تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ بهمن ۹۴ ساعت ۱۲:۴۲
۹۴ شنبه ۲۱ شهریور

کلیات حقوق بین‌الملل خصوصی و اصول و مبانی بین‌المللی تابعیت

 

۱- حقوق بین‌الملل خصوصی رشته‌ای از حقوق است که:

۱) از روابط افراد و دولت‌ها بحث می‌کند.

۲) از روابط تجاری افراد با یکدیگر بحث می‌کند.

۳) از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند.

۴) هیچ‌کدام

۲- کدامیک از موارد زیر از فواید عملی حقوق بین‌المللی خصوصی محسوب نمی‌گردند؟

۱) جابجا شدن اشخاص و اقامت آنها در کشوری دیگر مسایلی را مطرح می‌سازد که به کمک این رشته حل می‌گردد.

۲) با انتقال افکار و عقاید از کشوری به کشور دیگر مسئله مالکیت معنوی در سطح بین‌المللی مطرح می‌شود که به کمک این رشته حل می‌گردد.

۳) هر گونه نقل و انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر مسایلی را به وجود می‌آورد که به کمک این رشته حل می‌گردد.

۴) این رشته از حقوق باعث بهتر فهمیدن سایر رشته‌های حقوق می‌شود.

۳- برای حل مسایل حقوق بین‌الملل خصوصی، قاضی ایرانی ابتدا باید به کدام منبع رجوع کند؟

۱) عهدنامه                                                                    ۲) عرف بین‌المللی

۳) قانون خارجی                                                            ۴) قانون ایران

۴- تأثیر دکترین به وسیله ……… می‌باشد.

۱) آموزش                                                                     ۲) تفسیرها و گزارش‌های کتبی

۳) تحقیقات انجمن‌های علمی                                            ۴) هر سه مورد

۵- تابعیت رابطه‌ای است ….. بین فرد و دولت.

۱) حقوقی، سیاسی و معنوی                                            ۲) مادی و معنوی

۳) قراردادی                                                                   ۴) مادی و سیاسی

۶- کدامیک از موارد زیر جزء اصول تابعیت محسوب نمی‌گردد؟

۱) هر فردی می‌تواند بیش از یک تابعیت داشته باشد.

۲) هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد.

۳) تابعیت یک رابطه همیشگی نمی‌باشد.

۴) هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک تابعیت داشته باشد.

۷- کدامیک از موارد زیر از دلایل طرفرداران سیستم خون نمی‌باشد؟

۱) این سیستم به دلیل احساساتی برای افزایش حیثیت واعتبار دولتی مفید می‌باشد.

۲) این سیستم به دلیل ملی بهترین وسیله برای رعایت تأثیرات نژادی می‌باشد.

۳) این سیستم به مصلحت کشورهای کم جمعیت و مهاجرپذیر می‌باشد.

۴) این سیستم به مصلحت کشورهای پر جمعیت و مهاجرفرست می‌باشد.

۸- کدامیک از موارد زیر در مورد سیستم خون صحیح نمی‌باشد؟

۱) این سیستم مبتنی بر نیت احتمالی افراد است.

۲) این سیستم مبتنی بر ریشه‌های زیست‌شناسی می‌باشد.

۳) در این سیستم تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می‌شود.

۴) این سیستم مبتنی بر ریشه‌های ملی می‌باشد.

۹- تابعیت طفل در لحظه تولد به کدامیک از طرق زیر به طفل تحمیل می‌شود؟

۱) سیستم خون یک کشور

۲) سیستم خاک یک کشور

۳) سیستم خون یا سیستم خاک یک کشور

۴) سیستم خون و سیستم خاک یک کشور

۱۰- تابعیت دوگانه تولدی ممکن است معلول تعارض ……….. باشد.

۱) دو سیستم خون

۲) سیستم وحدت و سیستم خون

۳) سیستم وحدت و استقلال

۴) قوانین مربوط به ترک تابعیت و تحصیل تابعیت

۱۱- منبع اصلی تابعیت در هر کشور……….. است.

۱) قواعد داخلی                                                               ۲) عهدنامه

۳) عرف داخلی                                                               ۴) رویه قضایی بین‌المللی

۱۲- کدامیک از موارد زیر از موجبات رعایت نگردیدن اصل تابعیت واحد نمی‌باشد؟

۱) اختلاف طرز تفکر دولت‌ها راجع به تحصیل تابعیت

۲) ازدواج

۳) یکسان بودن سیستم اعطای تابعیت در کشورهای مختلف

۴) شخص با حفط تابعیت سابق جدید بدست می‌آورد.

۱۳- تابعیت نسبی ایران با تابعیت ………… قابل جمع نیست.

۱) ارضی خارجی                                                           ۲) ارضی ایران

۳) تبعه خارجی                                                              ۴) نسبی خارجی

۱۴- کدام سیستم می‌تواند مانع به وجود آمدن تابعیت مضاعف بعد از تولد شود؟

۱) استقلال نسبی تابعیت زوجین                                      ۲) خون

۳) خاک                                                                         ۴) استقلال مطلق تابعیت زوجین

۱۵- وضع شخص در مقابل دولتی که می‌خواهد به تابعیت آن درآید به چه صورت است؟

۱) بدست آوردن تابعیت آن شکور برایش حقی محسوب می‌شود.

۲) این فرد فقط می‌تواند تفاضای پذیرش از آن کشور بنماید.

۳) عدم اعطای تابعیت به این فرد موجب مسؤولیت بین‌المللی آن کشور می‌شود.

