تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۱۵
۹۴ سه شنبه ۱۷ شهریور

قصاص و دیات

 

۱- و موجبه (موجب قصاص) :

۱) ‌ازهاق النفس المعصومه عمداً عدواناً

۲) ازهاق النفس المکافئه عمداً ظلماً

۳) ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً عدواناً

۴) ازهاق النفس المعصومه عمداً ظلماً

۲- قتل در کدامیک از موارد زیر عمدی محسوب نمی‌شود ؟

۱) رماه بسهم، او بحجر غامز                                         ۲) اوجرحه عمداً فسری و مات

۳) او طرحه فی اللجه                                                       ۴) اوالقاه الی اسدٍ بحیث یمکنه الفرار منه

۳- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) لواکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر

۲) لو اکره الصبی غیرالممیز، فالقصاص علی المکره

۳) یمکن الاکراه فیمادون النفس و یکون القصاص علی المکره

۴) لو اکرهه علی القتل فالقصاص علی المکره

۴- لو اشترک خنثیان قتلا به و یرد علیهما… بینهما نصفان :

۱) نصف الدیه                                                                ۲) ربع الدیه

۳) ثمن الدیه                                                                   ۴) سدس الدیه

۵- معنای عبارت «یقتص المراه من الرجل فی الطرف من غیر رد حتی تبلغ ثلث دیه الحر»:

۱) در رابطه با قصاص طرفین زن و مرد تا ۳/۱ دیه برابرند.

۲) در رابطه با قصاص اعضاء ، زن و مرد تا ۳/۱ دیه برابرند.

۳) در رابطه با قصاص طرفین، زن و مرد تا ۳/۱ دیه با هم برابرند و برای زن در نقص عضو از مرد قصاص می‌شود بدون رد کردن چیزی به مرد.

۴) در رابطه با قصاص اعضاء ، زن و مرد تا ۳/۱ دیه با هم برابرند و برای زن در نقص عضو از مرد قصاص می‌شود بدون آنکه زن به مرد چیزی بدهد.

۶- معنای عبارت «یقتل الذمی بالمرتد ولا یقتل به المسلم» چیست؟

۱) مرد ذمی بواسطه کشتن مسلمان قصاص می‌شود.

۲) کافر ذمی بواسطه قتل مرتد، کشته می‌شود اما مسلمان بواسطه کشتن مرتد، قصاص نمی‌شود.

۳) مسلمان بواسطه کشتن کافر ذمی قصاص می‌شود اما کافر ذمی کشته نمی‌شود.

۴) کافر بواسطه قتل مسلمان کشته می‌شود اما بواسطه قتل مرتد کشته نمی‌شود.

۷- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) یقتل الولد بقتل والده                                                   ۲) یقتل الوالد بقتل ابنه

۳) یقتل الام بقتل ابنه                                                       ۴) یقتل باقی‌الاقارب بقتل بعضهم ببعضٍ

۸- کدام گزینه صحیح است ؟

۱) یقتل الصبی ببالغٍ                                                        ۲) لایقتل بالغ بالصبی

۳) فمن اباح الشرع قتله لم یقتل به                                     ۴) لو قتل العاقل ثم جن لا یقتص منه

۹- کدام مورد شامل مواردی است که قتل به وسیله آن ثابت می‌شود ؟

۱) اقرار، بینه، قسامه                                                       ۲) اقرا، شهادت، بینه

۳) بینه، قسامه، علم قاضی                                               ۴) بینه، علم قاضی، اقرار

۱۰- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) یقبل اقرار السفیه بالعمد

۲) یقبل اقرار المفلس بالعمد

۳) لم یقبل اقرا السفیه الموجب للمال علی‌الجانی لو اقر بالخطا

۴) لم یقبل اقرا المفلس لو اقر بالخطا الموجب للمال علی‌الجانی

۱۱- این عبارت تعریف کدام گزینه است ؟ « اماره یظن بها صدق المدعی»

۱) قسامه                                                                       ۲) اقرار

۳) لوث                                                                          ۴) بینه

۱۲- قدر القسامه … یمیناً فی‌العمد و … یمیناً فی‌الخطا.

