تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ بهمن ۹۴ ساعت ۱۳:۱۰
۹۴ چهارشنبه ۱۱ شهریور

از ابتدای بیع الی آداب بیع

 

۱- کدام گزینه در مورد تعریف بیع صحیح است؟

۱) لفظ دال علی نقل‌الملک بعوض معلوم.

۲) لفظ دال علی نقل الملک.

۳) ایجاب و قبول دالان علی نقل الملک مع التراضی.

۴) ایجاب و قبول دالان علی نقل الملک بعوض معلوم.

۲- با توجه به عبارت”فلا تکفی المعاطاه نعم یباح‌التصرف و یجوز‌الرجوع مع بقاءالعین“ بیع معاطاتی کدامیک از آثار زیر را دارد؟

۱) بطلان معامله                                                             ۲) ملکیت دائم

۳) اباحه تصرف                                                             ۴) ملکیت متزلزل

۳- عبارت ” الا ان یرضی المکره بعد زوال الکراهه“ بر چه مطلبی دلالت دارد؟

۱) نافذ نبودن عقد مکرَه                                                   ۲) نافذ بودن عقد مکرَه

۳) کامل بودن عقد                                                          ۴) باطل بودن عقد

۴- ضمیر هی ” در عبارت یشترط فی‌اللزوم الملک او اجازه‌المالک و هی کاشفه عن صحه‌العقد“ به چه کلمه‌ای برمی‌گرد؟

۱) لزوم                                                                         ۲) صحت

۳) کاشفه                                                                       ۴) اجازه

۵- با توجه به عبارت فوق ” و هی کاشفه عن صحه العقد“ کدام گزینه صحیح است؟

۱) ملکیت و اجازه مالک کاشف از صحت عقد از زمان اجازه است.

۲) ملکیت و اجازه مالک کاشف از صحت عقد از زمان وقوع است.

۳) مالکیت شرط صحت است.

۴) اجازه مالک ناقل است.

۶- اگر مالک عقد فضولی را اجازه ندهد … :

۱) مال خود(مبیع) را از مشتری پس می‌گیرد.

۲) اگر مشتری تصرفی کرده که اجرت به آن تعلق می‌گیرد مالک اجرت هم می‌گیرد.

۳) اگر مال مدتی که در دست مشتری بوده نماء و حاصلی دهد به مالک اصلی تعلق دارد و او از مشتری می‌گیرد.

۴) هرسه گزینه صحیح است.

۷- ” ولو باع غیر مملوک مع ملکه و لم یجز المالک … فی ملکه و تخیرالمشتری مع جهله“ ، کدام گزینه در جای خالی مناسب است ؟

۱) بطل                                                                          ۲) جاز

۳) صح                                                                          ۴) فسخ

۸- ” کما یصح العقد من‌المالک یصح من‌القائم مقامه و هم سته“ . قائم مقام مالک در انعقاد عقد چه کسانی هستند؟

۱) پدر، جد، وصی، وکیل، حاکم و امین حاکم، مقاص

۲) پدر، جد، وکیل، وارث، قیم ، حاکم

۳) پدر، جد، وصی، قیم، وکیل، حاکم

۴) پدر، جد، وصی، وکیل، مقاص، وارث

۹- معنای مقاص چیست؟

۱) ولی دم مقتول را گویند که حق قصاص دارد.

۲) کسی که از دیگری طلبی دارد و دلیلی برطلب خود ندارد.

۳) کسی که از دیگری طلبی دارد و بدهکار نمی‌پردازد و حق دارد طلب خود را به زور بردارد یا بگیرد.

۴) شخصی که از طرف حاکم شرع تعیین شده تا طلب دیگران را وصول کند.

۱۰- با توجه به عبارت ” یشترط کون المبیع مما یملکه“ کدام گزینه صحیح است؟

۱) یصح بیع‌الحر.

۲) یصح بیع‌المباحات قبل‌الحیازه.

۳) یصح بیع الخنزیر.

۴) یصح بیع‌الارض المفتوحه عنوه تبعاً لاثارالمتصرف.

۱۱- عبارت ” فلو باع الحمام الطائر لم یصح الا ان تقضی العاده بعوده“ به کدامیک از شرایط مبیع اشاره دارد؟

۱) یشترط کون المبیع مما یملکه.

