تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۲۰
۹۴ دوشنبه ۱۶ شهریور

نکاح

 

۱- معنای عبارت ” ولیتخیر البکر العفیفه الولود الکریمه الاصل“ چیست؟

۱) سزاوار است مرد برای ازدواج کردن، همسر پاکدامن، بچه زا و با کرامت انتخاب کند.

۲) سزاوار است مرد برای ازدواج کردن، همسر باکره، بچه زا و دارای اصالت خانوادگی انتخاب کند.

۳) سزاوار است مرد برای ازدواج کردن، همسر باکره، پاکدامن، غیرعقیم و دارای اصالت خانوادگی انتخاب کند.

۴) مرد برای ازدواج کردن سزاوار است همسر باکره، پاکدامن ، و دارای اصالت خانوادگی انتخاب کند.

۲- این جمله را کامل کنی۴) لا یجوز العزل عن الحره بغیر شرط فیجب دیه النطفه لها …

۱) خمس دراهم                                                              ۲) عشره دنانیر

۳) ثلاثه دنانیر                                                               ۴) عشره دراهم

۳- ” ولو عضلها فلا بحث فی سقوط ولایته“ با توجه به عبارت ترجمه صحیح کدام گزینه است؟

۱) اگر ولی، فرزند خود را از ادواج منع نماید بدون تردید ولایت وی ساقط می‌شود.

۲) اگر ولی، فرزند خود را از ازدواج منع نماید باعث سقوط ولایت خویش می‌شود.

۳) اگر ولی، دختر را با وجود مردی که کفو و هم شان اوست به ازدواج آن مرد در نیاورد ولایتش ساقط است.

۴) اگر ولی، دختر را با وجود مردی که کفو و هم شان اوست و دختر نیز تمایل به ازدواج کردن با او دارد او را منع نماید ولایت پدر بر وی ساقط است.

۴- کدام گزینه صحیح است ؟

۱)‌ لا یصح اشتراط الخیار فی‌الصداق.

۲) لا یصح توکیل کل من الزوجین فی‌النکاح.

۳) یصح اشتراط الخیار فی‌العقد.

۴) یجوز اکل نثارالعرش و اخذه بشاهد حال.

۵- هرگاه پدر و جد پدری، دختر را در یک زمان به عقد دو مرد درآورند کدام عقد مقدم است؟ (به گونه‌ای که زمان گفتن قبول یکی باش۴) .

۱)‌ قدم عقد الاب

۲) ان سبق عقد احدهما صح عقده

۳) قدم عقد الجد

۴) عقدهما بطل فی زمان واحد

۶- در عبارت ” لا ولایه للام فلو زوجته او زوجتها اعتبر رضاهما“ مرجع ضمیر هما کدام گزینه است؟

۱) عروس و داماد                                                           ۲) پسر و دختر

۳) پدر و جد پدری                                                          ۴) مادر و پدر

۷- هرکس از راه نسب بر انسان حرام می‌شود از راه رضاع (شیرخوردن) نیز حرام می‌شود به شرط اینکه:

۱) شیر از راه نکاح حاصل شده باشد و در اثر شیرخوردن، در کودک گوشت بروید یا استخوان او محکم شود.

۲) با اینکه کودک یک شبانه روز کامل یا پانزده (مرتبه) بطور کامل و پشت سرهم شیر خورده باشد.

۳) شیرخوردن شیرخوار بعد از دو سالگی باشد و از یک شوهر باشد.

۴) گزینه الف و ب صحیح است.

۸- این تعریف مربوط به کدام گزینه است ” و هو ان یزوج کل من الولیین الاخر علی ان یکون بضع کل واحده مهراً للاخری“

۱) نکاح الشغار                                                               ۲) نکاح اختین

۳) نکاح المتعه                                                               ۴) نکاح الدائم

۹- در عقد منقطع کدامیک از موارد زیر درست نیست؟

۱) لا یقع طلاق                                                                ۲) لا یقع ایلاء

۳) لایقع ظهار                                                                 ۴) لا یقع لعان الا فی القذف بالزنا

۱۰- اگر مرد قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر همسر خود را طلاق دهد زن مستحق چه چیز خواهد بود؟ (در صورتیکه عقد دائم بدون مهریه منعقد شو۴)

۱) مهرالمثل                                                                   ۲) مهرالمتعه

۳) مهرالسنه                                                                   ۴) مهرالمسمی

