تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۱ بهمن ۹۴ ساعت ۰۷:۲۶
۹۴ یکشنبه ۲۹ شهریور

تابعان حقوق بین‌الملل

 

۱- در صورت فروپاشی یک دولت و تشکیل دولت جدید، مرز آنان چگونه تعیین می‌گردد؟
الف) با توافق دول جدید
ب) مرزهای اداری تبدیل به مرزهای دول جدید می‌گردد.
ج) با رجوع به دیوان بین‌الملل دادگستری
د) با تصمیم شورای امنیت
۲- کدام شیوه تحصیل سرزمین‌ براساس حقوق بین‌الملل معاصر ممنوع است؟
الف) تصرف
ب) مرور زمان
ج) واگذاری
د) فتح و غلبه
۳- شناسایی در کدام مورد زیر جنبه تأسیسی دارد؟
الف) شناسایی توسط سازمان ملل متحد
ب) تأسیس دولتی با توسل به زور
ج) شناسایی توسط سازمانهای منطقه‌ای
د) شناسایی توسط سایر دولتها
۴- اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود در کدام مورد زیر قابلیت اجرایی دارد؟
الف) استقلال طلبی مردم چچن
ب) استقلال طلبی مبارزین باسک
ج) استقلال طلبی
د) استقلال طلبی تیمور شرقی
۵- شناسایی زود هنگام حکومت جدیدی که در حال بر روی کارآمدن است، با کدام اصل بین‌المللی در تعارض است ؟
الف) حق انتخاب آزادانه سیستم حکومتی
ب) منع توسل به زور
ج) منع مداخله در امور داخلی دولتها
د) برابری دولتها
۶- تصرف سرزمین نسبت به چه سرزمینهایی قابل اعمال می‌باشد؟
الف) اراضی بلاصاحب.
ب) اراضی جزء حاکمیت دولت دیگر.
ج) اراضی که فاقد ساکنین بومی باشد.
د) اراضی که فاقد ملل متمدن باشد.
۷- در صورتی که مرز بین دو دولت کوهستانی باشد، از کدام شیوه جهت ترسیم مرز استفاده نمی‌شود؟
الف) خط‌الرأس
ب) خط تالوگ
ج) خط مقسم آب
د) خط پائین دامنه کوهستان
۸- کدام منطقه دریایی زیر جزء سرزمین محسوب نمی‌شود؟‌
الف) آب داخلی
ب) دریای سرزمینی
ج) منطقه نظارت
د) بنادر و لنگرگاهها
۹- کدام عامل در تعیین جمعیت یک دولت نقش اساسی دارد؟
الف) نژاد
ب) مذهب
ج) تابعیت
د) زبان
۱۰- کدام نظریه مربوط به شناسایی حکومت نمی‌باشد؟
الف) توبار
ب) استیمسن
ج) استرادا
د) هرسه مربوط به شناسایی حکومت است.
۱۱- کدام مورد از موارد شناسایی ضمنی دولت محسوب نمی‌گردد؟
الف) الحاق به معاهده بین‌المللی
ب) عضویت در سازمان بین‌المللی
ج) شرکت در کنفرانس بین‌المللی
د) صدور اعلامیه دسته جمعی دول ثالث مبنی بر شناسایی
۱۲- حکومت طالبان به چه دلیل مورد شناسایی اکثریت جامعه بین‌المللی قرار نگرفت ؟‌
الف) عدم رعایت قواعد حقوق بشر.
ب) بدون رعایت قانون اساسی به روی کار آمده بود.
ج) کنترل مؤثر افغانستان را در اختیار نداشت.
د) جنگ داخلی خاتمه نیافته بود.
۱۳- بموجب کدام نظریه نباید دولتی را که از طریق زور ایجاد شده، شناسایی کرد؟
الف) نظریه استیمسن
ب) نظریه لاترپاخت
ج) نظریه استرادا
د) نظریه توبار
۱۴- مقصود از Condominium چیست؟
الف) مالکیت مشاع
ب) اجاره
ج) حق ارتفاق
د) مرور زمان
۱۵- حدود اختیارات و توانایی یک سازمان بین‌المللی چه میزان می باشد؟
الف) آن میزان که در اساسنامه سازمان مقرر گردیده.
ب) سازمان برای نیل به اهداف خود اختیارات ضمنی دارد.
ج) اصولاً سازمان اختیاراتی نداشته، دول عضو هستند که اعمال اختیارات می‌کنند.
د) گزینه الف و ب .
۱۶- سازمانهای بین‌المللی از چه نوع شخصیت حقوقی برخوردار می‌باشند؟
الف) شخصیت حقوقی حقوق داخلی
ب) شخصیت حقوقی حقوق بین‌الملل
ج) هم شخصیت حقوقی حقوق داخلی و هم شخصیت حقوقی حقوق بین‌الملل
د) بستگی به نظر دولت حامی دارد.
۱۷- آیا دولت تحت‌الحمایه تابع حقوق بین‌الملل می‌باشد؟
الف) بلی.
ب) خیر، تنها شخصیت حقوق داخلی دارد.
ج) خیر، نه شخصیت بین‌المللی دارد و نه شخصیت داخلی.
د) بستگی به نظر دولت حامی دارد.
۱۸- آیا اعضای تشکیل دهنده دولت فدرال دارای شخصیت بین‌المللی می‌باشند؟
الف) بلی .
ب) خیر.
ج) بستگی به نظر دولت فدرال دارد.
د) بستگی به نظر دولتهای دیگر دارد.
۱۹- در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،‌ کدام دولت جانشین شوروی محسوب نمی‌گردد؟
الف) روسیه فدراتیو
ب) اوکراین
ج) روسیه سفید
د) هرسه ، جانشین شوروی می‌باشند.
۲۰- آیا افراد در حقوق بین‌الملل طرف حق و تکلیف قرار می‌گیرند ؟
الف) مطلقاً خیر.
ب) در برخی موارد تنها دارنده حق می‌باشند.
ج) در برخی موارد تنها دارای تکلیف می‌باشند.
د) می‌توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ب صحیح است. به موجب اصل Possidetis Uti که اولین بار در هنگام استقلال کشورهای امریکای لاتین مطرح شد ناظر بر استقلال سرزمین‌های مستعمره است که مرزهایشان طبق مرزهای اداری از پیش موجود تعیین می‌شود.
۲- گزینه د‌ صحیح است.
۳- گزینه ب صحیح است.
۴- گزینه د‌ صحیح است.
۵- گزینه ج صحیح است.
۶-گزینه الف صحیح است.
۷- گزینه ب صحیح است.
۸- گزینه ج صحیح است.
۹- گزینه ج صحیح است.
۱۰- گزینه ب صحیح است. نظریه توبار یا دکترین مشروعیت که نظریه بتانکور جایگزین آن شده و نظریه استرادا ناظر بر شناسایی حکومت هستند.
۱۱- گزینه د‌ صحیح است.
۱۲- گزینه الف صحیح است.
۱۳- گزینه الف صحیح است. در هفتم ژانویه ۱۹۳۲ وزیر امور خارجه امریکا هنگام اشغال منچوری توسط ژاپن اعلام نمود که امریکا هیچ معاهده یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق بریان- کلوگ که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است را برسمیت نمی‌شناسد.
۱۴- گزینه الف صحیح است.
۱۵- گزینه د‌ صحیح است.
۱۶- گزینه ج صحیح است.
۱۷-گزینه ب صحیح است.
۱۸- گزینه ج صحیح است.
۱۹- گزینه ب صحیح است.
۲۰- گزینه د‌ صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 7 ؟