تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۳۰
۹۴ چهارشنبه ۱۱ شهریور

احکام بیع و خیارات

 

۱- ” و هو مختص بالبیع ولایزول بالحائل“ این عبارت مربوط به کدام گزینه است؟

۱) خیار حیوان                                                               ۲) خیار مجلس

۳) خیار شرط                                                                ۴) خیار تدلیس

۲- کدامیک از موارد سقوط خیار مجلس می‌باشد ؟

۱) اشتراط سقوطه فی‌العقد                                               ۲) اسقاطه بعداً

۳) بمفارقه احد هما صاحبه                                              ۴) هر سه گزینه صحیح است

۳- این عبارت ” ولو فسخ احدهما و اجاز‌الاخر قدم‌الفاسخ “ مبین کدام مطلب است؟

۱) فسخ مقدم بر اجازه است.                                            ۲) اجازه مقدم برفسخ است.

۳) فسخ و اجازه مساوی است.                                         ۴) هیچکدام

۴- عبارت ” وهو ثابت المشتری خاصه ثلاثه ایام“ مربوط به کدام خیار است؟

۱) خیار شرط                                                                ۲) خیار تفلیس

۳) خیار مجلس                                                               ۴) خیار حیوان

۵- معنای عبارت ” یجب اشتراط مده للموامره“ چیست؟

۱) هنگام شرط کردن مشاوره باید مدت آن به شکل معینی معلوم باشد.

۲) هر کسی که امر مشورت به اختیار اوست شرط مدت می‌کند.

۳) جایز است هنگام شرط کردن مشاوره مدت محدود باشد.

۴) خیار شرط در هنگام شرط کردن مشاوره بی‌مدت است.

۶- معنای عبارت ”یجوز اشتراط الموامره“ چیست؟

۱) طرفین قرارداد یا یکی از آن دو شخصی را معین کنند برای فسخ و لزوم تا مدت معینی به او رجوع کنند و طبق نظر وی عمل کنند.

۲) جایز است طرفین قرارداد با همدیگر مشورت کنند در مورد فسخ و لزوم تا مدت معینی.

۳) جایز است طرفین قرارداد، شخصی را معین کنند برای فسخ و لزوم تا مدت معینی به او رجوع کنند و طبق نظر خود عمل کنند.

۴) جایز است طرفین قرارداد یا یکی از آن دو شخصی را معین کنند برای فسخ و لزوم تا مدت معینی به او رجوع کنند و طبق نظر وی عمل کنند.

۷- ” خیار التاخیر عن ثلاثه الایام“ از طرف چه کسی اعمال می‌شود و پس از گذشت چند روز حادث می‌شود؟

۱) مشتری/۳ روز                                                          ۲) بائع/۳ روز

۳) متعاقدین/۲ روز                                                         ۴) وکیل متعاقدین/۴ روز

۸- در مورد معنای عبارت ”ولو رای‌البعض و وصف‌الباقی تخیر فی‌الجمیع مع عدم المطابقه“ کدام گزینه صحیح است؟

۱) اگر یکی از طرفین عقد قسمتی از مبیع را ببیند و بقیه را به وصف معامله کند، خیار تبعض صفقه برای او حاصل می‌شود.

۲) اگر یکی از طرفین عقد قسمتی از مبیع را ببیند و بقیه را به وصف معامله کند، در صورت عدم مطابقت با واقع می‌تواند نسبت به فسخ تمام مورد معامله اقدام کند.

۳) اگر فقط مشتری قسمتی از مبیع را ببیند و بقیه را به وصف معامله کند، خیار رویت دارد.

۴) اگر یکی از طرفین عقد قسمتی از مبیع را ببیند و بقیه را به وصف معامله کند، در صورت عدم مطابقت خیار تبعض صفقه برای او حاصل می‌شود.

۹- عبارت ”و هو کل مازاد عن‌الخلقه الاصلیه اونقص“ تعریف کدام گزینه است؟

۱) عیب                                                                          ۲) غبن

۳) ربا                                                                           ۴) تفلیس

۱۰- اگر کالایی را ۱۰۰۰ تومان بخریم و معلوم شود که معیوب بوده است اگر قیمت صحیح آن ۱۲۰۰ تومان و معیوب آن ۹۰۰ تومان باشد مشتری چند تومان باید از بائع بگیرد؟

۱) ۲۵۰ تومان                                                                ۲) ۳۰۰ تومان

۳) ۴۵۰ تومان                                                                ۴) ۱۵۰ تومان

۱۱- رد کردن مبیع و گرفتن ارش هر دو ساقط می‌شود با …

۱) آگاهی مشتری به عیب قبل از عقد.                                ۲) رضایت به عیب پس از عقد.

