آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۰۰
۹۴ چهارشنبه ۱۸ شهریور

آزمون کلی متون فقه

 

 ۱- با توجه به عبارت «لو جمع المریض بین منجزه و مؤخره الی بعد الموت قدمت المنجزه» مراد از منجزه چیست و آن را از اصل ترکه محاسبه می‌کنند یا ثلث ؟

۱) اعمال حقوقی تبرعی مانند هبه و ابراء که آن را از ثلث محاسبه می‌کنند.

۲) اعمال حقوقی فرضیه‌ای مانند وقف ، هبه که آن را از اصل محاسبه می‌کنند.

۳) وصیت به واجبات بدنی مانند نماز و روزه که آن را ازاصل محاسبه می‌کنند.

۴) وصیت به واجبات مالی مانند خمس و زکاه که آن را از ثلث محاسبه می‌کنند.

 

۲- عبارت «ولو اختلف فی‌الرهن و الودیعه بان قال المالک : هو ودیعه و قال الممسک : هو رهن ……» با کدام گزینه کامل می‌شود؟

۱) حلف الممسک لاصاله عدم الودیعه و لانه المدعی

۲) حلف المالک لاصاله عدم الرهن و لانه المنکر.

۳) حلف الممسک لاصاله عدم الرهن و لانه المنکر.

۴) حلف الممالک لاصاله عدم الودیعه و لانه المدعی.

۳- در عبارت «کلما یصح الانتفاع به مع بقاء عینه تصح اعارته و اجارته و ینعکس فی‌الاجاره کلیاً دون العاره» مراد از «و ینعکس فی الاجاره کلیاً» کدام است؟

۱) ای کلما لا یصح الانتفاع به الا بذهاب منافعه لا تصح اجارته.

۲) ای کلما لایصح الانتفاع به الا بذهاب عینه لا تصح اجارته

۳) ای کلما لا یصح الانتفاع به مع ذهاب عینه یصح اجارته و اعارته.

۴) ای کلما لا یصح الانتفاع به مع ذهاب منافعه یصح اجارته و اعارته.

۴- با توجه به این متن گزینه صحیح را انتخاب کنید: با توجه به عبارت «لا یقبل اقرار المفلس بعین و یصح بدین» اقرار به کدام مورد صحیح است ؟

۱) دین و مقرله بعد از فک حجر به مقر رجوع کند.

۲) دین و مقرله در غرماء می‌شود.

۳) عین و مقرله داخل در طلبکاران می‌شود.

۴) عین و مقرله بعد از فک حکم ورشکستگی به مقر رجوع می‌کند.

۵- با توجه به عبارت«لابوین مع البنت الواحده السدسان و لها النصف» سهم الارث دختر از کل ماترک ۴۸ تومانی با وجود اخوه ابوینی یا ابی برای میت چه مقدار است ؟

۱) ۲۴ تومان                                                                  ۲) ۲۵ تومان

۳) ۳۰ تومان                                                                  ۴) ۳۲ تومان

۶- با توجه به عبارت «والشفیع یأخذ من المشتری و درکه علیه» کدام مورد صحیح است؟

۱) شفیع حصه مبیعه را از مشتری می‌گیرد و درک آن بر عهده شفیع می‌باشد.

۲) شفیع ثمن را از مشتری می‌گیرد و درک آن بر عهده مشتری است.

۳) شفیع ثمن را به مشتری می‌دهد و درک آن بر عهده مشتری است.

۴) شفیع حصه مبیعه را به مشتری می‌دهد و درک آن برعهده بایع است.

۷- با توجه به عبارت «لابد فی‌المبارات من الاتباع بالطلاق» کدام گزینه صحیح است؟

۱) بعد از مبارات طلاق واجب نیست.

۲) بعد از خلع تبعیت از طلاق لازم نیست.

۳) در مبارات احکام طلاق جاری نمی‌شود.

۴) در مبارات بعد از صیغه مبارات باید صیغه طلاق هم جاری شود.

۸- با توجه به عبارت : «یجوز اشتراط الوکاله للمرتهن و غیره» در عقد رهن یا عقد لازم دیگر کدام گزینه صحیح است؟

۱) راهن نمی‌تواند مرتهن را وکیل دیگری نماید.

۲) می‌توان مرتهن یا دیگری را وکیل در فروش عین مرهونه کرد.

۳) مرتهن و دیگری می‌تواند شرط وکالت کند.

۴)‌ مرتهن می‌تواند دیگری را وکیل در فروش مرهونه کند.

۹- ترجمه صحیح عبارت «وتملک الاجره بالعقد و یجب تسلیمها بتسلیم العین» کدام است؟

۱) به مجرد عقد، اجرت ملک موجر می‌شود و برای صحت عقد اجاره قدرت بر تسلیم عین شرط است.

۲) به مجرد عقد، موجر مالک عین می‌شود و مستاجر مالک منفعت، و قبض عوضین واجب است.

۳) به مجرد عقد، اجرت ملک موجر می‌شود و با تسلیم عین مستاجره تسلیم اجرت واجب می‌شود.

۴) به مجرد عقد، اجرت ملک مستاجر می‌شود و با تسلیم عین مستاجره تسلیم اجرت واجب می‌شود.

۱۰- با توجه به عبارت «عده الحامل وضع الحمل و ان کان علقه فی غیرالوفاه» کدام گزینه صحیح است ؟

۱) اگر سبب عده، وفات نباشد عده زن باردار با وضع حمل، هرچند به صورت علقه باشد به پایان می‌رسد.

