تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۱۲:۲۵
۹۴ پنج شنبه ۰۵ شهریور

مواد ۲۲۶ الی ۲۶۳ قانون مدنی

 

۱- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبود…

۱) طرف نمی‏تواند ادعای خسارت کند مگر این که ثابت کند مدت عرفی گذشته است.

۲) طرف می‏تواند ادعای خسارت کند در صورتی که اختیار موقع انجام تعهد با او باشد و یا ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

۳) طرف نمی‏تواند ادعای خسارت کند مگر این که ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

۴) طرف نمی‏تواند ادعای خسارت کند مگر این که اختیار موقع انجام تعهد با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

۲- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‏شود که…

۱) ثابت نکند عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است.

۲) ثابت شود انجام تعهد منوط به علت خارجی نبوده است.

۳) ثابت نکند انجام تعهد منوط به علت خارجی نبوده است.

۴) ثابت نشود عدم انجام تعهد منوط به علت خارجی بوده است.

۳- کدام مورد از شرایط قوه قاهره محسوب نمی‏شود؟

۱) خارجی بودن علت                                                      ۲) غیرقابل پیش‏بینی بودن

۳) غیرقابل دفع بودن نوعی                                             ۴) متعارف نبودن

۴- در کدام مورد باید ورود خسارت ثابت شود؟

۱) برای اخذ وجه التزام

۲) در صورتی که قرارداد مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ خاصی کند.

۳) در صورتی که تقصیر متخلف ثابت شود.

۴) در صورتی که تقصیر متخلف ثابت نشود.

۵- هرگاه از جمع شرط و عقد اصلی چنین برآید که دو طرف، مقتضای عقد مشروع دیگری را خواسته‏اند…

۱) آن چه واقع می‏شود همان عقد سابق است.

۲) آن چه واقع می‏شود تابع قصد جدید متعاملین است.

۳) عقد کلاً باطل می‏شود.

۴) فقط شرط باطل می‏شود.

۶- کدام عبارت صحیح است؟

۱) در تعهد به فعل ثالث، الزامی برای ثالث ایجاد نمی‏شود.

۲) در صورت تخلف ثالث، مشروط علیه باید جبران خسارت کند.

۳) تعهد به فعل ثالث منوط به قبول وی است.

۴) هر سه مورد

۷- در موردی که شرط صفت راجع به کیفیت مورد معامله است تخلف از آن چه وضعیتی برای مشروط له ایجاد می‏کند؟

۱) مشروط له حق فسخ معامله را دارد.

۲) مشروط له می‏تواند معامله را فسخ کند یا از مقدار ثمن بکاهد.

۳) مشروط له نمی‏تواند معامله را فسخ کند فقط می‏تواند از مقدار ثمن بکاهد

۴) مشروط له نه می‏تواند معامله را فسخ کند و نه از مقدار ثمن بکاهد.

۸- در کدام مورد خیار فسخ ایجاد می‏شود؟

۱) به صرف تخلف از شرایط مقرر بین موجر و مستاجر

۲) در صورتی تاخیر تادیه ثمن اگر مبیع تسلیم نشده باشد.

۳) در فرضی که شرط شده مشتری برای تادیه ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند.

۴) هر سه مورد.

۹- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود…

۱) مشروط له حق فسخ معامله را دارد مگر این که امتناع مستند به فعل او باشد.

۲) مشروط له حق فسخ معامله را دارد ولو اینکه امتناع مستند به فعل او باشد.

۳) مشروط له حق فسخ معامله را ندارد مگر این که امتناع مستند به فعل او باشد.

۴) مشروط له حق فسخ معامله را ندارد ولو اینکه امتناع مستند به فعل او باشد.

۱۰- هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود…

۱) مشروط له اختیار فسخ معامله یا حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب را خواهد داشت.

۲) مشروط له فقط حق فسخ معامله را خواهد داشت.

۳) مشروط له فقط حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب را خواهد داشت.

۴) مشروط له فقط حق تقاضای مال معین دیگری برای رهن خواهد داشت.

۱۱- در کدام مورد برای مشروط له حق فسخ ایجاد نمی‏شود؟

۱) در صورت تخلف مشروط علیه از دادن رهن به طور مطلق.

۲) در صورت تخلف مشروط علیه از معرفی ضامن.

۳) در صورت خودداری مدیون از رهن دادن ملکی که در مالکیت و تصرف او است.

۴) در همه موارد فوق برای مشروط له حق فسخ ایجاد می‏شود.

