تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۱ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۵۸
۹۴ چهارشنبه ۲۵ شهریور

اعمال قاعده ایرانی حل تعارض

(رابطه بین سیستم‌های حل تعارض، توصیف‌ها، احال و تعارض‌های متحرک)

 

۱- اختلاف بین سیستم‌های حل تعارض از چه جهانی قابل توجه است؟

۱) از لحاظ محتوای دسته‌های ارتباط

۲) از لحاظ وجود یا عدم وجود دسته‌های ارتباط

۳) از لحاظ قواعد حل تعارض یا قواعد ارتباط

۴) موراد الف و ج

۲- کدامیک از موارد زیر نادرست می‌باشد؟

۱) توصیف، تعیین نوع امر حقوقی است که یا قاعده حقوق بین‌الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد.

۲) مسأله اعمال قاعده حل تعارض مقدم بر مسأله توصیف‌ها است.

۳) در حقوق بین‌الملل خصوصی روابط حقوقی را به دسته‌های ارتباط تقسیم می‌کنند.

۴) منظور از توصیف این است که موضوعاتی را داخل در یک دسته ارتباط قرار دهیم.

۳- منظور از قانون سبب چیست؟

۱) قانون حاکم بر قضیه‌ای که به سبب آن مسأله مطرح می‌شود.

۲) قانون کشوری که دعوا در آنجا جریان دارد.

۳) قانونی که طرفین عقد آن را تعیین کرده‌اند.

۴) قانون کشور متبوع شخصی است که راجع به او موضوعی حقوقی مطرح می‌شود.

۴- چه توصیف‌هایی تابع قانون مقر دادگاه است؟

۱) توصیف‌هایی که برای اعمال قاعده حل تعارض ضروری نیستند.

۲) توصیف‌هایی که برای اعمال قاعده حل تعارض ضروری می‌باشند.

۳) توصیف‌هایی که در مرحله مقدماتی صورت می‌گیرند.

۴) توصیف‌هایی که در مرحله تحلیل مسأله صورت می‌گیرند.

۵- کدامیک از توصیف‌های زیر بر طبق قانون مقر دادگاه صورت می‌گیرد؟

۱) توصیف حق عینی و دینی

۲) توصیف اقامتگاه

۳) توصیف مسایل مربوط به شکل اسناد

۴) توصیف منقول یا غیرمنقول بودن یک مال

۶- کدامیک از تعارض‌های زیر باعث به وجود آمدن حاله می‌گردد؟

۱) تعارض مثبت                                                             ۲) تعارض ضمنی

۳) تعارض متحرک                                                         ۴) تعارض منفی

۷- نظریه کدامیک از حقوقدانان زیر به عنوان نظریه دادگاه خارجی یا احاله مضاعف پذیرفته شده است؟

۱) نی‌بوایه                                                                     ۲) وست لیک

۳) باتیفول                                                                     ۴) سومیر

۸- احاله درجه اول چیست؟

۱) احال قانون ایران به قانون خارجی                               ۲) احاله دادگاه خارجی به قانون ایران

۳) احاله دادگاه ایران به دادگاه خارجی                             ۴) احاله قانون خارجی به قانون ایران

۹- علت به موجود آمدن احاله چیست؟

۱) رجوع به قاعده حل تعارض کشور خارجی

۲) رجوع به قاهده حل تعارض دولت متبوع قاضی

۳) رجوع به قاعده مادی دولت متبوع قاضی

۴) رجوع قاعده مادی کشور خارجی

۱۰- احاله درجه دوم عبارت است از:

۱) احاله قانون ایران به قانون خارجی

۲) احاله دادگاه خارجی به قانون ایران

۳) احاله قانون خارجی به قانون ایران

۴) احاله قانون خارجی به قانون خارجی دیگر

۱۱- کدامیک از موارد زیر تعارض مثبت سیستم‌ها محسوب می‌گردد؟

۱) قضیه‌ای با دو سیستم ارتباط دادر و هر دو سیستم قانون کشوری را که قضیه در آنجا مطرح است واجد صلاحیت می‌دانند.

