تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۳۱
۹۴ یکشنبه ۰۱ شهریور

اجماع الی آخر ادله استنباط احکام

 

۱- اجماع از نظر فقهای عامه عبارتست از:

الف) اتفاق نظر اکثر علما در یک مسأله.

ب) اتفاق نظر همه امت دریک مسأله.

ج) اتفاق نظر دست کم سه تن از علما دریک مسأله.

د) الف و ج

۲- از نظرعلمای شیعه، منظور از اجماع چیست؟

الف) اتفاق نظر همه علما دریک مسأله.

ب) اتفاق نظر همه علما بطوری که کاشف از رأی معصوم باشد.

ج) اتفاق نظر اکثر علما بطوری که کاشف از رأی پیغمبر باشد.

د) اتفاق نظراکثر علما، مطلقاً.

۳- رابطه اجماع از لحاظ شیعه و سنی عبارتست از:

الف) تساوی                                                        ب) عموم و خصوص من وجه

ج) عموم و خصوص مطلق                                       د) تباین

۴- کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

الف) اجماع از نظر علمای شیعه و سنی موضوعیت دارد.

ب) اجماع از لحاظ علمای شیعه، موضوعیت و از لحاظ علمای سنی طریقیت دارد.

ج) اجماع از لحاظ علمای شیعه و سنی طریقیت دارد.

د) اجماع از لحاظ علمای سنی، موضوعیت و از لحاظ علمای شیعه، طریقیت دارد.

۵- مطابق حدیث«لاتجتمع امتی علی الخطا» اجماع…..

الف) اصولاًحجت نیست.                                         ب) حجت نیست.

ج) موضوعیت دارد.                                               د) طریقیت دارد.

۶- اجماع محصل مفید…..و در نتیجه ……..

الف) قطع، حجت است.                                         ب) ظن، حجت است.

ج) شک، حجت نیست.                                          د) ظن، حجت نیست.

۷- اجماع منقول به خبرمتواتر و اجماع منقول به خبرواحد به ترتیب:

الف) حجت است، حجت نیست.                               ب) حجت است، حجت است.

ج) حجت نیست، حجت است.                                د) حجت نیست،حجت نیست.

۸- اجماع سکوتی و اجماع مدرکی به ترتیب چه حکمی‌ دارد؟

الف) هردو حجت می‌باشند.

ب) هیچ یک حجت نمی‌باشند.

ج) اجماع سکوتی حجت است ولی اجماع مدرکی حجت نمی‌باشد.

د) عکس گزینه۳

۹- قیاس اصولی درمنطق چه نامیده می‌شود؟

الف) برهان                      ب) استقراء                     ج) تمثیل                       د) قضیه حملیه

۱۰- قیاس منطقی درعلم اصول چه نامیده می‌شود؟

الف) تمثیل                     ب) استقرای تام               ج) برهان                        د) استقرای ناقص

۱۱- کدام یک از امور ذیل جزء ارکان قیاس محسوب می‌شود؟

الف) اصل، فرع، حکم اصل، حکم فرع.

ب) اصل، فرع، جامع، حکم فرع.

ج) اصل،حکم اصل،فرع،جامع.

د) اصل، فرع، حکم اصل، جامع، حکم فرع.

۱۲- درقیاس، حکم اصل چگونه باید باشد؟

الف) حکم تکلیفی                                                 ب) حکم وضعی

ج) حکم شرعی اصلی                                            د) حکم شرعی فرعی

۱۳- کدام یک از امور ذیل از شرایط قیاس است؟

الف) دلیل حکم اصل باید قرآن باشد.

ب) دلیل حکم اصل باید سنت باشد.

ج) اصل نباید استثنا باشد.

د) هرسه مورد.

۱۴- مطابق ماده ۱۹۵ قانون مدنی:«هرکس درحال مستی یا بیهوشی یا درخواب معامله کندآن معامله به واسطه فقدان قصد، باطل است». حال اگرمعامله هازل را طبق این ماده باطل بدانیم، دست به قیاس ……………… زده‌ایم.

الف) منصوص العله                                               ب) مستنبط العله

ج) الویت                                                           د) خفی

۱۵- از نظر فقهای شیعه، قیاس منصوص العله همان ……………است.

الف) برهان                      ب) قیاس منطقی             ج) استقراء                      د) الف و ب

۱۶- مقدمه واجب به چه دلیل واجب است؟

الف) به دلیل قیاس منصوص العله

ب) به دلیل عقل

ج) به دلیل قیاس جلی

د) به دلیل اینکه اذن درشیء، اذن در لوازم آن است.

۱۷- چنانکه می‌دانیم درعقد وقف، قبض شرط تحقق عقد است بنابراین از لحاظ اصولی، قبض در وقف چه نوع مقدمه‌ای است؟

الف) مقدمه علم               ب) مقدمه صحت              ج) مقدمه نفوذ                 د) مقدمه وجوب  

۱۸- اجازه مالک درعقد فضولی چه نوع مقدمه‌ای است؟

الف) مقدمه نفوذ                                                   ب) مقدمه صحت

ج) شرط مقارن                                                     د) الف و ب

۱۹- منظور از لوازم ذات عقد چیست؟

الف) آثاری که درصورت عدم شرط مخالف ایجاد میشود.

ب) آثاری که طرفین عقد می‌توانند برخلاف آن تراضی کنند.

ج) آثاری که با انتفای آن، حقیقت عقد منتفی می‌شود.

د) الف و ب

۲۰- به جهت مشترک بین اصل و فرع……………. گفته می‌شود.

الف) مقیس                     ب) مقیس علیه              ج) قیاس                        د) جامع

 
پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ب صحیح است. ر.ک به همان منبع شماره ۱۷۳ .

۲- گزینه ب صحیح است. همان منبع، ش. ۱۷۳و۱۷۴ .

۳- گزینه ج صحیح است. همان منبع.

۴- گزینه د صحیح است. همان منبع.

۵- گزینه ج صحیح است. همان منبع.

۶- گزینه الف صحیح است. همان منبع،ش.۱۷۹ .

۷- گزینه الف صحیح است. همان منبع .

۸- گزینه ب صحیح است. اجماع مدرکی دلیلی مستقل نیست نه اینکه حجت نباشد. همان منبع،ش. ۱۷۵و ۱۸۲ .

۹- گزینه ج صحیح است. همان منبع، ش.۱۸۶٫

۱۰- گزینه ج صحیح است. همان منبع.

۱۱- گزینه ج صحیح است. همان منبع،شماره ۱۸۴

۱۲- گزینه د صحیح است. همان منبع.شماره ۱۸۵

۱۳- گزینه د صحیح است. همان منبع.شماره ۱۸۵

۱۴- گزینه الف صحیح است. همان منبع شماره ۱۸۷ .

۱۵- گزینه د صحیح است. همان منبع، ش. ۱۸۶ .

۱۶- گزینه ب صحیح است. همان منبع، ش. ۲۰۰ .

۱۷- گزینه ب صحیح است. شرط صحت حتماً باید مقارن عقد وجود داشته باشد. همان منبع، ش ۲۰۲ .

۱۸- گزینه الف صحیح است. مقدمه نفوذ نیاز به مقارنت با عقل ندارد اما باید بعد عقل به آن ملحق شود. همان منبع.

۱۹- گزینه ج صحیح است. همان منبع، ش. ۲۱۲ .

۲۰- گزینه د صحیح است. همان منبع، ش. ۱۸۴ .به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 9 ؟