۱۲- اگر ضمن بیع شرط شده باشد که خریدار برای اقساط ثمن خانه مسکونی خود را نزد فروشنده رهن گذارد و او از انجام شرط خودداری کند معامله…

۱) قابل فسخ است.                                                           ۲) غیر نافذ است.

۳) قابل فسخ نیست.                                                         ۴) معلق است.

۱۳- کدام مورد قابل اسقاط است؟

۱) شرط صفت

۲) حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه

۳) شرط نتیجه

۴) هیچکدام

۱۴- تنفیذ معامله به مال غیر در کدام یک از موارد ذیل ممکن است؟

۱) مورد معامله عین باشد.                                               ۲) مورد معامله منفعت باشد.

۳) مورد معامله کلی فی الذمه باشد.                                   ۴) هر سه مورد

۱۵- در صورتی که مالک مبیع که مال اوبه طور فضولی فروخته شده مدعی خیار غبن شود این ادعا به معنای …

۱) تنفیذ عقد بیع فضولی است مطلقاً.

۲) تنفیذ عقد بیع فضولی است اگر مغبون نشده باشد.

۳) رد عقد بیع فضولی است مطلقاً.

۴) رد عقد بیع فضولی است اگر مغبون شده باشد.

۱۶- کدام مورد رد معامله فضولی محسوب می‏شود؟

۱) لفظی که دلالت بر عدم رضای مالک به معامله کند.

۲) عرضه کردن برای فروش و به رهن دادن مورد معامله با توجه به فضولی بودن معامله

۳) تصرف ناقل یا متلف مورد معامله از سوی مالک با ملاحظه معامله فضولی.

۴) هر سه مورد.

۱۷- در عقد فضولی فوت اصیل قبل از رد یا اجازه مالک در عقد چه تاثیری دارد؟

۱) موجب بطلان عقد است.

۲) چنانچه اصیل از فضولی بودن معامله آگاه باشد عقد باطل می‏شود والا تاثیری ندارد.

۳) تاثیری ندارد.

۴) موجب لزوم عقد است.

۱۸- اگر معاملات متعدد بر مال غیر بدون اذن او واقع شود تنفیذ هر معامله…

۱) سبب نفوذ معاملات پیش از آن می‏شود.

۲)سبب نفوذ معاملات قبل و بعد ازآن می‏شود.

۳)سبب بطلان معاملات قبل‏و‏بعد ازآن می‏شود.

۴) سبب نفوذ معاملات پس از آن خواهد شد.

۱۹- در صورتی که مورد معامله فضولی به تصرف مشتری داده شده باشد نسبت به منافع استیفاء نشده مورد معامله پس از رد عقد، مشتری…

۱) در برابر مالک ضامن است.                                          ۲) ضامن نیست.

۳) در صورتی که جاهل باشد ضامن نیست.                      ۴) در برابر فضول ضامن است.

۲۰- اگر خریدار مال مغصوب جاهل به غصب باشد و بر اثر رجوع مالک مجبور به رد آن شود چه چیزی می‏تواند از فروشنده (غاصب) بگیرد؟

۱) قیمت مبیع در زمان معامله                                           ۲) ثمن معامله

۳) ثمن معامله و خسارات                                                 ۴) رد ثمن معامله

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۴صحیح است. به استناد ماده ۲۲۶ قانون مدنی.

۲- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۲۲۷ ق.م.

۳- گزینه ۴ صحیح است. به استنادمواد ۲۲۷ و۲۲۹ ق.م.

۴- گزینه ۲صحیح است. به استناد ماده ۲۳۰ق.م.

۵- گزینه ۲ صحیح است.

۶- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۲۳۴ ق.م.

۷- گزینه ۱ صحیح است.

۸- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۲۳۹ق.م.

۹- گزینه ۱صحیح است. به استناد ماده ۲۴۰ق.م.

۱۰- گزینه ۲صحیح است. به استناد ماده ۲۴۲ ق.م.

۱۱- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۴۳ ق.م.

۱۲- گزینه ۳صحیح است. به استناد ماده ۲۴۳ ق.م.

۱۳- گزینه ۲صحیح است. به استناد ماده ۲۴۴ ق.م.

۱۴- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۲۴۷ ق.م.

۱۵- گزینه ۱صحیح است. به استناد ماده ۲۴۸ ق.م.

۱۶- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۲۵۱ ق.م.

۱۷- گزینه ۳صحیح است.

۱۸- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۲۵۷ ق.م.

۱۹- گزینه ۱صحیح است. به استناد ماده ۲۶۱ق.م.

۲۰- گزینه ۳صحیح است. به استناد ماده ۲۶۳ ق.م.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 4 ؟