تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۱۴
۹۴ سه شنبه ۱۰ شهریور

آزمون کلی حقوق مدنی

 

۱- عقد خیاری، عقدی است که در آن:

۱) خیار شرط باشد.                                                        ۲) خیار غبن باشد.

۳) خیار عیب باشد.                                                          ۴) هر نوع خیاری باشد.

۲- در عقد معلق، حصول معلق علیه:

۱) همواره ناقل است.                                                       ۲) اصولاً ناقل است.

۳) همواره کاشف حقیقی است.                                          ۴) اصولاً کاشف حکمی است.

۳- در قراردادهای مکاتبه‏ای، زمان انعقاد عقد کدامیک از تاریخ‏های ذیل می‏باشد؟

۱) تاریخ وصول قبول                                                      ۲) تاریخ اعلام قبول

۳) تاریخ اطلاع از قبول                                                     ۴) تاریخ اعلام قطعی قبول

۴- در صورتیکه طرف ایجاب پیش از قبول فوت نماید، این حادثه چه تاثیری بر روابط طرفین می‏گذارد؟

۱) حق قبول با فوت طرف به وراثش منتقل می‏شود و همگی متفقاً می‏توانند ایجاب را قبول نمایند.

۲) حق قبول به وراث طرف منتقل می‏شود ولی وراث تنها در صورت رضایت موجب می‏توانند ایجاب را قبول نمایند.

۳) با فوت طرف، ایجاب از بین می‏رود.

۴) حق قبول به وراث طرف منتقل می‏شود و هر یک از ورثه به نسبت سهم خود می‏توانند ایجاب را قبول نمایند.

۵- در ایجاب همراه با التزام:

۱) رجوع از ایجاب ممکن است و هیچگونه مسئولیتی برای موجب به بار نمی‏آورد.

۲) رجوع از ایجاب ممکن نیست.

۳) رجوع از ایجاب ممکن است ولی در صورت ورود ضرر به طرف دیگر، موجب ضامن است.

۴) اصولاً رجوع از ایجاب ممکن نیست مگر اینکه دفع ضرر به طریق دیگر ممکن نباشد.

۶- در اختلاف میان طرفین عقد:

۱) اصل این است که طرفین نماینده می‏باشند.

۲) مدعی کسی است که می گو‏ید معامله به نیابت واقع شده است.

۳) مدعی کسی است که می‏گوید معامله برای خود او واقع شده است.

۴) ۱ و ۳

۷- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

۱) در اکراه همواره فشار از خارج واقع می‏شود.

۲) در اضطرار ممکن است فشار از خارج واقع شود.

۳) اکراه معنوی هیچگاه سبب بطلان عقد نخواهد شد.

۴) هر سه مورد

۸- معاملات مجنون ادواری:

۱) مطابق اصل صحت، صحیح است.

۲) به دلیل فقدان قصد، باطل است.

۳) اصولاً باطل است.

۴) نافذ نیست، مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.

۹- علم اجمالی در کدام یک از عقود ذیل کافی است؟

۱) جعاله                                                                         ۲) ضمان

۳) صلح                                                                          ۴) هر سه مورد

۱۰- هرگاه شرط نامشروع، انگیزه قاطع و جهت عقد باشد، سرنوشت عقد و شرط چه خواهد بود؟

۱) عقد صحیح ولی شرط باطل است.

۲) در صورت علم طرف به شرط نامشروع، عقد و شرط هر دو باطل است.

۳) عقد و شرط، هر دو، باطل است.

۴) در صورت اجرای شرط، عقد و شرط، هر دو باطل است.

۱۱- الفاظ عقود محمول است بر:

۱) معانی لغوی                                                                ۲) معانی حقیقی

۳) معانی عرفی                                                                ۴) معانی مجازی

۱۲- هرگاه متعهد از تعهد خود تخلف کند:

۱) متعهد له در صورتی می‏تواند خسارت بگیرد که تقصیر متعهد را ثابت کند.

۲) در صورتی از خسارت معاف می‏شود که بی‏تقصیری خود را ثابت کند.

۳) در صورتی از خسارت معاف می‏شود که قوه قاهره را ثابت کند.

۴) همواره باید خسارت بدهد.

۱۳- کدامیک از عبارات زیر صحیح نیست؟

۱) شرط نتیجه، قابل اسقاط نیست.

