تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۰۹
۹۴ یکشنبه ۰۱ شهریور

اصول عملیه

 

۱- درصورت عدم وجود دلیل اجتهادی، انسان دچار……….می‌گردد وباید به …………مراجعه کند.

الف) شک، اصول لفظیه                                          ب) وهم، اصول عملیه

ج) قطع، اصول عملیه                                            د) شک، دلیل فقاهتی

۲- هرگاه شک فاقد حالت سابقه باشد اصطلاحاً به آن …….می‌گویند و در این صورت اصل ………جاری می‌شود.

الف) شک ساری، احتیاط

ب) شک ابتدایی، استصحاب

ج) شک بدوی، برائت

د) اگراحتیاط ممکن باشد، اصل اشتغال و الا اصل تخییر

۳- هرگاه شک درمکلف به باشد چه اصلی جاری می‌شود؟

الف) همواره اصل احتیاط

ب) همواره اصل تخییر

ج) همواره اصل برائت

د) اگراحتیاط ممکن باشد، اصل اشتغال و الا اصل تخییر

۴- منظوراز شبهه حکمیه این است که:

الف) حکم یک موضوع خاص، معلوم نمی‌باشد.

ب) حکم یک موضوع خاص قطعا معلوم نمی‌باشد.

ج) حکم کلی یک موضوع، معلوم نمی‌باشد.

د) حکم جزئی یک موضوع معلوم نمی‌باشد.

۵- درشبهه وجوبیه و تحریمیه به ترتیب:

الف) احتمال حرمت و وجوب می‌رود.                       ب) احتمال استحباب و وجوب می‌رود.

ج) احتمال حرمت و وجوب نمی‌رود.                        د) احتمال حرمت وکراهت می‌رود.

۶- درشبهه حکمیه وجوبیه، درموردیک امر، چه اصلی جاری می‌شود؟

الف) اصل احتیاط                                                             ب) اصل تخییر

ج) اصل برائت                                                      د) هیچ اصلی جاری نمی‌شود.

۷- هرگاه تکلیف یا الزام، روشن ولی نوع آن مشخص نباشد چه اصلی جاری می‌شود؟

الف) اصل برائت                                                   ب) اصل احتیاط

ج) اصل تخییر                                                      د) اصل استصحاب

۸- هرگاه الزام و نوع آن روشن ولی شک درمتعلق الزام باشد چه اصلی جاری می‌شود؟

الف) اصل اشتغال                                                  ب) اصل استصحاب

ج) اصل برائت                                                      د) اصل تخییر

۹- هرگاه شبهه حکمیه وجوبیه درمورد دو امر باشد چه اصلی جاری می‌شود؟

الف) اصل برائت                                                    ب) اصل احتیاط

ج) اصل اشتغال                                                    د) ب و ج

۱۰- هرگاه اطراف علم اجمالی محدود باشد اصطلاحاً به آن ……………….گویند.

الف) شبهه حکمیه                                                            ب) شبهه موضوعیه

ج) شبهه غیرمحصوره                                            د) شبهه محصوره

۱۱- درشبهه محصوره باید چه اصلی را رعایت نمود؟

الف) اصل اشتغال                                                  ب) اصل برائت

ج) اصل تخییر                                                     د) هیچ اصلی جاری نیست.

۱۲- درشبهه غیرمحصوره و محصوره وضعیت احتیاط چگونه است؟

الف) در هردو مورد احتیاط واجب است.

ب) در هیچ یک احتیاط واجب نیست.

ج) در اولی احتیاط واجب و دردومی‌ واجب نیست.

د) عکس گزینه ج

۱۳- دراقل و اکثر استقلالی چه اصلی جاری می‌شود؟

الف) اصل احتیاط و لزوم عمل به اکثر.

ب) اصل احتیاط و عمل به اقل.

ج) عمل به اقل و اجرای اصل برائت نسبت به اکثر.

د) اصل برائت و لزوم عمل به اکثر.

۱۴- دراقل و اکثر ارتباطی چه اصلی جاری می‌شود؟

الف) اصل اشتغال و عمل به اقل

ب) اصل اشتغال و لزوم عمل به اکثر

ج) اصل برائت نسبت به اکثر و عمل به اقل

د) اصل استصحاب و عمل به اکثر

۱۵- کدام اصل ازچهار اصل عملی مورد بحث نمی باشد؟

الف) اصل صحت                                                  ب) اصل استصحاب

ج) اصل برائت                                                      د) اصل احتیاط

۱۶- هرگاه درمبلغ دین تردید باشد چه اصلی جاری می‌شود؟

الف) اصل احتیاط و لزوم پرداخت اکثر.

ب) اصل برائت و لزوم پرداخت اکثر.

ج) پرداخت اقل و اجرای اصل برائت درمورد اکثر.

د) اصل استصحاب و لزوم پرداخت اکثر.

۱۷- اصل برائت درچه موقع جاری می‌شود؟

الف) شک در تکلیف                                               ب) شک در مکلف به

ج) شک در مکلف                                      د) هیچکدام

۱۸- درشبهه حکمیه تحریمیه درمورد یک امرچه اصلی جاری می‌شود؟

الف) اصل تخییر                                                  ب) اصل احتیاط

ج) اصل برائت                                                      د) اصل استصحاب

۱۹- دردوران امر بین محذورین چه اصلی جاری می‌شود؟

الف) اصل تخییر                                                  ب) اصل برائت

ج) اصل احتیاط                                                    د) هیچ اصلی جاری نمی‌شود

۲۰- هرگاه اطراف علم اجمالی چندان زیاد باشد که نتوان احتیاط نمود، اصطلاحاً به آن چه می‌گویند؟

الف) شبهه حکمیه                                                ب) شبهه محصوره

ج) شبهه موضوعیه                                               د) شبهه غیرمحصوره
پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه د صحیح است. ر.ک به همان منبع، شماره ۲۶۱٫

۲- گزینه ج صحیح است. همان منبع.

۳- گزینه د صحیح است .همان منبع.

۴- گزینه ج صحیح است. همان منبع، ش. ۲۶۹ .

۵- گزینه ج صحیح است. همان منبع، ش. ۲۶۸ .

۶- گزینه ج صحیح است. همان منبع.شماره ۲۷۷٫

۷- گزینه ج صحیح است.همان منبع، ش. ۲۷۵٫

۸- گزینه الف صحیح است. همان منبع، ش. ۲۷۷ .

۹- گزینه د صحیح است. همان منبع، ش ۲۷۵ و ۲۷۷ .

۱۰- گزینه د صحیح است. مورد شبهه متعدد بوده ولی دچارشدن به آنها عمدتاً ممکن باشد. همان منبع، ش. ۲۷۹ .

۱۱- گزینه الف صحیح است. همان منبع.

۱۲- گزینه د صحیح است. همان منبع.

۱۳- گزینه ج صحیح است. همان منبع، ش. ۲۷۹٫

۱۴- گزینه ب صحیح است. همان منبع، ش ۲۷۹ .

۱۵- گزینه الف صحیح است.

۱۶- گزینه ج صحیح است. همان منبع، ش. ۲۷۴ .

۱۷- گزینه الف صحیح است. همان منبع، ش. ۲۶۸ .

۱۸- گزینه ج صحیح است.همان منبع.

۱۹- گزینه الف صحیح است. همان منبع،ش. ۲۷۶ .

۲۰- گزینه د صحیح است. مورد آن بقدری زیاد باشد که دچارشدن به تمام آنها عادتاً ممکن نباشد. همان منبع، ش. ۲۷۹ .

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 6 ؟