تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۲۹
۹۴ شنبه ۳۱ مرداد

مطلق مقیّد، مجمل ومبین

 

۱- کدام یک از عبارات زیر تعریف «مطلق» است؟

الف) مطلق لفظی است که علاوه بر ذات خود مقیّد به امر دیگری نیز می‌باشد.

ب) مطلق لفظی است که تنها مقیّد به ذات خود می‌باشد.

ج) مطلق لفظی است که حتی مقیّد به ذات خود نیز نمی‌باشد.

د) مطلق لفظی است که دلالت بر بعضی از قیود می‌نماید.

۲- کدام یک از عبارات زیر در تفاوت میان عام و مطلق صحیح است؟

الف) عموم عام از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود ولی اطلاق مطلق از طریق الفاظ خاصی استنباط می‌گردد.

ب) در عام تاکید بر روی افراد است ولی در مطلق تاکید بر روی عوارض و حالات است.

ج) اطلاق مطلق از طریق مقدمات حکمت بدست می‌آید ولی عموم عام به وسیله الفاظ خاصی استنباط می‌گردد.

د) ب و ج

۳- رابطه عام و مطلق چیست؟

الف) تساوی                                                         ب) عموم و خصوص مطلق

ج) تباین                                                             د) عموم و خصوص من وجه

۴- تقابل مطلق و مقیّد از چه نوعی می‌باشد؟

الف) تقابل متناقضین                                             ب) تقابل متضایفین

ج) تقابل عدم و ملکه                                             د) تقابل ضدین

۵- لفظ مطلق نسبت به کدام یک از امور زیر همواره مقیّد است؟

الف) ذات خود                                                    ب) حالات و عوارض

ج) مقدمات حکمت                                               د) الف و ب

۶- به نظر قدما اطلاق مطلق از چه امری استنباط می‌شود؟

الف) خود لفظ                  ب) قید لفظ                    ج) مقدمات حکمت           د) الف و ب

۷- از نظر اصولیین متأخر، اطلاق مطلق از طریق….بدست می‌آید.

الف) قید                         ب) لفظ                          ج) وضع لفظ                   د) مقدمات حکمت

۸- آیا قابلیت قید از شرایط مقدمات حکمت است؟

الف) اصولاً خیر                ب) بله، اصولاً                  ج) بله، همواره                 د) هیچ‌گاه

۹– تفاوت میان قرینه‌ای که دلالت بر تقیید می‌کند با خود قید چیست؟

الف) قید مستقیماً لفظ را مقید می‌سازد ولی قرینه، لفظی است که نشان می‌دهد لفظ مطلق نیست.

ب) قید مستقیماً لفظ را مقید می‌سازد ولی قرینه، لفظ یا حالتی است که نشان می‌دهد لفظ مطلق نیست.

ج) قید، حالتی است که نشان دهنده تقیید است ولی قرینه مستقیماً لفظ را مقید می‌سازد.

د) قید، لفظ یا حالتی که نشان دهنده تقیید است ولی قرینه مستقیماً لفظ را مقید می‌سازد.

۱۰– مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی:«هرمالکی حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارد». عبارت «هرمالکی»……………….

الف) عام و مطلق است.                                          ب) عام و مقید است.

ج) خاص و مقید است.                                           د) خاص و مطلق است.

۱۱- مطابق بخشی ازماده ۱۷ قانون مدنی«……هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم ……». عبارت «هرمال منقول»در این ماده:

الف) عام و مقیّد است.                                           ب) عام و مطلق است.

ج) خاص و مطلق است.                                         د) خاص و مقیّد است.

۱۲- هرگاه تردید شودکه متکلم در مقام بیان است یا خیر…

الف) اصل این است که متکلم در مقام بیان است.

ب) اصل این است که متکلم در مقام بیان نیست.

ج) هیچ اصلی در این زمینه وجود ندارد.

د) باید به اصول عملیه مراجعه نمود.

