تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۱۸
۹۴ دوشنبه ۳۰ شهریور

حقوق معاهدات

 

۱- در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، امضای رئیس جمهور و انتشار قانون الحاق ایران به معاهده‌های خاص در روزنامه رسمی پیش از لازم الاجرا شدن معاهده در سطح بین‌المللی، تعهدات ایران به چه ترتیب می‌باشد؟
الف) هیچ گونه تعهدی ندارد.
ب) باید کلیه مفاد معاهده را رعایت نماید.
ج) از انجام اعمال مغایر هدف و موضوع معاهده خودداری کند.
د) بستگی به نظر دولت ایران دارد.
۲- در چه زمانی برای تفسیر معاهده می‌توان به کارهای مقدماتی معاهده رجوع کرد؟
الف) همیشه امکان‌پذیر می‌باشد.
ب) در صورتی که در خود معاهده پیش‌بینی شده باشد.
ج) درصورتی که شیوه‌های معمولی تفسیر به نتیجه‌ای غیرقابل قبول یا مبهم منتهی گردد.
د) کارهای مقدماتی در تفسیر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
۳- کدام مورد از موارد بطلان قطعی معاهدات محسوب نمی‌گردد؟
الف) تطمیع نماینده کشور
ب) رفتار متقلبانه کشور دیگر
ج) اشتباه در متن عبارات معاهده
د) هر سه مورد
۴- کدام یک از موارد زیر منجر به فسخ معاهدات نمی‌گردد؟
الف) متروک ماندن معاهده
ب) نقض معاهده
ج) تغییر اساسی اوضاع و احوال که پیش‌بینی شده باشد.
د) ایجاد قاعده آمره جدید
۵- در کدام مرحله امکان اعلام حق شرط وجود ندارد؟
الف) مذاکره
ب) امضا
ج) پذیرش
د) الحاق
۶- درحقوق بین‌الملل سنتی حق شرط در چه زمانی پذیرفته شده محسوب می‌شود؟
الف) پذیرش توسط حداقل یک دولت امضاکننده.
ب) عدم مخالفت حداقل دو دولت امضا کننده.
ج) پذیرش توسط تمامی دول امضا کننده.
د) دراین دوره حق شرط در معاهدات پذیرفته نمی‌شد.
۷- اگر نسبت به حق شرط دولتی، دولت دیگر عضو معاهده مخالفت کند‌:
الف) تنها با همان حق شرط مخالفت کرده و نه با عضویت دولت شرط گذار.
ب) با عضویت دولت شرط گذار در معاهده مخالفت کرده است.
ج) مخالفت صرف و بدون مشخص کردن نوع مخالفت(مخالفت با شرط یا مخالفت با عضویت) هیچ گونه اثری ندارد.
د) مخالفت این دولت باید به امین معاهده اطلاع داده شود تا دارای اثر باشد.
۸- معاهدات در چه صورتی می‌توانند برای دولت ثالث ایجاد تعهد کنند؟
الف) معاهدات هیچگاه نمی‌توانند برای دولت ثالث ایجاد تعهد کنند.
ب) در صورتی ایجاد تعهد می‌کنند که دولت ثالث به عضویت معاهده درآید.
ج) درصورتی که از قبل دولت ثالث کتباً و صریحاً این تعهد را بپذیرد.
د) درصورتی ایجاد تعهد می‌کند که دولت ثالث کتباً و صریحاً این تعهد را بپذیرد.
۹- کدام مقام زیر احتیاج به اختیارنامه جهت انعقاد معاهده ندارد؟
الف) وزیر بازرگانی
ب) معاون رئیس جمهور
ج) سفیر
د) وزیردفاع
۱۰- تاریخ معاهده کدام تاریخ می‌باشد؟
الف) تاریخ امضا
ب) تاریخ لازم‌الاجرا شدن
ج) تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا الحاق
د) تاریخ سپردن اولین سند تصویب یا الحاق
۱۱- اعمالی که پیش از بطلان معاهده با حسن نیت انجام شده‌اند :
الف) به دلیل بطلان معاهده مشروعیت خود را از دست می‌دهند.
ب) به دلیل بطلان معاهده مشروعیت خود را از دست نمی‌دهند.