۲) قضیه‌ای با سه سیستم ارتباط دارد و یکی از آنها قانون داخلی خود و سسیستم دیگر قانون کشور ثالث را صلاحیتدار می‌داند.

۳) قضیه‌ای با سه سیستم ارتباط دارد و دو سیستم از آنها قانون کشور ثالث را واجد صلاحیت می‌داند.

۴) قضیه‌ای با دو سیستم ارتباط دارد و هر سیستمی قانون داخلی خود را صلاحیتدار می‌داند.

۱۲- تعارض توصیف‌ها چه نوع تعارضی است؟

۱) صریح                                                                       ۲) ضمنی

۳) منفی                                                                         ۴) مثبت

۱۳- بین احاله و تعارض متحرک چه نسبتی وجود دارد؟

۱) احاله از نوع تعارض منفی و تعارض متحرک از نوع تعارض زمانی است.

۲) احاله و تعارض متحرک هر دو از نوع تعارض زمانی‌اند.

۳) هر دو نوع از نوع تعارض مثبت‌اند.

۴) هر دو نوع از نوع تعارض منفی‌اند.

۱۴- هرگاه قانون خارجی که طبق قاعده حل تعارض ایران صلاحیتدار شناخته شده متعلق به کشوری باشد که احاله را نپذیرفته است قاضی ایرانی باید…..

۱) احاله را رد کند.

۲) به قانون ماهوی ایرانی رجوع کند.

۳) به قانون ماهوی کشور خارجی رجوع کند.

۴) به قاعده حل تعارض کشور خارجی رجوع کند و رد احاله آن کشور را نادیده بگیرد.

۱۵- توصیف وقف به عنوان تأسیسی که ممکن است در دسته عقود یا دسته اموال قرار گیرد در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران یک توصیف ……. است.

۱) دو مرحله‌ای                                                               ۲) فرعی

۳) بین‌المللی                                                                   ۴) اصلی

۱۶- در حقوق ایران احاله درجه دوم:

۱) رد گردیده است.

۲) رد و پذیرش آن به عهده قاضی است.

۳) قبول گردیده است.

۴) نه رد و نه قبول گردیده است.

۱۷- کدامیک از موارد زیر از شرایط تأثیر بین‌المللی یک حق در ایران محسوب نمی‌گردد؟

۱) حق باید بر طبق قانونی تشکیل شده باشد که قاعده خارجی حل تعارض آن را صلاحیتدار می‌داند.

۲) حق باید با رعایت تمام شرایطی که برای تشکیل آن لازم است به وجود آمده باشد.

۳) حق باید بر طبق قانونی تشکیل شده باشد که قاعده ایرانی حل تعارض آن را صلاحیتدار می‌داند.

۴) حق باید به طور کامل به وجود آمده باشد.

۱۸- کدامیک از موارد زیر صحیح نمی‌باشد؟

۱) حق در ایران همان آثاری را درارد که قانون خارجی بر آن بار کرده است.

۲) حق اثری بیشتر از آنچه که در کشور محل تشکیل خود داشته تولید می‌نماید.

۳) یک حق تا زمانی معتبر است که حقی مخالف آن در کشور محل اجرای حق به وجود نیامده باشد.

۴) در صورتی که اجرای حق با نظم عمومی ایران مخالف باشد تمام یا قسمتی از آثار خود را از دست خواهد داد.

۱۹- توصیف دو مرحله‌ای یا بین‌المللی توصیفی است که در ……. به عمل می‌آید.

۱) مورد احاله درجه دوم                                                            ۲) مورد مصادیق مجهول

۳) در مورد مصادیق مشکوک                                          ۴) مرحله ایجاد و اثرگذاری حق

۲۰- تعارض متحرک یعنی تعارض…… نظام‌های حل تعارض.

