تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۳۸
۹۴ شنبه ۰۷ شهریور

مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ قانون مدنی

 

۱- کسی که من غیر حق و از روی جهل مال دیگری را دریافت کرده باشد…

۱) ضامن نیست.

۲) در صورت تلف مال ضامن است مگر اینکه حسن نیت خود را ثابت کند.

۳) در صورت تلف مال ضامن است مگر اینکه حادثه خارجی را ثابت کند.

۴) در هر صورت ضامن است.

۲- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود…

۱) غاصب می‏تواند قیمت زیادی را مطالبه کند مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

۲) غاصب نمی‏تواند قیمت زیادی را مطالبه کند مگر اینکه آن زیادتی عین باشد.

۳) غاصب نمی‏واند قیمت زیادی را مطالبه کند ولو اینکه آن زیادتی عین باشد.

۴) غاصب نمی‏واند قیمت زیادی را مطالبه کند مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت بین مالک و غاصب شرکت مدنی بوجود می‏آید.

۳- کدام عبارت صحیح است؟

۱) عین مال مغصوب را از هر کدام از غاصبین نمی‏توان درخواست کرد.

۲) عین مال مغصوب را باید از متصرف آن درخواست کرد و حق رجوع به دیگر غاصبین وجود ندارد.

۳) عین مال مغصوب را باید از متصرف درخواست کرد و رجوع به غاصبان دیگر به معنی اجرای تعهد آنان به تضمین رد عین است.

۴) عین مال مغصوب را باید از متصرف درخواست کرد و در صورت امتناع فقط متصرف به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد محکوم می‏شود.

۴- نسبت به منافع مال مغصوب…

۱) هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.

۲) هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف غاصبین قبلی و بعدی ضامن است.

۳) هر یک از غاصبین فقط به اندازه منافع زمان تصرف خود ضامن است.

۴) هر یک از غاصبین فقط به اندازه منافع زمان تصرف لاحقین ضامن است.

۵- اگر مالک از حق رجوع به یکی از غاصبین بگذرد این اسقاط…

۱) مانع از رجوع به دیگران است.                                      ۲) مانع از رجوع به لاحقین است.

۳) مانع از رجوع به دیگران نیست.                                    ۴) مانع از رجوع به ایادی قبلی است.

۶- مشتری عالم به غصب نسبت به کدام مورد حق رجوع به بایع را دارد؟

۱) عوض زیاده بر مقدار ثمن که در صورت تلف مبیع به مالک می‏دهد.

۲) خسارات

۳) ثمن

۴) هر سه مورد

۷- کسی که مال غیر را تلف کند، در چه صورت ضامن است؟

۱) در صورتی که مالک تقصیر او را ثابت کند.

۲) در صورتی که تلف کننده نتواند بی تقصیری خود را ثابت کند.

۳) در صورتی که به طور نوعی تلف کننده مقصر باشد.

۴) در هر صورت.

۸- اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، چه تعهدی در برابر مالک پیدا می‏کند؟

۱) بالاترین قیمت                                                             ۲) تفاوت قیمت زنده و کشته حیوان

۳) قیمت زمان تلف                                                          ۴) مثل حیوان کشته شده

۹- در اجتماع سبب و مباشر…

۱) اصولاً سبب ضامن است.                                             ۲) همواره سبب ضامن است.

۳) اصولاً مباشر ضامن است.                                           ۴) همواره مباشر ضامن است.

۱۰- اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاء ضرر شود چه کسی مسئول است؟

۱) صاحب حیوان

۲) فاعل آن عمل در صورتی که نتواند تقصیر مالک را در حفظ حیوان ثابت کند.

۳) فاعل آن عمل

۴) صاحب حیوان در صورتی که نتواند تقصیر فاعل آن عمل را ثابت کند.

۱۱- استیفاء از عمل دیگری…

۱) همواره مبتنی بر تراضی است.

۲) اصولاً مبتنی بر تراضی است.

۳) چون از الزامات خارج از قرارداد است به تراضی نیاز ندارد.

۴)گزینه ۲ و ۳

۱۲- هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی ازمال‌غیراستیفاءکندصاحب‌مال‌مستحق چه خواهد بود؟

۱) اجرت المسمی

۲) اجرت المثل

۳) برطبق عرف اگر اجرتی برای آن باید پرداخت شود اجرت می‏گیرد.

۴) بنا به دستور قاضی مستحق اجرت المسمی می گردد.

۱۳- در تصادم دو اتومبیل که هر دو راننده مقصرند، خسارت چگونه تقسیم می‏شود؟

۱) به نسبت درجه تقصیر.

۲) هر راننده نیمی از خسارت طرف مقابل را برعهده دارد.

۳) هر راننده تمام خسارت طرف مقابل را می‏پردازد.

۴) هر راننده به نسبت درجه تأثیر خود در وقوع حادثه.

۱۴- هرگاه کسی در معبر عمومی چاهی بکند و دیگری به عدوان سنگی در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد و خسارت ببیند، کدامیک از آن دو مسئولیت دارد؟

۱) حفر کننده چاه مسئولیت دارد.

۲) هر دو مسئولیت تضامنی دارند.

۳) آن که سنگ را نهاده مسئول است و حفر کننده چاه چیزی به عهده ندارد.

۴) هر کدام نیمی از خسارت را به عهده دارد.

۱۵- در حقوق ایران هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند…

۱) هر یک از آنان به نسبت درجه تاثیر خود در ورود ضرر عهده‏دار خسارت خواهد بود.

۲) به طور تساوی عهده‏دار خسارت خواهند بود.

۳) هر یک از آنان به نسبت سنگینی و سبکی تقصیر خویش عهده‏دار خسارت خواهد بود.

۴) زیان دیده می‏تواند علیه یکی از آنان اقامه دعوی کند و جبران تمام خسارت را از او مطالبه کند.

۱۶- مسئولیت پیش‏بینی شده در قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوی زمینی در مقابل شخص ثالث، مسئولیتی…

۱) قراردادی است.

۲) مبتنی بر تقصیر است که زیان دیده باید آنرا ثابت نماید.

۳) مبتنی بر تقصیر است ولی مقنن تقصیر دارنده را مفروش انگاشته است.

۴) نوعی است.

۱۷- کدامیک از موارد زیر از شرایط ضرر قابل جبران نمی‏باشد؟

۱) احتمالی بودن ضرر                                                     ۲) شخصی بودن ضرر

۳) قبلاً جبران نشده بودن ضرر                                        ۴) مشروع بودن مطالبه خسارت

۱۸- در مسئولیت قراردادی کدامیک از خسارات زیر قابل مطالبه نمی‏باشد؟

۱)خسارات ناشی از تلف مال.

۲) خسارت از خسارت.

۳) خسارت معنوی.

۴) خسارت ناشی از فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‏شده است.

۱۹- کدامیک از علل مفصله ذیل را نمی‏توان در مسئولیت مدنی در عداد علل موجهه محسوب کرد؟

۱) رضایت زیان دیده در ورود زیان جسمانی به اشخاص، جز در موارد استثنایی.

۲) رضایت زیان دیده در ورود زیان به اموال جز در موارد استثنایی.

۳) حکم قانون و دستور مقامات صالح.

۴) دفاع مشروع.

۲۰- در قانون مدنی، مسئولیت پیش‏بینی شده برای تلف کننده مال غیر بیشتر بر پایه کدامیک از مبانی نظری مسئولیت مدنی قابل توجیه است؟

۱) نظریه تضمین                                                             ۲) نظریه سنتی تقصیر

۳) نظریه جدید تقصیر                                                      ۴) نظریه خطر در برابر انتفاع مادی

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۳۰۳ قانون مدنی.

۲- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۳۱۴ ق.م.

۳- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۳۱۷ ق.م.

۴- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۳۲۰ق.م.

۵- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۳۲۱ ق.م.

۶- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۳۲۶ ق.م.

۷- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۳۲۸ ق.م.

۸- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۳۳۰ ق.م.

۹- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۳۳۲ ق.م.

۱۰- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۳۳۴ ق.م.

۱۱- گزینه ۲صحیح است. به استناد ماده ۳۳۶ ق.م.

۱۲- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۳۳۷ ق.م.

۱۳- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی.

۱۴- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی.

۱۵- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی.

۱۶- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۱ قانون بیمه دارندگان اتومبیل.

۱۷- گزینه ۱ صحیح است.

۱۸- گزینه ۲صحیح است.

۱۹- گزینه ۱ صحیح است.

۲۰- گزینه ۱ صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 3 ؟