۱) خمسون، ثلاثین                                                         ۲) خمسون، خمسون

۳) اربعین، خمسون                                                         ۴) خمسون، اربعین

۱۳- در قصاص عضو شرایطی لازم است که همان شرایط قصاص نفس است بعلاوه یک شرط دیگر، آن شرط کدام است ؟

۱)‌ تساوی فی الدین                                                         ۲) تساوی فی السلامه

۳) انتفاء الابوه                                                                ۴) کمال العقل

۱۴- معنای عبارت «فلا تقطع الید الصحیحه بالشلاء و لو بذلها الجانی» چیست؟

۱) دست سالم در مقابل دست شالوده به کثافت بریده نمی‌شود.

۲) دست شالوده به کثافت در مقابل دست سالم قطع نمی‌شود.

۳) دست سالم بواسطه قطع دست شل بریده نمی شود هرچند جانی دست خود را در اختیار بگذارد.

۴) دست سالم بواسطه قطع عضو آدم شل بریده نمی‌شود هرچند جانی اعضای خود را در اختیار بگذارد.

۱۵- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) یثبت القصاص فی الحارصه                                         ۲) یثبت القصاص فی‌الباضعه

۳) یثبت القصاص فی‌السمحاق                                          ۴) یثبت القصاص فی‌الهاشمه

۱۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱) لا یقطع ذکرً الشباب بذکر الشیخ                                   ۲) لا تقطع السن بالسن المماثله

۳) لا تقطع السن بضرس                                                  ۴) لا تقطع الانف الشام بالاخشم

۱۷- معنای عبارت «لو صالحه بعض الاولیاء علی الدیه لم یسقط القود عنه للباقین علی الاشهر» چیست؟

۱) اگر برخی از اولیای دم با جانی به دیه مصالحه کنند حق قصاص از سایر اولیای دم ساقط نمی‌گردد بنا بر نظر اشهر.

۲) اگر تمام اولیای دم با جانی به دیه مصالحه کنند حق قصاص از آنها ساقط می‌گردد بنا بر نظر مشهور.

۳) کسانی که خواستار قصاصند سهم کسانی را که به صلح راضی شده اند از دیه به قاتل برمی‌گردانند.

۴) اگر بعضی از اولیای دم، دیه را صلح کنند حق قصاص از مابقی ساقط نمی‌گردد بنا بر نظر اشهر.

۱۸- لو اشترک الاب والاجنبی فی قتل الولد اقتص من الاجنبی و رد الاب … الدیه علیه.

۱) نصف نصف                                                              ۲) نصف

۳) ثمن                                                                          ۴) ثلث

۱۹- معنای عبارت چیست : « ولا یجوز التمثیل به لو کانت جنایته تمثیلاً »

۱) مثله کردن جانی جایز نیست.

۲) مثله کردن جانی جایز است.

۳) مثله کردن جانی جایز نیست اگر چه او مقتول را مثله کرده باشد.

۴) مثله کردن جانی جایز نیست هرچند صراحتاً اذن دهد.

۲۰- معنی عبارت چیست« ولا یقتص بالاله الکلاله فیاثم»

۱) قصاص با ابزار کند صورت نمی‌گیرد.

۲) قصاص نباید با ابزار کند صورت گیرد.

۳) قصاص با ابزار کند صورت نمی‌گیرد اگر قصاص کننده چنین کند مرتکب ضرر می‌شود.

۴) قصاص نباید با ابزار کند صورت گیرد و اگر قصاص کننده چنین کند مرتکب گناه شده است.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه ج صحیح است.
 2. گزینه د صحیح است.
 3. گزینه د صحیح است.
 4. گزینه الف صحیح است.
 5. گزینه د صحیح است.
 6. گزینه ب صحیح است.
 7. گزینه ب صحیح است. پدر در مقابل قتل فرزند قصاص نمی‌شود.
 8. گزینه ج صحیح است. اگر کسی شخصی را که شرع خون او را مباح کرده بکشد در مقابل قتل او قصاص نمی‌شود.
 9. گزینه الف صحیح است.
 10. گزینه د صحیح است.
 11. گزینه ج صحیح است.
 12. گزینه ب صحیح است.
 13. گزینه ب صحیح است.
 14. گزینه ج صحیح است.
 15. گزینه د صحیح است. لایثبت القصاص فی‌الهاشمه.
 16. گزینه ج صحیح است.
 17. گزینه الف صحیح است.
 18. گزینه ب صحیح است.
 19. گزینه ج صحیح است.
 20. گزینه د صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 5 ؟