تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۰۸
۹۴ پنج شنبه ۱۲ شهریور

ضمان، حواله، کفاله، ودیعه و عاریه

 

۱- عبارت ” هوالتعهد بالمال من البری“ تعریف کدام عقد است؟

۱) ضمان                                                                       ۲) حواله

۳) کفاله                                                                         ۴) ودیعه

۲- معنای عبارت ” لا یشترط علمه بالمستحق و لا بالغریم“

۱) شرط نیست که ضامن مضمون‌ له را بشناسد.

۲) شرط نیست که ضامن مضمون له و مدیون را بشناسد.

۳) شرط نیست که ضامن مدیون را بشناسد.

۴) شرط نیست که ضامن بدهکار را بشناسد ولی شناخت مضمون له لازم است.

۳- عبارت ” ولو ضمن للمشتری عهده الثمن لزمه فی کل موضع یبطل فیه البیع“ مبین کدام مطلب است؟

۱) ضمان عهده                                                               ۲) ضمان درک

۳) ضمان قهری                                                              ۴) گزینه الف و ب صحیح است.

۴- معنای عبارت ”یشترط فیه الملاءه“ چیست؟

۱) ضامن باید تمکن مالی داشته باشد.

۲) ضامن باید از اقوام نزدیک باشد.

۳) ضامن باید متدین باشد.

۴) ضامن باید آگاه به وضع مدیون باشد.

۵- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) ترامی و دور در حواله صحیح است.

۲) ترامی در حواله صحیح و در ضمان صحیح نیست.

۳) ترامی و دور در ضمان صحیح است.

۴) ترامی در حواله و در ضمان صحیح است.

۶- معنای عبارت ”یصح الحواله بغیرجنس الحق“ چیست؟

۱) حواله کردن به جنسی غیر از جنس حقی که محتال بر عهده محیل دارد صحیح است.

۲) حواله کرن به جنسی غیر از جنس حقی که محتال بر عهده محیل دارد باطل است.

۳) حواله کردن به جنسی غیر از جنس حقی که محال علیه بر عهده محیل دارد صحیح است.

۴) حواله کردن به جنسی غیر از جنس حقی که محال علیه بر عهده محیل دارد باطل است.

۷- با توجه به عبارت ”ولو علق الکفاله بطلت و کذا الضمان و الحواله“ کدام گزینه صحیح است؟

۱) اگر کفالت(به شرط یا صفتی) معلق گردد باطل می‌شود.

۲) اگر ضمان معلق گردد باطل می‌شود.

۳) اگر حواله معلق گردد باطل می‌شود.

۴) هرسه گزینه صحیح است.

۸- با توجه به عبارت ”و تحصل الکفاله باطلاق الغریم من المستحق قهراً“ در این صورت کفالت چطور محقق می‌شود؟

۱) هرگاه شخصی، کفالت دیگری را بعهده بگیرد قهراً ملزم به پرداخت خسارت است.

۲) هر گاه شخصی، بدهکار را به زور از دست صاحب حق رها سازد کفالت محقق می‌شود.

۳) هرگاه شخص بدهکار کفالتی حاصل کند، بدهکار از دست طلبکار رها می شود.

۴) هر گاه شخص طلبکار، بدهکار را رها سازد کفالت قهراً حاصل می‌شود برای شخص کفیل یا (برای شخص کفیل کفالت حاصل می‌شو۴)

۹- اگر عقد کفالت به صورت مطلق باشد (یعنی محل تسلیم مکفول تعیین نشده باش۴) کفیل بای۴)

۱) مکفول را در محل عقد تسلیم کند.

۲) مکفول را در دادگاه حاضر نماید.

۳) مکفول را در مکان معین باید تسلیم کند.

۴) مکفول له را به نزد مکفول راهنمایی کند.

۱۰- معنای عبارت ”ولومات المکفول بطلت الا فی‌الشهاده علی عینه باتلافه“ چیست؟

۱) اگر مکفول بمیرد کفالت باطل می‌شوداما کفیل باید شهادت بدهد بر مرگ مکفول.

۲) اگر کفیل بمیرد و مکفول شهادت بر مرگ کفیل ارائه کند کفالت باطل می‌شود.

۳) اگر مکفول بمیرد کفالت باطل می‌شود مگر اینکه شخصی بخواهد مکفول شهادت دهد که او مال کسی را تلف کرده است.

۴) اگر کفیل بمیرد کفالت باطل می‌شود مگر اینکه شخصی بخواهد بر شخص کفیل شهادت دهد که او مال کسی را تلف کرده است.

۱۱- این عبارت” وهی استنابه فی‌الحفظ“ تعریف کدام عقد است؟

۱) ودیعه                                                                       ۲) عاریه

۳) امانه مالکی                                                                ۴) حواله

۱۲- با توجه به عبارت ” و تبطل بموت کل منهما و جنونه و اغمائه“ شرایط بطلان عقد ودیعه چیست؟

۱) موت طرفین و جنون یا بیهوشی مستودع.

۲) موت وجنون و غیبت مودع و مستودع.

۳) موت طرفین و جنون و بی‌هوشی مودع و مستودع

۴) با موت مستودع عقد ودیعه باطل است.

۱۳- با توجه به عبارت” ولو عین موضعاً للحفظ اقتصرعلیه“ کدام گزینه صحیح است؟

۱) اگر مستودع جای خاصی را برای حفظ ودیعه تعیین نماید مودع باید مال را در همان مکان نگهداری کند.

