تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۰۲
۹۴ چهارشنبه ۰۴ شهریور

مواد ۱۸۳ الی ۲۲۵ قانون مدنی

 

۱- در مورد عقد جایز کدام عبارت صحیح نیست؟

۱) عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

۲) حق فسخ عقد جایز قابل اثبات است.

۳) طرفین، می‏توانند عقد جایز را به واسطه اشتراط ضمن یک عقد لازم یا ضمن همان عقد جایز، لازم کنند.

۴) گاه جواز قرارداد با نظم عمومی یا اقتضاء عقد ارتباط دارد.

۲- عقد خیاری چه نوع عقدی است؟

۱) لازم

۲) جایز

۳) نسبت به طرفی که خیار دارد جایز و نسبت به طرف دیگر لازم

۴) عقدی است جایز ولی الزام آور

۳- کدام یک از عقود ذیل باطل است؟

۱) عقد معلق به اراده متعهد                                              ۲) عقد معلق به شرط غیر ممکن

۳) عقد معلق به شرط نامشروع                                        ۴) هر سه مورد

۴- در عقدی که با مکاتبه انجام می‏شود و محل ایجاب و قبول متفاوت است…

۱) اصولاً عقد در محل قبول بسته می‏شود و زمان انعقاد آن تاریخ اعلام قطعی قبولی است.

۲)عقد در محل قبول بسته می‏شود.

۳) عقد در محل اطلاع فروشنده از قبول خریدار بسته می‏شود.

۴) عقد در محل وصول نامه از خریدار بسته می‏شود.

۵- در معاملات، عقد برای چه کسی واقع می‏شود؟

۱) اصولاً برای معامل محسوب می‏شود.

۲) همواره برای معامل محسوب می‏شود.

۳) برای معامل محسوب می‏شود ولو اینکه خلاف آن را تصریح نماید.

۴) اصولاً برای معامل محسوب نمی‏شود تا اینکه خلاف آن ثابت شود.

۶- کدامیک از موارد ذیل مصداق تعهد به نفع ثالث است؟

۱) شرط پرداخت ۲۰ میلیون ریال به ثالث در ضمن عقد

۲) شرط تملیک مال به ثالث در ضمن عقد.

۳) شرط پرداخت ماهیانه دویست هزار تومان به ثالث در ضمن عقد

۴) گزینه ۱ و ۳

۷- در صورتی که شخصی ندانسته به مال غیر برای خود معامله کند، معامله از آن کیست؟

۱) خود معامل                                                                ۲) صاحب عین

۳) خریدار                                                                      ۴) اصولاً این معامله باطل است.

۸- رضای حاصل در نتیجه اشتباه در خود موضوع عقد…

۱) موجب نفوذ معامله است.                                             ۲) مانع از بطلان معامله نیست.

۳) مانع از نفوذ معامله نیست.                                          ۴) مانع از بطلان معامله است.

۹- در کدام مورد اشتباه در شخصیت طرف عقد، موجب بطلان عقد است؟

۱) عقود معوض                                                              ۲) عقود رایگان

۳) نکاح                                                                          ۴) گزینه‏های ۲ و ۳

۱۰- کدام مورد باعث عدم نفوذ عقد است؟

۱) تهدید به اعلام ورشکستگی

۲) تهدید به نحوی که قصد زایل شود

۳) تهدید به خراب کردن خانه همسایه

۴) تهدید به منهدم کردن ماشین شخص مکره

۱۱- امضای معامله بعد از زوال کره، چه تاثیری در عقد و منافع مورد معامله می‏گذارد؟

۱) عقد از روز تراضی تشکیل و منافع از همان زمان منتقل می‏شود.

۲) عقد از روز تراضی تشکیل و منافع آن از زمان زوال کره منتقل می‏شود.

۳) عقد از روز امضاء تشکیل و منافع از روز تراضی منتقل می‏شود.

۴) عقد از روز زوال کره تشکیل و منافع از همان روز منتقل می‏شود.

۱۲- اگر مکره پیش از اجازه فوت کند، چه وضعیتی رخ می‏دهد؟

۱) وارثان حق رد و امضای عقد را دارند.

۲) وارثان حق رد و امضای عقد را ندارند.

۳) وارثان حق رد و امضای عقد را فقط در عقود تملیکی دارند.

۴) وارثان حق رد و امضای عقد را فقط در عقود عهدی دارند.

