تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۱ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۵۶
۹۴ پنج شنبه ۲۶ شهریور

مسایل مهم اموال و اسناد

 

۱- اسناد بی‌نام جزء کدام دسته از اموال محسوب می‌گردند و چرا؟

۱) اموال مادی، چون پایگاه مادی دارند.

۲) اموال مادی، چون نحوه انتقال آنها با اموال مادی یکی است.

۳) اموال غیرمادی، چون پایگاه مادی ندارند.

۴) اموال غیرمادی، چون جامعه وجود آنها را اعتبار نموده است.

۲- اموال مادی…… تابع…… می‌باشند.

۱) اعم از منقول و غیرمنقول، محل وقوع خود

۲) اگر منقول باشند، محل وقوع خود

۳) اگر غیرمنقول باشند، محل وقوع خود

۴) اعم از منقول و غیرمنقول، محل وقوع عقد

۳- هر گونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در ایران تابع……..

۱) قانون ایران است ولو آن که طرفین قرارداد خارجی باشند.

۲) قانون ایران است مگر این که طرفین قرارداد خارجی باشند.

۳) قانون محل وقوع عقد است ولو آن که طرفین قرارداد خارجی باشند.

۴) قانون محل وقوع عقد است مگر آن که طرفین قرارداد خارجی باشند.

۴- منظور از عبارت «سایر حقوق» در ماده ۹۶۶ ق.م که بیان می‌داد «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون….» چه حقوقی می‌باشد؟

۱) حقوق دینی                                                                ۲) حقوق عینی

۳) حقوق مالی                                                                ۴) حقوق غیرمالی

۵- این مسأله که آیا شخصی می‌تواند مالک یا متصرف مالی شود، مربوط به ….. می‌باشد.

۱) اموال                                                                        ۲) اسناد

۳) احوال شخصیه                                                          ۴) قراردادها

۶- استثنائات اعمال قانون محل وقوع مال نسبت به اموال عبارت است از:

۱) کشتی‌ها                                                                    ۲) هواپیماها

۳) اموال غیرمادی                                                           ۴) مورد اول و دوم

۷- کدامیک از موارد زیر نادرست می‌باشد؟

۱) حق کسب و پیشه یا تجارت تابع محل وقوع ملک است.

۲) حق ارتفاق محل وقوع م ال مورد حق ارتفاق است.

۳) قانون حاکم بر مالکیت صنعتی قانون دولتی است که اثر در آنجا مورد استفاده واقع می‌شود.

۴) قانون حاکم بر مالکیت ادبی و هنری تابع دولتی است که اثر در آنجا انتشار یافته است.

۸- قانون حاکم بر اسناد با نام، قانون…… است.

۱) اقامتگاه مدیون                                                           ۲) اقامتگاه داین

۳) قانون حاکم بر منشاء دین                                           ۴) محل وقوع اسناد

۹- قانون حاکم بر انتقال قراردادی اسناد بی‌نام……. آنهاست.

۱) قانون محل وقوع                                                        ۲) قانون متبوع شرکت متعهد

۳) قانون اقامتگاه مدیون                                                  ۴) قانون اقامتگاه داین

۱۰- کدامیک از موارد زیر مشمول شکل خارجی سند می‌گردد؟

۱) مسأله مربوط به زمان قرارداد

۲) مسأله مربوط به اجازه‌ها

۳) مسأله مربوط به شکل‌های کامل‌کننده اهلیت

۴) مسأله مربوط به انتشار و اعلان امر حقوقی

۱۱- مسأله بی‌نام و یا با نام بودن سند، مسأله مربوط به …… است.

۱) شکل خارجی سند                                                      ۲) ماهیت سند

۳) ساخت سند                                                               ۴) تنظیم سند

۱۲- محاکم ایران در صورتی به ا سناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتبار را خواهند داد که:

۱) اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

۲) مفاد آنها مخالف نظم عمومی ایران نباشد.

۳) مفاد آنها مخالف با اخلاق حسنه ایران نباشد.

۴) همه موارد بالا

۱۳- احکام صادره از محاکم خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر:

۱) مأمورین سیاسی و کنسولی کشور مربوطه آنها را تأیید کنند.

۲) مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

۳) مطابق قوانین کشور مربوط امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

۴) توسط وزارت امور خارجه تأیید شوند.

۱۴- محدودیتی که بر اختیار متعاملین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد وارد می‌شود عبارت است از…….