۳) بائع ذمه خود را از عیب بری سازد.                             ۴) هر سه گزینه صحیح است.

۱۲- در مورد این عبارت ”فلوشرط صفه کمال کالبکاره و کذا التصریه للشاه فظهر تخیر‌المشتری ولا ارش“ اگر بائع(درفروش کنیز) صفت کمالی را مانند بکارت شرط کند پس خلاف آن معلوم شود و همچنین جمع کردن شیر در پستان گوسفند و ندوشیدن آن شیر تا مشتری خیال کند شیر زیادی دارد مشتری بعد از فهمیدن چه خیاری دارد؟

۱) عیب                                                                          ۲) تدلیس

۳) غبن                                                                          ۴) حیوان

۱۳- اگر امر نامشروعی را در ضمن عقد بیع شرط کنند، کدام گزینه صحیح است؟ ” ولو شرط غیر سائغ بطل وابطل“

۱) شرط باطل و مبطل عقد است.                                      ۲) شرط باطل ولی مبطل عقد نیست.

۳) هم شرط و هم عقد صحیح است.                                  ۴) شرط باطل ولی عقد صحیح است.

۱۴- عبارت ” لو اشتری سلعتین فتسحق احدهما“ مربوط به کدام خیار است یا کدام خیار بوجود می‌آید؟

۱) خیار تفلیس                                                               ۲) خیار مجلس

۳) خیار شرط                                                                ۴) خیار تبعض صفقه

۱۵- ولو جعل لحالٍ ثمناً و لموجل ازید منه او فاوت بین‌الاجلین … ولو اجل البعض المعین … کدام گزینه در جای خالی مناسب است؟

۱) بطل، بطل                                                                  ۲) صح، صح

۳) بطل، صح                                                                  ۴) صح، بطل

۱۶- بیعی ” که در آن از قیمت خرید خبر داده نمی‌شود“ در کدام گزینه است؟

۱) مساومه                                                                    ۲) تولیه

۳) مرابحه                                                                      ۴) مواضعه

۱۷- معنای عبارت ” والقبض فی‌المنقول نقله و فی غیره التخلیه“ در کدام گزینه است؟

۱) قبض کردن اموال منقول به صورت انتقال آن محقق می‌شود و در بعضی موارد بصورت تخلیه.

۲) قبض کردن اموال غیرمنقول بصورت نقل و انتقال صورت می‌گیرد.

۳) قبض کردن در اموال منقول بصورت انتقال آن و غیر اموال منقول بواسطه رها گردانیدن مال و رفع موانع آن است.

۴) قبض کردن اموال غیرمنقول و غیرمنقول و سایر اموال به صورت تخلیه کردن محقق می‌شود.

۱۸- مرجع ضمیر(ه) در بِهِ کدام گزینه است” و به ینتقل الضمان الی المشتری اذا لم یکن له خیار”

۱) قبض ثمن                                                                  ۲) قبض مبیع

۳) تلف مبیع                                                                   ۴) تلف ثمن

۱۹- در بیع باغ چیزهایی که جزء توابع مبیع هستند کدامند؟

۱) زمین                                                                                    ۲) درختان باغ

۳) محل عبور و راه آب                                                   ۴) هر سه گزینه صحیح است.

۲۰- ” الا قاله فسخ لابیع فی حق المتعاقدین و الشفیع فلا تثبت بها شفعه“ این عبارت مبین کدام مطلب است ؟

۱) بوسیله اقاله حق اخذ به شفعه برای شریک بوجود نمی‌آید.

۲) شفعه اختصاص به بیع ندارد.

۳) بوسیله اقاله حق اخذ به شفعه بوجود می‌آید.

۴) اقاله بیع جدید محسوب می‌شود.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه ب صحیح است.
 2.  گزینه د صحیح است.
 3.  گزینه الف صحیح است.
 4. گزینه د صحیح است.
 5.  گزینه الف صحیح است.
 6. گزینه د صحیح است.
 7. گزینه ب صحیح است.
 8.  گزینه ب صحیح است.
 9. گزینه الف صحیح است.
 10. گزینه الف صحیح است.
 11. گزینه د صحیح است.
 12. گزینه ب صحیح است.
 13. گزینه الف صحیح است.
 14. گزینه د صحیح است.
 15. گزینه ج صحیح است.
 16. گزینه الف صحیح است.
 17. گزینه ج صحیح است.
 18. گزینه ب صحیح است.
 19. گزینه د صحیح است.
 20. گزینه الف صحیح است. اقاله فسخ است نه بیع.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 4 ؟