۱۱- عیوب در مرد که مجوز فسخ نکاح برای زن می‌شود، پنج عیب است . در کدام گزینه بطور صحیح بیان شده است؟

۱) جنون، خصاء ، جب، عنن، جذام علی قول

۲) جنون، جذام علی قول، برص، عنن، جب

۳) جذام علی قول، جنون، جب، عنن، قرن

۴) جنون، خصاء، عنن، جب، قرن

۱۲- عبارت ” و هوالخروج عن الطاعه“ و عبارت ” و هو ان یکون النشوز منهما الفرقه و تخشی الفرقه“ تعاریف کدام گزینه است؟

۱) شقاق- نشوز                                                             ۲) نشوز- شقاق

۳) لعان- ظهار                                                               ۴) ظهار- لعان

۱۳- اسباب نفقه سه چیز است. کدام گزینه صحیح است؟

۱) زوجیه، ارث، قرابت                                                    ۲) زوجیه، قرابت، حیازت

۳) قرابت، زوجیه، ملک                                                    ۴) زوجیه، قرابه ، ولاده

۱۴- اگر کودک بالغ شود و شک کند که برای او عقیقه ذبح شده است یا نه باز هم مستحب است عقیقه ذبح کند. علت حکم چیست؟

۱) اصل استصحاب را جاری می‌کند.                                 ۲) اصل عدم را جاری می‌کند.

۳) اصل تاخر حادث را جاری می‌کند.                                ۴) اصل صحت را جاری می‌کند.

۱۵- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) اگر کودک بعدازظهر هفتم بمیرد عقیقه ساقط نمی‌شود.

۲) اگر قبل از ظهر از دنیا رود عقیقه ساقط می‌شود.

۳) مستحب است پدر و مادر و قابله مقداری از عقیقه را بخورند.

۴) مکروه است استخوانهای عقیقه را بشکنند.

۱۶- والام احق من الوصی بالابن، فان فقد الابوان فالحضانه …

۱) للام                                                                          ۲) للاب

۳) لاب الاب                                                                    ۴) للاقارب

۱۷- کدام گزینه صحیح نیست؟ تجب النفقه الزوجه بالعقد الدائم بشرط التمکین الکامل فی کل زمان و مکان لیسوغ فیه الاستمتاع فلا نفقه …

۱) للیائسه                                                                     ۲) للصغیره

۳) للناشزه                                                                     ۴) للساکه بعد العقد

۱۸- معنای عبارت ”سد الخله“ در عبارت ”المرجع فی الاطعام الی سد الخله“ چیست؟

۱) سد و رفع تشنگی                                                      ۲) خلعت و لباس معمولی تهیه کند.

۳) تهیه سرکه کافی است.                                                ۴) رفع گرسنگی

۱۹- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) والواجب قدر الکفایه من الاطعام و الکسوه و المسکن

۲) یجب اعفاف واجب النفقه

۳) تقضی نفقه الزوجه

۴) لا تقضی نفقه الاقارب و لو قدرها الحاکم

۲۰- برای تحقیق نکاح کدامیک شرط است ؟

۱) اهلیت                                                                        ۲) مالیت

۳) رجلیت                                                                      ۴) تبعیت

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه ج صحیح است.
 2. گزینه ب صحیح است.
 3. گزینه د صحیح است.
 4. گزینه د صحیح است.
 5. گزینه ج صحیح است.
 6. گزینه ب صحیح است.
 7. گزینه د صحیح است.
 8. گزینه الف صحیح است.
 9. گزینه ج صحیح است.
 10. گزینه ب صحیح است. ولی اگر مرد فوت کند زن مستحق هیچ مهری نیست.
 11. گزینه الف صحیح است.
 12. گزینه ب صحیح است.
 13. گزینه ج صحیح است.
 14. گزینه ب صحیح است. هرگاه در هستی و حدوث شیء شک کنیم اصل نیستی و عدم آن است.
 15. گزینه ج صحیح است.
 16. گزینه ج صحیح است.
 17. گزینه الف صحیح است. زوجه صغیره و ناشزه و زوجه‌ای که بعداز عقد سکوت کرده، تا زمانی که تمکین خود را به شوهر عرضه نکرده نفقه ندارد.
 18. گزینه د صحیح است.
 19. گزینه ب صحیح است. به ازدواج درآوردن واجب النفقه (به منظور حفظ عفاف) واجب نیست.
 20. گزینه الف صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 1 ؟