تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۰۸:۲۹
۹۴ سه شنبه ۲۴ شهریور

کلیات و اصطلاحات تعارض قوانین

 

۱- تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین چه رابطه‌ای دارند؟

۱) تعارض دادگاه‌ها گاهی در تعارض قوانین اثر می‌گذارد.

۲) تعارض دادگاه‌ها همیه در تعارض قوانین اثر می‌گذارد.

۳) تعارض دادگاه‌ها هیچ‌گاه در تعارض قوانین اثر نمی‌گذارد.

۴) تعارض دادگاه‌ها بعد از تعارض قوانی مطرح می‌شود.

۲- وجوه افتراق تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها چه می‌باشد؟

۱) شباهت در زمینه منابع

۲) شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات

۳) شباهت از لحاظ ساختمان

۴) شباهت از لحاظ ماهیت قواعد

۳- بین قانون مقر دادگاه و قانون درون مرزی چه رابطه‌ای وجود دارد؟

۱) قانون مقر دادگاه درون مرزی است.

۲) قانون مقر دادگاه گاهی بر قانون درون مرزی منطبق است.

۳) قانون مقر دادگاه همیشه بر قانون درون مرزی منطبق است.

۴) قانون درون مرزی تابع قانون مقر دادگاه است.

۴- قواعد تعارض دادگاه‌ها با قواعد تابعیت چه رابطه‌ای دارند؟

۱) قواعد تعارض دادگاه‌هات یک جانبه و قواعد تعارض تابعیت دو جانبه‌اند.

۲) هر دو دسته قواعد یک جانبه‌اند.

۳) هر دو دسته از قواعد دو جانبه‌اند.

۴) قواعد تعارض دادگاه‌ها دو جانبه و قواعد تعارض تابعیت یک جانبه‌اند.

۵- تقارن صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی در صورت تعارض کدام قوانین امری است؟

۱) احوال شخصیه                                                          ۲) تعهدات

۳) شرکت‌ها                                                                   ۴) مالیاتی

۶- قانون برون مرزی عبارت است از قانون:

۱) خارجی                                                                     ۲) دارای سلطه خارج المملکتی

۳) حل تعارض                                                               ۴) شکلی

۷- کدامیک عامل ارتباط است؟

۱) ازدواج و طلاق                                                           ۲) قرارداد

۳) محل وقوع مال                                                           ۴) مال منقول و غیرمنقول

۸- کدامیک دسته ارتباط است؟

۱) الزامات خارج از عقد                                                   ۲) اقامتگاه

۳) محل تنظیم سند                                                         ۴) محل وقوع عقد

۹- به روشی که براساس آن برای تعیین قاعده حل تعارض از لحاظ علمی و نظری حکمی مناسب جستجو می‌گردد، روش ….. می‌گویند.

۱) اصولی                                                                      ۲) حقوقی

۳) فلسفی                                                                       ۴) نظری

۱۰- به نظر کدامیک از حقوقدانان برای حل تعارض قوانی باید منظور و غایت اجتماعی قانون را مورد توجه قرار داد؟

۱) نی‌بوایه                                                                     ۲) منچینی

۳) پیه                                                                            ۴) بارتن

۱۱- کدام حقوقدان برای نخستین بار اصل حاکمیت اراده را با نتایج حاصل از آن در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادها عنوان کرده است؟

۱) دومولن                                                                     ۲) دوواری سویر

۳) ساویینی                                                                   ۴) نی‌بوایه

۱۲- بنیانگذار مکتب جدید ایتالیایی کیست؟

۱) درژانتره                                                                   ۲) منچینی

۳) ساویینی                                                                   ۴) شارل دومولن

۱۳- تفکیک بین مسایل شکلی و مسایل ماهوی برای نخستین بار توسط کدام مکتب عنوان شده است؟

۱) آلمانی                                                                       ۲) فرانسوی

۳) قدیم ایتالیایی                                                             ۴) هلندی

۱۴- تشخیص این که یک رابطه حقوقی در کدامیک از دسته‌های ارتباط قرار می‌گیرد در حقوق بین‌الملل خصوصی ….. نامیده می‌شود.

۱) توصیف                                                                    ۲) احاله

۳) تعارض متحرک قوانین                                               ۴) تفسیر قانون صالح

۱۵- ساویینی حقوقدان آلمانی حقوق بین‌الملل خصوصی مدافع:

۱) اصل شخصی بودن قوانین بود.                                   ۲) اصل حاکمیت اراده بود.

۳) اصل جامعه مشترک حقوقی بود.                                  ۴) اصل سرزمینی بودن قوانین بود.