۲) حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه، قابل اسقاط است.

۳) شرط صفت، قابل اسقاط است.

۴) شرط فعل، قابل اسقاط است.

۱۴- در مورد وفای به عهد، کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

۱) وفای به عهده یک عمل حقوقی است و سبب اجرای تعهد می‏باشد.

۲) وفای به عهد یک عمل غیر حقوقی است و سبب سقوط تعهد می‏باشد.

۳) وفای به عهده یک عمل حقوقی است و سبب سقوط تعهد می‏باشد.

۴) وفای به عهد یک عمل غیر حقوقی است و سبب اجرای تعهد می‏گردد.

۱۵- هرگاه بر روی عوض حاصله از فروش مال غیر، معاملات متعددی واقع گردد:

۱) تنفیذ هر معامله مجب بطلان سابق و نفوذ معاملات بعدی می‏گردد.

۲) تنفیذ معامله نخست، موجب بطلان معاملات بعدی می‏گردد.

۳) تنفیذ آخرین معامله، موجب بطلان معاملات سابق می‏شود.

۴) تنفیذ معامله نخست، موجب نفوذ تمام معاملات می‏گردد.

۱۶- در مورد ابراء با شرط عوض، کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

۱) شرط عوض در ابراء باطل است ولی مبطل نیست.

۲) از آنجایی که شرط نیاز به قبول طرف دارد، یا ماهیات ابراء که ایقاع است منافات دارد و لذا باطل و مبطل ابراء است.

۳) از آنجائیکه شرط، فرع بر ابراء است، هم ابراء و هم شرط صحیح است و تحقق شرط عوض، نیاز به قبول طرف ندارد.

۴) شرط عوض در ابراء صحیح است ولی تحقق شرط، نیاز به قبول مدیون دارد.

۱۷- در صورت اختلاف مکان تادیه دینین:

۱) تهاتر قراردادی است.                                                   ۲) تهاتر ایقاعی است.

۳) تهاتر قضایی است.                                                      ۴) ۱ و ۲

۱۸- هرگاه کسی مال غیر را تلف کند:

۱) در هر حال ضامن بدل آن مال خواهد بود.

۲) فقط در صورت ارتکاب تقصیر، ضامن بدل آن مال خواهد بود.

۳) ضامن بدل آن مال خواهد بود مگر اینکه بی‏تقصیری خود را ثابت نماید.

۴) ضامن بد ل آن مال خواهد بود، هرچند تلف مستند به قوه قاهره باشد.

۱۹- هرگاه کسی سبب ورود خسارت به دیگری شود:

۱) در هر حال مسوول جبران خسارت است.

۲) مسوول جبران خسارت است مگر اینکه بی‏تقصیری خود را ثابت کند.

۳) مسوول جبران خسارت است مگر اینکه قوه قاهره را ثابت نماید.

۴) در صورتی مسئول جبران خسارت است که تقصیر او ثابت شود.

۲۰- هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی نباشد:

۱) عامل در هر حال مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود.

۲) عامل در صورتی مستحق اجرت المثل است که به خود وعده دریافت آن را داده باشد.

۳) عامل در صورتی مستحق اجرت المثل است که عادتاً خود را مهیای آن عمل نموده باشد.

۴) موارد ۲ و ۳

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۱۸۸ قانون مدنی.

۲- گزینه ۲ صحیح است.

۳- گزینه ۴ صحیح است.

۴- گزینه ۳ صحیح است.

۵- گزینه ۲ صحیح است.

۶- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۱۹۶ ق.م.

۷- گزینه ۴ صحیح است.

۸- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۱۲۱۳ ق.م.

۹- گزینه ۴ صحیح است.

۱۰- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۱۷ ق.م.

۱۱- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۲۴ ق.م.

۱۲- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۲۷ ق.م.

۱۳- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۴۴ ق.م.

۱۴- گزینه ۱ صحیح است.

۱۵- گزینه ۴ صحیح است.

۱۶- گزینه ۴ صحیح است.

۱۷- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۲۹۸ ق.م.

۱۸- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۳۲۸ ق.م.

۱۹- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۳۳۱ ق.م.

۲۰- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۳۳۶ ق.م.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 8 ؟