تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۱ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۳۲
۹۴ چهارشنبه ۲۵ شهریور

نحوه اجرا و موانع اجرای قانون خارجی

 

۱- طبق نظریه انگلیسی ـ آمریکایی قدرت اجبارکننده قانون خارجی از کجا ناشی می‌شود؟

۱) رعایت حقوق مکتسبه                                                 ۲) پذیرش قانون خارجی

۳) رعایت حقوق مکتسبه و پذیرش قانون خارجی              ۴) قابلیت استناد به قانون خارجی

۲- در پذیرش صوری، قانون خارجی:

۱) صفت خارجی بودن خود را از دست می‌دهد و جنبه داخلی پیدا می‌کند.

۲) متن و مفاد قانون خارجی پذیرفته می‌شود و در نظام حقوقی متبوع دادگاه ادغام می‌گردد.

۳) مفهوم و ارزشی را که مطابق نظام حقوقی دولت خارجی دارد حفظ می‌نماید.

۴) هماند یک قاعده نظام حقوقی داخلی می‌شود.

۳- مطابق سیستم آلمانی:

۱) قانون خارجی جزء امور موضوعی دعوی محسوب می‌شود.

۲) قانون خارجی جزء امور حکمی دعوی محسوب می‌شود.

۳) حکمی یا موضوعی بودن قانون خارجی بستگی به این دارد که مسأله مربوط به نظم عمومی است یا خیر.

۴) قاضی موظف به استناد به قانون خارجی نمی‌باشد.

۴- کدامیک از سیستم‌های زیر اثبات قانون خارجی را وظیفه اصحاب دعوا می‌داند؟

۱) سیستم انگلیسی                                                         ۲) سیستم آلمانی

۳) سیتم فرانسوی                                                          ۴) مورد ۱ و ۳

۵- مطابق فقه اسلامی تبعیت اجانب از مقررات مذهب خود تا حدی مجاز است که:

۱) مخالف با سنت نباشد.

۲) مخالف نظم عمومی نباشد.

۳) مخالف با احکام شرع نباشد.

۴) مخالف با مصالح اجتماعی مسلمین نباشد.

۶- منظور از قوانین مناسب قوانینی است که:

۱) در خارج از سرزمین محل وضع آن قابل تحمل باشند.

۲) فقط در قلمرو خود می‌توانند اجرا شوند.

۳) بهترین قانون برای آن کشور محسوب می‌شود.

۴) مناسب‌ترین قانون برای بیگانگان محسوب می‌شود.

۷- آنچه که امروز تحت عنوان نظم عمومی بیان می‌شود در فقه اسلامی تحت عنوان:

۱) لاضرر                                                                      ۲) اخلاق حسنه

۳) فساد فی‌الارض                                                          ۴) مورد ۱ و ۳

۸- کدامیک از علمای زیر برای نظم عمومی معنای وسیعی قایل می‌باشند؟

۱) منچینی و نی‌بوایه                                                       ۲) پیه و منچینی

۳) پیه و نی بوایه                                                            ۴) نی‌بوایه و ساویینی

۹- با توجه به این که نظم عمومی دامنه شمول ثابتی ندارد می‌توان گفت:

۱) نظم عمومی در روابط داخلی جنبه نسبی و در روابط بین‌المللی جنبه مطلق دارد.

۲) نظم عمومی در روابط داخلی جنبه مطلق و در روابط بین‌المللی جنبه نسبی دارد.

۳) نظم عمومی در روابط داخلی و روابط بین‌المللی جنبه نسبی دارد.

۴) نظم عمومی در روابط داخلی و روابط بین‌المللی جنبه مطلق دارد.

۱۰- شباهت‌های بین‌ قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و قاعده نظم عمومی عبارت است….

۱) از جهات نتیجه و ماهیت                                             ۲) از جهت نتیجه و شرط اعمال

۳) از جهت ماهیت و شرط اعمال                                      ۴) هیچ‌کدام

۱۱- کدامیک از موارد زیر نادرست می‌باشد؟

۱) قاعده جلوگیری از تقلب ضامن اجرای قوانین حل تعارض است.