۱۳- آیا عدم وجود قدرمتیقن در مقام تخاطب، شرط مستقلی برای اطلاق است؟

الف) بله

ب ) اصولاً خیر

ج) خیر، زیرا این شرط به شرط مربوط به عدم وجود قرینه بر قید باز می‌گردد.

د) خیر، زیرا این شرط به شرط قابلیت قید باز می‌گردد.

۱۴- آیا انصراف به جهت کثرت استعمال مانع اطلاق است؟

الف) بله

ب) اصولاً خیر

ج) هیچ گاه

د) مساله اختلافی است و باید به اصول عملیه مراجعه نمود.

۱۵- انصراف به جهت کثرت وجود…

الف) مانع اطلاق است.                                           ب) مانع اطلاق نیست.

ج) مساله تابع اصول عملیه است.                              د) مساله تابع عدم وجود قدر متیقن است.

۱۶- آیا انصراف به جهت اکمل بودن فردمانع اطلاق است؟

الف) خیر                                                            ب) اصولاً خیر

ج) بله                                                               د) مساله تابع اصول عملیه است.

۱۷- مراد از حمل مطلق بر مقیّد چیست؟

الف) انصراف از ظهور مقیّد                                       ب) انصراف از ظهور مطلق

ج) عمل کردن به مقیّد                                           د) ب و ج

۱۸- بیع، عقدی است صحیح. بیع غرری عقدی است باطل. ازاین دو جمله نتیجه می‌گیریم که بیع صحیح است جز بیع غرری. این نتیجه به لحاظ………

الف) تخصیص است.                                              ب) حکومت است.

ج) حمل مطلق بر مقیًد است                                  د) حمل مقیًد بر مطلق است.

۱۹- اصطلاحاً به«نص» و «ظاهر»…. می‌گویند.

الف) محکم                     ب) متشابه                     ج) مجمل                       د) مدلول صریح

۲۰- مجمل و مؤول، اصطلاحاً چه نامیده می‌شوند؟

الف) محکم                     ب) نص                          ج) متشابه                       د) مدلول کنایی

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ب صحیح است. لفظ مطلق دلالت می کند بر معنائی که دارای افرادی باشد.ر.ک همان منبع شماره ۱۲۶٫

۲- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره ۱۳۱ .

۳- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره ۱/۱۳۰٫

۴- گزینه ج صحیح است.همان منبع، شماره های ۱۲۹و.۱۳۳

۵- گزینه الف صحیح است.

۶- گزینه الف صحیح است. قدما ازخودلفظ اطلاق را استنباط می نمودند. همان منبع، شماره ۱۳۲٫

۷- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره های ۱۳۲و۱۳۳٫

۸- گزینه ج صحیح است. همان منبع.

۹- گزینه ب صحیح است. همان منبع.

۱۰- گزینه الف صحیح است. همان منبع شماره ۱/۱۳۰٫

۱۱- گزینه الف صحیح است.همان منبع.

۱۲- گزینه الف صحیح است. همان منبع.شماره ۱۳۳

۱۳- گزینه ج صحیح است. همان منبع .

۱۴- گزینه الف صحیح است. این نوع انصراف را، انصراف ظهوری نیزگویند. همان منبع.

۱۵- گزینه ب صحیح است. این نوع انصراف را، انصراف بدوی نیزگویند. همان منبع .

۱۶- گزینه الف صحیح است. معمولاً هرلفظی مصداق کاملی دارد که باشنیدن آن لفظ ذهن منصرف به آن می شود ومانع اطلاق نیست. همان منبع.

۱۷- گزینه د صحیح است.همان منبع، شماره ۱۳۴ .

۱۸- گزینه ج صحیح است.همان منبع.

۱۹- گزینه الف صحیح است.همان منبع، شماره ۱۳۵ .

۲۰- گزینه ج صحیح است. همان منبع.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 3 ؟