بستگی به رضایت کشور پذیرنده دارد.
۹- پست کنسولی به چه معناست؟
الف) سرکنسولگری
ب) کنسولگری
ج) کنسولیاری
د) هرسه مورد
۱۰- روانامه چیست؟
الف) اجازه نامه صادره توسط دولت پذیرنده برای رئیس پست کنسولی
ب) معرفی نامه صادره توسط دولت فرستنده برای رئیس پست کنسولی
ج) اجازه نامه صادره توسط دولت پذیرنده برای تعیین محدوده پست کنسولی
د) اجازه انجام امور دیپلماتیک توسط پست کنسولی
۱۱- «عنصرنامطلوب» برای کدام افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد؟‌
الف) رؤسای هیأت دیپلماتیک
ب) رؤسای پست کنسولی
ج) رؤسای هیأت دیپلماتیک و کنسولی
د) مأمورین دیپلماتیک و کنسولی
۱۲- ورود به اماکن کنسولی
الف)‌ ممنوع است.
ب)‌ برخلاف اماکن دیپلماتیک، مجاز است.
ج)‌ درصورت بروز آتش سوزی بدون اجازه قبلی، مجاز است.
د)‌ همواره نیازمند رضایت صریح رئیس پست کنسولی است.
۱۳- کیسه کنسولی را .
الف) هیچگاه نمی‌توان باز کرد.
ب) درصورت مظنون شدن به قاچاق می‌توان بازکرد.
ج) دولت پذیرنده می‌تواند خواستار بازشدن کیسه کنسولی شود.
د) همان وضعیت کیسه‌ دیپلماتیک را دارا می‌باشد.
۱۴- مأموران کنسولی را  
الف) نمی‌توان بازداشت کرد.
ب) قابل بازداشت می‌باشند.
ج) در صورت ارتکاب جرم می‌توان بازداشت کرد.
د) در صورت ارتکاب جنایت وخیم، می‌توان بازداشت کرد.
۱۵- مصونیت قضایی مأمورین کنسولی
الف)‌ همانند مصونیت قضایی مأمورین دیپلماتیک است.
ب)‌مصونیت قضایی ندارند.
ج) در برابر انجام وظیفه مصونیت قضایی ندارد.
د) در برابر انجام وظیفه، مصونیت قضایی دارند.
۱۶- مأمورین کنسولی در چه صورتی موظف به ادای شهادت نیستند؟
الف) هیچگاه موظف به ادای شهادت نیستند.
ب)‌ همواره موظف به ادای شهادت می‌باشند.
ج) در خصوص امور مربوط به وظیفه خود موظف به شهادت نیستند.
د) وضعیتی همانند وضعیت دیپلماتها دارند.
۱۷- کدامیک از حقوق زیر، جزو حقوق مدنی و سیاسی نیست؟
الف) حق محاکمه منصفانه
ب) آزادی عقیده
ج) حق تشکیل سندیکا
د) حق برخورداری از تأمین اجتماعی
۱۸- جمهوری اسلامی ایران عضو کدام معاهده زیر نیست؟
الف) میثاقهای ۱۹۶۶
ب) کنوانسیون منع شکنجه
ج) منع تبعیض نژادی
د) هیچکدام
۱۹- کمیته حقوق بشر  
الف)‌ مربوط به میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
ب) مربوط به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
ج) وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی است.
د)‌ وابسته به مجمع عمومی ملل متحد است.
۲۰- در کدام رکن ذیل،‌اتباع می‌توانند بدون هیچ گونه پیش شرطی علیه دولت متبوع خود طرح دعوا کنند؟
الف) کمیته حقوق بشر
ب) دیوان آمریکایی حقوق بشر
ج) دیوان اروپایی حقوق بشر
د) هر سه مورد

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ب صحیح است.
۲- گزینه ج صحیح است.
۳- گزینه الف صحیح است.
۴- گزینه د‌ صحیح است.
۵- گزینه ج صحیح است.
۶- گزینه الف صحیح است.
۷- گزینه الف صحیح است.
۸- گزینه ج صحیح است.
۹- گزینه د‌ صحیح است.
۱۰- گزینه الف صحیح است.
۱۱- گزینه د‌ صحیح است.
۱۲- گزینه ج‌ صحیح است.
۱۳- گزینه ج صحیح است.
۱۴- گزینه د‌ صحیح است.
۱۵- گزینه الف صحیح است.
۱۶- گزینه ج صحیح است.
۱۷- گزینه د‌ صحیح است.
۱۸- گزینه ب صحیح است.
۱۹- گزینه الف صحیح است.
۲۰- گزینه د‌ صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 4 ؟