۲) قاعده جلوگیری از تقلب صورت دیگری از قاعده نظم عمومی است.

۳) هدف از نظم عمومی دفاع از سازمان‌های قانونی کشور متبوع قاضی است.

۴) نظم عمومی زمانی به اجرا در می‌آید که قانون خارجی از لحاظ محتوا با قانون داخلی ناسازگار باشد.

۱۲- شرایط اعمال قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون عبارتند از:

۱) وجود تقلب                                                                ۲) جنبه علی‌البدل بودن اجرای قاعده

۳) جنبه فرعی بودن اجرای قاعده                                     ۴) همه موارد

۱۳- آثار جلوگیری از قاعده تقلب نسبت به قانون از نظر دولت‌های ثالث عبارت است از:

۱) از نظر این دولت نمی‌توان این قاعده را همه وقت و نسبت به تمام موارد اجرا نمود.

۲) این دولت زمانی از اعمال قاعده جلو گیری می‌کند که به نفع قانون خارجی باشد.

۳) این قاعده مورد توجه این دولت واقع نمی‌شود.

۴) اثر این قاعده محدود به میزانی می‌شود که برای جلوگیری از تقلب لازم است.

۱۴- نظم عمومی با تقلب نسبت به قانون چه نسبتی دارد؟

۱) نظم عمومی جنبه علی‌البدل و تقلب جنبه اصلی دارد.

۲) نظم عمومی مربوط به اعمال قانون حل تعارض خارجی و تقلب مربوط به اعمال قانون ماهوی خارجی است.

۳) هر دو از موانع اجرای قانون خارجی‌اند.

۴) هر دو جنبه اصلی دارند.

۱۵- اثر مثبت نظم عمومی با اثر منفی نظم عمومی چه نسبتی دارد؟

۱) اثر مثبت و منفی نظم عمومی مربوط به نحوه جایگزینی قانون مقر دادگاه به جای قانون خارجی است.

۲) اثر مثبت مربوط به تعارض‌های مثبت و اثر منفی مربوط به تعارض‌های منفی است.

۳) اثر مثبت و منفی نظم عمومی مربوط به نحوه اعمال قانون حل تعارض کشور خارجی است.

۴) اثر مثبت ومنفی نظم عمومی مربوط به نحوه توصیف قضایی تأسیس حقوقی خارجی است.

۱۶- بین اثر شدید و خفیف نظم عمومی چه نسبتی وجود دارد؟

۱) اثر شدید مربوط به مرحله ایجاد حق و اثر خفیف مربوط به مرحله اثرگذاری حق است.

۲) اثر شدید مربوط به تعارض ضمنی و اثر خفیف مروبط به تعارض صریح قانون است.

۳) اثر شدید مربوط به مرحله اثرگذاری و اثر خفیف مربوط به مرحله ایجاد حق است.

۴) اثر شدید مربوط به مسأله احاله و اثر خفیف مربوط به مسأله توصیف قضایی است.

۱۷- نظم عمومی در مورد اجرای احکام خارجی اثر…… دارد.

۱) مثبت و شدید                                                             ۲) منفی و مثبت

۳) منفی و خفیف                                                             ۴) منفی و شدید

۱۸- نظریه تعیین پایگاه روابط حقوقی بر حسب ماهیت آنها از کیست؟

۱) ساویینی                                                                   ۲) منچینی

۳) پیه                                                                           ۴) واختر

۱۹- نظریه حقوق مکتسبه در بحث…… مورد استناد واقع شده است.

