تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۲۵
۹۴ سه شنبه ۰۳ شهریور

آزمون کلی اصول فقه

 

۱- حقیقت عرفی، ناشی ازکدام وضع است؟

الف) وضع تعیینی                                                 ب) وضع تخصیصی

ج) وضع تعینی                                                   د) الف و ب

۲- درتعارض حقیقت شرعی با حقیقت عرفی کدام یک مقدم است؟

الف) حقیقت عرفی

ب) حقیقت شرعی

ج) تعارض موجب تساقط است و باید به حقیقت لغوی مراجعه شود.

د) تعارض موجب تساقط است و باید به اصول عملیه مراجعه شود.

۳- ترتیب تقدم و تأخر به نوع حقیقت چگونه است؟

الف) حقیقت لغوی، حقیقت عرفی، حقیقت شرعی

ب) حقیقت شرعی، حقیقت لغوی، حقیقت عرفی

ج) حقیقت لغوی، حقیقت شرعی، حقیقت عرفی

د) حقیقت شرعی، حقیقت عرفی، حقیقت لغوی

۴- مشتق درمورد متلبس به مبدافی الماضی چگونه است؟

الف) حقیقت است.                                               ب) مجاز است.

ج) اولاً حقیقت است.                                             د) اصولاً مجاز است.

۵- در بحث صحیح و اعم آیا می‌توان به هنگام شک درشرطیت امری به اصاله الاطلاق تمسک کرد؟

الف) درهر دو مورد می‌توان به اصاله الاطلاق تمسک کرد.

ب) دربحث صحیح می‌توان به اصاله الاطلاق تمسک کرد ولی دربحث اعم نمی‌توان به این اصل تمسک کرد.

ج) عکس گزینه ب

د) درهیچ کدام نمی‌توان به اصاله الاطلاق تمسک کرد.

۶- در واجب معلق و مشروط به ترتیب چه چیزی منوط به یک امر می‌باشد؟

الف) وجوب، وجوب                                               ب) واجب، واجب

ج) واجب، وجوب                                                 د) وجوب، واجب

۷- مقصود از نهی چیست؟

الف) کف نفس

ب) ترک فعل

ج) دراکثر موارد ترک فعل و در بعضی مواردکف نفس

د) عکس گزینه ج

۸- کدام مفهوم حجت است؟

الف) مفهوم وصف                                                ب) مفهوم شرط

ج) مفهوم غایت                                                   د) ب و ج

۹- آیا غایت داخل در مغیی است؟

الف) آری                                                            ب) خیر

ج) این امر تابع اوضاع و احوال است.                         د) غایت اصولاً داخل در مغیی است.

۱۰- درعام بدلی کدام یک از گزینه‌های زیرصحیح است؟

الف) یک حکم وجود دارد و به همراه یک امتثال و یک عصیان.

ب) به تعداد افراد موضوع حکم وجود دارد به همراه یک امتثال و یک عصیان.

ج) یک حکم وجود دارد و به تعداد افراد موضوع امتثال و یک عصیان.

د) یک حکم وجود دارد به همراه یک امتثال و به تعداد افراد موضوع عصیان.

۱۱- رابطه میان دلیل خاص و مخصص چیست؟

الف) تساوی                                                         ب) عموم و خصوص من وجه

ج) عموم و خصوص مطلق                                      د) تباین

۱۲- تقابل میان مطلق و مقید از چه نوعی است؟

الف) تضاد                       ب) تضایف                      ج) تناقض                      د) عدم و ملکه

۱۳- دراصطلاح به نص و ظاهر……..و به مجمل و موول………….می‌گویند.

الف) حجت، محکم                                                ب) محکم، متشابه

ج) متشابه، محکم                                                 د) لاحجت، حجت

۱۴- مقدمه واجب به کدام دلیل واجب است؟

الف) به حکم عقل

ب) اجماع

ج) به دلیل اینکه اگر مقدمه واجب نباشد تناقض پیش می‌آید.

د) الف و ب

۱۵- اصل برائت درکدام یک ازموارد زیر جاری می‌شود؟

الف) به هنگام شک در تکلیف                                               ب) به هنگام شک در مکلف به

ج) در دوران امر بین متباینین                                             د) دردوران امر بین اقل و اکثر

۱۶- هرگاه اطراف علم اجمالی چندان زیاد باشد که نتوان احتیاط نمود اصطلاحاً به آن چه می‌گویند؟

الف) شبهه حکمیه                                                ب) شبهه محصوره

ج) شبهه موضوعیه                                               د) شبهه غیرمحصوره

۱۷- درتعارض اصل برائت با اصل استصحاب کدام یک مقدم است؟

الف) اصل برائت                                                    ب) اصل استصحاب

ج) تعارض موجب تساقط هر دو اصل است.                 د) درهردو مورد باید به مرجحات مراجعه شود.

۱۸- درتعارض استصحاب با قاعده صحت کدامیک مقدم است و چرا؟

الف) استصحاب مقدم است به دلیل اخص بودن نسبت به قاعده صحت.

ب) قاعده صحت مقدم است به دلیل اخص بودن نسبت به استصحاب.

ج) استصحاب مقدم است به جهت تقدم اماره بر اصل.

د) قاعده صحت مقدم است به جهت تقدم اصل بر اماره.

۱۹- درتعارض ادله، حکم چیست؟

الف) تخییر مطلقاً.

ب) تساقط مطلقاً.

ج) در مورد احادیث تخییر و درسایر ادله تساقط.

د) در مورد احادیث تساقط و در مورد سایر ادله تخییر.

۲۰- هرگاه به واسطه تصرف درموضوع بعضی ازافراد از این موضوع خارج شوند، این امراصطلاحاً چه نام دارد؟

الف) ورود                       ب) تخصیص                    ج) حکومت                     د) تخصص.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

۱- گزینه ج صحیح است.

۲- گزینه ب صحیح است.

۳- گزینه د صحیح است.

۴- گزینه ب صحیح است.

۵- گزینه ج صحیح است.

۶- گزینه ج صحیح است.

۷- گزینه ب صحیح است.

۸- گزینه د صحیح است.

۹- گزینه ج صحیح است.

۱۰- گزینه ج صحیح است.

۱۱- گزینه ج صحیح است.

۱۲- گزینه د صحیح است.

۱۳- گزینه ب صحیح است.

۱۴- گزینه الف صحیح است.

۱۵- گزینه الف صحیح است.

۱۶- گزینه د صحیح است.

۱۷- گزینه ب صحیح است.

۱۸- گزینه ب صحیح است.

۱۹- گزینه ج صحیح است.

۲۰- گزینه ج صحیح است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 6 ؟