تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۱۸
۹۴ دوشنبه ۱۶ شهریور

طلاق

 

۱- ارکان طلاق به ترتیب کدام گزینه است؟

۱) الصیغه، المطلق، المطلقه، الاشهاد

۲) انت طالق، هذه طالق، فلانه طالق، انت مطلقه

۳) انت مسرحه، انت فراق، انت خلیه

۴) الصیغه، الاشهاد، انت مطلقه، انت طالق

۲- معنای عبارت” طلاق الاخرس بالاشاره و القاء القناع“ چیست؟

۱) شخص گنگ و لال، صیغه طلاق را با اشاره و روشی که قانع کند انجام می‌دهد.

۲) شخص کر، صیغه طلاق را با اشاره و انداختن روسری بر سر همسرش جاری می‌کند.

۳) شخص لال، صیغه طلاق را با اشاره و روشی که قاضی را قانع کند، جاری می‌کند.

۴) شخص لال، صیغه طلاق را با اشاره و انداختن روسری بر سرهمسرش جاری می‌کند.

۳- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) لایقع الطلاق بالکتب حاضراً او غایباً

۲) لا یقع الطلاق بالتخییر

۳) لایقع الطلاق معلقاً علی شرط او صفه

۴) لایقع الطلاق بازید من الواحده ولو فسر هکذا صح التفسیر

۴- کدام گزینه صحیح است ؟

۱) یعتبر فی‌المطلق البلوغ والرشد ولاغیر.                           ۲) یطلق الولی عن المجنون.

۳) یطلق الولی عن الصبی.                                                ۴) یطلق الولی عن السکران.

۵- طلاق دهنده آن است که قصد انشای طلاق را داشته باشد. کدام مورد فاقد قصد نیست؟

۱) نائم                                                                          ۲) ساهی

۳) مکره                                                                         ۴) غالط

۶- معنای عبارت ” یجوز توکیل الزوجه فی طلاق نفسها و غیرها“ چیست؟

۱) زوج می‌تواند به زوجه وکالت دهد که خودش را طلاق دهد.

۲) زوجه می‌تواند به زوج وکالت دهد که خودش یا دیگری را طلاق دهد.

۳) زوج می‌تواند به زوجه وکالت دهد که خودش یا دیگری را طلاق دهد.

۴) هریک از زوجین می‌توانند به یکدیگر وکالت دهند، یکدیگر را طلاق دهند.

۷- یعتبر فی‌المطلقه …

۱) الزوجیه و الدوام.                                                        ۲) التعیین علی‌الاقوی.

۳) الطهر من الحیض و النفاس.                                         ۴) همه موارد صحیح و معتبر است.

۸- این عبارت تعریف کدام گزینه است ” هو الطلاق مع التئام الاخلاق“

۱) طلاق حرام                                                                ۲) طلاق مکروه

۳) طلاق واجب                                                               ۴) طلاق سنت

۹- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) کسی که همسر خود را ایلاء کند، طلاق واجب است (طلاق المولی)

۲) کسی که همسر خود را ظهار کند، طلاق واجب است (طلاق المظاهر)

۳) هر طلاقی که شرعاً جایز است یعنی هر طلاقی که حرام نباشد طلاق سنت یا طلاق سنی است.

۴) طلاق زنی که حائض است و زنی که در حالت نفاس است طلاق مکروه است.

۱۰- این عبارت ” و هو طلاق مع الشقاق و عدم رجاء الاجتماع و الخوف من الوقوع فی‌المعصیه“ تعریف کدام نوع طلاق است؟

۱) طلاق سنت                                                                ۲) طلاق مکروه

۳) طلاق حرام                                                                د طلاق واجب

۱۱- طلاق سنی به معنای اعم بر سه قسم است. کدام گزینه حاوی سه قسم مذکور است؟

۱) طلاق واجب، عدی، سنی                                              ۲) طلاق بائن، سنی،عدی

۳) طلاق بائن، عدی، عده                                                  ۴) طلاق رجعی، بائن، عدی (عده)

۱۲- کدام گزینه در مورد معنای محلل صحیح است ؟

۱) در صورتی که تعداد طلاق‌ها به ۹ مرتبه برسد زن بر مرد حرام می‌شود و باید جهت حلالیت با مرد دیگری ازدواج کند این مرد محلل است.

