تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۵۷
۹۴ پنج شنبه ۰۵ شهریور

مواد ۲۶۴ الی ۳۰۰ قانون مدنی

 

۱- کدام عبارت صحیح است؟

۱) هر مدیونی مسئول است.                                              ۲) هر مسئولی مدیون است.

۳) بعضی مدیون‏ها مسئول هستند.                                    ۴) هیچکدام

۲- کدام مورد قابل استرداد نیست؟

۱) ایفاء تعهد نامشروع                                                     ۲) پرداخت صدقه

۳) پرداخت دین در نتیجه اشتباه                                       ۴) هیچکدام

۳- کسی که از جانب مدیون دین او را ادا می‏کند…

۱) اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد ولو این که قصد تبرع داشته باشد.

۲) اگر با اذن باشد ولی قصد تبرع داشته باشد نمی‏تواند به او مراجعه کند.

۳) اگر اذن نداشته باشد در صورتی حق مراجعه دارد که قصد تبرع نداشته باشد.

۴) اگر اذن نداشته باشد ولی قصد تبرع هم داشته باشد حق مراجعه به او را دارد.

۴- در کدام یک از موارد ذیل وفای به عهد به اهلیت نیاز ندارد؟

۱) انجام کار                                                                   ۲) خودداری از انجام کار

۳) تسلیم عین معین                                                         ۴) هر سه مورد

۵- در صورت امتناع متعهدله از قبول تادیه، تکلیف قانونی متعهد چیست؟

۱) رد مورد تعهد به وکیل متعهدله.

۲) تصرف دادن مورد تعهد به حاکم یا قائم مقام او.

۳) رد مورد تعهد به قائم مقام متعهد له.

۴) هر سه مورد

۶- اگر موضوع تعهد عین شخصی نباشد و کلی باشد…

۱) متعهد می‏تواند از فرد متعارف آن ایفاء کند.

۲) متعهد می‏تواند از فرد اعلای آن ایفاء کند.

۳) متعهد می تواند از فردی که عرفاً معیوب نیست ایفاء کند.

۴) هر سه مورد.

۷- برای انجام دادن تعهد کدامیک از محل‏های ذیل مقدم است؟

۱) محل وقوع عقد                                                            ۲) محل انجام تعهد

۳) محلی که عرف و عادت معین کند.                                 ۴) محل وقوع مال مورد تعهد

۸- انتخاب دین پرداخت شده توسط مدیون در موردی که دیون متعدد باشند در چه صورت صحیح است؟

۱) در صورتی که دائن رضایت دهد.

۲) در صورتی که مکان پرداخت همه دیون واحد باشد.

۳) در صورتی که همه دیون از یک جنس باشند.

۴) در صورتی که زمان پرداخت دیون یکی باشد.

۹- اختیار مدیون در اختصاص دادن تادیه به یکی از دیون چه هنگام باید اعمال شود؟

۱) هنگام عقد                                                                   ۲) هنگام تادیه

۳) هر زمانی که مدیون بخواهد.                                        ۴) طبق رویه عرف مشخص می‏شود.

۱۰- اقاله ضمان چه وضعیت حقوقی دارد؟

۱) باطل                                                                          ۲) نافذ

۳) غیر نافذ                                                                     ۴) غیر قابل استناد

۱۱- اقاله مشروط چه وضعیت حقوقی دارد؟

۱) مطلقاً باطل است.

۲) اگر دو عوض ثابت بماند غیر نافذ است.

۳) اگر شرط ناظر به تعهد خارجی و اضافی باشد صحیح است.

۴) مطلقاً صحیح است.

۱۲- اقاله در صورت تراضی دو طرف به پرداخت عوض دیگری به جای مثل یا قیمت مال تلف شده چه وضعیتی دارد؟

۱) صحیح است.                                                               ۲) غیر نافذ است.

۳) باطل است.                                                                 ۴) آن چه واقع شده اقاله نیست.

۱۳- کدام ابراء صحیح است؟

۱) ابراء شخص حقوقی                                                     ۲) ابراء با شرط عوض

۳) ابراء ذمه میت از دین                                                   ۴) هر سه مورد

۱۴- کدام مورد باعث بطلان ابراء می‏شود؟

۱) علم اجمالی به موضوع ابراء

۲) ابراء پیش از وجود دین

۳) درج شرط عوض در ابراء

۴) ابراء از د ینی که فقط سبب آن بوجود آمده است.

۱۵- دادن چک جای پرداخت اجاره بها و پذیرش موجر چه ماهیتی دارد؟

۱) تبدیل تعهد                                                                  ۲) اسقاط تعهد

۳) هر دو مورد                                                                ۴) هیچکدام

۱۶- در کدام مورد تضمینات باقی نمی‏ماند؟

۱) انتقال سفته                                                                 ۲) انتقال برات

۳) انتقال دین و طلب                                                        ۴) هر سه مورد

۱۷- در کدام مورد تهاتر بوجود می‏آید؟

۱) دین معلق                                                                   ۲) دین مربوط به انفاق

۳) دین موجل                                                                  ۴) هیچکدام

۱۸- برای وقوع تهاتر نیاز به … یکی از طرفین است.

۱) دادخواست تهاتر                                                         ۲) دادخواست متقابل

۳) استناد                                                                        ۴) هر سه مورد

۱۹- تهاتر دین توقیف شده به سود ثالث چه وضعیتی دارد؟

۱) نافذ                                                                           ۲) غیر نافذ

۳) باطل                                                                          ۴) غیر قابل استناد

۲۰- اگر موصی له به موصی مدیون باشد پس از فوت موصی ذمه موصی له در برابر ورثه موصی به میزان موصی به، به کدام یک از اسباب زیر بری می‏شود؟

۱) ابراء                                                                           ۲) تهاتر

۳) مالکیت مافی‏الذمه                                                        ۴) هیچکدام

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۳صحیح است. به استناد ماده ۲۶۶ق.م.

۲- گزینه ۲صحیح است.

۳- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۲۶۷ ق.م.

۴- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۲۶۹ ق.م.

۵- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۲۷۳ ق.م.

۶- گزینه ۴صحیح است. به استناد ماده ۲۷۹ ق.م.

۷- گزینه ۳صحیح است. به استناد ماده ۲۸۰ق.م.

۸- گزینه۳صحیح است.

۹- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۲۸۲ ق.م

۱۰- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۸۳ ق.م.

۱۱- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۸۳ ق.م.

۱۲- گزینه ۴صحیح است. به استناد ماده ۲۸۶ ق.م.

۱۳- گزینه ۴ صحیح است. به استنادمواد۲۸۹ و۲۹۱ ق.م.

۱۴- گزینه ۲ صحیح است. به استناد ماده ۲۸۹ ق.م.

۱۵- گزینه ۴ صحیح است.

۱۶- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۹۳ ق.م.

۱۷- گزینه ۴ صحیح است.

۱۸- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۹۵ ق.م.

۱۹- گزینه ۴صحیح است. به استناد ماده ۲۹۹ق.م.

۲۰- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۳۰۰ق.م.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 5 ؟