تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۴۹
۹۴ یکشنبه ۱۵ شهریور

ارث

                                                                                                            

۱- یوجب الارث النسب و السبب اربعه … سبب بر چهار قسم است کدام گزینه صحیح است؟

۱) الزوجیه ، الاعتاق، ضمان الجریره و الامامه

۲) الزوجیه، اولاد الاخوه، ضمان الجریره و الامامه

۳) الاخوه، اولاد الاخوه، الاجداد، الزوجیه

۴) الاخوه، الزوجیه- ضمان‌الجریره، الاعتاق

۲- کدام گزینه ترتیب طبقات ارث را نشان می‌دهد؟

۱) اعمام، اخوال- ابوین، اولاد- اجداد،اخوه

۲) ابوین، اولاد- اجداد، اخوه- اعمام، اخوال

۳) اجداد، اخوه- اعمام، اخوال- ابوین، اولاد

۴) ابوین، اولاد- اعمام، اخوال- اجداد، اخوه

۳- کدام گزینه نادرست است؟

۱) المرتد عن فطره لاتقبل توبته و تقسم ترکته

۲) المرتد عن غیرفطره یستناب فان تاب و الا قتل

۳) المراه تقتل بالارتداد او تحبس و تضرب

۴) المراه لا تقتل بالارتداد ولکن تحبس و تضرب

۴- والقتل مانع من‌ الارث اذا کان…

۱) عمداً                                                                          ۲) خطاً

۳) ظلماً                                                                          ۴) عمداً ظلماً

۵- کدامیک از موارد ذیل، حجب نقصانی محسوب می‌شود؟

۱) الابوان و الاولاد یحجبون الاخوه و الاجداد

۲) الاخوه و الاجداد یحجبون الاعمام و الاخوال

۳) الضامن یحجب الامام

۴) الاخوه یحجب الام بشروط

۶- به سهامی که در قرآن کریم معین شده است اصطلاحاً چه گفته می‌شود و در کدام گزینه بصورت کامل بیان شده است؟

۱) بالفرض- النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، سدسان

۲) بالتسمیه- النصف، الربع، الثمن، الثلثان، السدس

۳) بالفرض- النصف، الربع، الثمن، الثلثان، السدس، الثلث

۴) بالفرض یا بالتسمیه- النصف، الربع، الثمن، الثلثان، السدس

۷- فرض ربع مختص کدام است؟

۱) الزوج مع عدم الولد و ان نزل                                      ۲) فالبنت و الاخت للابوین

۳) والاخت للاب اذا لم یکن ذکر                                         ۴) الزوج مع‌الولد و الزوجه مع عدمه

۸- فرض سدس به کدام مورد اختصاص ندارد؟

۱) للام مع عدم من یحجبها                                              ۲) للاب مع الولد

۳) للام معه (ول۴)                                                          ۴) للواحد من کلاله الام

۹- کدام گزینه در مورد تعریف تعصیب صحیح است ؟

۱) از نظر فقهای امامیه، اگر ترکه کمتر از سهام باشد میراثی برای عصبه نیست.

۲) از نظر فقهای امامیه، در صورت زاید بودن ترکه از سهام صاحبان میراثی برای عصبه نیست.

۳) از نظر فقهای عامه ، اگر ترکه کمتر از سهام باشد میراثی برای عصبه نیست.

۴) از نظر فقهای عامه، در صورت زاید بودن ترکه میراثی برای عصبه نیست.

۱۰- سهم اعلی زوج و زوجه به ترتیب کدام است؟

۱) ،                                                                      ۲) ،

۳) ،                                                                       ۴) ،

۱۱- در این مساله ” وراث شخصی عبارتند از : پدر، مادر، دختر، زوج“ کدام حالت زیر بوجود می‌آید؟

۱) تعصیب                                                                     ۲) عصبه

۳) عول                                                                          ۴) قرابه

۱۲- گزینه مناسب برای عبارت” یجتمع النصف مع مثله“ کدام است؟

۱) اجتماع زوجه با مادر                                                  ۲) اجتماع زوجه با یکنفر کلاله امی

۳) اجتماع زوج و خواهر پدری                                          ۴) اجتماع زوج و دختر

۱۳- اگر پدر به تنهایی وارث باشد همه ترکه را … می‌برد زیرا پدر تنها در صورت وجود فرزند برای متوفی … ارث می‌برد.

۱) بالقرابه- بالفرض                                                       ۲) بالقرابه- بالقرابه

۳) بالفرض- بالفرض                                                      ۴) بالفرض- بالقرابه

۱۴- در عبارت ” الحجب تاره عن اصل الارث“ مراد از حجب کدام است؟

۱) نقصانی                                                                     ۲) منع از بعض ارث

۳) حرمانی                                                                     ۴) حجب مادر توسط ولد

۱۵- ولو اجتمع الذکور و الاناث…

۱) فللذکر مثل خط الانثیین.                                              ۲) للابن المنفرد المال.

۳) للبنت المنفرد النصف                                                  ۴) للبنتین فصاعدا الثلثان.

۱۶- از اجتماع کدام وراث، ترکه با سهام برابری کرده و چیزی زیاد نمی‌آید؟

۱) پدر و مادر و دختر                                                     ۲) پدر و مادر و دختران

۳) پدر و مادر و دختر و زوجه                                        ۴) پدر ومادر و دختران و زوجه

۱۷- هرگاه وارث متوفی، یک خواهر ابوینی یا یک خواهر ابی باشد در این صورت چه مقدار ترکه را بالفرض و چه مقدار بالرد می‌برند ؟

۱) ،                                                                      ۲) ،

۳) ،                                                                      ۴) ،

۱۸- سهم کلاله امی واحد چقدر است؟

۱)                                                                             ۲)

۳)                                                                                          ۴)

۱۹- عول یعنی؟

۱) ترکه با سهام صاحبان فروض برابر باشد.

۲) ترکه از سهام صاحبان فروض ناقص باشد.

۳) ترکه از سهام صاحبان فروض بیشتر باشد.

۴) ترکه از سهام صاحبان بالقرابه کمتر باشد.

۲۰- در کسی که به او حبوه داده می‌شود شرط است که فاسدالرای نباشد، معنای این کلمه چیست؟

۱) فاسد العقیده.                                                              ۲) مخالف مذهب جعفری.

۳) سفیه.                                                                        ۴) گزینه الف و ب صحیح است.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

 1. گزینه الف صحیح است.
 2. گزینه ب صحیح است. طبقه اول(ابوین، اولاد) طبقه ۲ (اخوه، اجداد) طبقه سوم(اعمام، اخوان)
 3. گزینه ج صحیح است.
 4. گزینه د صحیح است.
 5. گزینه د صحیح است.
 6. گزینه ج صحیح است.
 7. گزینه د صحیح است.
 8. گزینه الف صحیح است.
 9. گزینه ب صحیح است.
 10. گزینه ب صحیح است.
 11. گزینه ج صحیح است.
 12. گزینه ج صحیح است.
 13. گزینه الف صحیح است.
 14. گزینه ج صحیح است.
 15. گزینه الف صحیح است.
 16. گزینه ب صحیح است.
 17. گزینه الف صحیح است.
 18. گزینه د صحیح است.
 19. گزینه ب صحیح است.
 20. گزینه د صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 + 2 ؟