تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۱۹
۹۴ دوشنبه ۳۰ شهریور

حقوق دریاها

 

۱- نظریه دریای بسته متعلق به کدام حقوقدان می‌باشد؟
الف) گروسیوس
ب) سلدن
ج) شوک
د) واتل
۲- نخستین کنفرانس حقوق دریاها کدام است؟
الف) ۱۹۳۰ لاهه
ب) ۱۹۱۹ پاریس
ج) ۱۹۲۵ ژنو
د) ۱۹۳۲ لندن
۳- برآمدگی جزری در چه صورتی می‌تواند بعنوان مبدأ ترسیم خط مبدأ مورد استفاده قرار گیرد؟
الف) حداکثر تا انتهای دریای سرزمینی واقع بوده و تأسیسات دائمی بر روی آن نصب شده باشد.
ب) حداکثر تا انتهای منطقه نظارت واقع بوده و فانوس دریایی بر روی آن نصب شده باشد.
ج) برخلاف جزایر، برآمدگی جزری نمی‌تواند در ترسیم خط مبدأ لحاظ شود.
د) کافی است که تأسیساتی دائمی بر روی آن نصب شده باشد.
۴- آیا عبور بی‌ضرر شامل کشتی جنگی خارجی نیز می‌گردد؟
الف) بلی.
ب) خیر.
ج) کنوانسیون ۱۹۸۲ قاعده صریحی ندارد و رویه دولتها در این زمینه متفاوت است.
د) برخلاف کنوانسیون ۱۹۵۸، کنوانسیون ۱۹۸۲ این اجازه را داده است.
۵- در ترسیم خطوط مجمع‌الجزایری، اصولاً‌ حداکثر طول خطوط چه میزان باید باشد؟
الف) ۲۴ مایل دریایی
ب) ۳۶ مایل دریایی
ج) ۱۰۰ مایل دریایی
د) ۱۲۵ مایل دریایی
۶- حد خارجی دریای سرزمینی…است.
الف) سه مایل دریایی
ب) ۴مایل دریایی
ج)۶ مایل دریایی
د) ۱۲مایل دریایی
۷- حدخارجی دریای سرزمینی درکدام کنوانسیون مقررگردیده است؟
الف)کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای سرزمینی ومنطقه مجاور
ب)کنوانسیون ۱۹۶۰
ج)کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
د)مبتنی برحقوق عرفی می باشد.
۸- عبور ترانزیت شامل کدام وسایل نقلیه می‌گردد؟
الف) کشتیهای تجاری
ب) کشتیهای تجاری و هواپیماها
ج) کشتیها
د) کشتیها و هواپیما
۹- منطقه نظارت جهت نظارت بر اعمال قوانین و مقرراتی خاص درکدام منطقه بوجود آمده است؟
الف) در خود منطقه نظارت
ب) در منطقه دریای سرزمینی
ج) سرزمین اصلی و دریای سرزمینی
د) سرزمین اصلی، دریای سرزمینی و منطقه نظارت
۱۰- عرض اختصاصی منطقه انحصاری اقتصادی چه میزان است؟
الف) ۲۰۰ مایل دریایی
ب) ۱۶۶ مایل دریایی
ج) ۱۸۸ مایل دریایی
د) ۱۴۴ مایل دریایی
۱۱- ایجاد جزایر مصنوعی در منطقه انحصاری اقتصادی :
الف) در انحصار دولت ساحلی است.
ب) برای کلیه دولتها آزاد است.
ج) برای دولتهای حاشیه این منطقه آزاد است.
د) مقرراتی در این زمینه وجود ندارد.
۱۲- کشتیها در دریای آزاد اصولا‌ً :
الف) تابع مقررات حقوق بین‌الملل هستند.
ب) تابع مقررات دولت متبوع صاحب کشتی هستند.
ج) تابع مقررات دولت صاحب پرچم هستند.
د) تابع مقررات دولت متبوع کاپیتان کشتی هستند.
۱۳- اگر لبه خارجی حاشیه قاره کمتر از ۲۰۰ مایلی خط مبدأ باشد، فلات قاره چه میزان خواهد بود؟
الف) تا لبه خارجی حاشیه قاره
ب) تا ۲۰۰ مایلی خط مبدأ
ج) تا ۳۵۰ مایلی خط مبدأ
د) تا عمق ۲۰۰ متری
۱۴- میراث مشترک بشریت در بستر و زیر بستر دریا :
الف) منطقه خارج از تحت صلاحیت دولت است.
ب) منطقه ماورای ۲۰۰ مایلی خط مبدأ است.
ج) منطقه ماورای ۳۵۰ مایلی خط مبدأ است.
د) منطقه ماورای ۲۰۰ مایلی عمق دریا است.
۱۵- در خلیج کوچک، خطی که در دهانه خلیج ترسیم می‌شود، چه میزان است؟
الف) ۱۲ مایل
ب) ۳ مایل
ج) ۲۴ مایل
د) ۶ مایل
۱۶- در خلیجهای تاریخی خطی که در دهانه خلیج ترسیم می‌شود چه میزان است؟
الف) ۲۴ مایل
ب) ۱۲ مایل
ج) محدودیتی ندارد.
د) بستگی به نظر دولت مربوطه دارد.
۱۷- آیا دولتهای محصور در خشکی می‌توانند دولت صاحب پرچم باشند؟
الف) خیر. تنها دولتهای ساحلی چنین حقی دارند.
ب) بلی.
ج) تنها دولتهایی این حق را دارند که از قدیم چنین کاری را انجام می‌داده‌اند.
د) بستگی به مقررات منطقه‌ای دارد.
۱۸- صخره‌ها :
الف) دارای هیچ منطقه دریایی نیستند.
ب) تنها دارای دریای سرزمینی می‌باشند.
ج) تنها دریای سرزمینی و فلات قاره دارند.
د) دارای تمامی مناطق دریایی هستند.
۱۹- درکنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها :
الف) حق شرط پذیرفته شده است.
ب) تنها صدور اعلامیه تفسیری پذیرفته شده است.
ج) نه حق شرط و نه اعلامیه تفسیری پذیرفته نشده است.
د) هم حق شرط و هم اعلامیه تفسیری پذیرفته شده است.
۲۰- معاهده قسطنطنیه مربوط به کدام آبراه بین‌المللی می‌گردد؟
الف) تنگه بسفر و داردانل
ب) کانال پاناما
ج) کانال سوئز
د) تنگه جبل‌الطارق

