تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۵۵
۹۴ دوشنبه ۰۹ شهریور

مواد ۹۵۶ الی ۱۰۳۳ و ۱۱۵۸ الی ۱۲۵۷قانون مدنی

 

۱- کدامیک از حقوق ذیل به طور جزئی قابل اسقاط است؟

۱) حق شفعه                                                                   ۲) حق عزل وکیل

۳) حق انتقال به غیر                                                         ۴) سلب تمام حقوق مدنی به طور جزیی

۲- سلب حق تمتع از حقوق مدنی به چه نحو جایز است؟

۱) سلب قسمتی از حقوق مدنی به طور کلی                        ۲) سلب قسمتی از حقوق مدنی به طور جزئی

۳) سلب تمام حقوق مدنی به طور کلی                                ۴) حق اشتغال

۳- اتباع بیگانه در ایران از … محروم می‏باشند.

۱) حقوق ارثی

۲) حقوق منحصر به اتباع ایران در قانون

۳) حقوق مربوط به نکاح

۴) حق اشتغال

۴- تعهدات زوجین که تابعیت آنها متفاوت است تابع …

۱) قانون کشور متبوع زوج است.

۲) قانون تعیین شده بوسیله خود زوجین در عقد نکاح می‏باشد.

۳) قانون هر یک از زوجین است.

۴) قانون کشور متبوع زوجه است.

۵- مالکیت اشیاء غیر منقول تابع قانون…

۱) محل دادگاه مورد مراجعه است.                                    ۲) محل وقوع مال است.

۳) کشور متبوع مالک است.                                              ۴) کشور متبوع فروشنده است.

۶- قانون حاکم بر قرارداد یک ایرانی و یک انگلیسی که در ایران منعقد می‏شود تابع …

۱) قانون ایران است.                                                        ۲) قانون انگلیس است.

۳) قانون کشور مرضی الطرفین است.                               ۴) قانون محل ایفای تعهد است.

۷- دعاوی از حیث اصول محاکمات و صلاحیت دادگاه تابع قانون …

۱) مرضی الطرفین است.                                                  ۲) محل اقامه است.

۳) محل اجرای حکم است.                                                 ۴) محل وقوع منشاء دعوی است.

۸- تغییر اقامتگاه به چه نحو ممکن است؟

۱) قرارداد طرفین                                                            ۲) سکونت حقیقی در محل دیگر

۳) تغییر مرکز مهم امور                                                   ۴) هر سه مورد

۹- اقامتگاه ماموران دولتی محلی است که …

۱) در آن جا ماموریت ثابت دارند.                                    ۲) در آن جا ماموریت دارند.

۳) در آن جا ماموریت موقت دارند.                                   ۴) در آن جا ماموریت مهم دارند.

۱۰- جنون در چه صورت موجب حجر خواهد بود؟

۱) در هر صورت

۲) در صورتی که مستقر و ادواری باشد.

۳) در صورتی که مستقر و دائمی باشد.

۴) هر سه مورد

۱۱- معاملات غیر رشید در اموال خود چه وضعیتی دارد؟

۱) با اجازه ولی صحیح است.                                            ۲) غیر نافذ است.

۳) تملکات بلاعوض او صحیح است.                                  ۴) هر سه مورد

۱۲- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده چه کسی خواهد بود؟

۱) قیم موقت                                                                   ۲) وصی

۳) مدعی العموم                                                               ۴) امین

۱۳- در صورتی که معاملات قیم نیاز به تصویب دادستان داشته باشد تصویب دادستان منوط به …

۱) ملائت مولی علیه است.                                                 ۲) ملائت قیم است.

۳) مصلحت مولی علیه است.                                             ۴) هر سه مورد

۱۴-اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق مراجعت کند …

۱) در صورتی که مراجعت قبل از انقضای مدت عده باشد نسبت به طلاق حق رجوع دارد.

۲) نسبت به طلاق حق رجوع ندارد مگر اینکه مدت عده منقضی شده باشد.

۳) در صورتی که مراجعت قبل از انقضای مدت عده باشد نسبت به طلاق حق رجوع ندارد مگر به حکم محکمه

۴) در هیچ صورت نسبت به طلاق حق رجوع ندارد.

۱۵- در چه صورت وراث غایب مفقودالاثر می‏توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او از محکمه تقاضا کنند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد؟

۱) غایب مزبور کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد.

۲) ۲ سال تمام از تاریخ آخرین خبر غایب گذشته باشد.

۳) یک سال از تاریخ اولین اعلان در روزنامه کثیرالانتشار بگذرد و حیات غایب ثابت نشود.

۴) در صورت جمع شرایط سه‏گانه فوق

۱۶- کدام عبارت صحیح است؟

۱) اقامتگاه اشخاص کبیری که نزد دیگری کار می‏کنند و در منزل او سکونت دارند همان اقامتگاه کارفرما است.

۲) اقامتگاه اشخاص صغیری که نزد دیگری کار می‏کنند و در منزل او سکونت دارند همان اقامتگاه کارفرما است.

۳) اقامتگاه اشخاصی که نزد دیگری کار می‏کنند و در منزل او سکونت دارند همان اقامتگاه کارفرما است.

۴) ۱ و ۲

۱۷- کدام عبارت صحیح است؟

۱) حمل همواره از حقوق مدنی متمتع می‏گردد.

۲) حمل از حقوق مدنی متمتع می‏گردد ولو اینکه زنده به دنیا نیاید.

۳) حمل از حقوق مدنی متمتع می‏گردد مشروط بر اینکه زنده به دنیا بیاید.

۴) حمل هیچگاه از حقوق مدنی متمتع نمی‏گردد.

۱۸- روابط مالی زوجین تابع قانون…

۱) اقامتگاه زوجه است.                                                    ۲) اقامتگاه زوج است.

۳) قانون مرضی الطرفین است.                                         ۴) اقامتگاه زوجین است.

۱۹- هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود…

۱) ضامن نخواهد بود.

۲) ضامن خواهد بود.

۳) ولی او ضامن خواهد بود.

۴) در صورت مقصر بودن، ضامن خواهد بود.

۲۰- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون اجازه دولت … است.

۱) باطل                                                                          ۲) غیر نافذ

۳) قابل فسخ از سوی زن                                                 ۴) صحیح

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۹۵۹ قانون مدنی.

۲- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۹۵۹ ق.م.

۳- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۹۶۱ ق.م.

۴- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۹۶۳ ق.م.

۵- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۹۶۶ ق.م.

۶- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۹۶۸ ق.م.

۷- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۹۷۱ ق.م.

۸- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۱۰۰۴ ق.م.

۹- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۱۰۰۷ ق.م.

۱۰- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۱۲۱۱ق.م.

۱۱- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۱۲۱۴ ق.م.

۱۲- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۱۲۲۴ ق.م.

۱۳- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۱۲۴۱ ق.م.

۱۴- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۱۰۳۰ ق.م.

۱۵- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۱۰۲۵ ق.م.

۱۶- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۱۰۰۹ ق.م.

۱۷- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۹۵۷ ق.م.

۱۸- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۹۶۳ ق.م.

۱۹- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۱۲۱۶ ق.م.

۲۰- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۱۰۶۰ق.م.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 1 ؟