۱) زمانی                                                                       ۲) ضمنی

۳) مثبت                                                                         ۴) منفی

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۴ صحیح است. بین سیتم‌های حال تعارض علاوه بر اختلاف بین قواعد حل تعارض، مکن است بین محتوای دسته‌های ارتباط نیز اختلاف وجود داشته باشد.

۲- گزینه ۲ صحیح است. ابتدا باید توصیف انجام شود تا قاعده حل تعارض صلاحیتدار معین گردد.

۳- گزینه ۱ صحیح است. هنگامی که یک رابطه حقوقی بر طبق قانون خارجی به وجود می‌اید، این قانون خارجی قانون سبب نامیده می‌شود.

۴- گزینه ۲ صحیح است. توصیف‌هایی که برای اعمال و اجرای قاعده حل تعارض ضروری نیستند و در مرحله تحلیل یا مرحله مقدماتی انجام می‌گیرند، به موجب قانون سبب صورت می‌پذیرد.

۵- گزینه ۱ صحیح است. زیرا بر حسب این که حقی عینی یا دینی باشد قاعده حل تعارض متفاوت خواهد بود.

۶- گزینه ۴ صحیح است. در تعارض منفی قوانین، قواعد حل تعارض هر کشور، قانون داخلی کشور دیگر را صلاحیتدار می‌داند.

۷- گزینه ۲ صحیح است. احاله مضاعف، احال چند جانبه نیز گفته می‌شود.

۸- گزینه ۴ صحیح است. احاله توسط قانون خارجی به قانون ایران داده می‌شود.

۹- گزینه ۱ صحیح است. اگر تنها به قاهده مادی کشور خارجی مراجعه نماییم هیچ‌گاه احاله به وجود نخواهد آمد.

۱۰- گزینه۴ صحیح است. احاله درجه دوم احاله‌ای است که قانون خارجی به قانون دیگری غیر از قانون مقر نمود.

۱۱- گزینه ۴ صحیح است. حل تعارض مثبت به این صورت است که قاضی قانون داخلی خود را اعمال خواهد نمود.

۱۲- گزینه ۲ صحیح است. منظور از تعارض ضمنی تعارضی است که قاضی آشکار متوجه آن نمی‌شود. تعارض توصیف‌ها از نوع تعارض ضمنی (مخفی) می‌باشد.

۱۳- گزینه ۱ صحیح است. تعارض زمانی یعنی یک رابطه حقوقی در دو زمان متوالی به دو سیستم حقوقی مختلف مرتبط شود.

۱۴- گزینه ۴ صحیح است. قاضی ایرانی هیچ‌گاه به قاعده تعیین تکلیف‌کننده احاله کار نخواهد داشت.

۱۵- گزینه ۴ صحیح است. زیرا بر حسب این که وقف داخل در دسته قراردادها باشد یا اموال، قاعده حل تعارض متفاوت خواهد بود.

۱۶- گزینه ۱ صحیح است. بر طبق قسمت دوم ماده ۹۷۳ قانون مدنی.

۱۷- گزینه ۱ صحیح است. این قاعده حل تعارض ایران است که معین می‌نماید حق باید بر طبق چه قانونی به وجود آید.

۱۸- گزینه ۲ صحیح است. حق هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی دقیقاً همان آثاری را خواهد داشت که به موجب قانون خارجی دارا می‌باشد.

۱۹- گزینه ۲ صحیح است. از آنجا که مصادیق مجهول در کشور متبوع قاضی ناشناخته می‌باشند لذا توصیف این مصادیق دو مرحله‌ای خواهد بود که مرحله اول آن به موجب قانون سبب و مرحله دوم آن به موجب قانون مقر دادگاه صورت می‌گیرد.

۲۰- گزینه ۱ صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 4 ؟