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ب صحیح است.
۲- گزینه الف صحیح است.
۳- گزینه الف صحیح است.
۴- گزینه ج صحیح است.
۵- گزینه د‌ صحیح است.
۶- گزینه د‌ صحیح است.
۷- گزینه ج صحیح است.
۸- گزینه د‌ صحیح است.
۹- گزینه ج صحیح است. بند اول ماده ۲۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها پیش‌بینی می‌کند: دولت ساحلی می‌تواند در منطقه‌ای از دریای آزاد که مجاور دریای سرزمینی آن دولت است نظارت لازم برای     هدف های زیر را اعمال کند : الف- جلوگیری از نقض مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی دولت ساحلی در سرزمین یا دریای سرزمینی خود.   ب- مجازات نقض مقررات فوق در سرزمین یا دریای سرزمینی خود.
۱۰- گزینه ج صحیح است.
۱۱- گزینه الف صحیح است. طبق ماده ۵۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ دولت ساحلی دارای صلاحیت راجع به ایجاد و استفاده از جزایر مصنوعی، تأسیسات و ساختمان‌ها و غیره است.
۱۲- گزینه ج صحیح است.
۱۳- گزینه ب صحیح است.
۱۴- گزینه الف صحیح است.
۱۵- گزینه ج صحیح است.
۱۶- گزینه ج صحیح است.
۱۷- گزینه ب صحیح است.
۱۸- گزینه د‌ صحیح است.
۱۹- گزینه ب صحیح است.
۲۰-گزینه ج صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 8 ؟