تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۱۹
۹۴ دوشنبه ۳۰ شهریور

سازمانهای بین‌المللی

 

الف)‌ توصیه شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی
ب) توصیه مجمع عمومی و تصویب شورای امنیت
ج) تصمیم شورای امنیت
د) تصمیم مجمع عمومی
۲- تعداد نمایندگان هر عضو در مجمع عمومی ملل متحد چند نفر می‌باشد؟
الف) یک نفر
ب) سه نفر
ج) پنج نفر
د) بستگی به نظر دولت مزبور دارد.
۳- کمیسیون حقوق بشر وابسته به کدام رکن ملل متحد می‌باشد؟
الف) مجمع عمومی
ب) شورای امنیت
ج) شورای اقتصادی و اجتماعی
د) کمیته حقوقی
۴- تصویب قراردادهای قیمومت مناطق سوق‌الجیشی با کدام رکن ملل متحد است؟
الف) شورای امنیت
ب) مجمع عمومی
ج) شورای اقتصادی و اجتماعی
د) شورای قیمومت
۵- کدامیک از مسائل زیر در مجمع عمومی جزء مسائل مهم محسوب نمی‌گردد؟
الف) انتخاب اعضای غیردائم شورای امنیت
ب) توصیه در زمینه حقوق بشر
ج) تعلیق حقوق و مزایای عضویت
د) قبول اعضای جدید
۶- دیوان بین‌المللی کیفری رواندا رکن فرعی کدام رکن ملل متحد می‌باشد؟
الف) شورای امنیت
ب) شورای اقتصادی و اجتماعی
ج) مجمع عمومی
د) دیوان بین‌المللی دادگستری
۷- کمیسیون حقوق بین‌الملل وابسته به کدام رکن ملل متحد می‌باشد؟
الف) شورای اقتصادی واجتماعی
ب) مجمع عمومی
ج) دیوان بین‌المللی دادگستری
د) شورای امنیت
۸- کدام سازمان، سازمان فصل هشتم منشور ملل متحد محسوب می‌گردد؟
الف) اوپک
ب) اکو
ج) نفتا
د) شورای همکاری خلیج فارس
۹- کدام موضوع زیر در منشور ملل متحد وجود ندارد؟
الف) اعطای استقلال به ملل مستعمره
ب) سرزمینهای غیرخودمختار
ج) قیمومت
د) همه موارد
۱۰- شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از چند عضو می‌باشد؟
الف) ۱۵
ب) ۲۷
ج) ۵۴
د) ۶۰
۱۱- کدامیک از موضوعات زیر با تفسیر عملی منشور تغییر کرده است ؟
الف) رأی ممتنع عضو دائم شورای امنیت
ب) غیبت عضو غیردائم شورای امنیت
ج) رأی ممتنع اعضای مجمع عمومی
د) رأی ممتنع اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی
۱۲- دبیرکل ملل متحد  
الف) عالی ترین مقام سازمان است.
ب) دومین مقام عالی سازمان ملل متحد است.
ج) عالی ترین مقام اداری سازمان است.
د) نقش چندان مهمی بر عهده ندارد.
۱۳- معاهداتی که در دبیرخانه ملل متحد به ثبت نمی‌رسند:
الف) باطلند.
ب) نزد سازمانهای بین‌المللی قابل استناد نیستند.
ج) نزد ارکان ملل متحد قابل استناد نیستند.
د) معتبرند.
۱۴- سازمان ملل متحد :‌
الف) دارای شخصیت حقوقی حقوق داخلی است.
ب) دارای شخصیت حقوقی حقوق بین‌الملل است.
ج) دارای شخصیت حقوقی داخلی و بین‌المللی است.
د) فاقد شخصیت بین‌المللی است.
۱۵- کدام یک از زبان‌های رسمی منشور نمی‌باشد؟
الف) چینی
ب) روسی
ج) عربی
د) اسپانیایی
۱۶- کدام سازمان جزو سازمانهای تخصصی ملل متحد نمی‌باشد؟
الف) سازمان جهانی مالکیت معنوی
ب) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
ج) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
د) یونسکو
۱۷- درصورتی که سهمیه یک عضو ملل متحد معادل سهمیه سال قبل یا بیشتر باشد، از حق رأی در مجمع عمومی ملل متحد محروم می‌گردد.
الف) ۲ سال
ب) ۴ سال
ج) ۳ سال
د) ۵ سال
۱۸- کدام یک از موارد ذیل جزء اهداف ملل متحد محسوب نمی‌گردد؟
الف) حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
ب) انجام اقدامات ضروری برای تحکیم صلح
ج) احترام به حقوق بشر
د) حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی
۱۹- اقدامات قهری شورای امنیت براساس کدام فصل منشور ملل متحد صورت می‌پذیرد؟
الف) فصل ششم
ب) فصل هفتم
ج) فصل دوم
د) فصل هشتم
۲۰- برای آنکه سازمانی تبدیل به سازمان تخصصی ملل متحد شود، با کدام رکن این سازمان قرارداد منعقد می‌نماید؟‌
الف) مجمع عمومی
ب) شورای اقتصادی و اجتماعی
ج) شورای امنیت
د) کمیته حقوقی
۱- خاتمه بخشیدن به تعلیق عضویت در سازمان ملل متحد چگونه انجام می‌پذیرد؟

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ج صحیح است. بنابر ماده ۵ منشور ملل متحد تعلیق عضویت با توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی انجام گرفته و با تصمیم شورای امنیت برطرف می‌شود.
۲- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۹ منشور : ۱- مجمع عمومی مرکب از کلیه اعضای ملل متحد خواهد بود. ۲- هر عضو بیش از پنج نماینده در مجمع نخواهدداشت.
۳- گزینه ج صحیح است.
۴- گزینه الف صحیح است. به موجب بند اول ماده ۸۳ منشور کلیه وظایف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجیشی از جمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح احتمالی آن توسط شورای امنیت انجام می‌شود.
۵- گزینه ب صحیح است.
۶- گزینه الف صحیح است.
۷- گزینه ب صحیح است.
۸- گزینه د‌ صحیح است.
۹- گزینه الف صحیح است.
۱۰- گزینه ج صحیح است. براساس بند اول ماده ۶۱ منشور، شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از ۵۴ عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
۱۱- گزینه الف صحیح است.
۱۲- گزینه ج صحیح است. این مطلب در ماده ۹۷ منشور آمده است.
۱۳- گزینه ج صحیح است. بند دوم ماده ۱۰۲ منشور ناظر بر این موضوع است.
۱۴- گزینه ج صحیح است.
۱۵- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۱۱۱ منشور، متن‌های چینی، فرانسوی، روسی، انگلیسی و اسپانیایی منشور دارای اعتبار مساوی است.
۱۶- گزینه د‌ صحیح است.
۱۷- گزینه الف صحیح است. ماده ۱۹ منشور به این مطلب اختصاص دارد.
۱۸- گزینه د‌ صحیح است. ماده ۱ منشور چنین بیان می‌کند.
۱۹- گزینه ب صحیح است.
۲۰- گزینه ب صحیح است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 3 ؟