تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۱۵
۹۴ یکشنبه ۰۱ شهریور

تعارض اصول عملیه الی آخر

 

۱- درتعارض استصحاب با اصل احتیاط کدام یک مقدم است؟

الف) استصحاب اصولاً بر احتیاط مقدم است.

ب) احتیاط اصولاً بر استصحاب مقدم است.

ج) استصحاب همواره بر احتیاط مقدم است.

د) احتیاط همواره بر استصحاب مقدم است.

۲- درتعارض اصل تخییر با اصل استصحاب تکلیف چیست؟

الف) استصحاب بر تخییر مقدم است.                         ب) تخییر بر استصحاب مقدم است.

ج) هردو اصل ساقط می‌شوند.                                 د) مکلف در انتخاب هریک مختار می‌باشد.

۳- هرگاه دلیل دوم بعضی از افراد موضوع دلیل اول را از حکم خارج کند به آن اصطلاحاً ………………گویند.

الف) حکومت                   ب) ورود                        ج) تخصیص                     د) تخصص

۴- به دلیلی که واقعاً رافع موضوع دلیل دیگر است………گویند.

الف) حاکم                      ب) مخصص                     ج) وارد                                     د) هیچکدام

۵- نسبت بین استصحاب سببی و استصحاب مسببی کدام است؟

الف) ورود                      ب) حکومت                    ج) تعارض                       د) تخصیص

۶- از نظر شیخ انصاری، استصحاب وقتی حجت است که …………………..

الف) شک درمقتضی نباشد بلکه درحدوث رافع باشد.

ب) مستصحب به دلیل اجماع ثابت شده باشد.

ج) مستصحب به دلیل عقد، ثابت شده باشد.

د) مستصحب امر وجودی باشد نه عدمی.

۷- درتعارض اصل برائت با اصل استصحاب، کدام یک مقدم است؟

الف) اصل برائت

ب) اصل استصحاب

ج) تعارض موجب تساقط هردو اصل می‌شود.

د) درهر دومورد باید به مرجحات مراجعه شود.

۸- درتعارض استصحاب با قاعده صحت، کدام یک مقدم است و چرا؟

الف) استصحاب مقدم است به لیل اخص بودن نسبت به قاعده صحت.

ب) قاعده صحت مقدم است به دلیل اخص بودن نسبت به استصحاب.

ج) استصحاب مقدم است به جهت تقدم اماره بر اصل.

د) قاعده صحت مقدم است به جهت تقدم اصل بر اماره.

۹- درتعارض ادله، حکم چیست؟

الف) تخییر، مطلقاً.

ب) تساقط، مطلقاً.

ج) درمورد احادیث، تخییر و در سایر ادله، تساقط.

د) درمورد احادیث ،تساقط و در مورد سایر ادله، تخییر.

۱۰- هرگاه به واسطه تصرف درموضوع، بعضی ازافراد از موضوع خارج شوند، این امراصطلاحاً چه نام دارد؟

الف) ورود                       ب) تخصیص                   ج) حکومت                     د) تخصص

۱۱- هرگاه تردید در یقین سابق رخ دهد، اصطلاحاً به این امرچه می‌گویند؟

الف) استصحاب قهقرایی                                         ب) استصحاب عدمی

ج) قاعده یقین                                                    د) یقین ساری

۱۲- استصحاب وارونه، چه نوع استصحابی است؟

الف) استصحابی است که درآن یقین سابق بر شک لاحق مقدم می‌باشد.

ب) استصحابی است که درآن شک لاحق مقدم بر یقین سابق است.

ج) استصحابی است که شرط تقدم زمان متیقن بر مشکوک مفقود باشد و زمان متیقن موخر باشد.

د) استصحابی است که درآن در یقین سابق، تردید حاصل می‌شود.

۱۳- هرگاه دراسقاط حق مالکیت شخصی تردیدشود، اصطلاحاً به آن چه می‌گویند؟

الف) شک در مقتضی                                             ب) شک در وجود رافع

ج) شک در رافعیت موجود                                      د) استصحاب کلی

۱۴- درتعارض استصحاب با قاعده قرعه، تکلیف چیست؟

الف) هردواصل ساقط می‌شود و باید به اصول عملیه دیگر مراجعه نمود.

ب) قاعده قرعه براستصحاب مقدم است.

ج) استصحاب برقاعده قرعه مقدم است.

