تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۲۵
۹۴ پنج شنبه ۱۲ شهریور

دین و رهن

 

۱- معنای عبارت ” انما یصح اقراض الکامل“ کدام گزینه است ؟

۱) قرض کامل صحیح است.

۲) قرض دهنده باید عاقل و بالغ باشد.

۳) قرض دهنده و قرض گیرنده باید کامل باشند.

۴) قرض گیرنده باید کامل باشد.

۲- با توجه به عبارت” و به یملک- ولا یلزم الاشتراط الاجل فیه“ کدام گزینه صحیح است؟

۱) بوسیله قبض قرض گیرنده مالک می‌شود، اگر برای پرداخت قرض مدتی معین شده باشد لازم‌الوفاء‌ نخواهد بود.

۲) بوسیله عقد قرض مقرض مالک می‌شود و شرط لازم الوفا نمی‌توان کرد مگر با رضایت طرفین.

۳) بوسیله قبض قرض گیرنده مالک می‌شود و هر زمان مقرض بخواهد می‌تواند آنچه قرض داده عین آنرا پس بگیرد.

۴) عقد قرض جایز است ولی با تعیین مدت معین در قرض لازم‌الوفاء می‌شود اگر مدت معین برای پرداخت قرض شرط شود.

۳- با توجه به عبارت ” ولا یصح بیع دین بموجل“ معنای کدام گزینه صحیح است؟

۱) بیع دین به دین صحیح است.

۲) بیع دین به حال صحیح است.

۳) بیع نقد به دین صحیح نیست.

۴) بیع دین به ثمن مدت دار صحیح نیست.

۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱) ولا تحل‌الدیون الموجله بموت المدیون.                          ۲) تحل‌الدیون الموجله اذا مات المدیون.

۳) تحل دیون الموجله بموت المالک.                                  ۴) تحل‌الدیون الموجله بحجر المفلس

۵- معنای عبارت ”ولا یقبل اقراره فی حال التفلیس بعین لتعلق حق‌الغرماء“ کدام گزینه صحیح است؟

۱) اقرار مفلس در حال ورشکستگی مطلقاً مقبول نیست.

۲) اقرار مفلس به دین صحیح نیست به علت تعلق حق غرما.

۳) اقرار مفلس مطلقاً صحیح است بخاطر عدم حق غرما در اموال او.

۴) اقرار مفلس در صورت حکم ورشکستگی به عین به خاطر تعلق حق غرما به آن صحیح نیست یا (قبول نمی‌شو۴).

۶- با توجه به عبارت”ان شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه“ کدام گزینه استنباط می‌شود؟

۱) این عبارت بر وجوب کسب و کار کردن(برای ادای دین) دلالت می‌کند.

۲) این عبارت بر عدم کسب و کار کردن (برای ادای دین) دلالت می‌کند.

۳) این عبارت دلالت بر دادن اجر کارگر در اولین فرصت می‌کند.

۴) این عبارت دلالت بر دادن اجر اجیر بعد از اتمام کار می‌کند.

۷- شرایط (حکم به حجر مدیون صادرکردن) کدام است؟

۱) اذا قصرت امواله عن دیونه

۲) طلب الغرما الحجر بشرط حلول الدین

۳) اذا ارادالحاکم ان یحجر علی‌المدیون

۴) گزینه الف و ب صحیح است.

۸- عبارت” لا تباع داره ولا خادمه ولا ثبات تجمّله“ بر کدام گزینه دلالت دارد؟

۱) مستثنیات دین

۲) عوامل محجورنمودن اشخاص

۳) تساوی غرما

۴) فروختن همه اموال محجور از جمله ثیاب

۹- عبارت ”هو وثیقه للدین“ تعریف کدام گزینه است؟

۱) دین                                                                          ۲) قرض

۳) رهن                                                                         ۴) عین

۱۰- با توجه به عبارت ” انما یتّم بالقبض“ کدام گزینه صحیح است؟

۱) عقد رهن تنها با قبض عین مرهونه توسط مرتهن منعقد می‌شود.

۲)‌ دائمی بودن رهن شرط است.

۳) عقد رهن تنها با قبض عین مرهونه توسط راهن منعقد می‌شود.

۴) شرط است که عین مرهونه به طور استمرار در قبض باشد.

۱۱- کدام مورد از شرایط عین مرهونه نمی‌باشد؟

۱) عین باشد.                                                                 ۲) قابل ملکیت باشد.

۳) بیع آن صحیح باشد.                                                   ۴) منفعت باشد.

۱۲- معنای عبارت ” ولو استعار للرهن صحّ“ کدام گزینه است ؟

۱) رهن برای عاریه صحیح است.

