تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۱ بهمن ۹۴ ساعت ۱۴:۱۶
۹۴ دوشنبه ۲۳ شهریور

اقامتگاه

 

۱- کدامیک از موارد زیر در مورد اقامتگاه صحیح نمی‌باشد؟ اقامتگاه …….

۱) رابطه‌ای حقوقی بین فرد و دولت است.

۲) رابطه‌ای با برخی خصایص سیاسی بین فرد و دولت است.

۳) رابطه‌ای معنوی بین فرد و دولت است.

۴) قائم مقام تابعیت است.

۲- اقامتگاه مفهومی است که:

۱) به طور مطلق جزء حقوق خصوصی می‌باشد.

۲) به طور مطلق جزء حقوق عمومی می‌باشد.

۳) به طور مطلق یک مفهوم حقوق خصوصی یا حقوق عمومی نمی‌باشد.

۴) هیچ‌کدام

۳- بین قانون مقر دادگاه و قانون اقامتگاه چه رابطه‌ای وجود دارد؟

۱) قانون مقر دادگاه هیچگاه بر قانون اقامتگاه منطبق نیست.

۲) قانون مقر دادگاه همیشه بر قانون اقامتگاه منطبق است.

۳) قانون مقر دادگاه گاهی تابع قانون اقامتگاه است.

۴) هیچ رابطه‌ای بین آن دو نمی‌باشد.

۴- در قانون مدنی کدامیک از انواع اقامتگاه تعریف نشده است؟

۱) اقامتگاه اختیاری                                                        ۲) اقامتگاه قراردادی

۳) اقامتگاه اصلی                                                            ۴) اقامتگاه قانونی

۵- برای این که معلوم کنیم چه کسانی در ایران اقامت دارند باید…..

۱) به قانون خارجی مراجعه کنیم.

۲) به قانون ایران مراجعه کنیم.

۳) ابتدا به قانون دولت متبوع فرد و سپس به قانون ایران مراجعه کنیم.

۴) ابتدا به قانون ایران و سپس به قانون دولت متبوع فرد مراجعه کنیم.

۶- در کدامیک از انواع اقامتگاه قانون منع بیش از یک اقامتگاه جاری نیست؟

۱) اقامتگاه اختیاری                                                        ۲) اقامتگاه اصلی

۳) اقامتگاه قراردادی                                                       ۴) اقامتگاه قانونی

۷- اقامتگاه مدنی شخص حقوقی عبارت است از……..

۱) مرکز اصلی آن                                                          ۲) مرکز اداره آن

۳) مرکز عملیات آن                                                        ۴) مورد اول و دوم

۸- اقامتگاه تجاری شخص حقوقی عبارت است از…………..

۱) مرکز اصلی آن                                                          ۲) مرکز اداره آن

۳) مرکز عملیات آن                                                        ۴) مورد اول و دوم

۹- تغییر اقامتگاه به وسیله……..

۱) سکونت حقیقی درمحل دیگر به عمل می‌آید.

۲) سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور به آنجا منتقل شود.

۳) تغییر مرکز مهم امور به محل دیگر به عمل می‌آید.

۴) تغییر مرکز مهم امور به محل دیگر به عمل می‌آید، مشروط بر این که سکونت حقیقی نیز به آنجا منتقل شود.

۱۰- اقامتگاه داخلی با اقامتگاه از لحاظ بین‌المللی چه رابطه‌ای دارد؟

۱) اقامتگاه از لحاظ بین‌المللی همان اقامتگاه داخلی است.

۲) اقامتگاه داخلی جنبه سیاسی و اقامتگاه از لحاظ بین‌المللی جنبه حقوقی دارد.

۳) اقامتگاه داخلی جنبه حقوقی و اقامتگاه از لحاظ بین‌المللی جنبه حقوقی ـ سیاسی دارد.

۴) هر دو نوع اقامتگاه جنبه سیاسی دارند.

۱۱- طبق قانون مدنی ایران اقامتگاه هر شخصی عبارت است از:

۱) محل زندگی او

۲) محل سکونت او

۳) مرکز مهم امور او که ممکن است با محل سکونت منطبق باشد یا نباشد.

۴) مرکز امور مهم وی می‌باشد که ممکن است در خارج از کشور هم باشد.

۱۲- زن شهوردار در صورتی می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده داشته باشد که:

۱) شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد.                                  ۲) شوهر او رضایت دهد.

۳) محکمه به او اجازه دهد.                                              ۴) همه موارد بالا.

۱۳- کدامیک از موارد زیر نادرست می‌باشد؟

۱) اقامتگاه صغیر، اقامتگاه ولی اوست.

۲) اقامتگاه محجور، اقامتگاه قیم اوست.

۳) اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آنجا مأموریت موقتی دارند.

۴) اقامتگاه مأمورین نظامی که در پادگان می‌باشند همان پادگان است.

۱۴- کدام صحیح است؟

۱) در بعضی از سیستم‌های حقوقی، اقامتگاه و تابعیت همه اشخاص لزوماً یک کشور است.

۲) اقامتگاه بیگانگان همان کشور متبوع آنهاست.

۳) تابیعت مهم‌تر از اقامتگاه است.

۴) در بعضی از سیستم‌های حقوقی، اهلیت شخص تابع قانون کشور اقامتگاه او می‌ باشد.

۱۵- هرگاه شوهر محجور باشد اقامتگاه زن او ………..

۱) اقامتگاه ولی یا قیم شوهر است.

۲) مرکز مهم امور اوست.

۳) اقامتگاه شوهر اوست.

۴) محلی است که دادگاه تعیین می‌کند.

۱۶- اقامتگاه اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار می‌کنند در صورتی اقامتگاه کارفرمای آنها می‌باشد که:

۱) مدت طولانی در آنجا کار کرده باشند.

۲) در منزل کارفرما سکونت داشته باشند.

۳) خودشان منزل کارفرما را به عنوان اقامتگاه انتخاب کرده باشند.

۴) محل سکونت معینی نداشته باشند.

۱۷- اقامتگاه انتخابی اقامتگاهی است که:

۱) طرفی ضمن معامله برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله انتخاب می‌کنند.

۲) شهص برای ابلاغ اوراق قضایی انتخاب می‌‌کند.

۳) شخص برای اخطار محلی انتخاب می‌کند.

۴) همه موارد بالا.

۱۸- اقامتگاه اشخاص از لحاظ حقوق بین‌الملل خصوصی از آن جهت اهمیت دارد که:

۱) در بسیاری از موارد صلاحیت دادگاه‌ها بدان وابسته‌ است.

۲) در مواردی قانون حاکم برای احوال شخصیه بدان وابستگی دارد.

۳) موارد ۱ و ۲٫

۴) می‌توان در آنجا شخص را تحت تعقیب جزایی قرار داد.

۱۹- در سیستم حقوقی ایران:

۱) اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی کشوری است که شخص در آنجا سکونت دارد.

۲) اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی همان اقامتگاه خارجی افراد است.

۳) اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز امور او در آنجاست.

۴) اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی کشوری است که شخص به آنجا رفت و آمد می‌کند.

۲۰- کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟

۱) تغییر اقامتگاه انتخاب ضمن معامله یک طرفه امکان‌پذیر است.

۲) اقامتگاه انتخابی نسبی و محدود و به همان رابطه حقوقی است.

۳) در صورتی که اقامتگاه انتخاب همان اقامتگاه حقیقی باشد تغییر اقامتگاه واقعی در اعتبار اقامتگاه مؤثر نیست.

۴) همه موارد بالا.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۳ صحیح است. اقامتگاه رابطه‌ای مادی می‌باشد زیرا بستگی به مکانی دارد که شخص در آنجا زندگی می‌کند لذا جنبه معنوی ندارد.

۲- گزینه ۳ صحیح است. برخی از انواع اقامتگاه دارای مفهوم خصوصی و برخی دیگر دارای مفهوم عمومی می‌باشند.

۳- گزینه ۳ صحیح است. گاهی این دو قانون بر هرم منطبق می‌باشند ولی همیشه این طور نمی‌باشد.

۴- گزینه ۳ صحیح است. قانون مدنی این نوع اقامتگاه را تعریف ننموده است. اقامتگاه اصلی اقامتگاهی است که در هنگام تولد به طفل تحمیل می‌شود.

۵- گزینه ۳ صحیح است. این قانون ایران است که معین می‌کند چه کسانی در ایران اقامت دارند.

۶- گزینه ۲ صحیح است. با توجه به تعریف ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی ایران این نوع اقامتگاه ممکن است در کنار سایر انواع اقامتگاه وجود داشته باشد.

۷- گزینه ۳ صحیح است. به علت تعارض بین ماده ۵۹۰ قانون تجارت و قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ در خصوص اقامتگاه مدنی اشخاص حقوقی و قانون تجارت درخصوص اقامتگاه دارای آنها به کار می‌رود.

۸- گزینه ۴ صحیح است. با توجه به ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ه ا مصوب ۱۳۱۰ اقامتگاه تجاری اشخاص حقوقی مرکز اصلی یا اراده آنهاست.

۹- گزینه ۲ صحیح است. مطابق ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی.

۱۰- گزینه ۳ صحیح است. از لحاظ داخلی دولت‌ها هیچ نفعی در خصوص اقامت افراد در نقاط کشور ندارند اما در اقامتگاه بین‌المللی برای دولت‌ها مهم است که چه افرادی داخل در قلمرو حاکمیت آنها زندگی می‌کنند.

۱۱- گزینه ۳ صحیح است. طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی آنچه در تعریف اقامتگاه مهم است ومرکز مهم امور می‌باشد.

۱۲- گزینه ۴ صحیح است. طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی.

۱۳- گزینه ۳ صحیح است. اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.

۱۴- گزینه ۴ صحیح است. در کشورهای دارای سیستم حقوقی انگلیسی ـ آمریکایی، احوال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه آنها می‌باشد.

۱۵- گزینه ۲ صحیح است. زیرا در صورتی اقامتگاه زن اقامتگاه شوهرش است که شوهر اداراه خانواده را بر عهده دارد اما در مورد شوهر محجوری که قیم دارد باید به قواعد عمومی اقامتگاه مراجعه نمود.

۱۶- گزینه ۲ صحیح است. مطابق ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی.

۱۷- گزینه ۴ صحیح است. اقامتگاه انتخابی در ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی بیان گردیده است.

۱۸- گزینه ۳ صحیح است. زیرا دعوای مدنی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می‌شود و در برخی از سیستم‌های حقوقی، احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه می‌باشد.

۱۹- گزینه ۳ صحیح است. در مجموعه قوانین ایران اقامتگاه بین‌المللی تعریف نشده است، لذا از همان تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی برای اقامتگاه بین‌المللی نیز استفاده می‌کنیم.

۲۰- گزینه ۱ صحیح است. تغییر اقامتگاه انتخابی با رضای دو طرف معامله امکان‌پذیر است.


 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 8 ؟