۲) اگر مودع جای خاصی را برای حفظ ودیعه تعیین نماید مستودع باید مال را در همان مکان نگهداری کند.

۳) اگر مودع عین خاصی را به ودیعه گذارد مستودع باید همان عین خاص را نگهداری کند بدون اینکه مقید به مکان خاصی باشد.

۴) اگر مستودع عین خاصی را به ودیعه گذارد مودع باید به همان اکتفا نماید و در مکان معین نگهداری کند.

۱۴- اگر کسی، ودیعه صغیر یا دیوانه‌ای را قبول کند چه حکمی دارد و در چه صورتی بری‌الذمه می‌گردد؟

۱) ضامن است و با پس دادن ودیعه به ولی آنها بری‌الذمه میگردد.

۲) ضامن نیست و در صورت تعدی و تفریط ضامن محسوب می‌شود.

۳) ضامن است و باید فوراً اقدام به رد ودیعه به صغیر یا دیوانه نماید.

۴) ضامن نیست ولی باید فوراً ودیعه را به ولی آنها پس دهد.

۱۵- معنای عبارت” لا یبرا باعادتها الی‌الحرز لو تعدی او فرط و یقبل قوله بیمینه فی‌الرد“ چیست؟

۱) اگر مودع تعدی یا تفریط کند با برگرداندن آن به حرز بری‌الذمه نمی‌شود.

۲) اگر مستودع تعدی یا تفریط کند قول او پذیرفته نمی‌شود مگر قسم یاد کند.

۳) اگر مودع تعدی یا تفریط کند با برگرداندن آن به حرز، بری‌الذمه نمی‌شود و قول او با قسم پذیرفته می‌شود در رد ودیعه.

۴) اگر مستودع تعدی یا تفریط کند با برگرداندن آن به حرز، بری‌الذمه نمی‌شود و قول او در مورد پس دادن ودیعه به مالک آن با سوگند پذیرفته می‌شود.

۱۶- شرط مالی که عاریه داده می‌شود آن است که …

۱) با باقی بودن عین آن مال، امکان بهره‌برداری و انتفاع میسر نباشد.

۲) با باقی بودن عین آن مال، بتوان از آن انتفاع برد.

۳) با از بین رفتن عین آن، بتوان از آن انتفاع برد مانند خوراکیها.

۴) با از بین رفتن انتفاع آن، عین هم قابلیت استفاده دیگر نداشته باشد.

۱۷- ” و یضمن العاریه باشتراط الضمان و بکونها ذهباً او فضه“ با توجه به عبارت مستعیر در چه صورتی ضامن است؟

۱) مستعیر چون امین است در هیچ صورتی ضامن نیست.

۲) مستعیر تنها در صورتی ضامن است که مال در اثر استفاده و کاربرد دچار نقص شود.

۳) در صورتی که در ضمن عقد عاریه، ضامن بودن مستعیر شرط شود و یا عاریه طلا و نقره باشد مستعیر ضامن است.

۴) در صورتی که عاریه، تلف شود یا از نقره باشد مستعیر ضامن است.

۱۸- اگر مستعیر ادعا کند که مال عاریه تلف شده و یا چنانچه ادعا کند که مال عاریه را برگردانده در این دو مورد حکم قضیه چیست؟

۱)‌ در مورد اولی مستعیر قسم می‌خورد چون امین است و در مورد دومی هم قول مستعیر با قسم مقدم است.

۲) در مورد اولی معیر قسم می‌خورد چون مالک است و در مورد دومی هم قول معیر با قسم مقدم است.

۳) در مورد اولی معیر قسم می‌خورد ولی در مورد دومی قول مستعیر مقدم است.

۴) در مورد اولی مستعیر قسم می‌خورد چون امین است و در مورد دومی معیر با سوگند قولش پذیرفته می‌شود.

۱۹- معنای عبارت” وللمستعیر الا ستضلال بالشجر و کذا للمعیر“ چیست؟

۱) مستعیر می‌تواند بر درختی که عاریه گرفته تکیه نماید و همچنین معیر.

۲) مستعیر می‌تواند از سایه درختی (که آن را در زمین عاریه گرفته شده برای کاشتن، کاشته است، سایه بگیر۴) و همچنین معیر.

۳) معیر می‌تواند سایه درخت را به شخص مستعیر عاریه دهد.

۴) مستعیر می‌تواند از سایه درخت شخص معیر به صورت عاریه‌ای، استفاده نماید.

۲۰- جای خالی را با گزینه مناسب کامل کنید ”لو قال الراکب اعرتنیها و قال‌المالک. آجرتکها حلف … و قیل حلف …

۱) الراکب- مالک                                                                        ۲) راکب- راکب

۳) مالک- راکب                                                                          ۴) مالک- مالک

 

 

 

پاسخنامه:

 

 1. گزینه الف صحیح است.
 2. گزینه ب صحیح است.
 3.  گزینه د صحیح است.
 4.  گزینه الف صحیح است.
 5.  گزینه ب صحیح است.
 6.  گزینه الف صحیح است.
 7.  گزینه د صحیح است.
 8.  گزینه ب صحیح است.
 9.  گزینه الف صحیح است.
 10. گزینه ج صحیح است.
 11. گزینه الف صحیح است.
 12. گزینه ج صحیح است.
 13. گزینه ب صحیح است.
 14. گزینه الف صحیح است.
 15. گزینه د صحیح است.
 16. گزینه ب صحیح است.
 17. گزینه ج صحیح است.
 18. گزینه د صحیح است.
 19. گزینه ب صحیح است.
 20. گزینه الف صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 10 ؟