تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۱۶
۹۴ سه شنبه ۱۷ شهریور

حدود

 

۱- و یثبت الزنا بالاقرار به … مع کمال المقر و اختیاره و حریته.

۱) اربع مرات                                                                 ۲) واحد مرات

۳) ثلاث مرات                                                                 ۴) خمس مرات

۲- هرگاه مردی زنی را یا زنی مردی را به زنا نسبت دهد با همان اقرار اول :

۱) حد قذف و حد زنا ثابت می‌شود.

۲) هیچیک از حد قذف و حد زنا ثابت نمی‌شود.

۳) حد قذف ثابت شده و حد زنا موقوف بر چهارمرتبه اقرار است.

۴) حد زنا ثابت شده و حد قذف موقوف بر دو مرتبه اقرار است.

۳- ولابد من اتفاق الشهود علی‌الفعل الواحد فی‌الزمان الواحد و المکان الواحد فلو اختلفو حدوا …

۱) للزنا                                                                         ۲) للمساحقه

۳) للقذف                                                                       ۴) للشبهات

۴- ترجمه این عبارت کدام گزینه است « ولا یقدح التقادم الزنا فی صحه الشهاده»

۱) مرور زمان در زنا به صحت شهادت خللی وارد نمی‌کند.

۲) مرور زمان در شهادت بر زنا به صحت آن ضرر نمی‌رساند.

۳) تقدم شهادت بر زنا اشکالی ندارد.

۴) تقدم زنا بر شهادت به صحت آن خللی وارد نمی‌کند.

۵- یکی از موارد حد زنا، قتل با شمشیر است کدام مورد از موارد ذیل مشمول این نوع نمی‌شود؟

۱) کسی که با یکی از محارم نسبی خود زنا کند.

۲) برای کافر ذمی، هرگاه با زن مسلمان زنا کند.

۳) زنا کاری که با زور با زنی زنا کند.

۴) مرد محصن هرگاه با زن بالغ و عاقل زنا کند.

۶- در سنگسار کردن، کدام مورد صحیح نیست؟

۱) هرگاه زنا بوسیله بینه ثابت شده باشد، شهود پرتاب سنگ را آغاز می‌کنند.

۲) هرگاه زنا بوسیله اقرارکننده به زنا باشد امام پرتاب سنگ را آغاز می‌کند.

۳) شایسته است که مردم را آگاه کنند تا حاضرشوند و عبرت بگیرند.

۴) واجب است سنگ‌ها کوچک باشند تا (در اثر برخورد سنگ بزرگ) در هلاک شدن او شتاب نشود.

۷- « یجب علی الزانی الذکر الحر غیرالمحصن» کدام گزینه صحیح است ؟

۱) الجلد                                                                         ۲) الجز

۳) التغریب                                                                     ۴) همه موارد صحیح است.

۸- « جمع کردن تازیانه و جمع آن را یکبار بر کسی که زنا کرده زدن» را چه می‌نامند؟

۱) المبعض                                                                     ۲) الضغث

۳) التغریب                                                                     ۴) الجلد

۹- در شرایط «احصان» باب زنا کدام گزینه معتبر نیست؟

۱) اسلام، عده طلاق رجعی                                              ۲) اسلام، عده طلاق بائن

۳) اسلام، عده طلاق بائن یا رجعی                                    ۴) عقد دائم یا ملک یمین

۱۰- من تزوج بامهٍ علی حره مسلمهٍ ووطاها قبل الاذن فعلیه … حد الزانی.

۱) ربع                                                                           ۲) نصف

۳) ثمن                                                                          ۴) سدس

۱۱- معنای عبارت ذیل چیست : « فی‌التقبیل و المضاجعه فی‌ إزار واحد التعزیر بما دون الحد روی ماه جلده»

۱) در مقابله شدن و زجردادن زن توسط مرد تعزیر جاری می‌شود نه حد.

۲) اگر مردی، زنی را زجر دهد تعزیر می‌شود نه حد و روایت شده صد تازیانه می‌خورد.

۳) اگر مردی زنی را ببوسد یا با او در زیر لحاف بخوابد به مقداری که کمتر از حد است، تعزیر می‌شود.

