تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۱ بهمن ۹۴ ساعت ۰۸:۳۴
۹۴ شنبه ۲۸ شهریور

تعارض قوانین

 

۱- در کدام مورد تأثیر صلاحیت قضایی بین‌المللی بر صلاحیت قانونی بین‌المللی قطعی است؟

۱) نظم عمومی                                                               ۲) تعارض مثبت قوانین

۳) تقلب نسبت به قانون                                                   ۴) تعارض بین‌المللی قوانین

۲- دسته‌های ارتباط چه خصوصیتی دارند؟

۱) باعث ایجاد تعارض می‌شوند.                                      ۲) حکم دعوی را معین می‌کنند.

۳) قاعده مادی را مشخص می‌نمایند.                                ۴) قاعده حل تعارض را معین می‌نمایند.

۳- برای حل تعارض قوانین قراردادها کدامیک از روش‌های زیر قابل استفاده می‌باشد؟

۱) منحصراً روش اصولی

۲) اصولاً روش جزمی و استثنائاً روش تحلیلی

۳) اصولاً روش تحلیلی و استثنائاً روش جزمی

۴) منحصراً روش تحلیلی

۴- تقارن صلاحیت قضایی و صلاحیت قانون در صورت تعارض کدام قوانین الزامی نیست؟

۱) مالیاتی                                                                      ۲) کیفری

۳) تعهدات                                                                      ۴) اداری

۵- قانون برون مرزی عبارت است از قانون:

۱) خارجی                                                                     ۲) دارای سلطه خارج‌المملکتی

۳) حل تعارض                                                               ۴) شکلی

۶- کدام حقوق فقدان «جامعه مشترک حقوقی» را مبنای دخالت نظم عمومی دانسته است؟

۱) دومولن                                                                     ۲) ساوینی

۳) منچینی                                                                     ۴) پیه

۷- نظریه دوام و عمومیت قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی توسط کدام حقوقدان مطرح گردیده است؟

۱) درژانتره                                                                   ۲) پیه

۳) دومولن                                                                     ۴) باتیفول

۸- تعارض متحرک در حقوق بین‌الملل خصوصی با تعارض زمانی قوانین در حقوق داخلی چه رابطه‌ای دارد؟

۱) تعارض متحرک همان تعارض زمانی قوانین است.

۲) از لحاظ مرجع قانونگذار و نظم عمومی با هم تفاوت دارند.

۳) از لحاظ نظم عمومی با هم تفاوت دارند.

۴) از لحاظ مرجع قانونگذاری با هم تفاوت دارند.

۹- آیا احاله در تعارض منفی قابل اعمال است؟

۱) قابل اعمال نیست.                                                       ۲) قابل اعمال است.

۳) بسته به نظر دادگاه است.                                            ۴) بسته به مورد است.

۱۰- قانون حاکم بر قرارداد میان دو ایرانی در خارج کدام قانون است؟

۱) قانون ایران                                                               ۲) قانون منتخب طرفین

۳) قانون حل وقوع عقد                                                    ۴) قانون محل اجرا

۱۱- اثبات نسب طفلی که هنوز تابعیت او معلوم نیست تابه چه قانونی است؟

۱) قانونی که می‌خواهد به طفل تابعیت اعطا کند.                ۲) قانون دولت متبوع پدر طفل

۳) قانون مقر دادگاه                                                        ۴) قانون دولت متبوع طفل

۱۲- در صورت تعارض قوانین چه قانونی حاکم بر مالکیت‌های معنوی است؟

۱) قانون کشور متبوع مالک                                             ۲) قانون کشور محل اقامت مالک

۳) قانون کشور محل وقوع مال                                        ۴) قانون کشور محل ابراز فعالیت

۱۳- یک تبعه مصری با یک آلمانی مقیم ایران در ایتالیا قراردادی منعقد نموده است که محل اجرای آن در ترکیه است. تبعه مصری دعوای مربوط به این قرارداد را مطمئناً در کجا می‌تواند اقامه کند؟

۱) مصر                                                                                    ۲) ایران

۳) ترکیه                                                                        ۴) آلمان

۱۴- اگر در یک سند تجاری تعهدات مختلفی وجود داشته باشد که در خارجه به وجود آمده است، قانون حاکم بر هر تعهدی قانون…… است.

۱) کشور محل اقامت متعهد

۲) مملکت محل اقامت متعهدله

۳) کشوری که تعهد در آنجا اجرا شده

۴) کشوری که تعهد در آنجا به وجود آمده

۱۵- توصیف منقول یا غیرمنقول بودن یک مال در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران یک توصیف……….. است.

۱) فرعی، زیرا در انتخاب یا اجرای قانون حل تعارض خارجی مؤثر نیست.

۲) فرعی، زیرا در انتخاب یا اجرای قانون حل تعارض ایران مؤثر نیست.

۳) اصلی، زیرا در انتخاب یا اجرای قانون حل تعارض خارجی مؤثر ا ست.

۴) اصلی، زیرا در انتخاب یا اجرای قانون حل تعارض ایران مؤثر است.