۲) در صورتی که تعداد طلاق‌ها به ۳ مرتبه برسد زن نیاز به محلل خواهد داشت (باید چنین زنی به عقد منقطع با مرد دیگری ازدواج کند این مرد محلل است)

۳) در صورتی که تعداد طلاق‌ها به ۳ مرتبه برسد زن نیاز به محلل خواهد داشت (باید چنین زنی به عقد دائم با مرد دیگری ازدواج کند این مرد محلل است)

۴) در صورتیکه تعداد طلاق‌ها به ۳ مرتبه برسد حتی در یک مجلس زن نیاز به محلل خواهد داشت (باید چنین زنی به عقد دائم با مرد دیگری ازدواج کند این مرد محلل است)

۱۳- کدام گزینه صحیح نیست ؟

۱) ولایلزم الطلاق بالشک.

۲) یکره للمریض الطلاق فان فعل توارثا فی‌الرجعیه.

۳) یکره للمریض الطلاق فان فعل ترثه هی فی البائن والرجعی الی سنه هالم تتزوج او یبرا من مرضه.

۴) یکره للمریض الطلاق فان فعل توارثا فی‌الرجعیه والبائن.

۱۴- ولو انکرت الدخول عقیب الطلاق …

۱) حلف الزوج.                                                               ۲)‌ حلفت الزوجه .

۳) القول قول الزوج .                                                        ۴) القول قول الزوجه مع البینه.

۱۵- الرجعه تکون …

۱) بالقول مثل رجعت.

۲) بالفعل کالوطی و التقبیل و اللمس بالشهوه.

۳) وانکار الطلاق رجعه.

۴) همه موارد صحیح است.

۱۶- کمترین مدت زمان عده چند روز است ؟

۱) بیست و شش روز و دو لحظه.                                    ۲) چهارماه و چهار روز.

۳) چهارماه و ده روز.                                                     ۴) بیست و شش روز و سه لحظه.

۱۷- کدام گزینه صحیح است ؟

۱) ‌زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده است عده طلاق دارد.

۲) در صورت فوت شوهر زن باید چهارماه و چهار روز عده نگه دارد.

۳) در صورت فوت شوهر، اگر زن کنیز باشد ۲ ماه و پنج روز باید عده نگه دارد.

۴) در صورت فوت شوهر اگر زن کنیز باشد باید چهارماه و ۱۰ روز عده نگه دارد.

۱۸- این عبارت ” هی‌التی لایحصل لها الحیض بالعتاد و هی فی سن من تحیض“ تعریف کدام گزینه است ؟

۱) ذات الاقراء                                                                 ۲) ذات الشهور

۳) ذات التمییز                                                                ۴) ذات العاده

۱۹- در عبارت ”یجب الحداد علی الزوجه المتوفی عنها زوجها“ معنای ”حداد“ چیست؟

۱) ترک زینت کردن زن.                                                  ۲) حد و حدود را رعایت کردن.

۳) خواستگاری کردن از او.                                             ۴) عده وفات را نگه داشتن.

۲۰- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) یجب الانفاق فی‌العده الرجعیه مع عدم نشوزها قبل الطلاق و فی زمن العده.

۲) یجب علیها الخروج من منزل الطلاق.

۳) یحرم علیه الاخراج الا ان تاتی بفاحشه یجب بها الحد.

۴) یجب الانفاق فی‌الرجعیه علی الامه.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه الف صحیح است.
 2. گزینه د صحیح است.
 3. گزینه د صحیح است.
 4. گزینه ب صحیح است.
 5. گزینه ج صحیح است. مکرَه قصد دارد ولی نائم، ساهی، غالط فاقد قصدند.
 6. گزینه ج صحیح است.
 7. گزینه د صحیح است.
 8. گزینه ب صحیح است.
 9. گزینه د صحیح است. زن هنگام طلاق باید پاک از حیض و نفاس باشد و طلاق آنها در غیراینصورت صحیح نیست.
 10. گزینه الف صحیح است.
 11. گزینه د صحیح است.
 12. گزینه ج صحیح است.
 13. گزینه د صحیح است. مکروه است مرد درحال مریضی همسر خود را طلاق دهد حال اگر طلاق داد زن و مرد در طلاق رجعی از هم ارث می‌برند.
 14. گزینه ب صحیح است.
 15. گزینه د صحیح است.
 16. گزینه الف صحیح است. ۳ روز حداقل حیض و ۱۰ روز پاکی دوباره ۳ روز حداقل حیض و ۱۰ روز پاکی         ۲۶ روز و ۲ لحظه
 17. گزینه ج صحیح است.
 18. گزینه ب صحیح است.
 19. گزینه الف صحیح است.
 20. گزینه ب صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 9 ؟