۲) سبب عده خواه وفات و خواه غیروفات باشد با وضع حمل هرچند به صورت علقه باشد به پایان می‌رسد.

۳) عده حامل در غیر وفات معلق است بر وضع حمل.

۴) عده حامل در وفات و غیروفات معلق است بر وضع حمل

۱۱- «التاوی» در عبارت «لایصح قسمه الدین بل الحاصل لهم و التاوی منهما» به کدام معنی است؟

۱) تالف                                                                                     ۲) عین

۳) منافع                                                                                    ۴) نماء

۱۲- کدام مورد مربوط به عبارت «والشقاق هو ان یکون النشوز منهما فیبعث الحاکم من اهل الزوجین او من غیرهما» است ؟

۱) زوجه از اطاعت شوهر خارج شود و نافرمانی کند.

۲) زوجه ناشزه شود و خانه را ترک کند.

۳) زوجه به حقوق زوجه احترام نگذارد.

۴) زوجین به حقوق یکدیگر قیام نکنند و بیم جدایی برود.

۱۳- با توجه به عبارت«لواجج ناراً فی ملکه فی ریح معتدله و لم تزد عن قدر الحاجه» کدام مورد صحیح است ؟

۱) چون در اینجا مباشر اقوی، است صاحب سبب ضامن است.

۲) در صورت تسبیب، صاحب سبب مطلقاً ضامن نیست.

۳) صاحب سبب در صورت تفریط ضامن است.

۴) صاحب سبب در صورت تلف مطلقاً ضامن است.

۱۴- با توجه به عبارت «ولو رد المکره السرقه بعینها لم یقطع» کدام مورد صحیح است؟

۱) به لحاظ وجود شبهه حد جاری نمی‌شود.

۲) رد عین مسروقه باعث ثبوت قطع نمی‌شود.

۳) اکراه برای اخذ اقرار در سرقت جایز است.

۴) اکراه سارق برای رد عین مسروقه جایز است.

۱۵- با توجه به عبارت «والتعریض یوجب التعزیر لا الحد مثل قوله : ولد حرام» کدام گزینه صحیح است؟

۱) برای ثبوت حد قذف، لفظ باید صریح باشد.

۲) در معرض تهمت قراردادن موجب تعزیر است.

۳) در معرض تهمت قراردادن موجب حد است.

۴) کنایه زدن موجب حد قذف خواهد بود.

۱۶- عبارت «ولو قتل العاقل من ثبت علیه بقتله القصاص ثم جن … » با کدام حکم کامل می‌شود؟

۱) اقتص منه فی حاله السلامه                                            ۲) اقتص منه ولو حاله الجنون

۳) لم یقتص منه و لکن دیته فی ماله.                                 ۴) لم یقتص منه و لکن دیته علی العاقله.

۱۷- در جاهای خالی عبارت «ولو تاب الشارب للمسکر قبل قیام البینه … ولو تاب بعد اقراره بالشرب ……» حکم مناسب به ترتیب کدام است ؟

۱) یتخیر الامام فی اجراء الحد. یتخیر الامام فی اجراء الحد

۲) یتخیر الامام فی اجراء الحد. سقط الحد.

۳) سقط الحد، سقط الحد

۴) سقط الحد. یتخیر الامام فی اقامه الحد.

۱۸- با قید عدواناً در عبارت «و موجب قصاص، ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً عدواناً» کدام مورد را از حکم مذکور خارج می‌کند ؟

۱) مهدور الدم مطلقاً.

۲) مایباح قتله بالنسبه الی شخص دون آخر.

۳) مایکره قتله بالنسبه الی الحاکم.

۴) مرتد الملی مطلقاً.

۱۹- ولو ادعی السارق الهبه او الاذن له من المالک، حلف المالک و … »‌کدام مورد کامل می‌کند؟

۱) لا یقطع لتحقق الشبهه علی المالک.

۲) لا یقطع لتحقق الشبهه علی الحاکم.

۳) قطع لحلف المالک.

۴) قطع لانه سارق.

۲۰- اگر ولی دم به خاطر سفه و فلس محجور باشد، کدام حکم صحیح است ؟

۱) لایجوز له استیفاء القصاص لانه ربما یتبدل القصاص الی الدیه.

۲) لایجوز له القصاص مادام محجوراً لانه ممنوع من تصرف حقوقه.

۳) یجوز له استیفاء مطلقاً لان القصاص لیس بمال.

۴) یجوز له استیفاء القصاص اذا کان بالغا عاقلاً لان القصاص لیس بمال.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه الف صحیح است.
 2. گزینه ب صحیح است.
 3. گزینه ب صحیح است.
 4. گزینه الف صحیح است.
 5. گزینه ج صحیح است.
 6. گزینه ب صحیح است.
 7. گزینه د صحیح است.
 8. گزینه ب صحیح است.
 9. گزینه ج صحیح است.
 10. گزینه الف صحیح است.
 11. گزینه الف صحیح است.
 12. گزینه د صحیح است.
 13. گزینه ب صحیح است.
 14. گزینه ب صحیح است.
 15. گزینه الف صحیح است.
 16. گزینه ب صحیح است.
 17. گزینه د صحیح است.
 18. گزینه الف صحیح است.
 19. گزینه ب صحیح است.
 20. گزینه د صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران