تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۵۷
۹۴ شنبه ۳۱ مرداد

عام و خاص

 

۱- مقصود از عام چیست؟

الف) لفظی که دلالت بر برخی از افراد می‌نماید.

ب) لفظی که دلالت بر یکی از افراد می‌نماید.

ج) لفظی که دلالت بر همه افراد می‌نماید.

د) لفظی که دلالت بر اکثر افراد می‌نماید.

۲- لفظی که دلالت بر بعضی از افراد بنماید اصطلاحا…… نامیده می‌شود.

الف) تخصیص                  ب) خاص                        ج) مخصص                     د) عام

۳- رابطه خاص و مخصص چیست؟

الف) تساوی                                                        ب) تباین

ج) عموم وخصوص من وجه                                                د) عموم وخصوص مطلق

۴- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

الف) هرخاصی مخصص است.                                  ب) هر مخصصی خاص است.

ج) بعضی از خاص‌ها مخصص هستند.                        د) ب و ج

۵- درعام استغراقی ….. حکم عام و…..امتثال و…… عصیان وجود دارد.

الف) یک، یک، به تعداد افراد موضوع

ب) به تعداد افراد موضوع، یک، یک

ج ) به تعداد افراد موضوع، به تعداد افراد موضوع، به تعداد افراد موضوع

د) یک، به تعداد افراد موضوع، یک

۶- حکمی‌که برای تمام افراد موضوع من حیث‌المجموع وجود دارد اصطلاحاً…………نامیده می‌شود.

الف) عام بدلی                 ب) عام شمولی                ج) عام مجموعی               د) عام افرادی

۷- در عام بدلی چند حکم وجود دارد؟

الف) حکمی‌کلی                                                               ب) به تعداد افراد موضوع

ج) هیچ حکمی‌قابل تصور نیست                               د) مساله اختلافی است

۸- مطابق ماده ۴۴۵ قانون مدنی«کلیه خیارات به وراث منتقل می‌شود» و مطابق ماده ۴۴۷ همان قانون«خیاری که برای ثالث شرط شده به وراث او منتقل نمی‌شود». ماده اخیرنسبت به ماده ۴۴۵ …..است.

الف) مخصص متّصل                                              ب) مخصص متّصل لفظی

ج) مخصص منفصل لفظی                                       د) مخصص متّصل ‌لبی

۹- در جمله «الله خالق کل شیء» چه نوع مخصصی وجود دارد؟

الف) مخصص متّصل                                              ب) مخصص متّصل لفظی

ج) مخصص منفصل لفظی                                       د) مخصص عقلی

۱۰- مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی« هرمالکی حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارد مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد».عبارات اخیر ماده چه نوع مخصصی است؟

الف) مخصص منفصل                                            ب) مخصص متّصل عقلی

ج) مخصص متّصل لفظی                                        د) مخصص منفصل عقلی

۱۱- در مخصص متّصل که دارای اجمال مفهومی‌است….

الف) اجمال مخصص همواره به عام سرایت می‌کند.

ب) اجمال مخصص اصولاً به عام سرایت می‌کند.

ج) اجمال مخصص هیچ گاه به عام سرایت نمی‌کند.

د) اجمال مخصص در برخی موارد به عام سرایت می‌کند.

۱۲– در مخصص منفصل که دارای اجمال مفهومی‌است…

الف) اجمال مخصص همواره به عام سرایت می‌کند.

ب) اجمال مخصص هیچ گاه به عام سرایت نمی‌کند.

ج) اجمال مخصص اصولاً به عام سرایت می‌کند.

د) مساله تابع این است که دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر.

۱۳- در مخصص متصل که دارای اجمال مصداقی است…

الف) اجمال مخصص اصولا به عام سرایت می‌کند.

ب) اجمال مخصص همواره به عام سرایت می‌کند.

ج) اجمال مخصص هیچ گاه به عام سرایت نمی‌کند.

د) مساله تابع این است که دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر.

