تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۵۳
۹۴ یکشنبه ۰۸ شهریور

مواد ۳۳۸ الی ۳۹۵ قانون مدنی

 

۱- در کدام مورد بیع صحیح نیست؟

۱) مقدار و جنس و وصف عین معین در عقد ذکر نشود.

۲) مبیع قابلیت تعیین را در آینده داشته باشد.

۳) اوصافی که در قصد مشترک از انگیزه‏های اصلی معامله است تعیین نشود.

۴) هر سه مورد

۲- معامله کدامیک صحیح است؟ (غیر نافذ است)

۱) ورشکسته

۲) وکیلی که خارج از حدود اختیارش عمل کند.

۳) مست

۴) بیهوش

۳- در صورتیکه مبیع کلی باشد بیع وقتی صحیح است که…

۱) مقدار و جنس و وصف در عقد بیان شود.

۲) مقدار و جنس و وصف در سند اثبات کننده عقد بیان شود.

۳) مقدار و جنس و وصف در نزد طرفین معلوم باشد.

۴) نمونه مقدار و جنس و وصف آن معلوم بشود.

۴- بیع عینی که وجود ندارد ولی در آینده ساخته می‏شود چه وضعیتی دارد؟

۱) صحیح است.                                                               ۲) قابل فسخ است.

۳) باطل است.                                                                 ۴) غیر نافذ است.

۵- کدامیک از امور ذیل اثر عقد است؟

۱) تملیک                                                                        ۲) جواز

۳) لزوم                                                                          ۴) صحت

۶- اگر شرط شود که ملکیت قبل از عقد به متعاملین منتقل شود شرط … و عقد … است.

۱) باطل، صحیح                                                              ۲) باطل، باطل

۳) صحیح، صحیح                                                           ۴) صحیح، باطل

۷- در بیع فضولی قدرت بر تسلیم در زمان … عقد معتبر است.

۱) انعقاد                                                                         ۲) اجرا

۳) اجازه                                                                         ۴) انشاء

۸- اگر بایع نسبت به همه مورد بیع قدرت تسلیم داشته باشد اما نسبت به موضوع شرط مندرج در آن قدرت تسلیم نداشته باشد، بیع … است.

۱) صحیح                                                                       ۲) باطل

۳) غیرنافذ                                                                      ۴) غیر قابل استناد

۹- در کدام مورد حق حبس وجود ندارد؟

۱) هرگاه دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست مدیون قرار اقساط یا مهلت عادله بدهد.

۲) هرگاه ثمن به تاخیر افتد تا موعد تسلیم مبیع فرا رسد.

۳) هرگاه برای فروشنده یا خریدار امکان تسلیم مبیع یا ثمن نباشد.

۴) هیچکدام

۱۰- کدامیک از موارد ذیل بیع همراه با توابع مبیع محسوب می‏شود؟

۱) حمل در بیع حیوان                                                      ۲) اشجار در بیع باغ

۳) فروش با جایزه                                                           ۴) همه موارد

۱۱- هرگاه مبیع تجزیه پذیر، زیاده از مقدار معین باشد بایع چه حقی دارد؟

۱) بایع حق فسخ معامله را دارد.

۲) بایع حق دارد به نسبت زیاده، ثمن بیشتری از مشتری دریافت کند.

۳) زیاده مال بایع است.

۴) بایع حق اخذ زیاده یا فسخ معامله را دارد.

۱۲- در صورتیکه مبیع کلی پس از تعیین مصداق تلف شود…

۱) در حکم تلف مبیع معین است و بیع باطل است.

۲) بایع الزام به تسلیم فرد دیگری از کلی می‏شود.

۳) بیع منفسخ می‏شود.

۴) تلف از مال مشتری است.

۱۳-در مورد تلف مبیع به وسیله شخص ثالث قبل از تسلیم وضعیت بیع چگونه می‏شود؟

۱) بیع منفسخ می‏شود.

۲) مشتری حق فسخ دارد.

۳) بیع باطل می‏شود.

۴) فروشنده ضامن مثل و یا قیمت مبیع است.

۱۴- مقصود از واژه ضمان، در« ضمان درک» چیست؟

۱) ضمان قراردادی                                                          ۲) ضمان قهری

۳) ضمان بدلی                                                                ۴) ضمان معاوضی

۱۵- ضمان درک ویژه … است.

۱) عین معین                                                                   ۲) کلی در معین

۳) کلی فی الذمه                                                               ۴) هر سه مورد

۱۶- در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال…

۱) می‏شود.                                                                     ۲) اصولاً می‏شود.

۳) نمی‏شود.                                                                    ۴) اصولاً نمی‏شود.

۱۷- کدام مورد متعلق به مشتری می‏شود؟

۱) اشجار در بیع باغ                                                        ۲ زراعت در بیع زمین

۳) میوه در بیع درخت                                                      ۴) حمل در بیع حیوان

۱۸- اذن فروشنده در قبض … شرط نیست.

۱) کلی در معین                                                               ۲) عین معین

۳) کلی فی الذمه                                                               ۴) هیچکدام

۱۹- بیع یک کالا به شرط مقدار معین قبل از تعیین مقدار آن…

۱) واقع نمی‏شود.                                                             ۲) صحیح است.

۳) متزلزل است.                                                              ۴) غیر نافذ است.

۲۰- هرگاه کالایی معین به عنوان جنس خاص فروخته شود و درواقع از آن جنس نباشد وضعیت بیع چگونه است؟

۱) باطل                                                                          ۲) قابل فسخ

۳) صحیح و نافذ                                                              ۴) غیر نافذ

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۳۴۲ قانون مدنی.

۲- گزینه ۲ صحیح است.به استناد ماده ۳۴۵ ق.م.

۳- گزینه ۳ صحیح است.

۴- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۳۶۱ ق.م.

۵- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۳۶۲ ق.م.

۶- گزینه ۳ صحیح است.

۷- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۳۷۱ ق.م.

۸- گزینه ۱ صحیح است.

۹- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۳۷۷ ق.م.

۱۰- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۳۵۸ ق.م.

۱۱- گزینه ۳ صحیح است.به استناد ماده ۳۸۴ ق.م.

۱۲- گزینه ۳ صحیح است.به استناد ماده ۳۸۷ ق.م.

۱۳- گزینه ۱ صحیح است.

۱۴- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۳۹۰ ق.م.

۱۵- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۳۹۰ ق.م.

۱۶- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۳۶۳ق.م.

۱۷- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۳۵۸ ق.م.

۱۸- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۳۷۴ ق.م.

۱۹- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۳۴۳ ق.م.

۲۰- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۳۵۳ ق.م.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 10 ؟