۱۳- معاملات صغیر ممیز چه وضعیتی دارند؟

۱) اصولاً غیر نافذ است.

۲) در مورد تملکات مجانی با شرط عوض ناچیز، نافذ است.

۳) همواره نافذ است.

۴) اصولاً نافذ است.

۱۴- کدام عبارت صحیح است؟

۱) خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد، صحیح نیست.

۲) خرید و فروش چیزی که در عرف ارزشی ندارد ولی بین خریدار و فروشنده ارزش مالی داشته باشد ولو اینکه فروش آن معقول نباشد، صحیح است.

۳) خرید و فروش چیزی که معقول باشد و بین خریدار و فروشنده ارزش مالی داشته باشد ولو اینکه ارزش مادی عرفی نداشته باشد صحیح است.

۴) خرید و فروش آن چه ارزش مادی ندارد و فقط ارزش معنوی دارد، صحیح نیست.

۱۵- مالی بر مبنای اعلام فروشنده و اعتماد و تخمین دو طرف فروخته می‏شود، وضعیت این معامله چگونه است؟

۱) قابل فسخ                                                                  ۲) باطل

۳) غیر نافذ                                                                    ۴) صحیح

۱۶- جهت نامشروع که در عقد تصریح نشده ولی مشترک بین طرفین عقد است، چه تأثیری در عقد می‏گذارد؟

۱) هیچ تاثیری ندارد و عقد صحیح است.

۲) باعث عدم نفوذ عقد می‏شود.

۳) باعث بطلان عقد می‏شود.

۴) هیچ تاثیری ندارد ولی اگر بعداً این جهت آشکار شود، باعث بطلان عقد می‏شود.

۱۷- معامله به قصد فرار از دین…

۱) بطلان نسبی دارد.                                                      ۲) اگر صوری باشد، باطل است.

۳) قابلیت استناد در برابر طلبکار را ندارد.                                    ۴) همه موارد

۱۸- کدامیک از عبارات ذیل، صحیح است؟

۱) اصل، لزوم عقد است.                                                  ۲) هر عقدی، لازم است.

۳) هر عقدی، صحیح است.                                               ۴) هر عقد غیر معوض، جایز است.

۱۹- در رابطه با مسئولیت قراردادی کدام عبارت صحیح است؟

۱) مسئولیت قراردادی محدود به ضرری است که مقدار آن تصریح شده است.

۲) فایده شرط تصریح دو طرف یا حکم قانون و عرف، مربوط به خساراتی فراتر از متعارف است.

۳) مسئولیت قراردادی منوط به تقصیر متخلف است.

۴) مسئولیت قراردادی منوط به اثبات تقصیر توسط زیان دیده است.

۲۰- اگر تردید شود که مورد معامله در زمان تشکیل عقد معلوم بوده است، معامله چه وضعیتی دارد؟

۱) صحیح است.                                                              ۲) باطل است.

۳) غیر نافذ است.                                                            ۴) حکم مشخصی ندارد.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

۱- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۱۸۶ ق.م.

۲- گزینه ۱صحیح است. به استناد ماده ۱۸۸ق.م.

۳- گزینه ۴صحیح است.

۴- گزینه ۱صحیح است.

۵- گزینه ۱صحیح است.

۶- گزینه ۴صحیح است.

۷- گزینه ۲صحیح است. به استناد ماده ۱۹۷ ق. م.

۸- گزینه ۲صحیح است. به استناد ماده ۲۰۰ق.م.

۹- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۲۰۱ق.م.

۱۰- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۲۰۲ق.م.

۱۱- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۰۹ ق.م.

۱۲- گزینه ۱ صحیح است. به استناد ماده ۲۰۹ ق.م.

۱۳- گزینه ۱صحیح است. به استناد ماده ۱۲۱۲ق.م.

۱۴- گزینه ۳ صحیح است. به استناد ماده ۲۱۵ ق.م.

۱۵- گزینه ۴صحیح است. به استناد ماده ۲۱۶ق.م.

۱۶- گزینه ۳صحیح است.

۱۷- گزینه ۴ صحیح است. به استناد ماده ۲۱۸ ق.م.

۱۸- گزینه ۱صحیح است. به استناد ماده ۲۱۹ ق.م.

۱۹- گزینه ۲صحیح است. به استناد ماده ۲۲۱ ق.م.

۲۰- گزینه ۱صحیح است. به استناد ماده ۲۲۳ ق.م.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 5 ؟