۱۴- درکدام یک از موارد زیر اجمال مخصص به عام سرایت نمی‌کند؟

الف) مخصص متصل که دارای اجمال مفهومی ‌است با دوران امرمیان اقل و اکثر.

ب) مخصص متصل که دارای اجمال مفهومی‌است با دوران امر میان متباینین.

ج) مخصص منفصل که دارای اجمال مفهومی‌است با دوران امر میان اقل و اکثر.

د) مخصص منفصل که دارای اجمال مفهومی ‌است با دوران امر میان متباینین.

۱۵– هرگاه پس از چند جمله عام، مخصصی بیاید…

الف) آن مخصص به همه جملات عام بر می‌گردد.

ب) آن مخصص تنها به جمله اخیر بر می‌گردد.

ج) آن مخصص به هیچ یک از جملات بر نمی‌گردد.

د) مساله تابع این است که در جملات عام اسم بکار رفته باشد یا خیر.

۱۶- هرگاه دو جمله عام و خاص هم زمان وارد شوند تکلیف چیست؟

الف) خاص ناسخ عام است.                                    ب) عام ناسخ خاص است.

ج) خاص مخصص عام است.                                   د) عام و خاص هر دو ساقط می‌شوند.

۱۷- هرگاه خاص بعد از زمان عمل به عام وارد شود…

الف) مخصص عام است.                                          ب) ناسخ عام است.

ج) گاه ناسخ وگاه مخصص عام است.                          د) مساله اختلافی است.

۱۸- هرگاه خاص قبل از زمان عمل به عام وارد شود:

الف) ناسخ عام است.                                              ب) مخصص عام است.

ج) گاه ناسخ و گاه مخصص عام است.                       د) مسأله اختلافی است.

۱۹- هرگاه عام پس ازخاص وارد شود…

الف) مخصص خاص است.                                       ب) ناسخ خاص است.

ج) خاص ناسخ آن است.                                         د) خاص مخصص آن است.

۲۰- هرگاه تاریخ عام و خاص هر دو مجهول باشد:

الف) خاص ناسخ عام است.

ب) عام ناسخ خاص است.

ج) خاص مخصص عام است.

د) هر دو ساقط می‌شوند و باید به اصول عملیه مراجعه نمود.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

۱- گزینه ج صحیح است. ر.ک همان منبع، شماره ۱۰۰ .

۲- گزینه ب صحیح است. همان منبع.

۳- گزینه د صحیح است. عموم وخصوص مطلق رابطه بین دوچیز بصورت عام دریک مورد و خاص در مورد دیگر است .

۴- گزینه د صحیح است.

۵- گزینه ج صحیح است. همان منبع، شماره ۱۰۳ .

۶- گزینه ج صحیح است. همان منبع.

۷- گزینه الف صحیح است. همان منبع.

۸- گزینه ج صحیح است. چون در ۲ ماده جداگانه آمده است منفصل گوئیم و چون از طریق الفاظ بیان شده منفصل لفظی می نامیم. همان منبع، شماره ۱۰۷٫

۹- گزینه د صحیح است.همان منبع ،شماره های ۱۰۷ و۱۵۶ .

۱۰- گزینه ج صحیح است. همان منبع، شماره ۱۰۶ .

۱۱- گزینه الف صحیح است. همان منبع، شماره ۱۱۰ .

۱۲- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره های ۱۱۱و۱۱۲ .

۱۳- گزینه ب صحیح است. همان منبع، شماره ۱۱۱ .

۱۴- گزینه ج صحیح است. همان منبع، شماره های ۱۱۱و۱۱۲ .

۱۵- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره ۱۱۶ .

۱۶- گزینه ج صحیح است.همان منبع، شماره ۱۲۴ .

۱۷- گزینه ب صحیح است. فقط درهمین مورد خاص ناسخ عام است. همان منبع، شماره ۱۲۴ .

۱۸- گزینه ب صحیح است. همان منبع .

۱۹- گزینه د صحیح است.همان منبع.

۲۰- گزینه د صحیح است. متقدمان مانند صاحب معالم قائل به تخصیص بودند. همان منبع.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 4 ؟