تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۰۸:۲۸
۹۴ یکشنبه ۲۹ شهریور

منابع

 

۱- درحقوق بین‌الملل، کدام منبع از تقدم زمانی برخوردار می باشد؟
الف) معاهدات

ب) عرف

ج) اصول کلی حقوق

د) رویه قضایی

۲- برای تشکیل عرف بین‌المللی، عملکرد کدام دولتها حائز اهمیت می‌باشد؟
الف) تمامی دولتهای جامعه بین‌المللی
ب) دولتهای بزرگ قدرتمند
ج) دولتهای مهم در هر قضیه خاص
د) دولتهای عضو سازمان ملل متحد
۳- نزاکت بین‌المللی
الف) همان عرف بین‌المللی است.
ب) عملکرد دولتها بدون اعتقاد به الزام آور بودن آن می‌باشد.
ج) عنصر معنوی عملکرد دولتهاست.
د) در صحن سازمانهای بین‌المللی استفاده می‌شود.
۴- اگر دولتی پس از شکل‌گیری عرف بین‌المللی با آن مخالفت نماید :
الف) با عث عدم اجرای عرف نسبت به آن دولت می‌گردد.
ب) مخالفت اثر قهقرایی داشته، از ابتدا تأثیر می‌گذارد.
ج) هیچ‌گونه تأثیری بر این دولت ندارد.
د) تنها از سوی کشورهای تازه استقلال یافته پذیرفته می‌شود.
۵- Persistent Objector :
الف) دولتی است که مصراً با شکل‌گیری عرف مخالفت کرده است.
ب) دولتهای ایجادکننده عرف جدید می‌باشند.
ج) دولتی است که مصراً با شکل گیری عرفی مخالفت کرده و در اقلیت می باشد.
د) عنصر معنوی مخالفت با عرف می‌باشد.
۶-اعلامیه‌های یک جانبه دولتها :
الف) برای دولتها در هر حال الزام‌آور می‌باشد.
ب) فاقد اثر حقوقی می‌باشد.
ج) در صورتی که در برابر کل جامعه بین‌المللی اعلام تعهد کند، الزام‌آور می‌باشد.
د) بستگی به نظر دیوان بین‌المللی دادگستری دارد.
۷- اگرقاعده ای عرفی توسط معاهده‌ای تدوین شود :
الف) قاعده قراردادی جایگزین قاعده عرفی می‌گردد.
ب) عرف با توجه به تغییرات قراردادی، تغییر می‌کند.
ج) هر دو قاعده در کنار هم به حیات خود ادامه می‌دهند.
د) هیچکدام.
۸- تدوین عرف بین‌المللی در سازمان ملل متحد برعهده چه رکنی می‌باشد؟
الف) کمیته حقوقی مجمع عمومی
ب) کمیسیون حقوق بین‌الملل
ج) کمیسیون حقوق بشر
د) دبیرکل ملل متحد
۹- عنوان معاهده (پروتکل، میثاق و) :
الف) در اعتبار معاهده مؤثر است.

ب) در تفسیر معاهده مؤثر می‌باشد.

ج) نسبت به دول ثالث مؤثر می‌باشد.

د) هیچ گونه تأثیری ندارد.

