تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۰۸:۲۸
۹۴ شنبه ۲۸ شهریور

آزمون کلی حقوق بین‌الملل خصوصی

 

۱- دعوای نفقه یک زن ایرانی علیه شوهر خارجی او تابع قانون …………. است.

۱) ایران                                                                         ۲) اقامتگاه زوجین

۳) مورد توافق زوجین                                                    ۴) ملی زوج

۲- در حقوق موضوعه ایران بین تابعیت و اقامتگاه افراد چه رابطه‌ای موجود است؟

۱) تباین                                                                                    ۲) عموم و خصوص من‌وجه

۳) تساوی                                                                      ۴) عموم و خصوص مطلق

۳- تعارض زمانی قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی همان تعارض …… است.

۱) متحرک                                                                     ۲) صریح

۳) منفی                                                                         ۴) ضمنی

۴- تابعیت مضاعف تولدی معلول تعارض……. است.

۱) سیستم وحدت و سیستم استقلال نسبی

۲) سیستم خون و سیستم خاک دو کشور

۳) سیستم خون و سیستم خاک یک کشور

۴) سیستم و حدت و سیستم استقلال مطلق

۵- احاله مضاعف همان……………. است.

۱) نظریه دادگاه خارجی                                                  ۲) احاله درجه دوم

۳) احاله ناقص                                                               ۴) احاله درجه اول

۶- کدام حق از خارجیان سلب شده است؟

۱) حق اشتغال به مشاغل خصوصی                                 ۲) حق مدنی مخصوصه

۳) حق معامله کردن                                                        ۴) حق رجوع به دادگاه

۷- در حقوق موضوعه ایران بین تابعیت و اقامتگاه اشخاص حقوقی چه رابطه‌ای وجود دارد؟

۱) تساوی                                                                      ۲) عموم و خصوص مطلق

۳) تباین                                                                                    ۴) عموم و خصوص من‌وجه

۸- منابع حقوق بین‌الملل خصوصی عبارتند از:

۱) قانون و عرف و عهدنامه                                             ۲) قانون و رویه قضایی و عهدنامه

۳) عهدنامه و عرف بین‌المللی و رویه قضایی بین‌‌المللی       ۴) منابع داخلی و بین‌المللی

۹- توصیف طلق بودن یا حبس بودن اموال چه توصیفی است؟

۱) اصلی                                                                        ۲) دو مرحله‌ای

۳) فرعی                                                                        ۴) بین‌المللی

۱۰- تعیین اقامتگاه یک خارجی که در ایران فوت شده و مسأله تعیین وراث او مطرح است تابع قانون ………… می‌باشد.

۱) ایران                                                                         ۲) اقامتگاه متوفی

۳) ملی وراث                                                                  ۴) ملی متوفی

۱۱- اگر مرد خارجی تابعیت ایران را تحصیل نماید:

۱) همسر او به تابعیت ایران در می‌آید.

۲) فرزندان او ب تابعیت ایران در می‌آیند.

۳) همسر و فرزندان او نیز به تابعیت ایران در می‌آیند.

۴) همسر و فرزندان صغیر او به ت ابعیت ایران در می‌آیند.

۱۲- در کدام مورد برای تابعیت مهلت یک‌ساله وجود دارد؟

۱) ترک تابعیت ایران                                                      ۲) رجوع به تابعیت خارجی

۳) رد تابعیت ایران                                                         ۴) رجوع به تابعیت ایران

۱۳- سیستم خاک بر چه مبنایی استوار است؟

۱) اقامتگاه والدین                                                           ۲) تابعیت والدین

۳) محل تولد والدین                                                        ۴) محل تولد شخص

۱۴- منظور از حقوق مدنی مخصوصه کدام است؟ذ

۱) حتی که صرفاً از نقطه‌نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

۲) حق ازدواج با ایرانیان

۳) حق اشتغال به مسایل سیاسی

۴) حق رجوع به دادگاه ایران

۱۵- حق معامله کردن در ایران، جزء کدام دسته از حقوق اتباع خارجه است؟

۱) عمومی غیرسیاسی                                                     ۲) مدنی مخصوصه

۳) خصوصی                                                                 ۴) عمومی سیاسی

۱۶- تابعیت مضاعف معلول تعارض………….. قوانین تابعیت است.

۱) زمانی                                                                       ۲) ضمنی

۳) منفی                                                                         ۴) مثبت

۱۷- فقدان تعارض در مرحله ایجاد حق وجود تعارض در مرحله اثرگذاری حق، از فروض مطروحه در کدام تعارض است؟

۱) ضمنی                                                                       ۲) متحرک

۳) منفی                                                                         ۴) مثبت

۱۸- احاله درجه اول چیست؟

۱) احاله قانون ایران به قانون خارجی                              ۲) احاله دادگاه خارجی به قانون ایران

۳) احاله دادگاه ایران به دادگاه خارجی                             ۴) احاله قانون خارجی به قانون ایران

۱۹- توصیف یک حق به عنوان حق عینی یا دینی چه توصیفی است؟

۱) توصیف حق عینی فرعی و توصیف حق دینی اصلی است.