۲) یشترط ان یکون مقدوراً علی تسلیمه.

۳) یشترط ان یکون طلقا.

۴) یشترط ان یکون عالماً بالثمن قدراً و جنساً و وصفاً.

۱۲- معنای عبارت ” اذا کان علوقها بعد الا رتهان“ چیست؟

۱) علقه شدن جنین را بعد ارتهان گویند.

۲) آبستن شدن کنیز بعد افلاس مولی گویند.

۳) آبستن شدن کنیز پس از گرو گذاشتن (ارتهان) توسط مولی را گویند.

۴) علقه شدن جنین بعد رهن کنیز را گویند.

۱۳- نظر مشهور در مورد بیع وقفی که منجر به خرابی است و بین موقوف علیهم نزاع شدید است چیست؟

۱) بیع وقف مطلقاً صحیح نیست.

۲) بیع وقف مطلقاً صحیح است.

۳) بیع وقف نقض غرض واقف است.

۴) فقط با جمع دو شرط در سئوال فوق بیع وقف صحیح است.

۱۴- ”ولو باع شاه غیرمعلومه من قطیعٍ… ولو باع قفیزاً من صبره …“ کدام گزینه در تکمیل عبارت صحیح است؟

۱) بطل، صح                                                                  ۲) بطل، بطل

۳) صح، بطل                                                                  ۴) صح، صح

۱۵- یعتبر مایراد طعمه ولو اشتراه بناءً علی‌الاصل جازفان خرج معیباً تخیر‌المشتری…

۱) بین‌الرد والارش                                                         ۲) یتعین‌الارش و ان کان اعمی.

۳) تعین الرد بعدالتصرف فی‌المبیع.                                   ۴) رجع بالثمن.

۱۶- مراد از محارفین در عبارت” ترک معامله المحارفین“ که یکی از آداب معامله است کدام گزینه است؟

۱) اشخاص فرومایه و پست.

۲) اشخاصی که در کسب آنان برکتی نیست.

۳) افراد ناقص مبتلا به مرض جذام و پیسی.

۴) افرادی که اموالشان شبهه ناک است.

۱۷- بهم زدن معامله با تراضی طرفین را چه می‌نامند؟

۱) انفساخ                                                                      ۲) فسخ

۳) شرط خیار                                                                ۴) اقاله

۱۸- عبارت” ترک‌الزیاده فی‌السلعه وقت النداء“ ناظر به کدام گزینه است؟

۱) مشتری در هنگام فریاد زدن دلال بر قیمت کالا نیفزاید.

۲) مشتری صبر کند تا دلال ساکت شود و سپس اگر خواست بخرد قیمت را زیاد کند بشرط اینکه وقت اذان نباشد.

۳) هنگام نماز و اذان معامله را ترک کنند.

۴) سود نگرفتن و ترک مطالبه سود هنگام ندای موذن.

۱۹- ” تلقی رکبان“ به چه معناست؟

۱) حرکت سوارکاران

۲) به پیشواز قافله رفتن

۳) مبادله با کاروان تجاری

۴) برای خرید و فروش به استقبال کاروان تجاری به بیرون شهر رفتن

۲۰- ” ترک توکل حاضر لبادٍ“ یعنی چه؟

۱) نباید به آدم صحرایی توکل کرد.

۲) شهرنشین برای بادیه نشین وکیل نشود.

۳) شخص حاضر در معامله انسان غایب وارد نشود.

۴) کسی که کیل کردن را بلد نیست عهده‌دار این امر نشود.

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه د صحیح است.
 2.  گزینه ج صحیح است.
 3. گزینه الف صحیح است.
 4.  گزینه د صحیح است.
 5. گزینه ب صحیح است.
 6.  گزینه د صحیح است.
 7.  گزینه ج صحیح است.
 8.  گزینه الف صحیح است.
 9.  گزینه ج صحیح است.
 10. گزینه د صحیح است.
 11. گزینه ب صحیح است.
 12. گزینه ج صحیح است.
 13. گزینه د صحیح است.
 14. گزینه الف صحیح است.
 15. گزینه الف صحیح است.
 16. گزینه ب صحیح است.
 17. گزینه د صحیح است.
 18. گزینه الف صحیح است.
 19. گزینه د صحیح است.
 20. گزینه ب صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 4 ؟