تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۰۸:۴۳
۹۴ یکشنبه ۰۸ شهریور

مواد ۳۹۵ الی ۵۱۷ قانون مدنی

 

۱- در کدام مورد خیار مجلس راه ندارد؟

۱) معامله با خود                                                             ۲) مرگ یکی از دوطرف در مجلس عقد

۳) عقد با مکاتبه                                                              ۴) هیچکدام

۲- خیار شرط مختص چه کسی می‏باشد؟                       

۱) بایع                                                                           ۲) مشتری

۳) شخص ثالث                                                               ۴) هر سه مورد

۳- خیار تاخیر ثمن در کدام مورد راه دارد؟                     

۱) عین معین                                                                   ۲) کلی در معین

۳) مبیع کلی                                                                    ۴) ۱ و ۲

۴- اگر در ضمن عقد، خیار عیب ساقط شود صاحب کالای معیب چه حقی خواهد داشت؟

۱) اخذ ارش

۲) فسخ عقد به استناد خیار تخلف از شرط

۳) فسخ عقد به استناد خیار غبن

۴) هیچکدام

۵- اگر تدلیس سبب ایجاد اشتباه مؤثر در عقد شود وضعیت عقد چگونه خواهد شد؟

۱) غیرنافذ                                                                      ۲) قابل فسخ

۳) باطل                                                                          ۴) منفسخ

۶- خیار تبعض صفقه در کدام مورد راه دارد؟

۱) عین معین                                                                   ۲) کلی در معین

۳) کلی فی الذمه                                                               ۴) هر سه مورد

۷- کدام یک از خیارات ذیل، ویژه عقد جایز است؟

۱) خیار غبن                                                                   ۲) خیار تخلف وصف

۳) خیار تخلف شرط                                                        ۴) هیچکدام

۸- در کدام مورد خیار شرط راه دارد؟

۱) عقد نکاح                                                                     ۲) عقد وقف

۳) عقد صلح                                                                    ۴) عقد ضمان

۹- اگر مشتری برای ثمن به گونه تضامنی ضامن بدهد، خیار تاخیر ثمن…

۱) ساقط می‏شود.                                                            ۲) ساقط نمی‏شود.

۳) اصولاً ساقط می‏شود.                                                  ۴) اصولاً ساقط نمی‏شود.

۱۰- کدام خیار فوری نیست؟

۱) خیار تخلف وصف                                                      ۲) خیار رویت

۳) خیار تاخیر ثمن                                                          ۴) هر سه مورد

۱۱- اگر در یک عقد بایع متعدد باشد در صورت معیوب بودن مبیع، مشتری…

۱) می‏تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

۲) حق فسخ ندارد.

۳) فقط حق فسخ دارد و حق اخذ ارش ندارد.

۴) نمی‏تواند تبعیض کند.

۱۲- کدام خیار، مختص مشتری نیست؟

۱) خیار حیوان در صورتی که فقط مبیع حیوان باشد.

۲) خیار مجلس در صورتی که بایع ضمن عقد خیار خود را ساقط کرده باشد.

۳) خیار شرط برای مشتری

۴) هیچکدام

۱۳- عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره ایجاد شود موجب … است.

۱) بطلان                                                                        ۲) انفساخ

۳) خیار فسخ                                                                  ۴) عدم نفوذ

۱۴- اجاره سهم مشاع بدون اذن شریک…

۱) باطل است.                                                                 ۲) نافذ است.

۳) غیر نافذ است.                                                             ۴) قابل فسخ است.

۱۵- هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره… می‏شود.

۱) منفسخ                                                                       ۲) فسخ

۳) باطل                                                                          ۴) غیر نافذ

۱۶- تعمیرات و مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده کیست؟

۱) همواره موجر                                                              ۲) همواره مستاجر

۳) اصولاً موجر                                                               ۴) اصولاً مستاجر

۱۷- اگر شخص ثالثی قبل یا بعد از قبض بدون ادعای حقی در عین مستاجره یا منافع آن، مزاحم مستاجر گردد، وی چه حقی دارد؟

۱) در هر دو صورت حق فسخ

۲) قبل از قبض حق فسخ، بعد از قبض حق رجوع به مزاحم

۳) قبل از قبض حق رجوع به موجر، بعد از قبض حق رجوع به مزاحم

۴) قبل از قبض حق فسخ، بعد از قبض حق رجوع به موجر

۱۸- در کدام مورد موجر حق فسخ اجاره را دارد؟

۱) اعسار مستاجر

۲) عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر

۳) تعدی و تفریط مستاجر

۴) هر سه مورد

۱۹- اجاره مال موقوفه توسط متولی پس از فوت وی…

۱) باطل می‏شود.

۲) باطل نمی‏شود.

۳) منفسخ می‏شود.

۴) اجاره با فوت او به حال خود باقی می‏ماند ولی تنفیذ آن با وراث است.

۲۰- اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است، در صورت موت او چه وضعیتی می‏یابد؟

۱) حال می‏شود.                                                              ۲) حال نمی‏شود.

۳) اصولاً حال می‏شود.                                                    ۴) اصولاً حال نمی‏شود.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۴ صحیح است.

۲- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۳۹۹ قانون مدنی.

۳- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۴۰۲ ق.م.

۴- گزینه ۴ صحیح است.

۵- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۴۳۹ ق.م.

۶- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۴۴۱ ق.م.

۷- گزینه ۴ صحیح است.

۸- گزینه ۳ صحیح است.

۹- گزینه ۲صحیح است. به استنادحاشیه ۱ ماده ۴۰۸از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان

۱۰- گزینه ۳صحیح است. به استناد ماده ۴۱۵ق.م.

۱۱- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۴۳۳ق.م.

۱۲- گزینه ۴ صحیح است.

۱۳- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۴۸۰ ق.م.

۱۴- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۴۷۵ ق.م.

۱۵- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۴۸۱ ق.م.

۱۶- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۴۸۶ ق.م.

۱۷- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۴۸۸ ق.م.

۱۸- گزینه ۱ صحیح است.

۱۹- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۴۹۹ ق.م.

۲۰- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۵۰۵ ق.م.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 5 ؟