۱) صلاحیت قانونی بین‌المللی

۲) صلاحیت قضایی بین‌المللی

۳) اجرای قوانین حل تعارض خارجی

۴) اجرای قوذنین خارجی و احکام خارجی

۲۰- در کدام مورد تأثیر صلاحیت قضایی بین‌المللی بر صلاحیت قانوین بین‌المللی قطعی است؟

۱) نظم عمومی                                                               ۲) تعارض مثبت قوانین

۳) تقلب نسبت به قانون                                                   ۴) تعارض بین‌المللی قوانین

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۱ صحیح است. به موجب این نظریه علت اجرای قانون خارجی رعایت حق مکتسبه‌ای است که به موجب قانون خارجی به وجود آمده است.

۲- گزینه ۳ صحیح است. در پذیرش صوری، قانون خارجی صفت خارجی بودن خود را از دست نمی‌دهد بلکه تنها در نظم حقوقی داخلی دولت متبوع قاضی ادغام می‌شود.

۳- گزینه ۲ صحیح است. در این سیستم قانون خارجی از امور حکمی دعوی به حساب می‌آید لذا استناد به آن وظیفه قاضی می‌باشد.

۴- گزینه ۴ صحیح است. در سیستم انگلیسی و فرانسوی قانون خارجی از امور موضوعی دعواست لذا استناد به آن وظیفه اصحاب دعوا می‌باشد.

۵- گزینه ۴ صحیح است. مصالح اجتماعی مسلمین چیزی است که در سیستم‌های کنونی نظم عمومی نامیده می‌شود.

۶- گزینه ۱ صحیح است. تقسیم قوانین به مناسب و نامناسب بودن توسط مکتب ایتالیایی قدیم (شارحان) صورت گرفته است.

۷- گزینه ۴ صحیح است.

۸- گزینه ۲ صحیح است. پیه و منچینی معتقدند نظم عمومی شامل کلیه قوانین دورن مرزی می‌شود.

۹- گزینه ۳ صحیح است. نظم عمومی چه در روابط عمومی و چه روابط بین‌المللی، دامنه شمول ثابتی ندارد، لذا نسبی می‌باشد.

۱۰- گزینه ۲ صحیح است. نتیجه اعمال هر دو قاعده جلوگیری از اجرای قانون خارجی است و شرط اعمال هر دو این است که وسیله دیگری برای جلوگیری از اعمال قانون خارجی وجود نداشته باشد.

۱۱- گزینه ۲ صحیح است. این دو قاعده از یکدیگر مستقل و مجزا می‌باشند.

۱۲- گزینه ۴ صحیح است. برای اعمال این قاعده لازم است تقلبی صورت گرفته باشد و همچنین این قاعده جنبه فرعی و علی‌البدل دارند.

۱۳- گزینه ۳ صحیح است. زیرا تقلب نه برای فرار از قانون این کشور واقع شده و نه برای اجرای قانون این کشور.

۱۴- گزینه ۳ صحیح است.

۱۵- گزینه ۱ صحیح است. اگر در نظم عمومی قانون مقر دا گاه جایگزین قانون خارجی شود اثر نظم عمومی مثبت و اگر قانون مقر دادگاه تنها از اعمال قانون خارجی جلوگیری نماید اثر نظم عمومی منفی خواهد بود.

۱۶- گزینه ۱ صحیح است. در اثر شدید، نظم عمومی از ایجاد حق جلوگیری می‌نماید اما در اثر خفیف، نظم عمومی تنها از بروز پاره‌ای از آثار حق جلوگیری می‌نماید.

۱۷- گزینه ۳ صحیح است. در صورتی که یک حکم خارجی مخالف نظم عمومی باشد از بروز آثار آن جلوگیری می‌شود بدون آن که حکم دیگری جایگزین آن شود. پس اثر آن منفی و خفیف است.

۱۸- گزینه ۱ صحیح است.

۱۹- گزینه ۴ صحیح است.

۲۰- گزینه ۱ صحیح است. نظم عمومی هر کشوری جنبه انحصاری دارد و فقط مختص آن کشور است. لذا اگر دادگاه‌های یک کشور صلاحیتدار باشند لزوماً به معنی اعمال نظم عمومی آن کشود خواهد بود.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 6 ؟