۴) هیچ‌کدام

۱۶- کدامیک از موارد زیر تغییر غیرارادی تابعیت محسوب می‌شود؟

۱) بدست آوردن تابعیت یک شکور

۲) ازدواج

۳) جدا شدن قسمیت از سرزمین یک کشور و الحاق آن به سرزمین کشوری دیگر

۴) هیچ‌کدام

۱۷- کدامیک از موارد زیر سیستم استقلال نسبتی محسوب می‌گردد؟ اگر به موجب قانون متبوع زن……

۱) زن بر اثر ازدواج به تابعیت شوهر خود در نمی‌آید چه براساس قانون متبوع شوهر این امر به وی تحمیل شود و چه نشود.

۲) زن بر اثر ازدواج در هر صورت به تابعیت شوهر خود در می‌آید.

۳) زن به تابعیت شوهر خود در نمی‌آید مگر این که قانون دولت متبوع شوهر تابعیت شوهر را بر وی تحمیل کند.

۴) هیچ‌کدام

۱۸- کدامیک از موارد زیر موجب بین‌الملل‌تابیعتی نمی‌گردد؟

۱) اعمال سیستم خون یا خاک در زمان تولد                     ۲) قانون خاص

۳) تخییر                                                                        ۴) مهاجرت

۱۹- وجه اشتراک رد تابعیت و ترک تابعیت چیست؟

۱) غیرارادی بودن                                                          ۲) علی‌البدل بودن

۳) تولدی بودن                                                               ۴) ارادی بودن

۲۰- تابعیت مؤثر در حقوق بین‌الملل خصوصی عبارتست از:

۱) تابعیتی که با اعمال سیستم خون به وجود آمده است.

۲) تابعیتی که با اعمال سیستم خاک به وجود آمده است.

۳) تابعیتی که شخص از میان چند تابعیت خود ترجیح می‌دهد.

۴) تابعیت واقعی که قاضی از بین چند تابعیت شخص آن را ترجیح می‌دهد.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۳ صحیح است. روابط را افراد در زندگی بین‌المللی موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی می‌باشد.

۲- گزینه ۴ صحیح است. منظور از فواید عملی، فوایدی است که در زندگی روزمره قابل مشاهده و درک می‌باشن. اما گزینه ۴ از فواید علمی حقوق بین‌الملل خصوصی می‌باشد.

۳- گزینه ۴ صحیح است. منبع درجه اول حقوق بین‌الملل خصوصی در ایران قوانین حل تعارض ایران می‌‌‌باشد.

۴- گزینه ۴ صحیح است. دکترین نظریه برجسته‌ترین علمای حقوق در خصوص یک مساله حقوقی می‌باشد ه از سه طریق ذکر شده منتقل می‌گردند.

۵- گزینه ۱ صحیح است. تابعیت رابطه‌ای حقوقی است زیرا منشاء ایجاد حقوق و تکالیفی می‌باشد. سیاسی است زیرا بین فرد و دولت می‌باشد و معنوی است زیرا بستگی به مکانی که شخص در آنجا زندگی می‌کند ندارد.

۶- گزینه ۱ صحیح است. خیچ فردی نمی‌تواند بیش از یک تابعیت داشته باشد.

۷- گزینه ۳ صحیح است. کشورهای کم جمعیت و مهاجر پذیر از طرف‌داران سیستم خاک می‌باشند.

۸- گزینه ۲ صحیح است. سیستمی که مبتنی بر ریشه‌های زیست‌شناسی می‌باشد، سیستم نژادی است.

۹- گزینه ۳ صحیح است. سیستم خون و خاک یک کشور قابل جمع با یکدیگر نمی‌باشند.

۱۰- گزینه ۱ صحیح است. در صورت تعارض سیستم خون یک کشور با سیستم خون کشور دیگر ممکن است تابعیت مضاعف تولدی به وجود آید.

۱۱- گزینه ۱ صحیح است. هر کشوری دارای قواعد خاص خود برای تابعیت می‌باشد.

۱۲- گزینه ۳ صحیح است. اگر سیستم اعطای تابعیت در کشورهای مختلف یکسان باشد در این صورت تابعیت مضاعف به وجود نخواهد آمد.

۱۳- گزینه ۲ صحیح است. سیستم خاک و خون یک شکور مانعه‌الجمع می‌باشند.

۱۴- گزینه ۱ صحیح است. سیستم استقلال مطلق باعث به وجود آمدت تابعیت مضاعف بعد از تولد می‌شود.

۱۵- گزینه ۲ صحیح است. بدست آوردن تابعیت یک کشور برای فرد، یک حق محسوب نمی‌شود بلکه تغییر تابعیت بر اثر ازدواج، اثر قهری این عقد است. مورد اول نیز از موارد ارادی تغییر تابعیت می‌باشد.

۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ازدواج از موارد غیرارادی تغییر تابعیت محسوب نمی‌شود بلکه تغییر تابعیت بر اثر ازدواج، اثر قهری اینعقد است. مورد اول نیز از موارد ارادی تغییر تابعیت می‌باشد.

۱۷- گزینه ۳ صحیح است. در سیستم حقوقی ایران نیز در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی سیستم استقلال نسبی براساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی پذیرفته شده است.

۱۸- گزینه ۱ صحیح است. اعمال یکی از این دو سیستم از بی‌تابعیتی در زمان تولد جلوگیری می‌نماید.

۱۹- گزینه ۴ صحیح است. هر دو به صورت ارادی انجام می‌پذیرد.

۲۰- گزینه ۴ صحیح است. در صورتی که فردی دارای تابعیت مضاف باشد و هیچ‌یک از تابعیت‌های وی تابعیت دولت متبوع قاضی نباشد، قاضی تابعیت غالب یا مؤثر وی را که بر علایق حقیقی وی استوار است، ترجیح خواهد داد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 1 ؟