تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۱ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۲۳
۹۴ پنج شنبه ۲۶ شهریور

مسایل مهم احوال شخصه

 

۱- کدامیک از موارد زیر نادرست می‌باشد؟

۱) احوال شخصیه در معنای اعم شامل وضعیت و اهلیت می‌شود.

۲) احوال شخصیه در معنای اخص تنها شامل اهلیت می‌شود.

۳) وضعیت شامل یک رشته اموری است که قانون بر آنها آثار حقوقی بار می‌کند.

۴) وضعیت منشتء حقوق و تکالیف بر انسان می‌باشد.

۲- کدامیک از موارد زیر از خصوصیات اهلتی تمتع محسوب نمی‌‌گردد؟

۱) اهلیت تمتع با زنده متولد شدن اناسن آغاز می‌گردد.

۲) حمل در هر صورت دارای اهلیت تمتع می‌باشد.

۳) اهلیت تمتع با مرگ انسان پایان می‌پذیرد.

۴) اهلیت بیگانگان در رابطه با تملک املاک غیر مزروعی اهلیت تمتع محسوب می‌شود.

۳- مسأله اهلیت استیفای بیگانگان در بحث….. مورد بررسی واقع می‌شود.

۱) وضع حقوقی بیگانگان                                                ۲) تابعیت

۳) تعارض قوانین                                                           ۴) اقامتگاه

۴- برای این که ایرانیان غیر شیعه از بحث احوال شخصیه تابع قواعد مذهبی خود باشند وجود چه شرایطی لازم است؟

۱) باید مذهب آنان به رسمیت شناخته شده باشد.

۲) قاعده و عادت متداول در مذهب آنها نباید برخلاف نظم عمومی باشد.

۳) عادات و قواعد متداوله مذهب آنها باید روشن و معین باشد.

۴) همه موارد بالا

۵- ایرانیان غیر شیعه در چه مسایلی تابع مدذهب خود نمی‌باشند؟

۱) نکاح و طلاق                                                              ۲) ارث و وصیت

۳) تملک امور غیرمنقول                                                  ۴) فرزند خواندگی

۶- ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه در ایران از حیث…… تابع قانون دولت متبوع متوفی نمی‌باشد.

۱) تعیین وراث

۲) مقادر سهم‌الارث وراث

۳) امور مروبط به انحصار وراثت

۴) مقداری که بوسیله وصعیت می‌تواند تملیک کند.

۷- به موجب قوانین ایران، اگر کشور متبوع تبعه خارجی در مورد احوال شخصیه قانونی نداشته باشد به قانون ……. مراجعه می‌گردد.

۱) قانون مقر دادگاه                                                        ۲) قانون اقامتگاه وی

۳) قانون مقر دادگاه یا اقامتگاه وی                                   ۴) قانونی که خود تبعه ترجیح می‌دهد

۸- در صورتی که فردی دارای تابعیت مضاعف باشد و هیچیک از تابعیت‌های وی تابعیت دولت متبوع قاضی نباشد در این صورت قاضی کدام تابعیت وی را ترجیح خواهد داد؟

۱) تابعیتی را که شخص ذینفع انتخاب می‌کند.

۲) تابعیت دولتی که قانون تابعیت آن بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است.

۳) تابعیت جدیدتر فرد را انتخاب می‌کند.

۴) تابعیت عملی یا مؤثر او را انتخاب خواهد نمود.

۹- کدامیک از موارد زیر از استثنائات قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه محسوب نمی‌گردد؟

۱) احاله                                                                         ۲) نسبت

۳) اشخاص بدون تابعیت                                                            ۴) اشخاص دارای تابعیت مضاعف

۱۰- شرایط صوری نکاح ایرانیان در خارج از ایران تابع قانون …… است.

۱) محل وقوع نکاح                                                          ۲) قوانین حل تعارض ایران

۳) قوانین ماهوی ایران                                                    ۴) قوانین ثبت ایران

۱۱- در صورت اختلاف تابعیت زن و مرد برای تعیین شرایط ماهوی نکاح، (طبق قوانین ایران) به قانون …… مراجعه می‌شود.

