تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۱۳
۹۴ سه شنبه ۱۰ شهریور

آزمون کلی حقوق مدنی

 

۱- کدام یک از عبارات ذیل درست می‏باشد؟

۱) ابراء و اعراض واقعه حقوقی است.

۲) ابراء و اعراض هر دو به یک معنی و عمل واحد است.

۳) ابراء ناظر به حقوق دینی است و اعراض ناظر به حقوق عینی.

۴) ابراء ناظر به حقوق عینی است و اعراض ناظر بر حقوق دینی.

۲- بر طبق تعریفی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی از عقد به دست می‏دهد، عقد آن عمل حقوقی دوجانبه است که تنها ……

۱) ایجاد تعهد می ک‏ند.

۲) باعث ایجاد شخصیت حقوقی می‏گردد.

۳) در تعهد موجود تغییر ایجاد می‏نماید و یا اینکه آن را اسقاط می ک‏ند.

۴) موجب تملیک یک مال و یا استقرار حق انتفاع یا حق ارتفاق نسبت به آن می‏شود.

۳- بر طبق قانون مدنی، عقد معلق عقدی است که در آن …

۱) انشاء عقد بر حسب قصد، موقوف به امر دیگری باشد.

۲) اثر عقد بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد.

۳) انعقاد عقد بر حسب قصد، موقوف به امر دیگری باشد.

۴) انشاء عقد و اثر آن بر حسب قصد، موقوف به امر دیگری باشد.

۴- شرط فاسخ شرطی است که در صورت تحقق آن:

۱) برای مشروط له حق فسخ ایجاد می‏شود.

۲) عقد خود به خود فسخ می‏شود.

۳) شخص ثالثی که مورد توافق طرفین باشد می‏تواند عقد را فسخ کند.

۴) نوعی فسخ قضایی است که فقط قاضی حکم به فسخ عقد می‏دهد.

۵- در ارتباط با «تعهد به نفع شخص ثالث» کدام یک از گزینه‏های زیر صحیح نمی‏باشد؟

۱) معتبر شناختن تعهد به نفع شخص ثالث توسط مقنن، استثنایی است بر اصل نسبی بودن قراردادها

۲) موجود بودن شخص ثالث به هنگام انعقاد عقد ضروری نیست.

۳) در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکند، شخص ثالث ذینفع می‏تواند عقد را فسخ کند.

۴) برای آنکه تعهد به نفع شخص ثالث ایجاد شود قبول او شرط نیست.

۶- اشتباه در اوصاف جوهری مورد معامله …

۱) عقد را قابل فسخ می‏گرداند.

۲) عقد را غیرنافذ می‏سازد.

۳) موجب بطلان عقد می‏شود.

۴) هیچگونه اثری در سرنوشت عقد ندارد.

۷- برای آنکه پدری را وادار به فروش ملک مورد نظر خویش نمایند، او را تهدید می‏کنند که اگر این خواست را برآورده نسازد، تنها فرزندش را خواهند کشت. جهت آنکه اکراه تحقق یابد، تهدید مذکور در چه کسی باید موثر بیفتد؟

۱) پدر

۲) فرزند

۳) کافی است که در یکی از آنها موثر بیفتد.

۴) در پدر و فرزند هر دو، به نحوی که اگر در فرزند هم موثر نیافتاده باشد، اکراه تحقق نیافته است.

۸- به چه دلیل ضمان یکی از چند دین به نحو تردید موجب بطلان است؟

۱) مجهول بودن مورد عقد ضمان

۲) به جهت عدم رضایت مضمون له

۳)به‏جهت‏نامعلوم‏بودن میزان مسوولیت ضامن

۴) به جهت نامعین بودن موضوع عقد

۹- اگر در معامله، جهت آن تصریح شود و نامشروع باشد، حکم آن چیست؟

۱) باطل است.                                                                 ۲) صحیح است.

۳) غیرنافذ است.                                                              ۴) قابل فسخ است.

۱۰- از لحاظ طبیعت و چگونگی تعهد، کدام یک از تعهدات زیر، تعهد به نتیجه است؟ تعهد …

۱) بیطار                                                                         ۲) طبیب

۳) متصدی حمل و نقل                                                     ۴) وکیل دادگستری

۱۱- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، آیا بر طبق حقوق ایران دادگاه می تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نماید؟

۱) اگر وجه التزام تعیین شده آَشکارا زیاده از حد یا آشکارا ناچیز باشد، برحسب مورد می تواند آن را کاهش یا افزایش دهد.

۲) فقط اگر وجه التزام تعیین شده آشکارا زیاده از حد باشد می‏تواند آن را کاهش دهد.

۳) فقط اگر وجه التزام تعیین شده آشکارا ناچیز می‏باشد می‏تواند آن را افزایش دهد.

۴) نمی‏تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید.

