تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۵۱
۹۴ دوشنبه ۰۹ شهریور

مواد ۵۱۸ الی ۸۲۵ قانون مدنی

 

۱- تعهد عامل به مواظبت از زرع و تعهد وی به زراعت نمودن محصول معین به ترتیب چه نوع تعهدی است؟

۱) تعهدبه وسیله، تعهد به نتیجه                                        ۲) تعهد به وسیله، تعهد به وسیله

۳) تعهد به نتیجه، تعهد به وسیله                                       ۴) تعهد به نتیجه، تعهد به نتیجه

۲- اگر شرط شده باشد که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد بود…

۱) عقد صحیح و شرط باطل است.                                     ۲) عقد و شرط صحیح است.

۳) عقد و شرط باطل است.                                                ۴) عقد منفسخ می‏شود.

۳- عامل چه زمانی مستحق جعل می‏گردد؟

۱) زمان تسلیم متعلق جعاله                                             ۲) زمان انجام متعلق جعاله

۳) ابتدای عقد جعاله                                                         ۴) گزینه ۱ و ۲

۴- کدامیک از موارد ذیل در شرکت ضمان آور نیست؟

۱) تصرف مادی شریک بدون اذن سایر شرکاء

۲) تصرف حقوقی شریک بدون اذن سایر شرکاء

۳) تصرف حقوقی شریک بدون اذن سایر شرکاء در سهم اختصاصی خود

۴) تصرف مادی شریک بدون اذن سایر شرکاء در سهم اختصاصی خود

۵- وجود دین ادا نشده در ترکه تقسیم نشده چه وضعیتی را بوجود می‏آورد؟

۱) باعث بطلان تقسیم می‏شود.

۲) باعث بطلان تقسیم نمی‏شود.

۳) باعث می‏شود تقسیم غیرقابل استناد باشد.

۴) باعث بطلان تقسیم نمی‏شود ولی طلبکار حق فسخ تقسیم را دارد.

۶- منافع حاصل از ودیعه از آن کیست؟

۱) منافع متصله از آن مالک است.

۲) منافع منفصله و متصله از آن مالک است.

۳) منافع منفصله از آن امین است.

۴) منافع منفصله و متصله از آن امین است.

۷- کدام مورد جایز است؟

۱) عاریه دادن مال عاریه                                                 ۲) عاریه دادن مورد اجاره

۳) اجاره دادن مال موضوع حق انتفاع                                ۴) هیچکدام

۸- کدامیک از موارد ذیل قرض محسوب می‏شود؟

۱) تملیک دین                                                                  ۲) تملیک منفعت مال

۳) واگذاری حق انتفاع                                                       ۴) هیچکدام

۹- وکالت عقدی است…

۱) اصولاً مجانی                                                              ۲) اصولاً با اجرت

۳) مجانی یا با اجرت                                                       ۴) گزینه ۲ و ۳

۱۰- شرط اسقاط حق عزل ضمن وکالت…

۱) باطل و مبطل عقد است.                                                ۲) صحیح و الزام آور است.

۳) باطل است.                                                                 ۴) قابل فسخ است.

۱۱- ضمان از دین مبهم…

۱) باطل است.                                                                 ۲) قابل فسخ است.

۳) غیرنافذ است.                                                              ۴) صحیح است.

۱۲- در تحقق حواله اراده چه کسی لازم است؟

۱) محیل و محال علیه                                                      ۲) محال علیه و محتال

۳) محیل و محتال                                                            ۴) محیل، محتال و محال علیه

۱۳- عقد کفالت واقع می‏شود با…

۱) رضای کفیل و قبول مکفول و مکفول له.

۲) قبول کفیل و رضای مکفول و مکفول له.

۳) رضای کفیل و رضای مکفول.

۴) رضای کفیل و مکفول له.

۱۴- در کدامیک از موارد ذیل کفیل بری می‏شود؟

۱) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

۲) در صورتی که مکفول کفیل را ابراء کند.

۳) در صورت فوت مکفول له.

۴) هر سه مورد

۱۵- اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد این التزام:

۱) صحیح است.                                                               ۲) نافذ نیست.

۳) باطل است ولی مبطل عقد نیست.                                   ۴) باطل و مبطل عقد است.

۱۶- صلح در مقام بیع متضمن…

۱) حق شفعه است.                                                           ۲) خیار حیوان است.

۳) خیار مجلس است.                                                       ۴) هیچکدام

۱۷- در عقد رهن استمرار قبض شرط … است.

۱) صحت                                                                        ۲) لزوم

۳) نفوذ                                                                           ۴) هیچکدام

۱۸- تبدیل رهن به مال دیگر در چه صورت مجاز است؟

۱) در هیچ صورت مجاز نیست.

۲) در هر صورت مجاز است.

۳) در صورت تراضی طرفین مجاز است.

۴) در صورت هم ارزش بودن مال جدید با مال مرهونه و آسان بودن فروش آن مجاز است.

۱۹- ماهیت حقوقی هبه … می‏باشد.

۱) عقد رضایی                                                                ۲) ایقاع تشریفاتی

۳) عقد عینی                                                                    ۴) ایقاع عینی

۲۰- در کدام مورد حق شفعه بوجود می‏آید؟

۱) در بیع فاسد                                                               ۲) در بیع خیاری

۳) در معاوضه                                                                ۴) صلح در مقام بیع

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۵۳۶ قانون مدنی.

۲- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۵۵۸ ق.م.

۳- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۵۶۷ ق.م.

۴- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۵۸۳ ق.م.

۵- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۶۰۶ ق.م.

۶- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۶۲۳ ق.م.

۷- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۶۳۶ ق.م.

۸- گزینه ۴ صحیح است.

۹- گزینه ۴ صحیح است. به استنادمواد ۶۵۹ و۶۷۷ ق.م.

۱۰- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۶۷۹ ق.م.

۱۱- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۶۹۴ ق.م.

۱۲- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۷۲۵ ق.م.

۱۳- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۷۳۵ ق.م.

۱۴- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۷۴۶ ق.م.

۱۵- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۷۴۱ ق.م.

۱۶- گزینه ۴ صحیح است.

۱۷- گزینه ۴ صحیح است.

۱۸- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۷۸۴ ق.م.

۱۹- گزینه ۳ صحیح است. به استنادمواد۷۹۵ و۷۹۸ ق.م.

۲۰- گزینه ۲ صحیح است. به استنادمواد۸۰۸،۸۱۳،۸۱۴و۷۵۹ ق.م.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 7 ؟