۱) اقامتگاه مشترک                                                         ۲) قانون دولت متبوع هر یک از زوجین

۳) قانون دولت متبوع شوهر                                            ۴) قانون مقر دادگاه

۱۲- برای این که تبعه بیگانه بتواند در ایران زن خود را طلاق دهد رعایت کدامیک از موارد زیر لازم نیست؟

۱) باید حق طلاق در قانون دولت متبوع او پیش‌بینی شده باشد.

۲) باید مطابق آیین‌دادرسی مدنی دولت ایران عمل نماید.

۳) قوانین دولت متبوع او برای طلاق این فرد صلاحیت دارد.

۴) باید علت طلاق از عللی باشد که در قانون ایران پیش‌بینی شده است.

۱۳- بر طبق قانون ایران طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است تابع قانون دولت…. می‌باشد.

۱) متبوع شوهر                                                              ۲) محل وقوع طلاق

۳) اقامتگاه مشترک                                                         ۴) مورد توافق زوجین

۱۴- کدامیک از موارد زیر نادرست می‌باشد؟ طبق قوانین ایران……

۱) روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است.

۲) اگر نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد روابط بین طفل و مادر تابع قانون دولت متبوع طفل است.

۳) هر گاه پدر و مادر طفل هر دو معلوم و دارای تابعیت مختلف باشند قانون دولت متبوع پدر بر روابط ابوین و اولاد حاکم است.

۴) هیچ‌کدام

۱۵- هرگاه قیم ایرانی و محجور خارجی باشد، دادگاه ایران برای تعیین اختیارات و وظایف قیم به قانون ….. رجوع می‌کند.

۱) ایران                                                                         ۲) خارجی

۳) هر دو کشور                                                             ۴) مورد نظر خودش

۱۶- احوال شخصیه فرد بی‌تابعیت از لحاظ ایران تابع چه قانونی است؟

۱) قانون مورد نظر فرد بی‌تابعیت

۲) قانون ایران

۳) قانون مورد نظر دادگاه

۴) قانون دولتی که فرد قبلاً تابع آن بوده است

۱۷- دعوای طلاقی بین یک زن و شوهر خارجی که تابعیت واحد ولی مذاهب مختلف دارند در دادگاه ایران مطرح می‌شود. به نظر شما دادگاه برای تشخیص علل و موجبات طلاق به کدام قانون باید رجوع کند؟

۱) ایران                                                                         ۲) دولت متبوع زوجین

۳) دولت متبوع شوهر                                                     ۴) مذهب شوهر

۱۸- برای حل اختلاف زن ایرانی با شوهر خارجی او که در ایران اقامت دارند دادگاه….. و قانون….. صلاحیت دارد.

۱) ایران ـ خارجی                                                           ۲) خارجی ـ خارجی

۳) ایران ـ ایران                                                              ۴) خارجی ـ ایران

۱۹- هرگاه زن و شوهر انگلیسی در دادگاه ایران دعوای طلاق اقامه کنندف در حالی که طبق قوانین ایران مقیم ایران شناخته شوند و انگلیس آنها را مقیم کشور خود بداند، نظر به این که طبق سیستم انگلیس احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه است، دادگاه ایران طبق قوانین ماهوی کدام کشور باید قضاوت کند؟

۱) قانون ایران به عنوان قانون مقر دادگاه

۲) قانون ایران به عنوان قانون اقامتگاه طرفین

۳) قانون انگلیس به عنوان قانون اقامتگاه طرفین

۴) قانون انگلیس به عنوان قانون دولت متبوع طرفین

۲۰- در چه موردی قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان قانون ایران است؟

۱) در مورد که اقامتگاه بیگانه ایران باشد.

۲) در موردی که قانون کشور متبوع آنها موضوع را به قانون ایران احاله دهد.

۳) در مورد که قانون ایران موضوع را به قانون کشور بیگانه احاله دهد.

