تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ بهمن ۹۴ ساعت ۱۲:۳۱
۹۴ شنبه ۲۱ شهریور

تابعیت در ایران

 

۱- آیا تابعیت کسی که در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شده ایرانی است؟

۱) ایرانی است.

۲) ایرانی نیست.

۳) در صورت اجازه دولت، او هم ایرانی است.

۴) شرط ایرانی بودن او، اقامت در ایران است.

۲- سیستم خاک یعنی سیستمی که به موجب آن تابعیت شخص از روی……. او معین می‌شود.

۱) اقامتگاه والدین                                                           ۲) محل تولد والدین

۳) تابعیت والدین                                                            ۴) محل تولد

۳- کدامیک از افراد ذیل دارای تابعیت اصلی ایران هستند؟ کسی که از پدر…..

۱) و مادر بیگانه که یکی از آن دو در ایران متولد شده به وجود آید.

۲) و مادر نامعلوم در ایران متولد شده است.

۳) ایرانی متولد شده است.

۴) هر سه گزینه

۴- تابعیت مبتنی بر سیستم خاک در ایران به کدام صورت اعمال می‌گردد؟

۱) مشروط                                                                    ۲) مشروط و مطلق

۳) مطلق                                                                                    ۴) بی‌قید و شرط

۵- کدامیک جزو شرایط لازم برای کسب تابعیت ایرانی نیست؟

۱) سن ۱۸ سال تمام

۲) انجام خدمت نظام وظیفه

۳) ۵ سال اقامت متوالی یا متناوب در ایران

۴) محکوم نشدن به جنحه مهم یا جرایم سیاسی در خارج از کشور

۶- پذیرش به تابعیت ایران منوط به قبول…………. است.

۱) وزارت کشور                                                                        ۲) رئیس جمهور و مجلس

۳) هیأت وزیران                                                             ۴) وزارت امور خارجه و وزارت کشور

۷- اثر تحصیل تابعیت بیگانه در تابعیت ایرانی فرد چیست؟

۱) تابعیت ایرانی او از بین می‌رود.

۲) دولت مجاز است تابعیت ایرانی او را سلب کند.

۳) تابعیت ایرانی او به حال تعلیق در می‌آید.

۴) دولتمکلف است از او سلب تابعیت نماید.

۸- آیا سلب تابعیت اکتسابی شخص محکوم به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ایران میسر است؟

۱) اثر این محکومیت سلب تابعیت ایرانی اوست.

۲) تابیعت ایرانی او قابل سلب نیست.

۳) سلب تابعیت ایرانی او منوط به تصریح آن در حکم است.

۴) دولت می‌تواند تابعیت او را سلب کند.

۹- اولاد صغیر شخص بیگانه‌ای که به تابیعت ایران پذیرفته شده است، ایرانی محسوب….

۱) می‌گردند و لازم نیست در ۱۸ سالگی تابعیت ایران را تحصیل کنند.

۲) نمی‌گردند ولی در سن ۱۸ سالگی تمام حق درخواست پذیرش تابعیت ایران را دارند.

۳) می‌گردند ولی در ظرف یکسال پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام حق پذیرش به تابعیت سابق پدر خود را دارند.

۴) نمی‌گردند ولی در ظرف یکسال از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام حق پذیرش تابعیت جدید پدر خود را دارند.

۱۰- زنان ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهران خود را پذیرفته‌اند در صورت وفات شوهران خود یا طلاق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه در ایران:

۱) حق بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی را دارند.

۲) و پذیرش هیأت دولت ایران حق بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی را دارند.

۳) و انتقال اموال و داریی‌های خود به ایران حق بازگشت به تابعیت اصلی ایران را دارند.

۴) حق بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی را ندارند و باید تابیعت ایرانی را تحصیل نمایند.

۱۱- زن ایرانی بی‌‌شوهری که موافق مقررات قانونی ترک تابعیت کرده و بعداً در کشور خارجی مردی غیرایرانی را به همسری اختیار نموده در چه صورتی می‌تواند به تابعیت ایران رجوع کند؟

۱) در صورت یکه دولت صلاح بداند.

۲) در وصرتی که شوهر او فوت شده باشد.

۳) در صورتی که از شوهر طلاق گرفته باشد.

۴) در صورتی که شوهر او مخالفت نماید.

۱۲- قانون تابعیت ایران در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی کدامیک از سیستم‌های زیر را پذیرفته است؟

۱) سیستم جدایی تابعیت زوجین                                      ۲) سیستم استقلال نسبی

۳) سیستم استقلال مطلق                                                 ۴) سیستم وحدت تابعیت زوجین

۱۳- قانون ایران به فردی که تابیعت ایرانی و خارجی دارد در صورت تعارض سیستم………… ایران با سیستم…………. خارجی حق ترجیح یا حق اعراض از تابعیت ایران داده است.

۱) خاک، خون                                                                ۲) خاک، خاک

۳) خون، خاک                                                                ۴) خون، خون

۱۴- اشخاصی که تابعیت ایران را بدست می‌آورند می‌توانند از حق…… بهره‌مند شوند.

۱) قضاوت                                                                     ۲) عضویت در شورای‌ نگهبان

۳) استخدام در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری                ۴) عضویت در مجلس شورای اسلامی

۱۵- تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج جنبه ………… دارد.