۱) لزوم ارتباط بین قانون مورد توافق و قرارداد                ۲) نظم عمومی

۳) تقلب نسبت به قانون                                                   ۴) همه موارد بالا

۱۵- کدامیک از موارد زیر از استثنائات اعمال قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرایط انعقاد قراداد به موجب قانون ایران، محسوب نمی‌گردد؟

۱) اهلیت

۲) حقوق خانوادگی

۳) نقل و انتقال اموال منقول واقع در ایران

۴) نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در ایران

۱۶- اهلیت بیگانه برای انجام معامله در ایران، تابع کدامیک از قوانین زیر است؟

۱) قانون منتخب متعاملین

۲) قانون ایران

۳) قانون دولت متبوع بیگانه

۴) قانون دولت ایران و دولت متبوع بیگانه

۱۷- اگر یک فرانسوی و یک آلمانی در ایران قراردادی منعقد کنند و قانون سوئیس را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد خود انتخاب کنند، دادگاه ایران در صورت بروز اختلاف بین متعاقدین کدام قانون را باید اجرا کنند؟

۱) سوئیس من حیث‌المجموع                                            ۲) فرانسه و آلمان

۳) ماهوی ایران                                                              ۴) ماهوی سوئیس

۱۸- هرگاه مالک ملک واقع در ایران، خارجی باشد؛ هرگونه نقل و انتقال تابع……. است.

۱) قانون کشور متبوع شخص                                          ۲) قانون کشور ایران

۳) قانونک شور محل اقامت شخص خارجی                      ۴) حاکمیت اراده

۱۹- وقف در ایران جزء دسته ارتباطی…… و تابع قانون………. است.

۱) احوال شخصیه، دولت متبوع موقوف علیهم                   ۲) اموال، محل وقوع عین موقوفه

۳) اشخاص، دولت متبوع واقف                                        ۴) عقود، محل وقوع عقد

۲۰- در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند، حق استناد به این را…..

۱) ندارند که شرایط اساسی برات مطابق قانون خارجی نیست.

۲) دارند که شرایط اساسی برات مطابق قانون خارجی نیست.

۳) ندارند که شرایط اساسی برات مطابق با قانون ملی صادرکننده نیست.

۴) دارند که شرایط اساسی برایت مطابق با قانون ملی صادرکننده نیست.


 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۲ صحیح است. اسناد بی‌تام با این که دین محسوب می‌شود اما چون نحوه انتقال آنها با امال مادی یکسان است جزء دسته اموال مادی محسوب می‌شوند.

۲- گزینه ۱ صحیح است. بر طبق ماد ۹۶۶ قانون مدنی.

۳- گزینه ۱ صحیح است. بر طبق ماده ۸ قانون مدنی.

۴- گزینه ۲ صحیح است. منظور از حقوق عینی حقوقی می‌باشد که اشخاص نسبت به اموال دارا می‌باشند.

۵- گزینه ۳ صحیح است. این مسأله یک مسأله مربوط به اهلیت است که در دسته احوال شخصیه قرار می‌گیرد.

۶- گزینه ۴ صحیح است. درخصوص این اموال، قانون صالح قانون محل ثبت آنها می‌باشد زیرا این اموال دائماً در حرکت هستند و اعمال قانون محل وقوع نسبت به آنها مشکل است.

۷- گزینه ۳ صحیح است. قانون حاکم بر مالکیت‌های صنعتی، قانون دولتی است که حق اختراع را به مخترع اعطا نموده است.

۸- گزینه ۱ صحیح است. از آنجا که این اسناد دین محسوب می‌شوند قانون حاکم بر آنها قانون اقامتگاه مدیون می‌باشد.

۹- گزینه ۱ صحیح است. از لحاظ انتقال قراردادی این اسناد، چون این انتقال با قبض و اقباض به عمل می‌آید لذا جنبه مادی این اسناد اولویت داشته و این اسناد تابع محل وقوع می‌باشند.

۱۰- گزینه ۱ صحیح است. مسأله مربوط به اجازه‌ها و شکل‌های کامل‌کننده اهلیت تابع قانون دولت متبوع طرفین و مسأله مربوط به انتشار و اعلان امر حقوقی تابع قانون محل وقوع شیء مورد معامله است.

۱۱- گزینه ۲ صحیح است.

۱۲- گزینه ۴ صحیح است. مطابق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی.

۱۳- گزینه ۲ صحیح است. مطابق ماده ۹۷۲ قانون مدنی.

۱۴- گزینه ۴ صحیح است. بین قانون مورد توافق طرفین و قرارداد باید ارتباط معقولی وجود داشته باشد.

۱۵- گزینه ۳ صحیح است. مطابق قسمت اخیر ماده ۹۶۸ قانون مدنی.

۱۶- گزینه ۳ صحیح است. طبق ماده ۹۶۲ قانون مدنی اصل بر این است که اهلیت بیگانه تابع قانون دولت متبوع وی باشد.

۱۷- گزینه ۴ صحیح است. از آنجا که احاله در قراردادها راه ندارد لذا هنگامی که قانونی توسط طرفین قرارداد انتخاب می‌شود تنها به قانون ماهوی آن کشور مراجعه می‌شود.

۱۸- گزینه ۲ صحیح است. بر طبق ماده ۸ و ماده ۹۶۶ قانون مدنی.

۱۹- گزینه ۲ صحیح است.

۲۰- گزینه ۱ صحیح است. مطابق ماده ۳۰۵ قانون تجارت.
به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 4 ؟