۴) در همه موارد

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۲ صحیح است. احوال شخصیه در معنای اخص تنها شامل وضعیت می‌شود. قانون مدنی در ماده ۷ نیز این معنا را مدنظر داشته باشد.

۲- گزینه ۲ صحیح است. مطابق ماده ۹۵۷ قانون مدنی: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر آن که زنده متولد شود».

۳- گزینه ۳ صحیح است. مسأله اهلیت تمتع بیگانگان در مبحث وضع حقوقی بیگانگان و مسأله اهلیت استیفای آنهای در مبحث تعارض قوانین مطرح می‌شود.

۴- گزینه ۴ صحیح است. مطابق ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲٫

۵- گزینه ۳ صحیح است. از حیث تملک اموال غیرمنقول ایرانیان غیرشیعه تابع قانون مدنی خواهند بود.

۶- گزینه ۲ صحیح است. مطابق ماده ۹۶۷ قانون مدنی، امور مربوط به انحصار وراثت به موجب قانون مقر دادگاه انجام می‌شود.

۷- گزینه ۱ صحیح است. در سیستم حقوقی ایران هر کجا قانون صلاحیتدار خارجی وجود نداشته باشد قانون مقر دادگاه جایگزین آن می‌شود.

۸- گزینه ۴ صحیح است. تابعیت غالب یا مؤثر تابعیتی است که به نظر قاضی بر علایق حقیقی شخص استوار است.

۹- گزینه ۴ صحیح است. در خصوص احاله، نسب و اشخاص بدون تابعیت، قانون مقر دادگاه جایگزین قانون صلاحیتدار خارجی می‌شود.

۱۰- گزینه ۱ صحیح است. شرایط صوری نکاح تابع قانون محل تنظیم سند نکاح است.

۱۱- گزینه ۲ صحیح است. بر طبق ماده ۷ قانون مدنی.

۱۲- گزینه ۴ صحیح است. از آنجا که شرایط ماهوی طلاق بر طبق ماده ۷ قانون مدنی باید مطابق قانون دولت متبوعش باشد لذا علت طلاق باید از عللی باشد که در قانون دولت متبوع او پیش‌بینی شده است.

۱۳- گزینه ۱ صحیح است. بر طبق ماده ۶۹۳ قانون مدنی.

۱۴- گزینه ۲ صحیح است. بر طبق ماده ۶۹۴ قانون مدنی در چنین حالتی روابط بین طفل و مادر تابع قانون دولت متبوع مادر است.

۱۵- گزینه ۲ صحیح است. بر طبق ماده ۹۶۵ قانون مدنی.

۱۶- گزینه ۲ صحیح است. زیرا در اینجا چون قانون دولت متبوع فرد معین نیست قانون مقر دادگاه جایگزین آن می‌شود.

۱۷- گزینه ۲ صحیح است. قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه فقط در خصوص ایرانیان اعمال می‌شود. در نتیجه چون تابعیت زوجین واحد است بر طبق ماده ۷ قانون مدنی به قانون دولت متبوع زوجین مراجعه می‌شود.

۱۸- گزینه ۱ صحیح است. طبق ماده ۹۶۳ قانون مدنی قانون حاکم، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود و دادگاه ایران به علت این که محل اقامت خوانده می‌باشد صلاحیت رسیدگی دارد.

۱۹- گزینه ۳ صحیح است. در این قضیه طبق قاعده حل تعارض ایران قانون انگلیس صلاحیتدار است اما از آنجا که قانون انگلیس، قانون اقامتگاه را حاکم می‌داند لذا تعریف اقامتگاه نیز به موجب قانون انگلیس به عمل خواهد آمد و چون احاله درجه اول پذیرفته شده است قاضی ایرانی قانون انگلیس را به عنوان قانون اقامتگاه اعمال می‌نماید.

۲۰- گزینه ۲ صحیح است. این احاله، احاله درجه اول محسوب می‌شود که بر طبق ماده ۹۷۳ قانون مدنی پذیرفته شده است.
به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 2 ؟