تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۱ بهمن ۹۴ ساعت ۱۴:۱۴
۹۴ دوشنبه ۲۳ شهریور

وضع حقوقی بیگانگان

 

۱- از لحاظ حقوق بین‌الملل خصوصی چه کسانی در ایران بیگانه محسوب می‌شوند؟

۱) کسانی که تابعیت خارجی دارند.

۲) کسانی که بدون تابعیت هستند.

۳) کسانی که تابعیت خارجی دارند یا بی‌تابعیت هستند.

۴) کسانی که مقیم ایران نمی‌باشند.

۲- مسئله وضع اتباع خارجه عبارت است از تعیین………….

۱) اهلیت تمتع از حقوق                                                    ۲) اهلیت استیفا

۳) تابعیت اتباع خارجه                                                    ۴) حقوق سیاسی اتباع خارجه

۳- رفتار متقابل تقنینی با رفتار متقابل سیاسی چه رابطه‌ای دارد؟

۱) ثبات هر دو دشوار است.

۲) اثبات رفتار متقابل تقنینی دشوار و اثبات رفتار متقابل سیاسی آسان است.

۳) رفتار متقابل تقنینی خاص و رفتار متقابل سیاسی عام است.

۴) رفتار متقابل تقنینی عام و رفتار متقابل سیاسی خاص است.

۴- رفتار متقابل سیاسی با رفتار متقابل عملی چه رابطه‌ای دارد؟

۱) اثبات هر دو دشوار است.

۲) اثبات رفتار متقابل سیاسی دشوار و اثبات رفتار متقابل عملی آسان است.

۳) اثبات هر دو آسان است.

۴) اثبات رفتار متقابل سیاسی آسان و اثبات رفتار متقابل عملی دشوار است.

۵- در موضوع وضعیت حقوقی اتباع بیگانه در ایران…..

۱) استثنائاً بیگانگان در ایران از برخی «حقوق مدنی» همچون «حقوق مخصوصه» متمع می‌شوند.

۲) استثنائاً بیگانگان در ایران از حقوق مدنی متمتع نمی‌شوند.

۳) اصل کل بری این است که بیگانگان در ایران از کلیه حقوق مدنی متمع می‌شوند.

۴) اصل کلی بر این است که بیگانگان در ایران فقط از «حقوق مخصوصه» می‌شوند.

۶- رعایت حداقل حقوق خارجیان…….. است.

۱) برای همه دولت‌ها الزامی                                             ۲) برای بعضی دولت‌ها الزامی

۳) مشروط به شرط دولت کامله الوداد                             ۴) مشروط به شرط رفتار متقابل

۷- اگر کشور الف امتیازاتی برای ایرانیان مقیم آن کشور قایل شود دولت ایران…..

۱) باید هم امتیازات را برای اتباع کشور الف در ایران قایل شود.

۲) مجبور نیست همان امتیازات را برای اتباع کشور الف در ایران قایل شود.

۳) باید همان امتیازات را برای تمام اتباع خارجی مقیم ایران قایل شود.

۴) باید همان امتیازات را برای اتباع کشور الف در ایران قایل شود به شرط این که لااقل ۵ سال سابقه اقامت در ایران داشته باشند.

۸- طبق قوانین ایران اگر کسی به ایران پناهنده شود.

۱) ایران به طور کلی او را نخواهد پذیرفت.

۲) ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه بدهد.

۳) بدون هیچ قیدی او را خواهد پذیرفت.

۴) او را بازداشت خواهد کرد.

۹- حق تمتمع بیگانه از حیث اموال شخصی تابع چه قانونی است؟

۱) قانون کشور متبوع او

۲) قانون ایران

۳) حاکمیت قانون ملی او یا قانون ایران، بستگی به مورد دارد.

۴) جمع قانون ملی و قانون ایران

۱۰- وضع بیگانگان از لحاظ تمتع یا عدم تمتع از حقوق عمومی غیرسیاسی به چه صورت است؟

۱) از پاره‌ای از حقوق عمومی غیرسیاسی محروم‌اند.