۱۶- اگر ملک مورد حق و ملک صاحب حق در دو کشور مختلف باشند، حق ارتفاق از لحاظ حقوق بین‌الملل خصوصی ایران تابع قانون……… است.

۱) اقامتگاه صاحب حق                                                    ۲) محل وقوع ملک مورد حق

۳) محل وقوع ملک صاحب حق                                         ۴) دولت متبوع صاحب حق

۱۷- تعارض متحرک یعنی تعارض………. نظام‌های حل تعارض.

۱) زمانی                                                                       ۲) منحنی

۳) مثبت                                                                         ۴) منفی

۱۸- نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی…………. است.

۱) انعکاسی از نظمعمومی داخلی در زمینه بین‌المللی

۲) مانند نظم عمومی در حقوق بین‌الملل

۳) مانند نظم عمومی در حقوق بین‌الملل کیفری

۴) همان نظم عمومی در حقوق داخلی

۱۹- نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون، هر دو در مرحله اجرای قانون………. مطرح می‌شود.

۱) ماهوی داخلی                                                             ۲) ماهوی خارجی

۳) حل تعارض خارجی                                                   ۴) حل تعارض داخلی

۲۰- نظم عمومی در مرحله ایجاد حق چه اثری دارد؟

۱) اثر خفیف                                                                  ۲) اثر خفیف و منفی

۳) اثر شدید                                                                   ۴) اثر خفیف و مثبت

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۱ صحیح است. نظم عمومی هر کشوری جنبه انحصاری دارد. لذا هنگامی که دادگاه‌های یک کشور صلاحیت رسیدگی به موضوعی را دارند لزوماً نظم عمومی همان کشور نیز صالح خواهد بود.

۲- گزینه ۴ صحیح است. به وسیله توصیف یک امر حقوقی، دسته ارتباط آن مشخص می‌شود و با استفاده از آن دسته ارتباط می‌توان قاعده حل تغارض را معین نمود.

۳- گزینه ۳ صحیح است. در موضوعاتی مثل قراردادها که منافع اشخاص در اولویت قرار دارد اصولاً از روش تحلیلی استفاده می‌شود اما گاهی نیز از روش اصولی نیز استفاده می‌گردد.

۴- گزینه ۳ صحیح است. در مورد قوانین برون مرزی، تقارن صلاحیت قضایی و قانونی الزامی می‌باشد اما قواعد مربوط به تعهدات برون مرزی می‌باشند.

۵- گزینه ۲ صحیح است. منظور از قانون درون مرزی قانونی است که در خارج از محل وضع خود قدرت اجرایی دارد.

۶- گزینه ۲ صحیح است.

۷- گزینه ۲ صحیح است. پیه معتید است هر قانونی دارای خصوصیت دوام و عمومیت می‌باشد.

۸- گزینه ۲ صحیح است. در تعارض متحرک کثرت مرجع قانونگذار وجود دارد در حالی که در تعارض زمانی یک مرجع قانونگذاری وجود دارد. به علاوه دامنه نظم عمومی در تعارض متحرک اخص از دامنه آن در تعارض زمانی می‌باشد.

۹- گزینه ۲ صحیح است. احاله نوعی تعارض منفی می‌ باشد. در تعارض منفی قوانین، هر سیستم حقوقی قانون داخلی کشور دیگر را صلاحیتدار می‌داند.

۱۰- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۹۶۸ قانون مدنی که تعهدات ناشی از عقود را تابع محل وقوع عقد می‌داند در خصوص قراردادهایی است که در ایران بسته می‌شود.

۱۱- گزینه ۳ صحیح است. با این که نسب از جمله احوال شخصیه می‌باشد و باید تابع قانون دولت متبوع باشد اما چون تا نسبت معلوم نشود تابعیت طفل نیز معلوم نخواهد شد، لذا اثبات نسبت بر طبق قانون مقر دادگاه انجام می‌شود.

۱۲- گزینه ۴ صحیح است.

۱۳- گزینه ۲ صحیح است. زیرا دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد.

۱۴- گزینه ۴ صحیح است. مطابق ماده ۳۵ قانون تجارت.

۱۵- گزینه ۲ صحیح است. اموال اعم از منقول وغیرمنقول بر طبق ماده ۹۶۶ قانون مدنی، تابع محل وقوع خود می‌باشند. لذا این توصیف یک توصیف فرعی است که در انتخاب یا اجرای قاعده حل تعارض نقشی ندارد.

۱۶- گزینه ۲ صحیح است. حل ارتفاق در حقوق بین‌الملل خصوصی تابع قانون محل وقوع ملک مورد حق ارتفاع می‌باشد.

۱۷- گزینه ۱ صحیح است. تعارض زمانی یعنی یک رابطه حقوقی در دو زمان متوالی به دو سیستم مختلف حقوقی مربوط می‌شود.

۱۸- گزینه ۱ صحیح است. نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی اخص از نظم عمومی در حقوق داخلی می‌باشد.

۱۹- گزینه ۲ صحیح است. هر دو از موانع اجرای قانون ماهوی خارجی محسوب می‌شوند.

۲۰- گزینه ۳ صحیح است. اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق شدید است و از به وجود آمدن آن حق جلوگیری می‌نماید.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 9 ؟