۱۰- معاهده قانون :
الف) تنها برای اعضای آن ایجاد الزام می‌کند.
ب) برای کل جامعه بین‌المللی ایجاد الزام می‌کند.
ج) نیازی به تصویب سایر دولتها ندارند.
د) برای دول ثالث نیز ایجاد تعهد می‌کند.
۱۱- معاهدات شفاهی:‌
الف) در حقوق بین‌الملل وجود ندارد.
ب) همان عرف بین‌المللی است.
ج) همانند معاهدات کتبی الزام‌آورند.
د) تا زمانی که مکتوب نشده‌اند، ایجاد الزام نمی‌کند.
۱۲- Modus Vivendi معمولا ً :
الف) برای معاهدات موقت بکار می‌رود.
ب) برای معاهدات شفاهی بکار می‌رود.
ج) برای توافقات سازمانهای بین‌المللی بکار می رود.
د) برای اساسنامه سازمانهای بین‌المللی بکار می‌رود.
۱۳- قاعده آمره حقوق بین‌الملل :
الف) منبع حقوق بین‌الملل می‌باشد.
ب) قواعد موجود را ارزش‌گذاری می‌کند.
ج) همان معاهده- قانون است.
د) مربوط به تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت است.
۱۴- اصول کلی حقوق :‌
الف) تنها شامل اصول کلی حقوق بین‌الملل است.
ب) شامل هر دو دسته اصول کلی حقوق داخلی و بین‌المللی است.
ج) تنها شامل اصول کلی حقوق داخلی است.
د) منظور اعمال انصاف می‌باشد.
۱۵- در ex aequo et bono :
الف) دیوان به تشخیص خود می‌تواند آن را اعمال کند.
ب) در برخی موارد دیوان می‌تواند به تشخیص خود عمل کند.
ج) آرای قبلی هیچگونه اثر الزام‌آور حقوقی ندارد.
د) در هیچ حالتی منبع حقوق بین‌الملل نیست.
۱۶- در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری :‌
الف) آرای قبلی دیوان برای دیوان الزام‌آور می‌باشد.
ب) آرای قبلی دیوان برای طرفین قضیه کنونی الزام آور است.
ج) آرای قبلی هیچ گونه اثر الزام آور حقوقی ندارد.
د) در هیچ حالتی منبع حقوق بین‌الملل نیست.
۱۷- در قواعد Erga Omnes :
الف) نقض قاعده تنها دولت خاص را متضرر می‌سازد.
ب) کل جامعه بین‌المللی زیان می بیند.
ج) همان قاعده آمره حقوق بین‌الملل است.
د) سازمان ملل به نیابت از جامعه بین‌المللی عمل می‌کند.
۱۸- قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد :
الف) همگی منبع حقوق بین‌الملل می‌باشند.
ب) هیچ کدام منبع حقوق بین‌الملل نیستند.
ج) می‌توانند عنصر مادی عرف بین‌المللی را تشکیل دهند.
د) برای دول عضو سازمان الزام آورند.
۱۹- در صورت وجود معاهده‌ای، آیا عرف بعدی مغایر این معاهده قابل شکل گیری می‌باشد؟
الف) خیر.
ب) اگر همه اعضای معاهده شرکت کنند، امکان پذیر می‌باشد.
ج) بله.
د) اگر معاهده قانون باشد، عرف مغایر قابل شکل گیری نیست.
۲۰- آیا دو مفهوم Erga Omnes و Jus Cogens یکسان می‌باشند؟‌
الف) بلی.
ب) رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است.
ج) رابطه آنها عموم و خصوص من وجه است.
د) مصداق مشترکی ندارند.

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ب صحیح است.
۲- گزینه ج صحیح است.
۳- گزینه ب صحیح است.
۴- گزینه د صحیح است.
۵- گزینه ج صحیح است.
۶-گزینه ج صحیح است.
۷- گزینه ج صحیح است.
۸- گزینه ب صحیح است. وظیفه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل با مجمع عمومی است که بر عهده کمیسیون حقوق بین‌الملل گذارده شده است.
۹- گزینه د‌ صحیح است. طبق تعریف معاهده در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین استفاده از عناوینی مثل پروتکل، میثاق، منشور، اعلامیه و غیره یکسان است.
۱۰- گزینه الف صحیح است. معاهده- قانون ناظر بر معاهداتی است که موضوع آن برای همه کشورها اهمیت دارد و در انعقاد آن‌ها با چانه‌زنی و دو دسته منفعت متقابل روبرو نیست .
۱۱- گزینه د‌ صحیح است. در حقوق بین‌الملل عرفی، معاهدات شفاهی پذیرفته شده‌اند.
۱۲- گزینه الف صحیح است.
۱۳- گزینه ب صحیح است.
۱۴- گزینه ب صحیح است.
۱۵- گزینه د صحیح است.
۱۶- گزینه ج صحیح است.
۱۷- گزینه ب صحیح است.
۱۸- گزینه ج صحیح است.
۱۹- گزینه ج صحیح است.
۲۰- گزینه ب صحیح است.

 

 

پاسخنامه حقوق بین‌الملل عمومی آزمون آزمایشی شماره دو

 

۱- گزینه ب صحیح است. به موجب اصل Possidetis Uti که اولین بار در هنگام استقلال کشورهای امریکای لاتین مطرح شد ناظر بر استقلال سرزمین‌های مستعمره است که مرزهایشان طبق مرزهای اداری از پیش موجود تعیین می‌شود.
۲- گزینه د‌ صحیح است.
۳- گزینه ب صحیح است.
۴- گزینه د‌ صحیح است.
۵- گزینه ج صحیح است.
۶-گزینه الف صحیح است.
۷- گزینه ب صحیح است.
۸- گزینه ج صحیح است.
۹- گزینه ج صحیح است.
۱۰- گزینه ب صحیح است. نظریه توبار یا دکترین مشروعیت که نظریه بتانکور جایگزین آن شده و نظریه استرادا ناظر بر شناسایی حکومت هستند.
۱۱- گزینه د‌ صحیح است.
۱۲- گزینه الف صحیح است.
۱۳- گزینه الف صحیح است. در هفتم ژانویه ۱۹۳۲ وزیر امور خارجه امریکا هنگام اشغال منچوری توسط ژاپن اعلام نمود که امریکا هیچ معاهده یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق بریان- کلوگ که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است را برسمیت نمی‌شناسد.
۱۴- گزینه الف صحیح است.
۱۵- گزینه د‌ صحیح است.
۱۶- گزینه ج صحیح است.
۱۷-گزینه ب صحیح است.
۱۸- گزینه ج صحیح است.
۱۹- گزینه ب صحیح است.
۲۰- گزینه د‌ صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 4 ؟