ج) صرفاً به دلیل بطلان معاهده مشروعیت خود را از دست نمی دهند.
د) اصولاً‌ براساس معاهده‌ای باطل، هیچ عملی دارای اثر حقوقی نمی‌باشد.
۱۲-کدام دسته از معاهدات زیر برای دولتهای ثالث الزام‌آور می‌باشند؟
الف) معاهدات قانون ساز
ب) معاهدات عینی
ج) معاهدات نظامی
د) معاهدات منعقده به ابتکار ملل متحد
۱۳- درصورتی که تمامی اعضای معاهده نخست دست به انعقاد معاهده دیگری در همان موضوع زنند ولی صراحتاً معاهده نخست را فسخ نکنند :
الف) معاهده قبلی تا حدودی که با معاهده بعدی انطباق دارد، قابل اجراست.
ب) معاهده بعدی تا حدودی که با معاهده قبلی انطباق دارد، قابل اجراست.
ج) هر دو معاهده درکنار یکدیگر معتبرند.
د) معاهده قبلی منسوخ و قابل اجرا نیست.
۱۴- مخالفت با حق شرط
الف) قابل بازپس گیری نیست.
ب) پس گرفتن آن نیاز به رضایت دولت دارای حق شرط دارد.
ج) در هر زمان قابل پس گرفتن می‌باشد.
د) ظرف ۱۲ ماه از هنگام الحاق یا پذیرش دولت قابل بازپس گیری است.
۱۵- از نظر حقوق بین‌الملل عرفی، معاهده می‌تواند :
الف) کتبی باشد.
ب) شفاهی و کتبی باشد.
ج) قاعده خاصی در این زمینه مقرر نکرده است.
د) بستگی به منطقه خاص مربوط دارد.
۱۶- دولتی که اقدام به امضای معاهده‌ای نموده است:
الف) ملزم به تصویب معاهده می‌باشد.
ب) می‌تواند هیچ گاه معاهده را تصویب نکند.
ج) در خصوص معاهدات قانون ساز ملزم به تصویب معاهده می‌باشد.
د) در خصوص معاهدات تدوین کننده عرف موجود ملزم به تصویب معاهده می‌باشد.
۱۷- عدم ثبت معاهده در دبیرخانه ملل متحد :‌
الف) هیچ گونه تأثیری بر اعتبار معاهده ندارد.
ب) آن را باطل می‌سازد.
ج) بستگی به نظر رکن مربوطه سازمان ملل متحد دارد.
د) درارکان ملل متحد پذیرفته نمی‌شود.
۱۸- موافقت نامه های بی‌طرفی دائمی :
الف) قانون ساز می‌باشند.
ب) معاهده- قانون می‌باشند.
ج) معاهده – قرارداد هستند.
د) معاهده عینی هستند.
۱۹- کنوانسیون ۱۹۶۹ وین به کدام مسأله از مسائل زیر پرداخته است؟
الف) جانشینی دولتها و تأثیر آن برمعاهده
ب) مسئولیت دولت ناشی از نقض معاهده
ج) تأثیر جنگ بر معاهده
د) تصویب ناقص معاهده
۲۰- Pacta Sunt Servanda به معنای :‌
الف) اصل الزام آور بودن معاهدات.
ب) اصل نسبی بودن معاهدات.
ج) اصل ایجاد تعهدات توسط معاهده نسبت به آینده.
د) اصل عدم تسری معاهده به گذشته.

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ج صحیح است.
۲- گزینه الف صحیح است. به موجب ماده ۳۲ عهدنامه‌های حقوق معاهدات، رجوع به کارهای مقدماتی ممکن است به شرطی که در تأیید معنای حاصل از سیاق عبارات معاهده باشد.
۳- گزینه د‌ صحیح است.
۴- گزینه ج صحیح است.
۵- گزینه الف صحیح است.
۶- گزینه ج صحیح است.
۷- گزینه الف صحیح است.
۸- گزینه د‌ صحیح است.
۹- گزینه ج صحیح است.
۱۰- گزینه الف صحیح است.
۱۱- گزینه ج صحیح است.
۱۲- گزینه ب صحیح است.
۱۳- گزینه الف صحیح است.
۱۴- گزینه ج صحیح است.
۱۵- گزینه ب صحیح است.
۱۶- گزینه ب صحیح است.
۱۷- گزینه د‌ صحیح است.
۱۸- گزینه د‌ صحیح است.
۱۹- گزینه د‌ صحیح است.
۲۰- گزینه الف صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 6 ؟