۲) توصیف فرعی

۳) توصیف اصلی

۴) توصیف حق عینی اصلی و توصیف حق دینی فرعی است.

۲۰- رابطه احاله مضاعف و احاله درجه دوم عبارت است از:

۱) در احاله درجه دوم به راه حل کشور خارجی در مورد احاله توجه می‌شود.

۲) احاله مضاعف بعد از احاله درجه دوم ممکن است بوجود آید.

۳) در احاله مضاعف به راه حل کشور خارجی در مورد احاله توجه می‌شود.

۴) احاله درجه دوم بعد از احاله مضاعف ممکن است به وجود آید.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۴ صحیح است. بر طبق ماده ۹۶۳ قانون مدنی.

۲- گزینه ۲ صحیح است. منظور از عموم و خصوص من وجه آن است که گاهی افراد تابعیت کشوری را دارند که در آنجا اقامت دارند و گاهی چنین نیست.

۳- گزینه ۱ صحیح است. در تعارض زمانی یک رابطه حقوقی در دو زمان متوالی به دو سیستم حقوقی مختلف مربوط می‌شود.

۴- گزینه ۴ صحیح است. تابعیت مضاعف تولدی براساس تعارض سیستم خون دو کشور به وجود می‌آید یا سیستم خون از یک کشور با سیستم خاک از کشور دیگر.

۵- گزینه ۱ صحیح است. نظریه دادگاه خارجی یا احاله مضاعف یا احاله چند جانبه توسط وست‌لیک مطرح گردیده است.

۶- گزینه ۲ صحیح است. مطابق بند ۳ ماده ۹۶۱ قانون مدنی، اتباع بیگانه در ایران از حقوق مدنی مخصوصه که از نقطه‌ نظر جامعه ایرانی وضع شده است محروم گردیده‌اند.

۷- گزینه ۱ صحیح است. منظور آن است که در خصوص اشخاص حقوقی این دو مفهوم بر هم نطبق هستند زیرا تابعیت اشخاص حقوقی همان اقامتگاه آنها می‌باشد.

۸- گزینه ۴ صحیح است. حقوق بین‌الملل خصوصی هم دارای منابع داخلی و هم دارای منابع بین‌المللی می‌باشد.

۹- گزینه ۳ صحیح است. زیرا یک مال اعم از این که طلق باشد یا حبس تابع قانون محل وقوع خود خواهد بود. پس چون این توصیف در انتخاب یا اجرای قاعده حل تعارض مؤثر نمی‌باشد لذا یک توصیف فرعی است.

۱۰- گزینه ۴ صحیح است. بر طبق ماده ۹۶۷ قانون مدنی.

۱۱- گزینه ۴ صحیح است. بر طبق ماده ۹۸۴ قانون مدنی.

۱۲- گزینه ۳ صحیح است. مطابق بند الف ماده ۹۷۷ و ماده ۹۸۴ قانون مدنی، برای رد تابعیت ایران مهلت یکساله در نظر گرفته شده است.

۱۳- گزینه ۴ صحیح است. آنچه در سیستم خاک مهم است محل تولد طفل می‌باشد.

۱۴- گزینه ۱ صحیح است. بر طبق بند ۳ ماده ۹۶۱ قانون مدنی.

۱۵- گزینه ۳ صحیح است. اتباع خارجه در ایران از کلیه حقوق خصوصی جز آن که به موجب ماده ۹۶۱ قانون مدنی استثناء گردیده است برخوردار خواهند گردید.

۱۶- گزینه ۴ صحیح است. در تعارض مثبت هر سیستم حقوقی قوانین داخلی خود را صلاحیتدار می‌داند لذا باعث به وجود آمد تابعیت مضاف خواهد شد.

۱۷- گزینه ۲ صحیح است. احاله درجه فروض تعارض متحرک، فقدان تعارض در مرحله ایجاد حق و وجود تعارض در مرحله اثرگذاری می‌باشد.

۱۸- گزینه ۴ صحیح است. احاله درجه اول توسط قانون خارجی به قانون ایران داده می‌شود. مطابق ماده ۹۷۳ قانون مدنی، احاله درجه اول در حقوق ایران پذیرفته شده است.

۱۹- گزینه ۳ صحیح است. زیرا بر حسب این که حتی عینی باشد تا دینی، قانون حل تعارض متفاوت خواهد بود.

۲۰- گزینه ۳ صحیح است. در احاله مضاعف به قانون تعیین تکلیف کننده احاله توجه می‌شود.

 



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 8 ؟