۲) از کلیه حقوق عمومی غیرسیاسی محروم‌اند.

۳) از پاره‌ای از حقوق عمومی غیرسیاسی متمع‌اند.

۴) از کلیه حقوق عمومی غیرسیاسی متمع‌اند.

۱۱- وضع بیگانگان از لحاظ تمتع از حقوق خصوصی به چه صورت است؟

۱) از پاره‌ای از حقوق خصوصی محرم‌اند.

۲) از پاره‌ای از حقوق خصوصی متمتع‌اند.

۳) از کلیه حقوق خصوصی محروم‌اند.

۴) از کلیه حقوق خصوصی متمتع‌اند.

۱۲- منظور از حق مدنی مخصوصه عبارت است از:

۱) حقی که صرفاً از نقطه نشر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

۲) حق ازدواج با ایرانیان.

۳) حق اشتغال به مشاغل سیاسی.

۴) حق رجوع به دادگاه ایران.

۱۳- حق رجوع خارجیان به دادگاه‌های ایران جزء کدام حقوق است؟

۱) خصوصی                                                                 ۲) عمومی سیاسی

۳) عمومی غیرسیاسی                                                     ۴) مدنی مخصوصه

۱۴- حق استخدام در وزارت آموزش و پرورش جزء کدام حقوق است؟

۱) خصوصی                                                                 ۲) معنوی

۳) عمومی سیاسی                                                          ۴) عمومی غیرسیاسی

۱۵- تملک اموال غیرمنقول توسط خارجیان در حقوق موضوعه ایران…. است.

۱) بی‌قید و شرط                                                            ۲) به موجب معاهدات امکان‌پذیر

۳) مشروط به شرط دولت کامله الوداد                             ۴) ممنوع

۱۶- ورود بیگانگان به ایران چگونه است؟

۱) بیگانگان می‌توانند بدون هیچ محدودیتی و آزادانه وارد ایران شوند.

۲) بیگانگان می‌توانند با اطلاع مقامات ذیربط وارد ایران شوند.

۳) بیگانگان برای ورود به ایران باید از مأمورین ایرانی در خارج از کشور روادید اخذ نمایند مگر تبعه کشوری باشند که با ایران موافقتنامه لغو روادید امضاء کرده است.

۴) فقط بیگانگانی می‌توانند وارد ایران شود که گذرنامه خارجی داشته باشند و کشور آنها با کشور ایران موافقتنامه لغو روادید امضاء کرده باشد.

۱۷- در صورت فوت بیگانه‌ای که ملکی غیرمنقول در ایران د ارد، وضعیت آن ملک چه خواهد شد؟

۱) در صورت کسب مجوز از دولت متبوع بیگانه به ورثه او منتقل خواهد شد.

۲) براساس آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه به دولت ایران منتقل خواهد شد.

۳) در صورت کسب مجوز لازم از دولت ایراو براساس آیین‌نامه استملاک بیگانه به ورثه او منتقل خواهد شد.

۴) همانند فوت اتباع ایران به ورثه او منتقل خواهد شد.

۱۸- گذرنامه چند نوع است؟

۱) چهار نوع                                                                  ۲) یک نوع

۳) دو نوع                                                                      ۴) سه نوع

۱۹- حق احترام محل شرکت‌ها و دفاتر و اوراق حسابداری آنها جزء کدامیک از حقوق اشخاص حقوقی بیگانه محسوب می‌شود؟

۱) حقوق عمومی سیاسی                                     ۲) حقوق خصوصی

۳) حقوق عمومی غیرسیاسی                                          ۴) حقوق معنوی

۲۰- کدامیک از جملات زیر در مورد تمتع یا عدم تمتع اشخاص حقوقی بیگانه از حقوق خصوصی صحیح است؟

۱) اصل بر محرومیت آنها از پاره‌ای از حقوق خصوصی می‌باشد.

۲) اصل بر برخوردای آنها از پاره‌ای از حقوق خصوصی می‌باشد.

