تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۵۰
۹۴ یکشنبه ۱۵ شهریور

ارث

 

۱- للعم الواحد او العمه مع قرابه الاب … و للزائد… و الباقی لقرابه الاب و ان کان واحداً.

۱) سدس- ثلث                                                               ۲) ثلث- سدس

۳) ربع- ثلث                                                                  ۴) نصف- سدس

۲- هرگاه عمو و عمه (اعمام) و دایی و خاله (اخوال) با هم وارث باشند، سهم هر کدام به ترتیب چقدر است ؟

۱) ،                                                                      ۲) ،

۳) ،                                                                      ۴) ،

۳- در مورد میراث اعمام و اخوال کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) عمو اگر تنها باشد همه مال را به ارث می‌برد، خواه پدری باشد، خواه مادری.

۲) عمه اگر تنها باشد همه مال را به ارث می‌برد خواه پدری باشد خواه مادری.

۳) اگر عمو و عمه‌ها مادری باشند مال را بطور یکسان میان خود قسمت می‌کنند.

۴) اگر عمو وعمه‌ها مادری نباشند ترکه به تفاوت میان آنها قسمت نمی‌شود.

۴- نصیب اعلی یا سهم بالای زن و شوهر به ترتیب چقدر است ؟

۱) ،                                                                        ۲) ،

۳) ،                                                                       د‌: ،

۵- کدام گزینه درست نیست ؟

۱)‌در عمو و عمه و دایی و خاله در صورت وجود خویشاوندان نزدیک، خویشاوندان دور ارث نمی‌برند.

۲) پسرعمو با وجود عمه ارث نمی‌برد.

۳) پسر پسرعمو با وجود پسر دایی ارث نمی‌برد.

۴) پسر عموی ابوینی با وجود عموی ابی ارث نمی‌برد.

۶- زن و شوهر در کدام طبقه از طبقات ارث قرار دارند؟

۱) طبقه اول                                                                   ۲) طبقه دوم

۳) طبقه سوم                                                                 ۴) با تمام طبقات ارث می‌برند.

۷- در طلاق رجعی، چنانچه زن یا شوهر در زمان عده از دنیا برود …

۱) مانع ارث بردن از یکدیگر می‌شوند.

۲) زن تا یکسال از شوهر ارث می‌برد.

۳) شوهر از زن ارث نمی‌برد تا یکسال.

۴) مانع ارث بردن طرفین از یکدیگر نیست.

۸- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) زوجه‌ای که از شوهرش فرزندی ندارد از عین زمین ارث نمی‌برد.

۲) زوجه‌ای که از شوهرش فرزندی ندارد از قیمت زمین ارث نمی‌برد.

۳) از عین ابزارهای ساختمان و از عین ساختمانها ارث نمی‌برد.

۴) از قیمت (بهای) ابزارها و ساختمانها ارث نمی‌برد.

۹- ولو طلق احدی الاربع و تزوج و مات ثم اشتبهت المطلقه فللمعلومه ربع‌النصیب و … بین الباقیات بالسویه.

۱) ‌ثلثان                                                                         ۲) ثمن

۳) ثلاثه ارباع                                                                 ۴) ربع

۱۰- مقصود از عتیق دراین عبارت چیست؟ ”یرث المعتق عتیقه اذا تبرع“

۱) آزادکننده بنده                                                            ۲) بنده

۳) مولی                                                                         ۴) کنیز

۱۱- اگر مولی هیچ خویشاوندی نداشته باشد …

۱) مولای مولی از بنده ارث می‌برد.

۲) اگر مولای مولا نباشد خویشاوندان مولای مولی از وی ارث می‌برند.

۳) در صورت نبود هیچکدام ضامن جریره ارث می‌برد.

۴) همه موارد صحیح است.

۱۲- للزوج و للزوجه مع المعتق …

۱) لا ارث لهما                                                                ۲) نصیبهما الاعلی

۳) نصیبهما(الادنی)                                                         ۴) الثلثان بالسویه

۱۳- قول مشهور فقها در مورد ” حکم ارث خنثای مشکله“ کدام گزینه است؟

۱) نیمی از نصیب مرد و نیمی از نصیب زن را به ارث می‌برد.