۱۶- نظریه «پایگاه حقوقی در تعارض قوانین» توسط کدام حقوقدان ارایه گردید؟

۱) ساویینی                                                                   ۲) شافنر

۳) واختر                                                                       ۴) منچینی

۱۷- در حقوق بین‌الملل عمومی تعارض قوانین به مفهوم اخص کلمه به وجود نمی‌آید. زیرا …. وجود ندارد.

۱) عنصر خارجی                                                          ۲) اهلیت تمتع برای خارجیان

۳) امکان اجرای قانون خارجی                                         ۴) اهلیت استیفا برای خارجیان

۱۸- در مسأله تعارض قوانین، اقامتگاه:

۱) یک عامل ارتباط است.                                                            ۲) موضوع توصیف است.

۳) یک عامل تعارض است.                                               ۴) علت احاله است.

۱۹- ماده ۹۶۸ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین اتباع خارج بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند» از چه روشی پیروی نموده است؟

۱) روش اصولی                                                             ۲) روش استنتاجی

۳) روش حقوقی                                                            ۴) روش خاص‌الشمول

۲۰- دادگاه‌ها در رسیدگی به یک دعوا با عنصر خارجی:

۱) قواعد حل تعارض قانون ا یران را اعمال خواهند نمود.

۲) قواعد حل تعارض کشور عنصر خارجی را عمال خواهند نمود.

۳) هیچ قاعده حل تعارضی رااعمال نخواهند نمود.

۴) مستیماً قواعد مادی قانون ایران را اعمال خواهند نمود.


 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۱ صحیح است. چون تعارض دادگاه‌ها قبل از تعارض قوانین مطرح می‌شود لذا در آن تأثیر می‌گذارد اما این تأثیر همیشگی نیست.

۲- گزینه ۴ صحیح است. ماهیت تعارض دادگاه‌ها سیاسی و ماهیت تعارض قوانین حقوقی می‌باشد.

۳- گزینه ۲ صحیح است. مواردی وجود دارد کهع قانون مقر دادگاه بر قانون دورن مرزی منطبق نیست مثل دعوای راجع به یک مالغیرمنقول واقع در خارج از کشور مقر دادگاه.

۴- گزینه ۲ صحیح است. هر دو دسته از قواعد یک جانبه می‌باشند یعنی همیشه قانون کشور خود را صالح می‌دانند و به قانون کشور دیگر ارجاع نمی‌دهند.

۵- گزینه ۴ صحیح است. هر گاه دادگاه‌های یک کشور صلاحیتدار باشند لزوماً قوانین مالیاتی آن کشور نیز صالح خواهند بود.

۶- گزینه ۲ صحیح است. منظور از قانون برون مرزی قانونی است که در خارج از سرزمین محل وضوع خود قدرت اجرایی دارد.

۷- گزینه ۳ صحیح است. از دیگر عوامل ارتباط می‌توان با تابعیت، اقامتگاه و محل انعقاد عقد اشاره نمود.

۸- گزینه ۱ صحیح است. منظور از دسته‌های ارتباط، گروه‌هایی است که روابط حقوقی متجانس در داخل آن قرار می‌گیرند و یک قانون بر آنها حاکم می‌شود.

۹- گزینه ۲ صحیح است. در این روش در هر قضیه بهترین راه حل از لحاظ حقوقی جستجو می‌شود.

۱۰- گزینه ۳ صحیح است.

۱۱- گزینه ۱ صحیح است.

۱۲- گزینه ۲ صحیح است.

۱۳- گزینه ۳ صحیح است.

۱۴- گزینه ۱ صحیح است. توصیف یعنی تعیین ماهیت امور حقوقی مربوطه.

۱۵- گزینه ۳ صحیح است. ساویینی مفهوم «جامعه مشترک حقوقی» را در خصوص نظم عمومی بیان نمود.

۱۶- گزینه ۱ صحیح است.

۱۷- گزینه ۳ صحیح است. از آنجا که حقوق بین‌الملل عمومی از روابط دولت‌ها در جامعه بین‌المللی بحث می‌نماید و قواعد مربوط به آن از قواعد حقوق عمومی می‌باشد، لذا امکان اجرای قانون خارجی وجود ندارد.

۱۸- گزینه ۱ صحیح است. از دیگر عوامل ارتباط می‌توان به محل تنظیم سند، محل وقوع عقد و تابعیت اشاره نمود.

۱۹- گزینه ۳ صحیح است. هر کجا اجازه اجرای قانون خارجی را بدهیم از روش حقوقی استفاده نموده‌ایم.

۲۰- گزینه ۱ صحیح است. در مسایل حقوق بین‌المللی خصوصی، همواره ابتدا قاضی حل تعارض کشور خود را به اجرا می‌گذارد.
به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 8 ؟