۳) اصل بر محرومیت آنها از کلیه حقوق خصوصی می‌باشد.

۴) اصل بر برخورداری آنها از کلیه حقوق خصوصی می‌باشد مگر آن که با طبیعت آنها خالف باشد.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۳ صحیح است. هم کسانی که تابعیت خارجی دارند و هم کسانی که بی‌تابعیت هستند بیگانه محسوب می‌شوند.

۲- گزینه ۱ صحیح است. در مبحث وضع حقوق بیگانگان، مسأله تمتع بیگانگاه بررسی می‌شود.

۳- گزینه ۴ صحیح است. رفتار متقابل تقنینی در خصوص اتباع کلیه کشورها می‌باشد اما رفتار متقابل سیاسی تنها درخصوص اتباع دولت یا دولت‌های طرف آن معاهده سیاسی می‌باشد.

۴- گزینه ۴ صحیح است. چون درخصوص رفتار متقابل عملی متن نوشته‌ای وجود ندارد و تنها عملکرد و رویه دولت ملاک می‌باشد لذا اثابت آن دشوار است.

۵- گزینه ۳ صحیح است. اصل کلی آن است که بیگانگان در ایران از کلیه حقوق مدنی برخوردار می‌شوند مگر حقوقی که به موجب ماده ۹۶۱ قانون مدین استثناء شده است.

۶- گزینه ۱ صحیح است. همه دولت‌ها ملزم به رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان می‌باشند.

۷- گزینه ۲ صحیح است. رفتار متقابل منشاء یک حقق نمی‌باشد بلکه شرط وجود یک حق است.

۸- گزینه ۲ صحیح است. بر طبق اصل ۱۵۳ قانون اساسی.

۹- گزینه۳ صحیح است. زیرا قانون حاکم بستگی به این دارد که این اموال اعم از منقول یا غیرمنقول در کجا وقاع شده باشند.

۱۰- گزینه ۱ صحیح است. اصل بر این است که بیگانگان در ایران از کلیه حقوق عمومی غیرسیاسی متمتع می‌باشند مگر در مواردی که استثناء شده است.

۱۱- گزینه ۱ صحیح است. اصل بر تمتع بیگانگان از کلیه حقوق خصوصی می‌باشدمگر در مواردی که به موجب ماده ۹۶۱ قانون مدنی استثناء شده است.

۱۲- گزینه ۱ صحیح است. با توجه بند سوم ماده ۹۶۱ قانون مدنی.

۱۳- گزینه ۳ صحیح است. حق ترافع قضایی از حقوق عمومی غیرسیاسی می‌باشد که این حقوق برای احترام به شخصیت انسانی وضع گردیده‌اند.

۱۴- گزینه ۴ صحیح است. حق اشتغال به هر گونه حرفه از حقوق عمومی غیرسیاسی بیگانگان در ایران می‌باشند.

۱۵- گزینه ۲ صحیح است. به موجب ماده ۸ قانون مدنی.

۱۶- گزینه ۳ صحیح است. بر طبق ماده ۱ و ماده ۲ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰٫

۱۷- گزینه ۴ صحیح است. در این خصوص با توجه به تبصره بند (ح) ماده ۱ آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه، محدودیتی برای ثبت ملک به نام ورثه جز رعایت مقررات این آیین‌نامه و تعهد وجود ندارد.

۱۸- گزینه ۴ صحیح است. سه نوع گذرنامه بر طبق ماده ۷ قانون گذرنامه وجود دارد: ۱- گذرنامه سیاسی، ۲- گذرنامه خدمت، ۳- گذرنامه عادی

۱۹- گزینه ۳ صحیح است. این حقوق برای احترام به شخصیت حقوقی شرکت‌ها وضع گردیده است.

۲۰- گزینه ۴ صحیح است. بر طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، اشخاص حقوقی از کلیه حقوقی که اشخاص طبیعی برخوردارند، برخوردار خواهند شد مگر آن که با طبیعت آنها مخالف باشد.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 5 ؟