۲) اگر ابتدا از آلت مردانه او بول بیرون آمد سهم مرد را می‌برد.

۳) اگر ابتدا از آلت زنانه او بول بیرون آمد سهم زن را می‌برد.

۴) اگر از هر دو آلت همزمان بول بیرون آید و از هر دو همزمان قطع شود سهمی نمی‌برد.

۱۴- الحمل یورث اذا انفصل …

۱) حیاً.

۲) او تحرک حرکه‌الاحیاء ثم مات.

۳) او یستهل (صداکردن نوزاد در آغاز تول۴).

۴) گزینه الف و ب صحیح است.

۱۵- ولد الملاعنه. کدامیک از موارد ذیل از ولد الملاعنه ارث نمی‌برد ؟

۱) مادرش                                                                     ۲) فرزندش

۳) پدرش                                                                       ۴) همسرش

۱۶- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) ولد الزنا یرثه زوجته و ولده.

۲)‌ ولدالزنا یرثه ولده و زوجته لاابواه.

۳) ولدالزنا یرثه ولده و زوجته و ابواه و لا من من یتقرب بهما.

۴) ولد الزنا یرثه ولده و زوجته لاابواه و لا من یتقرب بهما.

۱۷- معنای عبارت ” یقدم الا ضعف تعبداً“ چیست؟

۱) در بحث میراث غرقی و هدم افراد با هم، هر کدام سهم الارث کمتر دارد مقدم می‌شود. دلیل این حکم تعقلی است.

۲) در بحث میراث غرقی و هدم افراد با هم هر کدام سهم‌الارث بیشتردارد مقدم می‌شود. دلیل این حکم تعبد است.

۳)‌ اگر زن و مردی با هم غرق شوند ابتدا زن از مرد ارث می‌برد. دلیل این حکم تعبد است.

۴) اگر زن و مردی با هم غرق شوند ابتدا مرد از زن ارث می‌برد. دلیل این حکم تعبد است.

۱۸- اگر فریضه کمتر از سهام باشد و عول پیش آید نقص بر کدام گزینه وارد می‌شود؟

۱) سهم دختر و دختران

۲) خویشاوندان پدری یعنی (سهم خواهر و خواهران پدری)

۳) سهم زوج و زوجه

۴) گزینه الف و ب صحیح است.

۱۹- اگر فریضه بیشتر از سهام باشد تعصیب پیش می‌آید در این حالت مقدار زیادی به چه کسانی رد می‌شود؟

۱) بر صاحبان سهام که همگی فرض بر هستند رد می‌شود.

۲) زوج و زوجه و مادر با وجود اخوه.

۳) اگر اخوه حاجب مادر نشوند مقدار زاید به اخوه رد می‌شود.

۴) اگر وارثی دارای ۲ سبب است به او رد می‌شود در صورتی که حاجب نداشته باشند.

۲۰- اگر کسی بمیرد و قبل از تقسیم ترکه یکی از ورثه هم فوت کند در باب ارث این حالت را چه می‌نامند؟

۱) منازعات                                                                   ۲) مناسخات

۳) خنثای مشکل                                                             ۴) تعصیب

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه الف صحیح است.
 2. گزینه ج صحیح است.
 3. گزینه د صحیح است.
 4. گزینه ج صحیح است.
 5. گزینه د صحیح است. پسر عموی ابوینی با وجود ابی ارث می‌برد.
 6. گزینه د صحیح است.
 7. گزینه د صحیح است.
 8. گزینه د صحیح است.
 9. گزینه ج صحیح است.
 10. گزینه ب صحیح است.
 11. گزینه د صحیح است.
 12. گزینه ب صحیح است.
 13. گزینه الف صحیح است.
 14. گزینه د صحیح است.
 15. گزینه ج صحیح است.
 16. گزینه ج صحیح است.
 17. گزینه ج صحیح است.
 18. گزینه د صحیح است.
 19. گزینه الف صحیح است.
 20. گزینه ب صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 6 ؟