۱) ارادی                                                                        ۲) قهری

۳) اختیاری                                                                    ۴) قراردادی

۱۶- زوجه و فرزندان کسی که تابعیت ایران را ترک می‌نماید:

۱) اگر اطفال وی کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج می‌گردند.

۲) اگر اطفال وی صغیر باشند از تابعیت ایرانی خارج می‌گردند.

۳) اعم از این که اطفال وی صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج می‌گردند.

۴) اعم از این که اطفال وی صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج نمی‌گردند.

۱۷- زن غیرایرانی که شوهر او تحصیل تابعیت ایران می‌نماید و به تبع شوهر خود تبعه دولت ایران شناخته می‌شود می‌تواند…………. اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر را قبول کند.

۱) ظرف یکسال از تاریخ طلاق

۲) پس از یکسال از تاریخ فوت شوهر

۳) پساز کیسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر

۴) ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر

۱۸- معیار تعیین تابعیت شخص حقوقی در ایران چیست؟

۱) ملح ثبت آن                                                               ۲) محل تشکیل آن

۳) اقامتگاه آن                                                                ۴) محل انعقاد جلسات هیأت مدیره آن

۱۹- اتباع ایران که ترک تابعیت نموده‌اند تابعیت چه میزان می‌توانند مال غیر منقول در ایران داشته باشند؟

۱) نمی‌توانند مال غیرمنقول داشته باشند.

۲) در حدی که موجب سلطه اقتصادی خارجی نگردد.

۳) به اندازه خارجیان می‌توانند مال غیرمنقول داشته باشند.

۴) در حد نیاز می‌توانند مال غیرمنقول (در ایران) داشته باشند.

۲۰- زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی شده است، طلاق از شوهر ایرانی چه تأثیری در تابعیت وی دارد؟

۱) می‌تواند به تابعیت خارجی خود برگردد.

۲) بعد از طلاق خارجی محسوبمی‌شود.

۳) بعد از طلاق دو تابعیتی محسوب می‌شود.

۴) به شرط درخواست، می‌تواند به تابعیت ایرانی باقی بماند.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۲ صحیح است. در صورتی این شخص ایرانی محسوب می‌شود که شرایط موجود در بنده‌های ۳، ۴ یا ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی موجود باشد.

۲- گزینه ۴ صحیح است. در سیستم خاک آنچه مهم است محل تولد طفل می‌باشد.

۳- گزینه ۴ صحیح است. تابعیت اصلی ایرانی مخصوص کسانی می‌باشد که بر اثر اعمال سیستم خون یا خاک ایران، ایرانی شود(بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی).

۴- گزینه ۱ صحیح است. در صورتی که شرایط موجود در بندهای ۳، ۴، و ۵ ماده ۹۷۶ موجود باشد سیستم خاک اعمال می‌شود.

۵- گزینه ۴ صحیح است. آنچه برای کسب تابعیت ایرانی مهم است این است که شخص مرتکب جرایم غیرسیاسی در خارج از کشور نشده باشد.

۶- گزینه ۳ صحیح است. مطابق ماده ۹۸۳ قانون مدنی.

۷- گزینه ۲ صحیح است. بر طبق اصل چهل و یکم قانون اساسی دولت می‌تواند تابعیت ایرانی وی را سلب نماید اما قانون عادی در این زمینه وجود ندارد.

۸- گزینه ۲ صحیح است. قبلاً چنین چیزی در ماده ۹۸۱ قانون مدنی پیش‌بینی گردیده بود که در سال ۱۳۶۱ حذف گردید.

۹- گزینه ۳ صحیح است. مطابق ماده ۹۸۶ قانون مدنی.

۱۰- گزینه ۱ صحیح است. مطابق قسمت اخیر ماده ۹۸۷ قانون مدنی دولت در چنین مواردی حق مخالفت ندارد.

۱۱- گزینه ۱ صحیح است. از آنجا که تغییر تابعیت این زن بر اثر ازدواج نبوده بلکه به صورت ارادی صورت گرفته است لذا دولت طبق ماده ۹۹۰ قانون مدنی می‌تواند با رجوع به وی به تابعیت ایرانی مخالفت کند.

۱۲- گزینه ۲ صحیح است. بر طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی.

۱۳- گزینه ۱ صحیح است. این مورد در خصوص کسانی که براساس بند ۴ یا ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به تابعیت ایران در می‌آیند و مطابق ماده ۹۷۷ قانون مدنی حق رد تابعیت ایران را دارند.

۱۴- گزینه ۳ صحیح است. استخدام در وزارت علوم از موارد مشمول ماده ۹۸۲ قانون مدنی نمی‌باشد.

۱۵- گزینه ۲ صحیح است. این تغییر تابعیت، اثر قهری عقد ازدواج می‌باشد.

۱۶- گزینه ۴ صحیح است. ترک تابعیت ایران فاقد اثر تبعی می‌باشد.

۱۷- گزینه ۴ صحیح است. مطابق ماده ۹۸۴ قانون مدنی.

۱۸- گزینه ۳ صحیح است. مطابق ماده ۵۹۱ قانوت تجارت: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.»

۱۹- گزینه ۱ صحیح است. مطابق بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی، این اشخاص نمی‌توانند در ایران مال غیرمنقول داشته باشند.

۲۰- گزینه ۱ صحیح است. مطابق ماده ۹۸۶ قانون مدنی.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 4 ؟