د) مکلف درانتخاب هریک ازآن دو، مخیراست.

۱۵- درتعارض دو استصحاب سببی و مسببی چه بایدکرد؟

الف) استصحاب مسببی وارد بر استصحاب سببی خواهد بود.

ب) استصحاب سببی وارد بر استصحاب مسببی خواهد بود.

ج) استصحاب سببی مقدم براستصحاب مسببی نخواهد بود.

د) استصحاب مسببی مقدم براستصحاب سببی خواهد بود.

۱۶- درتعارض استصحاب با قرعه ازچه راه حلی استفاده می‌شود؟

الف) تخصیص                  ب) تخصص                    ج) حکومت                    د) الف و ب

۱۷- قاعده«ید» به چه دلیل براستصحاب مقدم است؟

الف) به دلیل تقدم اصل شرعی براصل عقلی.

ب) به دلیل تقدم اصول عملیه بر امارات.

ج) به دلیل اخص بودن مورد قاعده ید نسبت به استصحاب، زیرا درغیر اینصورت جایی برای قاعده ید باقی نمی‌ماند.

د) به دلیل تقدم اصل سببی براصل مسببی.

۱۸- درتعارض استصحاب با دو قاعده فراغ و تجاوز، تکلیف چیست؟

الف) استصحاب براین دو قاعده مقدم است.

ب) استصحاب برقاعده فراغ مقدم است و قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم است.

ج) استصحاب برقاعده تجاوز مقدم است و قاعده فراغ براستصحاب مقدم است.

د) این دو قاعده بر استصحاب مقدم است.

۱۹- منظور از اصل مثبت چیست؟

الف) اصل نمی‌تواند آثار و لوازم شرعی موضوع خود را ثابت کند.

ب) امارات بر اصول عملیه مقدم می‌باشد.

ج) اصل نمی‌تواند آثار و لوازم عقلی یا عادی موضوع خود را ثابت نماید.

د) الف و ج

۲۰- درمورد حجیت اصل مثبت کدام گزینه صحیح است؟

الف) اصل مثبت لوازم عقلی است.                             ب) اصل، حجیت اصل مثبت است.

ج) اصل مثبت، حجت است.                                    د) اصل مثبت، حجت نیست.
پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ج صحیح است .ر.ک به همان منبع، شماره ۲۹۵ .

۲- گزینه الف صحیح است. همان منبع،ش. ۲۹۶ .

۳- گزینه ج صحیح است. اخراج حکمی را تخصیص واخراج موضوعی را تخصص می‌نامند. همان منبع،ش. ۳۰۶ .

۴- گزینه ج صحیح است. همان منبع، ش. ۳۰۸ .

۵- گزینه الف صحیح است. همان منبع.

۶- گزینه الف صحیح است. همان منبع، ش. ۲۸۸ .

۷- گزینه ب صحیح است. همان منبع، ش. ۲۹۴ .

۸- گزینه ب صحیح است. همان منبع، ش. ۲۹۹٫

۹- گزینه ج صحیح است. تساقط راه حل عقلی است ولی از نظر محققان متاخر تخییر جاری است. همان منبع، ش. ۳۰۳ .

۱۰- گزینه ج صحیح است. تخصیص اخراج حکمی بدون تصرف اما حکومت اخراج حکمی همراه با تصرف است. همان منبع، ش. ۳۰۹ .

۱۱- گزینه ج صحیح است. قاعده یقین یا شک ساری. همان منبع،ش. ۲۹۰ .

۱۲- گزینه ج صحیح است. همان منبع،ش. ۲۸۱ .

۱۳- گزینه ب صحیح است. همان منبع،ش. ۲۸۸٫

۱۴- گزینه ج صحیح است. همان منبع، ش. ۳۰۱ .

۱۵- گزینه ب صحیح است. مثال طهارت آب وطهارت بدن اگر طهارت آب را استصحاب کنیم بدن هم بعد از شستن طاهر محسوب می شود. همان منبع، ش. ۲۹۷ .

۱۶- گزینه د صحیح است. همان منبع شماره ۳۰۱٫

۱۷- گزینه ج صحیح است. همان منبع، ش. ۲۹۸ .

۱۸- گزینه د صحیح است. همان منبع،ش. ۳۰۰ .

۱۹- گزینه ج صحیح است. همان منبع،ش. ۲۴۸ .

۲۰- گزینه د صحیح است. همان منبع.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 3 ؟