۲) عاریه گرفتن برای رهن صحیح است.

۳) رهن برای عاریه صحیح نیست.

۴) عاریه گرفتن برای رهن صحیح نیست.

۱۳- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) فلا یصح رهن‌المنفعه.                                                  ۲) فلا یصح رهن‌الوقف.

۳) فلا یصح رهن‌الحر مطلقاً.                                             ۴) فلا یصح الرهن فی زمن‌الخیار.

۱۴- معنای عبارت” فلا یصح علی منفعه الموجّر عینه فلو آجره فی‌الذمه مده معینه جاز“ کدام گزینه صحیح است؟

۱) نمی‌توان در مقابل منفعت کسی که عین او(بدن او) برای مدت معینی اجیرشده رهن قرارداد مگر خود او رضایت دهد.

۲) صحیح نیست در مقابل منفعت کسی که عین او برای مدت معینی اجیرشده رهن قرارداد اما اگر ذمه او را اجیر کرده باشد عیبی ندارد.

۳) صحیح نیست در مقابل منفعت کسی که عین او برای مدت معینی اجیرشده رهن قرارداد اما اگر ذمه او را اجیر کرده رهن گذاشتن بر این حق در مدت معین مجاز است.

۴) صحیح نیست عینی که در اجاره دیگری است به رهن گذاشت مگر مالک رضایت دهد.

۱۵- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) صحیح است که دین بیشتر از رهن باشد.

۲) صحیح است که انسان آزاد را رهن گذاشت.

۳) صحیح است که رهن بیشتر از دین باشد.

۴) صحیح است که عینی را که قابل تملک است و قابل قبض به رهن گذاشت.

۱۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱) یصح‌الرهن فی زمن‌الخیار.

۲) یصح الرهن مال‌الطفل مع‌المصلحه.

۳) یصح الرهن الارض الخراجیه تبعاً للابنیه والشجر.

۴) هر سه گزینه صحیح است.

۱۷- کدام گزینه جامع شرایط متعاقدین(راهن و مرتهن) در عقد رهن می‌باشد؟

۱) کمال و جواز تصرف در اموال                         ۲) بالغ و جواز تصرف در اموال

۳) بالغ و عاقل                                                                ۴) بالغ و عاقل و رشید

۱۸- معنای عبارت” اما الحق فلیشترط ثبوته فی‌الذمه کالقرض“ کدام گزینه است؟

۱) یکی از شرایط حق مورد رهن آن است حقی که برای آن رهن گرفته می‌شود در ذمه مدیون (راهن) ثابت شده باشد مانند قرض.

۲) یکی از شرایط حق مورد رهن آن است حقی که برای آن رهن گرفته می‌شود امکان استیفای حق از عین مرهون را داشته باشد.

۳) حقی که برای آن رهن گرفته می شود شرط است که در ذمه مدیون (راهن) ثابت شده باشد مانند قرض.

۴) حقی که برای آن رهن گرفته می‌شود شرط است باید امکان استیفای حق از عین مرهون را داشته باشد.

۱۹- جای خالی را با گزینه مناسب تکمیل کنید.”الرهن … من جهه الراهن و … من جهه المرتهن“

۱) لازم- لازم                                                                ۲) لازم- جائز

۳) جائز- جائز                                                               ۴) جائز- لازم

۲۰- جای خالی را با گزینه مناسب تکمیل کنی۴) ” لو اختلفا فی الحق المرهون به حلف … علی الاقرب ولو اختلفا فی الرهن و الودیعه حلف …  

۱) راهن- مرتهن                                                                        ۲) راهن- راهن

۳) مالک- راهن                                                              ۴) راهن- مالک

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ج صحیح است.

۲- گزینه الف صحیح است.

۳- گزینه د صحیح است.

۴- گزینه ب صحیح است. با فوت مدیون، دیون او حال می‌شود.

۵- گزینه د صحیح است.

۶- گزینه الف صحیح است.

۷- گزینه د صحیح است.

۸- گزینه الف صحیح است.

۹- گزینه ج صحیح است.

۱۰- گزینه الف صحیح است.

۱۱- گزینه د صحیح است.

۱۲- گزینه ب صحیح است.

۱۳- گزینه د صحیح است.

۱۴- گزینه ج صحیح است.

۱۵- گزینه ب صحیح است.

۱۶- گزینه د صحیح است.

۱۷- گزینه الف صحیح است.

۱۸- گزینه الف صحیح است.

۱۹- گزینه ب صحیح است.

۲۰- گزینه د صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 5 ؟