تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۴۰
۹۴ شنبه ۰۷ شهریور

مواد ۱۸۳ الی ۳۰۰ قانون مدنی

 

۱- اثر عقد معلق پیش از وقوع شرط چیست؟

۱) تمام آثارش ظاهر می‏شود.

۲) حقی که در اثر عقد بوجود می‏آید در حدود مقتضای خود نفوذ حقوقی دارد.

۳) هنوز عقد وجود حقوقی پیدا نکرده است.

۴) هیچ اثری ندارد.

۲- اشتباه در کدامیک از امور زیر عقد را باطل می‏کند؟

۱) اوصاف مهم مورد عقد                                                 ۲) جهت عقد

۳) ارزش مورد معامله                                                     ۴) ماهیت عقد

۳- اگر هنگام معامله، معامله کننده تصریح نکند که به وکالت از موکل خود عقد را منعقد می‏سازد آن معامله…

۱) برای خود او محسوب می شود.                                    ۲) برای موکل او محسوب می‏شود.

۳) برای هر دو محسوب می‏شود.                                      ۴) باطل محسوب می‏شود.

۴- شخصی یک ظرف عتیقه را به مبلغی معین خریداری می‏کند با این تصور که جنس آن از برنج است ولی پس از معامله معلوم می‏شود که جنس آن از مفرغ بوده است. این معامله…

۱) باطل است.                                                                 ۲) صحیح است.

۳) غیر نافذ است.                                                             ۴) قابل فسخ است.

۵- معامله مکره… است.

۱) قابل فسخ                                                                   ۲) در همه حال غیر نافذ

۳) در همه حال باطل                                                        ۴) بر حسب مورد غیر نافذ یا باطل

۶- معامله در نتیجه سوء استفاده از اضطرار چه وضعیتی دارد؟

۱) صحیح                                                                       ۲) باطل

۳) غیر نافذ                                                                     ۴) صحیح و قابل ابطال

۷- در کدام مورد باید مورد معامله در هنگام معامله موجود باشد؟

۱) عین معین                                                                   ۲) کلی در معین

۳) کلی فی الذمه                                                               ۴) ۱ و ۲

۸- اگر در معامله جهت آن تصریح نشود ولی واقعاً جهت نامشروع مشترک بین طرفین عقد باشد، معامله چه وضعیتی دارد؟

۱) صحیح است.

۲) غیر نافذ است.

۳) باطل است.

۴) هیچ تاثیری در عقد ندارد ولی اگر بعداً این جهت آشکار شود باعث بطلان عقد می‏شود.

۹- اصل لزوم در کدامیک از عقود ذیل موجود است؟

۱) جایز                                                                          ۲) خیاری

۳) لازم                                                                           ۴) هر سه مورد

۱۰- اگر تردید شود که مورد معامله در زمان تشکیل عقد معلوم بوده است، معامله چه وضعیتی دارد؟

۱) صحیح است.                                                               ۲) باطل است.

۳) غیر نافذ است.                                                             ۴) حکم مشخصی ندارد.

۱۱- خسارت تخلف از انجام تعهد در صورتی قابل مطالبه است که…

۱) زمان انجام تعهد متصل به عقد باشد.

۲) زمان انجام تعهد سپری شده باشد.

۳) زمان انجام تعهد صریحاً بوسیله طرفین معین شده باشد.

۴) انجام تعهد زمان نداشته باشد.

۱۲- کدامیک از شروط ذیل باطل است؟

۱) شرط مجهول                                                              ۲) شرط بدون فایده

۳) شرط مطلق                                                                 ۴) شرط با جهت نامشروع

۱۳- کدامیک از موارد ذیل صحیح نیست؟

۱) درج هبه به صورت شرط نتیجه                                    ۲) درج طلاق به صورت شرط نتیجه

۳) درج وقف به صورت شرط نتیجه                                  ۴) هر سه مورد

۱۴-اگر پس از عقد انجام شرط غیر ممکن شود…

۱) عقد باطل می‏شود.                                                       ۲) عقد غیر نافذ می‏شود.

۳) عقد قابل فسخ می‏شود.                                                 ۴) عقد نافذ و غیر قابل فسخ می‏شود.

۱۵- اگر ضمن بیع شرط شده باشد که خریدار برای اقساط ثمن، خانه مسکونی خود را نزد فروشنده رهن گذارد و او از انجام شرط خودداری کند، معامله…

۱) قابل فسخ است.                                                           ۲) غیر نافذ است.

۳) قابل فسخ نیست.                                                         ۴) معلق است.

۱۶- معامله فضولی برای کدامیک از این اشخاص الزام آور است؟

۱) اصیل                                                                         ۲) معامل فضولی

۳) شخص ثالث                                                               ۴) مالک

۱۷- کدامیک از موارد ذیل از مصادیق تعهد طبیعی است؟ نفقه…

۱) زوجه برای زمان گذشته.                                             ۲) زوجه برای زمان آینده.

۳) اقارب برای زمان گذشته.                                             ۴) اقارب برای زمان آینده.

۱۸- اگر در انجام تعهد، مباشرت متعهد شرط شده باشد انجام فعل از جانب…

۱) دیگری ممکن نیست.                                                    ۲) دیگری ممکن است.

۳) دیگری با رضایت متعهد له ممکن است.                         ۴) دیگری با رضایت متعهد ممکن است.

۱۹- اگر قیمت مبیع در اثر عمل خریدار کاسته شود سپس بیع اقاله گردد، خریدار باید چه چیزی را به فروشنده تسیلم کند؟

۱) بدل مبیع را پیش از کاهش قیمت.                                  ۲) قیمت مبیع را در زمان اقاله.

۳) فقط عین مبیع را.                                                         ۴) مبیع و میزان کاهش قیمت را.

۲۰- تبدیل تعهد عبارت است از:

۱) تغییر تعهد.                                                                 ۲) اسقاط تعهد.

۳) تجدید تعهد.                                                                ۴) هر سه مورد.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

۱- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۱۸۹ ق.م.

۲- گزینه ۴صحیح است. به استناد ماده ۱۹۴ ق.م.

۳- گزینه ۱صحیح است. به استناد ماده ۱۹۶ ق.م.

۴- گزینه ۲صحیح است. به استنادمواد۲۰۰و۳۵۳ ق.م.

۵- گزینه ۴ صحیح است. به استنادمواد۲۰۳ و۲۰۹ ق.م.

۶- گزینه ۳صحیح است. به استناد ماده ۲۰۶ ق.م.

۷- گزینه ۴ صحیح است.

۸- گزینه ۳ صحیح است.

۹- گزینه ۴صحیح است. به استناد ماده ۲۱۹ ق.م.

۱۰- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۲۲۳ ق.م.

۱۱- گزینه ۲صحیح است. به استناد ماده ۲۲۶ ق.م.

۱۲- گزینه ۲صحیح است. به استناد ماده ۲۳۲ق.م.

۱۳- گزینه ۲صحیح است. به استناد ماده ۲۳۶ق.م.

۱۴- گزینه ۳صحیح است. به استناد ماده ۲۴۰ق.م.

۱۵- گزینه ۳صحیح است. به استناد ماده ۲۴۳ ق.م.

۱۶- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۲۵۲ ق.م.

۱۷- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۶۶ ق.م.

۱۸- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۶۸ ق.م.

۱۹- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۲۸۶ ق.م.

۲۰- گزینه ۴صحیح است. به استناد ماده ۲۹۲ق.م.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 2 ؟