۱۲- کدام یک از شروط مفصله باطل است ولی مفسد عقد نیست؟

۱) شرطی که نامشروع باشد.

۲) شرط خلاف مقتضای عقد.

۳) شرطی که موجب نامشروع گردیدن جهت معامله می‏شود.

۴) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

۱۳- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

۱) شرط نتیجه، آن است که نتیجه و فایده‏ای داشته باشد.

۲) شرط نتیجه، شرط تحقق نتیجه یکی از اعمال حقوقی است.

۳) شرط نتیجه، آن است که نتیجه یک عمل مادی یا حقوقی شرط شود.

۴) شرط نتیجه، شرط انجام عمل با فایده است.

۱۴- رضای مالک در صورتی می‏تواند عقد فضولی را نافذ گرداند که دارای شرایطی چند باشد. کدام مورد در زمره این شرایط نمی‏باشد؟

۱) اجازه می‏تواند مسبوق به رد باشد.

۲) از آنجا که اجاره یک عمل حقوقی است، در صورتی می‏تواند موثر افتد که مالک اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشد.

۳)رضای مالک باید به عنوان مالکیت و به قصد اجازه معامله فضولی اعلام شود.

۴) رضای باطنی و سکوت کافی نیست بلکه رضای مالک باید اعلام شود، خواه به طور صریح و خواه به گونه ضمنی.

۱۵- کدامیک از موارد زیر از مصادیق تعهد طبیعی است؟ نفقه …

۱) زوجه برای زمان گذشته                                              ۲) زوجه برای زمان آینده

۳) اقارب برای زمان گذشته                                              ۴) اقارب برای زمان آینده

۱۶- هرگاه مشتری مبیع را که مال قیمی بوده به شخص دیگری فروخته باشد و سپس بیع اقاله شود، مشتری مکلف به دادن چه مالی به بایع است؟

۱) بالاترین قیمت از زمان فروش مبیع به شخص ثالث تا زمان اقاله

۲) قیمت بازار در زمان فروش مبیع به شخص ثالث

۳) قیمت مبیع در زمان اقاله

۴) قیمتی که از فروش مال بدست آورده است.

۱۷- در ارتباط با ابراء کدام یک از گزینه‏های زیر صحیح نمی‏باشد؟

۱) ابراء مخصوص سقوط حقوق دینی است نه عینی

۲) ابراء یک عمل حقوقی تبعی می‏باشد نه اصلی

۳) ابراء ذمه یکی از اشخاصی که در مورد پرداخت دین مسوولیت تضامنی دارند، موجب ابراء ذمه دیگران نیز خواهد بود.

۴) با توجه به استقلال حقوقی اشخاص و اینکه شاید مدیون نخواهد رهین منت داین گردد، برای تحقق یافتن ابراء قبول مدیون لازم است.

۱۸- در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق …

۱) نخواهد گرفت، حتی اگر طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

۲) نخواهد گرفت، مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

۳) نخواهد گرفت، مگر اینکه طرفین معامله خلاف آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

۴) نخواهد گرفت، حتی اگر طرفین معامله خلاف آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

۱۹- تهاتر قهری دو دین وقتی اتفاق می‏افتد که اتحاد در …… وجود داشته باشد.

۱) جنس و سبب                                                              ۲) جنس، زمان و مکان

۳) سبب و زمان و مکان                                                   ۴) زمان و مکان

۲۰- کدام عبارت صحیح است؟

۱) برای تحقق مالکیت ما فی الذمه، جمع آمدن دو وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص ضروری است.

۲) در موردی که وارثی از مورث خود طلبکار است مالکیت ما فی الذمه رخ می‏دهد.

۳) در صورتی که مضمون عنه مالک ما فی الذمه خود شود باعث سقوط تعهد ضامن نمی‏شود.

۴) اگر مضمون له مورث ضامن باشد و بمیرد، ضامن مالک ما فی الذمه خود می‏شود ولی حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۳ صحیح است.

۲- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۱۸۳ ق.م.

۳- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۱۸۹ ق.م.

۴- گزینه ۲ صحیح است.

۵- گزینه ۳ صحیح است.

۶- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۰۰ق.م.

۷- گزینه ۱ صحیح است. به استنادمواد۲۰۴و۲۰۲ ق.م.

۸- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۱۹۰ ق.م.

۹- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۲۱۷ ق.م.

۱۰- گزینه ۳ صحیح است.

۱۱- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۲۳۰ق.م.

۱۲- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۲۳۲ ق.م.

۱۳- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۲۳۴ ق.م.

۱۴- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۲۵۰ ق.م.

۱۵- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۶۶ ق.م.

۱۶- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۸۶ ق.م.

۱۷- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۲۸۹ ق.م.

۱۸- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۲۹۳ ق.م.

۱۹- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۲۹۶ ق.م.

۲۰- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۳۰۰ ق.م.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 4 ؟