۴) اگر مردی زنی را ببوسد یا با او در زیر لحاف بخوابد به مقداری که کمتر از حد است، تعزیر می‌شود و روایت شده صد تازیانه می خورد.

۱۲- یعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردین و لیس بینهما رحم من ثلاثین سوطاً الی تسعه و تسعین چند تازیانه می‌خورند؟

۱) سی تا نود و نه                                                          ۲) سه تا هفتاد و هفت

۳) سی تا هفتاد و هفت                                                    ۴) سه تا نود و نه

۱۳- ولو وطء زوجته فسا حقت بکراً فحملت البکر فالولد للرجل و یحدان و یلزمها مهرالمثل للبکر مرجع ضمیر یحدان را مشخص کنید؟

۱) زوجه و دختر باکره                                                   ۲) زن و شوهر

۳) بکر و زید                                                                  ۴) رجل و بکر

۱۴- معنای عبارت کدام گزینه است « لاجز علی‌المراه ولا شهره ولا نفی»

۱) تراشیدن سر تبعید برای قواد نیست.

۲) تراشیدن سر، شناساندن در شهر و تبعید برای زن قواد نیست.

۳) عذاب دادن (قطعه قطعه کردن)، شناساندن در شهر برای زن قواد نیست.

۴) عذاب دادن(قطعه قطعه کردن)، شناساندن در شهر و تبعید برای زن قواد نیست.

۱۵- عبارت «هو الرمی بالزنا او اللواط» تعریف کدام گزینه است ؟

۱) لواط                                                                         ۲) سحق

۳) قذف                                                                         ۴) نفی

۱۶- یشترط فی‌القذوف الاحصان اعنی … منظور از محصن بودن یعنی ؟

۱) بلوغ، عقل، حریه، اسلام، باکره                                     ۲) باکره، بلوغ، عفه، اسلام، حریه

۳) بلوغ ، عقل، حریه، اسلام، عفه                                       ۴) عقل، حریه، اسلام، عفه، قذف

۱۷- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) هر چیزی که، جنس آن حالت مستی ایجاد کند نوشیدن یک قطره از آن حرام است.

۲) خمر و آب جو حتی اگر با چیز دیگری مخلوط شوند باز هم حرام است.

۳) آب انگور هنگامی که جوش آید و سفت گردد و ۳/۱ آن در اثر جوشیدن نرفته باشد حرام است.

۴) آب انگور هنگامی که جوش آید و سفت گردد و ۳/۲ آن در اثر جوشیدن نرفته باشد و به سرکه تبدیل نشده باشد حرام است.

۱۸- کدام گزینه صحیح نیست ؟

۱) یقطع الضیف والاجیر مع الاحراز

۲) وکذا یقطع ید الزوجان مع الاحراز

۳) المستامن لو خان لم یقطع

۴) یقطع ید السارق فی سرقه الثمر علی شجره

۱۹- ولو سرق ثانیاً قطعت … من معضل القدم و ترک العقب.

۱) رجله الیمنی                                                               ۲) رجله الیسری

۳) ید الیدی                                                                    ۴) ید الیمنی

۲۰- کسی که مراقبت می‌کند تا عبور مردم را به محاربان خبر دهد چه می‌نامند؟

۱) طلیع                                                                         ۲) ردء

۳) محاربه                                                                     ۴) قواد

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه الف صحیح است.
 2. گزینه ج صحیح است.
 3. گزینه ج صحیح است.
 4. گزینه الف صحیح است.
 5. گزینه د صحیح است.
 6. گزینه د صحیح است. شایسته است نه واجب.
 7. گزینه د صحیح است.
 8. گزینه ب صحیح است.
 9. گزینه الف صحیح است.
 10. گزینه ج صحیح است. ۸/۱ حد زناکار.
 11. گزینه د صحیح است.
 12. گزینه الف صحیح است.
 13. گزینه الف صحیح است.
 14. گزینه ب صحیح است.
 15. گزینه ج صحیح است.
 16. گزینه ج صحیح است.
 17. گزینه د صحیح است. لم یقطع یدالسارق فی سرقه الثمرعلی الشجره.
 18. گزینه د صحیح است.
 19. گزینه ب صحیح است.
 20. گزینه الف صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 8 ؟